Tema: skolans möjligheter och utmaningar

Day 1
02 maj 2022
Day 2
03 maj 2022
Day 3
04 maj 2022

20. Annie advisor – chatbotten som förhindrar studieavhopp

Annie är en intelligent chatbot för att tidigt upptäcka om en elev tappar motivation och börjar få problem med studierna. Allt i syfte att få så många som möjligt att slutföra sina studier. Det handlar om att vid rätt tidpunkt erbjuda dem hjälp. När ett behov har upptäckts får eleverna hjälp av ett team av t ex rådgivare, socialarbetare, speciallärare, sjuksköterskor och administrativ personal, beroende på deras stödbehov. Annie advisor vann Finland Kommunförbunds innovationstävling Klash 2020, och fram till 2022 genomförs ett pilotförsök vid yrkesläroanstalten Varia i Vanda stad.

Pekka Tauriainen, rektor Vanda college och Miska Noponen, vd Annie Advisor. Seminariespråk: Engelska.

Miska Noponen

31. Nås framtidens skola genom evolution eller revolution?

Nu vet vi mycket om framtidens arbetsliv och samhälle. De senaste åren har förvandlat vision till verklighet i bransch efter bransch, ofta genom att nya organisationer har ersatt de tidigare. Men skolan, vår i särklass största samhällsinstitution, måste förändras successivt. Hur kombinerar vi de två perspektiven? Hur får vi skolan att bli en del av det framtidsbygget? Hur får vi det att hända lokalt utan att släppa grunduppdraget? En mycket praktisk föreläsning om att gå från undervisande till lärande.

Troed Troedson, analytiker & konsult.

Troed Troedson

41. Kvalitetsresan – utbildning för alla

Ett genomgripande kvalitetsarbete leder till bättre resultat och skapar förutsättningar för hållbar framgång. I seminariet får du ta del av hur mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola arbetar för att alla ska få en likvärdig utbildning och fortsätter sträva mot Excellens! Att skapa utveckling och framgång genom arbete med kulturen baserat på framgångsfaktorer, strukturen och systematiken som ger resultat.

Anna-Karin Anfelt, rektor, Örebro kommun, utmärkelsemottagare 2019 och Patricia Larsson, rektor Dibber Rullens särskola, utmärkelsemottagare 2015 och 2020.
Moderator: Annette Björnson, SIQ.
Seminariearrangör: SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Anna-Karin Anfelt
Annette Björnson
Patricia Larsson

52. Likvärdighet i skolan

En elevs möjlighet att lyckas i skolan skall inte bero på elevens familjebakgrund, var i landet eleven bor eller vid vilken skola eleven går. Trots detta har likvärdigheten minskat. Skolsegregationen har gjort att spridningen i skolornas kunskapsresultat har ökat kraftigt. Vilka åtgärder krävs för att skapa likvärdighet och rättvisa i skolan?

Sara Wettergren (L), kommunalråd för skola och utbildning Malmö stad, Monica Sonde, avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad SKR och Linnea Lindquist, rektor Hammarkulleskolan Göteborg.
Moderator: Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef på utredningsenheten Kommunal.

Sara Wettergren
Linnéa Lindquist
Monica Sonde
Lisa Bondesson

62. Vad kan skolan göra för att bryta skolsegregationen?

Allt fler elever går i klasser eller skolor som är segregerade. Skolsegregationen får konsekvenser på minskad likvärdighet och sjunkande kunskapsresultat. Ingen enskild åtgärd har ännu visat sig framgångsrik för att bryta skolsegregationen. Ta del av insikter från arbetet med att förändra elevsammansättningen mellan och inom skolor.

Sonja Sävås, f d rektor i Gislaved, Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen Halmstad, Hanna Glans, tillväxtstrateg social hållbarhet Halmstad, Monica Sonde, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad SKR, Nina Svensson, rektor Mellersta Förstadsskolan Malmö stad och Jonas Lundberg, Lumell.
Seminariearrangör: Lumell Associates.

Nina Svensson
Pauline Broholm-Lindberg
Monica Sonde
Jonas Lundberg
Hanna Glans
Anders Trumberg
Sonja Sävås

73. Att leda skolutveckling – från teori till praktik

Kunskapen om vad som krävs för skolutveckling är idag bred och väl grundad i såväl svensk som internationell forskning. Det finns inga ”quick fixes” – framgång kräver långsiktighet, helhetsperspektiv och fokus på skolans inre arbete. Hur når vi dit? Och hur kan huvudmannens ledning och styrning göra skillnad? En presentation om hur man bäst organiserar en skola så att undervisningsutveckling främjas, följt av ett samtal om att leda skolutveckling utifrån styrkedjans olika roller.

