54. Kommuners och regioners roll för det civila försvaret

54. Kommuners och regioners roll för det civila försvaret

Trots att det saknas både tydlighet och medel så arbetar många kommuner och regioner med både omfattande och konkreta åtgärder inom civilt försvar. Det råder ingen brist på vägledningar, men det som efterfrågas är erfarenhetsutbyte och att få ta del av varandras exempel. ”Hur har ni strukturerat arbetet med framtagande av Risk- och sårbarhetsanalys i er kommun?” eller ”Hur har ni gjort för att identifiera samhällsviktiga verksamheter?”.

SKR har tillsammans med ett antal kommuner samlat en uppsättning exempel inom såväl förberedelser som praktiska åtgärder såsom inköp/upphandling i ett webbaserat verktyg. På seminariet deltar två av kommunerna som deltagit i arbetet och berättar med om hur de arbetat för att växla upp arbetet med civilt försvar.

Rickard Vidlund, kommundirektör Öckerö kommun, Göran Melin, biträdande räddningschef Räddningstjänsten Jönköpings kommun och Michaela Stenman, SKR.