Inställda seminarier

Dag 1
21 nov 2023
Dag 2
22 nov 2023
Dag 3
23 nov 2023

8. Inställt – Teknologi och hälsosamt åldrande


Hälsosamt åldrande blir en allt viktigare fråga när fler blir allt äldre. Hur gör man för att upprätthålla en god hälsa, funktionalitet och livskvalitet under hela livet – inte minst med koppling till den tekniska utvecklingen i samhället? Det gäller så klart den fysiska hälsan men också de sociala aspekterna för att dra nytta av olika innovationer och hjälpmedel. Det finns både hälsosam och ohälsosam konsumtion av teknik. I seminariet behandlas komplexa frågor som uppstår i samband med hälsosamt åldrande och teknikutveckling.

Laurel Anderson, professor emeritus Arizona State University.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Laurel Anderson
Bo Edvardsson

14. Inställt – Hållbara städer – god hälsa och välbefinnande för alla?


I den fria rörligheten för medborgare inom EU och EES-länderna ingår rätt till vård. Genom det europeiska sjukförsäkringskortet har alla medborgare rätt till vård överallt inom EU. Men utsatta EU-medborgare, som ofta saknar europeiskt sjukförsäkringskort och många gånger kan ha befunnit sig i Sverige under lång tid, får rutinmässigt skyhöga räkningar för nödvändig vård. I en del fall nekas de även grundläggande vård och många undviker att söka den på grund av rädsla för kostnader som inte är möjliga att betala. Vem bär ansvaret för tillgången till hälsa för alla?

Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty Sverige, Hannah Laustiola, generalsekreterare Läkare i världen.

Anna Johansson
Hannah Laustiola

50. Inställt – Esbo – en föregångare för att uppnå FN:s hållbarhetsmål


Esbo stad har som avsikt att bli en föregångare när det gäller att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling till 2025. Nätverket Cities for Sustainability Governance, CSG, menar att städer, för att ta itu med flerdimensionella utmaningar som rör människor, vår planet, fred, välstånd och partnerskap, behöver ett ramverk för styrning som baseras på omvandling och är flexibelt och dialogbaserat. CSG strä­var efter att skapa ett nätverk som bygger på verkliga erfarenheter inom olika stadsorganisationer och deras samhällen; att främja ”peer learning” och samskapande av ett ramverk för stadsstyrning.

Ville Taajamaa, projektchef hållbar utveckling Esbo stad.

79. Inställt – Det bortglömda omdömet


Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem kan lösas genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemark har handfasta råd för hur vi tillsammans kan utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring, floskelproduktion och digitaliseringstro. Hur kan vi genom både mikro- och makromotstånd börja våga tro på varandra, känna tillit och skapa ett mänskligare samhälle – och ett mänskligare liv?

Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Jonna Bornemark

122. Inställt – Live: etisk hackning för skydd mot cyberattacker


Säkerhetshot har blivit en av vårt samhälles mest kritiska frågor. Vi omger oss själva med smarta uppkopplade enheter som utgör olika risker, från smartphones i våra fickor till potentiella informationshot från smarta kylskåp i våra hem. Av denna anledning är forskning och arbete med ”etisk hackning” avgörande för att säkerställa teknikens säkerhet. Det kan verka paradoxalt att hackning kan vara etiskt, men det spelar en avgörande roll för att förbättra digital säkerhet och skydda mot cyberattacker. Seminariet ger en introduktion och praktisk demonstration av hackningsteknik.

Santiago Bou Betran, masterstudent och Fredrik Heiding, doktorand, KTH.
Seminariespråk: Engelska.

Fredrik Heiding
Santiago Bou Betran