Götascenen

De nominerade till GötaPriset presenterar sina tävlingsbidrag. Ingår i entrébiljetten till mässan.
Tisdagen 21 november
Onsdagen 22 november
Torsdagen 23 november

Organisationskultur, kvalitet och vision

Nöjdare invånare och medarbetare - och förbättrade resultat. Årets offentliga chef, kommunchef Gustaf Olsson, berättar om sin syn på ledarskap, kvalitetsutveckling och konsten att få med alla på tåget.

Gustaf Olsson, kommunchef och Tobias Edoff, utvecklingschef Ulricehamns kommun
Seminariearrangör: Ulricehamns kommun

Gustaf Olsson
Tobias Edoff

Kramfors kommun framtidssäkrar morgondagens äldreomsorg

Ett förändringsarbete som leder till ökad kvalitet för den enskilde samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö förbättras och kommunen sparar in resurser, är det möjligt? Kramfors kommun svarar ja på den frågan. Införandet av läkemedelsautomater bidrar till starka mervärden som framtidssäkrar morgondagens äldreomsorg på riktigt. Vår generositet i att delge våra erfarenheter och lärande exempel skapar förutsättningar för andra kommuner att lyckas.

David Wiklund, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik och digitalisering, Kramfors kommun

David Wiklund

Projekt Blickspårning. Vart fanns fokus?

Vart lägger man fokus på medan du pratar? Kan du i ditt ledarskap öka sannolikheten för att rikta fokuset på lyssnaren mot rätt saker? I Helsingborg Stad undersökte man detta med blickspårningsteknik.

Osama Abbas, perceptionsanalytiker och matematiklärare, Helsingborgs stad

Osama Abbas

JournalKoll

Granskning av journaler är en tidskrävande men viktig process för att säkerställa att vår dokumentation håller måttet i förhållande till patientsäkerhet och gällande krav. Med hjälp av RPA-teknik ville vi testa ett nytt arbetssätt där en robot undersöker förekomsten av obligatorisk dokumentation och kan uppmärksamma ansvariga på brister. Den kvalitetsgranskning som görs av tjänstepersoner blir mer effektiv och meningsfull då journalerna i högre grad är fullständiga.

Aziza Munke, medicinskt ansvarig sjuksköterska, vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad, Anna Lidén och Sanna Andersson, PS Provider.

Aziza Munke
Sanna Andersson
Anna Lidén

Träna Hjärna – för en bättre hjärnhälsa

Träna Hjärna är ett gott exempel på kommunalt innovationsarbete som skapar värde och önskade effekter för invånare med hjälp av tvärsektoriell samverkan, struktur och engagemang hos hela styrkedjan med tydligt definierade roller och ansvar. Genom livsstilsprogrammet får målgruppen förbättrat minne, minskad upplevd ensamhet, bättre hälsa och välbefinnande. Självständigheten ökar och behov av mer omfattande insatser skjuts på framtiden.

Elin Larsson, samordnare för Träna Hjärna, Äldre- och förebyggande stöd, Lidingö stad

Elin Larsson

Utvecklingen av app för gravida

Kvinnohälsovården i Halland berättar om utvecklingen av regionens prisbelönta digitala föräldrautbildning i en app till alla blivande föräldrar. Om framgångar, utmaningar och verksamhetsutveckling.

Sara Bergstrand Karlsson, barnmorska och projektledare, Kvinnohälsovården region Halland

Sara Bergstrand Karlsson

Så reducerades vårdkön från 1,5 år till ingen kö

Ett smartare arbetssätt har kapat köerna hos Aleris Sömnapné. Det här har gjort att mer än 1,5 års kö har jobbats bort. Utvecklingen av verksamheten har byggt på övertygelsen om att sömnapnévård av god kvalitet handlar om att coacha patienten genom vårdprocessen Med fokus på minskad variation och administration definierade Aleris en vårdprocess där ett vårdprocessystem flyttar patienten framåt i patientflödet samt bokar och övervakar varje steg.

Emil Lennartsson, IT och digitalisering och Natalie Klintenstedt, enhetschef Aleris Sömnapné.

