Vinnare av Sveriges DigitaliseringsKommun

Utmärkelsen Sveriges IT-kommun instiftades 2001 och delas ut vartannat år på Kvalitetsmässan. 2017 bytte utmärkelsen namn till Sveriges DigitaliseringsKommun.

Sveriges DigitaliseringsKommun 2023 tilldelades Värmdö kommun med motiveringen:
“Med starkt ledarskap, mod och handlingskraft har man skapat en storskalig förflyttning av kultur, kompetens och förmåga att göra bättre, mer och smartare. En kommun som gått från ord till handling och satt värdet för invånare och medarbetare i första rummet. En kommun som gör, vågar, lär, syns och hörs – helt enkelt för att man bestämt sig för att göra skillnad. En kommun som generöst delar med sig och samarbetar brett för att hitta nya lösningar tillsammans med andra. En kommun som bokstavligen tränar sina chefer och medarbetare för att göra morgondagens välfärd tillgänglig idag. För ett arbete präglat av nyfikenhet, engagemang och känsla – priset Sveriges DigitaliseringsKommun 2023 går till Värmdö kommun.”

Sveriges DigitaliseringsKommun 2021 tilldelades Sundsvalls kommun med motiveringen:
“Med tydligt ledarskap, strukturerat förhållningssätt och långsiktiga politiska satsningar har man tagit steg för steg på väg mot en smartare och mer hållbar välfärd genom digitalisering. En kommun som satt digitalisering inte bara på högsta ledningens agenda, utan på allas agenda. En kommun som med beslutsamhet, mod och nyfikenhet format en kultur och en organisation som står redo att på område efter område utveckla välfärden till nytta för invånare, medarbetare och samhälle. En kommun som med öppenhet delar med sig och aktivt bygger starka allianser med andra. En kommun som fram till idag varit färdledande för kommunerna i länet, men som nu får kliva fram och bära fanan för hela Sveriges räkning. För ett moget, metodiskt och inspirerande arbete med digitalisering för välfärdens förnyelse – priset Sveriges DigitaliseringsKommun 2021 går till Sundsvalls kommun.”

Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 tilldelades Lidingö stad med motiveringen:
“Årets vinnare visar såväl mod som vilja i att använda digitaliseringens möjligheter för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Lidingö stad har förstått varför förnyelse är viktigt och lyckats integrera sina ambitioner för utveckling i en digital tid fullt ut i verksamheten, kulturen, ledningen och styrningen. Årets vinnare når resultat på riktigt. De höjer servicen och kvaliteten samtidigt som de sparar på energin, klimatet och skattemedlen. Genom en utpräglad samverkanskultur och en inställning bidrar man också till hela Sveriges innovationskraft. Lidingö stad visar i ord och handling att det går att balansera effektivitet och innovation och visar vägen mot en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning.”

Sveriges DigitaliseringsKommun 2017 tilldelades Stockholms stad med motiveringen:
“Årets vinnare har satt fokus på att skapa den smarta staden, där digitalisering bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar plats för medborgare och företag. Genom ett kompetent ledarskap har Stockholm byggt upp en bred förmåga för att ta sig an stadens transformation med fokus på nytta och innovation. Här samsas robotar som låter sjuka barn vara med på distans i skolan med automatiserade processer kopplade till e-tjänster och breda insatser för att höja den digitala kompetensen. Samtidigt som staden arbetar löpande för att hitta smartare processer och nya samarbeten för att ta sig an stadens utmaningar. Förväntningarna är stora på Stockholm att ta på sig ledartröjan nu när Sverige ökar takten mot en smartare välfärd!”

Sveriges IT-kommun 2015 tilldelades Helsingborgs stad med motiveringen:
“Året pris går till en kommun som vågar blicka ut i världen och in i framtiden. Helsingborg har lyckats skapa bred uppslutning bakom en vision av hur digitalisering kan bidra till ett samhälle där utmaningar istället blir till möjligheter. Kommunen har arbetat kontinuerligt och målinriktat för att erbjuda en modern service till medborgare och företag med hjälp av kundcenter, digitala tjänster och hemsida i toppklass. Hos Helsingborg finns en nyfikenhet på vad ny teknik kan tillföra staden, och en öppenhet till att testa nya vägar för att nå invånarna i digitala miljöer där de känner sig hemma. Med sitt innovativa och gedigna arbete med digitalisering är Helsingborg en föregångare som vi hoppas att fler kommer inspireras av.”