Tuula Maunula, legitimerad lärare och lektor på Rinkebyskolan, Lena Lindblad-Petersen, rektor på Hedvig Eleonora skola, Stockholm, Erik Östman (m), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun.
Moderator: Monica Sonde, avdelningschef SKR.

Erik Östman
Monica Sonde

83. INSTÄLLD – Digitaliserad elevhälsa

Digitaliseringen av elevhälsan släpar efter. Gemensamma lösningar saknas och skolor tvingas uppfinna hjulet på egen hand. I och med pandemin uppstod en oro för elevernas psykiska hälsa. Fokus riktades på att eleverna skulle kunna kontakta elevhälsan utan krångel. Genom ett intensivt arbete lyckades Norrtälje kommun utveckla en digital tjänst för att tillhandahålla elevhälsan digitalt. I elevhälsan online kan eleverna ta kontakt med till exempel skolsköterska eller kurator. Behövs nationella riktlinjer för att skapa en enhetlig och fungerande digital elevhälsa?

95. Hon kallades hemmasittare: om skolan, tårarna och kampen i hallen

Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd. För det enskilda barnet men även för samhället kan en omfattande frånvaro från den obligatoriska skolan leda till stora svårigheter och kostnader. En ofullständig grundskoleutbildning ger små möjligheter på arbetsmarknaden och kan innebära utanförskap och lidande. Vilka insatser krävs för att förhindra detta men även hjälpa de barn som blir hemmasittare? Ta del av Nadja Yllners berättelse om sin resa med dottern som var hemmasittare.

Nadja Yllner, författare av boken ”Hon kallades hemmasittare : om skolan, tårarna och kampen i hallen”.

Nadja Yllner

104. Hur lyckas man leverera bra undervisning under pandemin?

Pandemin har verkligen utmanat Sveriges skolor i deras arbete att uppnå målet att möjliggöra att alla elever ska få de bästa förutsättningarna att inhämta och utveckla kunskaper. På det här seminariet får ni träffa skolor som har lyckats med detta och höra om hur de tog itu med de utmaningar de stod inför. Google kommer även utifrån sitt perspektiv berätta om hur de som organisation kunnat stötta skolorna under den här mycket utmanande tiden.

Lotta Holm, verksamhetsutvecklare IT Säffle kommun, Sara Bruun, skolutvecklingsledare Höörs kommun, Emil Andersson, Head of Google Education Sweden och Daniel Johansson skolansvarig, Online Partner.

Lotta Holm
Emil Andersson
Daniel Johansson
Sara Bruun

115. Möjligheternas samhälle – öka inlärning genom nya arbetssätt

Genom nya arbetssätt skapas förutsättningar för att nå bättre resultat. En av nycklarna till skolframgång är läsning. Mellersta Förstadsskolan delar med sig av sitt lässtrategiprojekt som förutom goda resultat tilldelades Quality Innovation Award 2020. Nationella matematikcentrum delar med sig av goda exempel på hur man genom nytt arbetssätt kan öka inlärning och därmed nå bättre matematikresultat.

Nina Svensson, rektor och Ulrika Wirgin, biträdande rektor, Mellersta Förstadsskolan Malmö stad och Peter Nyström, universitetslekto Göteborgs universitet.
Moderator: Annette Björnson, SIQ.

Ulrika Wirgin
Nina Svensson
Annette Björnson
Peter Nyström

133. Efterdyningarna av pandemin, vad har man missat i inlärning?

Det är för tidigt att dra slutsatser om coronapandemins långsiktiga konsekvenser, men den övergripande slutsatsen är att pandemin påverkar många barn och unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen påverkas mycket när undervisningen sker på distans. Hur skall man ta igen den undervisning man missat? Behöver man införa sommarlovsskolor för de drabbade eleverna?

Josefine Fälth, ordförande Sveriges Elevkårer, Robert Fahlgren�, 2:e vice förbundsordförande Lärarförbundet och Helén Ängmo, gd Statens Skolinspektion.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Josefine Fälth
Helen Ängmo
Karin Klingenstierna

142. Malalas pappa: En penna kan förändra världen

Flickors rätt till utbildning är kontroversiell i många delar av världen där många barn riskerar sina liv för att få gå i skolan. Attacken mot Malala visade tydligt på just detta. Dessa krafter har växt sig starkare nu när Talibanerna tagit makten i Afghanistan och förbjudit flickor deras mänskliga rättighet, nämligen utbildning. Malala och hennes pappa arbetar för att alla flickor i världen ska få gå i skolan under parollen: Ett barn, en lärare, en bok och en penna kan förändra världen. Även om situationen är helt annorlunda i Sverige finns mycket att lära från Malalas pappas berättelse.

Ziauddin Yousafzai, rådgivare hos FN för Global Education och pappa till Nobelpristagaren Malala Yousafzai.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.
Seminariespråk: Engelska

Ziauddin Yousafzai
Britt-Marie Mattsson
0