Emil Lennartsson
Nathalie Klintenstedt

Inhalationsvägledning på apotek

Det är vanligt att patienter med Astma och KOL använder sin inhalator på ett felaktigt sätt. Den farmaceutiska tjänsten Inhalationsvägledning är ett sätt att förbättra användningen av dessa läkemedel.

Fredrik Boström, chefsfarmaceut, Sveriges Apoteksförening

Fredrik Boström

Funktion mot välfärdsbrott för tillit

Hur sker Region Stockholms innovativa arbete för att förebygga, upptäcka och stoppa välfärdsbrott inom hälso och sjukvården?

Linnéa Graaf, samordnare mot välfärdsbrott, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Linnea Graaf

Standarder – verktyg för kvalitet och ökat brukarfokus

Alexandra Antoni och Agneta Gunillasson, projektledare standardisering
Seminariearrangör: Svenska institutet för standarder, SIS

Alexandra Antoni

Utredningsdatabasen

I projektets utgångsläge fanns kommunens tekniska utredningar i olika arkiv, verksamhetssystem och på disk. Detta innebar att handläggare lade värdefull tid på att leta efter utredningar och i vissa fall även beställa nya trots att informationen redan framställts i tidigare ärenden. Genom att samla in, strukturera och digitalisera tekniska utredningar inom samhällsbyggnadsprocessen har vi skapat en "Utredningsdatabas" vars data tillgängliggörs för handläggarna via ett webbaserat kartverktyg.

Torbjörn Rost, chef Kart och lantmäteriavdelningen, Östersunds kommun och Anna Fornander, samordnare gis-gruppen, Östersunds kommun

Torbjörn Rost
Anna Fornander

Digitalt skolplaneringsverktyg för robust, hållbar och kostnadseffektiv skolstruktur

Ett digitalt gisverktyg som möjliggör resurseffektiva och kvalitetssäkra laborationer för att få fram rätt kapacitet för grundskola och förskola på rätt geografisk plats. Baserat på skolkapacitet, elevantal och hemadress fördelar verktyget barnen/eleverna utifrån närhet på totalen på kommunens förskolor/grundskolor. Bättre beslutsunderlag för robust och hållbar kommunal planering vilket ger medborgare och samhälle stora vinster. Verktyget är skalbart till andra kommuner och användningsområden.

Jenny Jernström, strateg Fysisk planering, Kommunledningsförvaltningen Östersunds kommun

Jenny Jernström

Hemmonitorering för patienter med hematologisk sjukdom

På Hematologienheten i Skövde har vi startat upp ett hemmonitoreringsprojekt där våra mest infektionskänsliga patienter får åka hem och vara med sina närstående efter cellgiftsbehandling och vårdavdelningen följer upp deras vitalparametrar när de är hemma. När något avviker får patienten vid behov komma direkt till vårdavdelningen från hemmet. Projektet har således utvecklat en arbetsprocess för att få in patienterna i rätt tid där sjuksköterskorna på avdelningen följer patienterna i hemmet.

Amanda Ahlin, sjuksköterska och Christian Scharenberg, överläkare Skaraborgs Sjukhus Skövde, Västra Götalandsregionen

Amanda Ahlin

Miljöspendanalys för Göteborgs Stad

Inköp och upphandlingsförvaltningen i Göteborgs Stad har genomfört en miljöspendanalys där vi har kartlagt klimatpåverkan från hela stadens inköp. Analysen har gett ett utgångsvärde för klimatpåverkan år 2020 och visar tydligt fördelningen av klimatpåverkan. Detta är ett värdefullt underlag för var inköpsrelaterat klimatarbete kan prioriteras och var kategoriarbete kan startas. Arbetet har gett viktig kunskap om hur inköpen påverkar klimatet, vilket har delats både inom staden men även utanför.

Carolina Hoffenback, miljöspecialist och Linda Nilsson, hållbarhetschef inköp och upphandlingsförvaltningen Göteborgs stad

Carolina Hoffenback
Linda Nilsson

Spårad torsk med blockkedjeteknik

Helsingborgs livsmedelscontroller Linda Bjarle berättar om det världsunika projektet där de spårar torsk från båten ända ut till stadens skolor och vårdboenden med den senaste blockkedjetekniken.

