Vinnare av Sveriges KvalitetsKommun

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun delas ut vartannat år sedan 2003 och tilldelas den kommun som har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Sveriges KvalitetsKommun 2023 tilldelades Höganäs kommun med följande motivering:
“Höganäs är en kommun som med fokus på resultat och effektivitet levererar hög kvalitet till medborgare och företag i kommunen inom alla områden. Man utmärker sig särskilt väl inom omsorgsområdet. Kommunen visar på en god ekonomi och har en tydlig styrmodell med hög nivå av systematik i uppföljning och analys. Med utgångspunkt i visionen ”Väl värt att investera i” och med en tillåtande organisationskultur där man vågar testa att göra saker på nya sätt, är man väl förberedd att ta sig an framtidens utmaningar. Höganäs har erhållit utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2023 i hård konkurrens och är en värdig vinnare av priset.”

Sveriges KvalitetsKommun 2021 tilldelades Nacka kommun med följande motivering:
“Nacka kommun levererar välfärdstjänster av hög kvalitet till medborgarna inom alla områden. Från samhällsbyggnad, skola och omsorg till kultur och fritid. Med en tydlig och etablerad styrmodell som fokuserar på resultat och effektivitet lyckas kommunen med målet att skapa en hög grad av värde från varje skattekrona. Kommunens vision öppenhet och mångfald efterlevs både strategiskt och i det dagliga arbetet med att ge medborgarna möjlighet att välja och välja bort, och att kunna påverka tjänsterna och kommunens utveckling.”

Sveriges KvalitetsKommun 2019 tilldelades Sollentuna kommun med följande motivering:
“Sollentuna har i sin styrning tre övergripande mål: ‘Trygghet och välfärd genom livet’, ‘Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt’ och ‘Attraktiv och effektiv organisation’. Ett väl fungerande samspel mellan politiker och tjänstepersoner samt ett tydligt styrsystem är några av orsakerna till att dessa mål genomsyrar organisationen och ger kraft för att kunna ge brukarna god service till en rimlig kostnad. En god finansiell styrka, hög kvalitet och låga kostnader inom flera verksamheter gör att Sollentuna lättare kan möta flera av de utmaningar som Kommunsverige står inför idag.”

Sveriges KvalitetsKommun 2017 tilldelades Helsingborgs stad med följande motivering:
“Det är en kommun som kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i Helsingborg. Kommunen arbetar med ett tydligt fokus på brukare, vilket exempelvis yttrar sig genom en hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Kommunen utmärker sig även genom starkt engagerade chefer och medarbetare som tillsammans arbetar för att ständigt förbättra servicen för helsingborgarna. En tydlig struktur för styrning och uppföljning skapar förutsättningar för goda och hållbara resultat och en hög kvalitet på kommunens tjänster.”

Sveriges KvalitetsKommun 2015 tilldelades Kävlinge kommun med följande motivering:
”En tydlig resultatstyrning med uppföljningar utifrån brukarens perspektiv, har bidragit till effektiva verksamheter och en god servicekvalitet. Kävlinge har erhållit utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2015 i hård konkurrens. Kommunen utmärker sig genom att både chefer och medarbetare är bärare av en stark resultatkultur, där tydliga mål hjälper verksamheterna att leverera tjänster med mycket hög kvalitet till Kävlingeborna.”

Sveriges KvalitetsKommun 2013 tilldelades Örebro kommun med följande motivering:
”Örebro belönas framför allt för att kommunen genom ett tydligt styrsystem förbättrat service och tjänster till sina invånare. Medvetna satsningar tillsammans med kontinuerliga uppföljningar har lett till avsevärda förbättringar inom många verksamheter.”

Sveriges KvalitetsKommun 2011 tilldelades Kungsbacka kommun med följande motivering:
“Det är bredden som är styrkan. Kungsbacka är kommunen med kundfokus som gärna mäter sig mot andra. Att utveckla och förbättra är inbyggt i värdegrunden. Kungsbacka har nått första platsen bland svenska kommuner 2011 efter ett jämnt race. Kommunen belönas framför allt för sitt framgångsrika arbete med att skapa ett tydligt styrsystem med ett bra samspel mellan politiker och tjänstemän och för sitt effektiviseringsarbete, som gett lägre kostnader med bibehållen god kvalitet i verksamheterna.”

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2009 tilldelades Stockholms stad med följande motivering:
”Stockholm belönas för sin förmåga att, trots en stor och omfattande organisation, inte tappa bort att det är medborgarna och företagen som ska betjänas och sättas i främsta rummet. Stockholmarna får en genomgående bra service, som på ett förtjänstfullt sätt utvecklas med rigorös styrning, modern IT och noggrann uppföljning. Juryn vill särskilt peka på informationskanalen ”Äldre direkt” och en väl fungerande valfrihet inom äldreomsorgen, som goda exempel på kvalitetsutveckling i kommunal verksamhet.”

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2007 tilldelades Lomma kommun med följande motivering:
“Kvalitet är både och – både systematiska arbetssätt och goda resultat. Det är grundsynen för Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun och i hög grad kännetecknande för Lomma kommun. Lomma är den vänliga kommunen, där kvalitet är en självklarhet och resultaten ligger i topp. Här trivs människorna och det finns ett medborgerligt engagemang, som genomsyrar hela kommunen. Lomma visar att liten kan vara stor och utgör ett lysande föredöme för Sveriges kommuner.”

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2005 tilldelades Umeå kommun med följande motivering:
“Effektiva verksamheter, en aktiv demokrati, en god arbetsmiljö för personalen och ett bra klimat för företagen. Det är grundbultarna i Sveriges KvalitetsKommun och det är värden som i hög grad kännetecknar Umeå kommun. Umeå har gjort starka framryckningar på alla fronter i sitt utvecklingsarbete och visat att kommunen lever upp till visionen: ”Vi vinner i Umeå”. Juryn vill särskilt peka på Umeås eminenta förmåga att samspela och samverka innanför och utanför kommungränsen.”

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2003 tilldelades Botkyrka kommun med följande motivering:
“Botkyrka kommun bedriver ett brett och framgångsrikt utvecklingsarbete av verksamheter och demokrati. Med beslutsamhet och kreativitet lever denna mångkulturella och unga kommun upp till sin egen devis – Långt ifrån lagom. Botkyrka kommun har modet att våga förändra och är därför en välförtjänt första mottagare av Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun.”