Amanda Sundberg

Analytiker, Inera

Amanda Sundberg

Analytiker, Inera

Biografi

Alla programpunkter med Amanda Sundberg

Workshop: Nyttokalkylering

21 nov 2023
13:45 - 15:15
R17-18