Sveriges IT-kommun 2013 tilldelades Karlstads kommun med motiveringen:
“För att kunna erbjuda värmlänningarna en så god service som möjligt har Karlstad lagt grunden för en bred samverkan i hela länet, som hjälper till att bygga det goda samhället samtidigt som man kan sänka kostnaderna och öka effektiviteten.”

Sveriges IT-kommun 2011 tilldelades Upplands Väsby kommun med motiveringen:
“Upplands Väsby är den samarbetande och kundorienterade kommunen som använder IT för att nå målen med minsta möjliga resurser. Genom samarbeten som Anna-projektet, Mittbygge och Ett-klicks-ärenden får den lilla kommunen ut mesta möjliga IT-nytta för pengarna.
Upplands Väsby värnar transparens, enkelhet och öppenhet, såväl mot medborgarna som i den interna styrningen. Med hjälp av IT skapas den röda tråden som går genom all styrning – från omvärldsanalys till verksamhet, från kommunledningens mål till uppnådda resultat.”

Sveriges IT-kommun 2009 tilldelades Falkenbergs kommun med motiveringen:
”Falkenberg växer med sikte på en hållbar framtid och sätter in IT-pengarna, där de gör mesta möjliga långsiktiga nytta. Vad kan vara bättre än att ge alla elever i årskurs sju till nio egna bärbara datorer? Juryn fäster särskild uppmärksamhet vid att Falkenberg satsat på den nya, växande generationen och på att kommunen trots en liten IT-funktion klarar av att agera strategiskt och effektivt.”

Sveriges IT-kommun 2007 tilldelades Umeå kommun med motiveringen:
“Det växer och knoppas av nya idéer över hela landet. Genom smarta IT-lösningar läggs grunden för allt effektivare offentliga verksamheter. Den ungdomliga universitetsstaden Umeå visar med både bredd och innovationsförmåga att IT är vår tids viktigaste verktyg för att stärka välfärden. Ambitiösa Umeå har många spännande e-tjänster, en välutvecklad web och utgör – som vanligt – ett utmärkt föredöme.”

Sveriges IT-kommun 2005 tilldelades Malmö stad med motiveringen: 
“Malmö är den stora industristaden som moderniserats och blivit den vitala kunskapsstaden. Malmö belönas för sitt IT-strategiska arbete att utveckla service och demokrati. Det har skett en imponerande kraftsamling på kommunledningsnivå för att snabbt skapa en modern och effektiv IT-miljö och ett bra stöd till medborgare och verksamheter.”

Sveriges IT-kommun 2003 tilldelades Nacka kommun med motiveringen:
“Nacka har tagit viktiga steg på vägen mot förverkligandet av 24-timmars-kommunen. I Nacka kommun används IT på ett strategiskt sätt för att utveckla kommunmedborgarnas service, insyn och valfrihet. Många av IT-lösningarna har en bred tillämpning i svenska kommuner. Därför utses Nacka kommun till Sveriges IT-kommun 2003.”

Sveriges IT-kommun 2001 tilldelades Kalix kommun med motiveringen:
“För sin friska satsning på att förnya demokratin med hjälp av IT utses Kalix till Sveriges IT-kommun 2001. Kalix har visat att en kommun inte behöver vara stor och rik för att ligga i den främsta utvecklingsfronten. Med en genomtänkt IT-strategi och en beundransvärd handlingskraft har Kalix lanserat IT-innovationer som kan öka deltagandet och i synnerhet ungdomars engagemang i den kommunala demokratin. Kalix-modellen med rådslag över Internet har en bred tillämpning och har även uppmärksammats internationellt.”