[vc_row row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” background_color=”#ffffff” padding_top=”25″ padding_bottom=”35″ css_animation=””][vc_column][vc_column_text]

Bestämmelser för utställare på Kvalitetsmässan

1. Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Kvalitetsmässan. Antages anmälan har härigenom bindande avtal träffats avseende den beställning som angivits i Kvalitetsmässans orderbekräftelse eller i annat meddelande från Kvalitetsmässan. Monterplatsen får ej tas i besittning förrän registreringsavgiften, utställarförsäkringen samt monterhyran är till fullo betald.

2. Kvalitetsmässan äger rätt att fritt välja vilka utställare som Kvalitetsmässan upplåter plats till och att fritt uppställa villkoren för upplåtelse av mässplats. Det är inte tillåtet att överlåta helt eller delvis förhyrd plats utan Kvalitetsmässans medgivande. Utställarens avbeställning av förhyrd plats medför inte någon befrielse från erläggande av beställd platshyra eller återbetalning av redan erlagd hyra.

3. Utställare förbinder sig att ta del av och följa ”Bestämmelser för utställare på Kvalitetsmässan” sådana de angivits i denna anmälan samt även de övriga vid var tid gällande säkerhets- och ordningsföreskrifter eller föreskrifter av teknisk karaktär som utfärdats av Svenska Mässan.

4. Endast sådana föremål som av Kvalitetsmässan bedöms överensstämma med Kvalitetsmässans inriktning, uppfyller skäliga kvalitetskrav eller på annat sätt anses lämpliga får utställas. Skulle ett utställt föremål av Kvalitetsmässan inte anses uppfylla nämnda krav, åligger det utställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet från montern. Utställarna äger inte rätt att återfå erlagd monter hyra eller del därav, eller erhålla annan ersättning av Kvalitetsmässan för kostnad eller skada – direkt eller indirekt – som kan uppstå med anledning av Kvalitetsmässans beslut enligt ovan.

5. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad.

6. Mässhallarna är tillgängliga för utställarna från kl 07.00 den 15 november 2021. Alla utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade före kl 22.00 den 15 november 2021. Utställare är skyldig underkasta sig de förändringar i plats och utrymme som av omständigheterna påkallas. Den av utställare förhyrda platsen får icke överskridas vare sig till yta eller höjd. Utställare är skyldig att rätta sig efter de föreskrifter som kan komma att meddelas av statlig eller kommunal myndighet. Kvalitetsmässan är icke ansvarig för kostnader eller skador som kan uppkomma i samband härmed.

7. Endast tystgående maskiner får uppsättas på den förhyrda platsen. Utställare erinras om sin skyldighet enligt Arbetsmiljölagen (3 kap. 8§) att tillse att anordning som utställes till försäljning eller i reklamsyfte erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall. El tillhandahålles till självkostnadspris jämte kostnad för anslutning. All elektrisk installation skall godkännas av Svenska Mässans installatör, som är ansvarig inför myndigheterna.

8. Svenska Mässan sköter allmän renhållning men utställaren ombesörjer den behövliga renhållningen på den förhyrda platsen.

9. Alla utställningsföremål måste vara bortförda från mässområdet före kl 24.00 den 18 november 2021. Om detta inte fullgörs vid angiven dag får Kvalitetsmässan bortföra föremålen på utställarens bekostnad och risk.

10. Utställaren skall svara för egen eller biträdes eventuella skada på Svenska Mässans lokaler och områden. Utställaren svarar även för annan skada vilken uppstått på grund av utställarens underlåtenhet att efterse den förhyrda platsen. Svenska Mässan ombesörjer allmän vakthållning men ansvarar inte för den utställda egendomen. Det åligger utställaren att teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar som krävs för nyttjandet av mässplatsen. Kvalitetsmässan fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om Kvalitetsmässans åtagande inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som Kvalitetsmässan inte råder över och inte heller rimligen kunnat förutse.

11. Eventuella skatter och andra pålagor som kan uppkomma med anledning av utställarens nyttjande av platsen skall påföras utställaren. I de fall kataloger, register, databaser eller annan framställning upprättas (exempelvis för att användas på Internet eller i tryckt form) frånsäger sig Kvalitetsmässan allt ansvar för eventuella felaktigheter i sådant material.

12. Utställda föremål får inte borttagas från utställningsplatsen under tiden Kvalitetsmässan äger rum. Vid tullvaror krävs dessutom först verkställd utförtullning och Tullverkets skriftliga medgivande. Utställare har att själv bekosta transporter, uppställning, nedtagning, montrar, tält, paviljonger m.m. samt anslutning för elektricitet, vatten etc. från befi ntliga huvudledningar. Transporter verkställs av Mässans Transportavdelning efter fastställd taxa. Föremål eller avfall som kvarlämnats i montern efter sista utfl yttningsdagen får Kvalitetsmässan låta bortföra på utställarens ansvar och bekostnad.

13. Monterns höjd är 2,5 m. Denna höjd får ej överskridas annat än om speciella skäl föreligger och då i samråd med Kvalitetsmässan. Det är förbjudet att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför densamma. Affischering får endast ske på av Kvalitetsmässan anvisade platser.

14. Kvalitetsmässans skadeståndsskyldighet mot utställare med anledning av avtalet är begränsat till direkta skador till ett belopp motsvarande avgiften för förhyrd plats. Kvalitetsmässan svarar under inga omständigheter, såvida inte grov vårdslöshet föreligger, för indirekta skador såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada.

15. Utställare medger att Kvalitetsmässan behandlar personuppgifter med anledning av anmälan. I ansökan anges vilka uppgifter som är obligatoriska. Utställaren är införstådd med att sådana uppgifter registreras som underlag för avtal och administration. (Uppgifter kan komma att lämnas ut till externa samarbetspartners och användas i marknadsföringssyfte.)

16. Utländska utställare som skall sälja mot kontant betalning är skyldiga att momsregistrera sig i Sverige. Ytterligare information kring detta förfarande lämnas vid behov av Kvalitetsmässan.

17. Alla tvister som avser tolkningar eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt svensk rätt och allmän domstol. Första instans är Göteborgs Tingsrätt.

18. På anmälningsavgift, monterhyra och annan ersättning som utställaren har att utge till Mässan för tillhandahållna tjänster utgår moms i enlighet med mervärdesskattelagen (1994:200).

Överträdelser av ovanstående bestämmelser kan föranleda avvisande från Svenska Mässan. Vederbörande äger icke rätt att mot Kvalitetsmässan på grund härav resa krav om återbetalning av redan erlagda avgifter eller om skadestånd.[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent” up=”10″ down=”10″][/vc_column][/vc_row]