Linda Bjarle, Livsmedelscontroller, Helsingborgs stad

Linda Bjarle

Narkotikahundar – En vårdmiljö fri från narkotika och gömda läkemedel ger en effektivare vård

Substansbruk påverkar patientsäkerheten, risk för hot och våld, vårdtiderna, antal återinläggningar och arbetsmiljön. Verksamheten har narkotikahundar som kan söka både efter narkotika och läkemedel. Detta är långt mer effektivt än när medarbetare söker efter substanser. Narkotikahundarna har hittills genomfört 115 sök och gjort 45 fynd, både inom regionala, statliga och kommunala verksamheter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det första sjukhuset i Sverige med en narkotikahundenhet.

En av våra narkotikahundar är med på scen och visar hur ett sök går till.

Marika Paldeak Broberg, projektledare, Hundenheten Rättspsykiatrin Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Marika Paldeak Broberg

Smartare kvalitetsarbete

I Helsingborg har vi analyserat data med ML i för- och grundskola. Det har fått oss att ställa nya frågor till de processer och aktiviteter som styr vår verksamhet och utmana vårt tänkande.

Andreia Balan, forskare skol- och fritidsförvaltningen Helsingborgs stad

Andreia Balan

Så mår stadens gator

Med hjälp av Helsingborgs sopbilar inventeras gatunätet snabbare än någonsin. En gammal och segdragen process kan nu göras på bara ett par veckor. Finns det sprickor och hål i asfalten och behövs det göras lagningar? Med en enkel kamera på en mobiltelefon och AI som ser defekter, gör stadens sopbilar automatiskt ett jobb som annars tar närmre ett år att slutföra.

Andreas Hall, utvecklingsingenjör, Henrik Rosdahl, gatuingenjör, Helsingborgs stad

Andréas Hall
Henrik Rosdahl

Värdeskapande digitalisering på riktigt – genom insikt, omtanke och handling

Gör dig redo att känna spänningen i den digitala transformationen, en transformation som utgörs mer av den mänskliga faktorn än den tekniska lösningen. Välkommen till ett seminarium där vi pratar mer människa än teknik!
 
Vi är i en samhällsförändring, präglat av situationer och händelser som kräver nya sätt att agera och leda. Tillsammans utforskar vi hur du kan öka din organisations omställningsförmåga och nystarta din digitala resa. 
 
Vi brinner för att hjälpa dig och din organisation att omfamna digitaliseringens potential för att möta de utmaningar som slår hårt mot välfärden. Vi hoppas kunna smitta dig med vår passion och omtanke och inspirera till nya idéer. Vi ser fram emot att välkomna dig till en meningsfull upplevelse för gemensamt arbete i en digitalt driven framtid!

Sara Eriksdotter Bjurström, hållbarhetschef Haninge kommun, Sara Ingvarsson, senior konsult datadrivet arbetssätt, Knowit och Fredrik Eriksson, projektledare för Nationella Dataverkstaden/Senior managementkonsult Knowit och specialist inom öppna data och det smarta samhället.

Moderator: Angelica Hafström, senior rådgivare omställning och innovation i offentlig sektor Knowit
Seminariearrangör: Knowit

Är du intresserad av att fortsätta dialogen? Då finns deltagarna i Knowits monter (B05:21) till 17.30!

Angelica Hafström
Sara Ingvarsson
Sara Eriksdotter Bjurström
Fredrik Eriksson

Antibiotikasmart Sverige: Du kan göra skillnad – blir antibiotikasmart!

Camilla Björn
Seminariearrangör: Antibiotikasmart Sverige

Innovationsledning + kvalitetsledning + standarder = SANT

Ulrika Edholm och Jolanta Wallström, projektledare standardisering.
Seminariearrangör: Svenska institutet för standarder, SIS

Sociala utfallskontrakt – ett verktyg för att lösa de mest komplexa samhällsutmaningarna och enbart betala för resultat

Många av våra mest komplexa samhällsutmaningar är svåra att lösa i stuprören i vårt välfärdssystem. Inte sällan krävs koordinerade insatser från flera aktörer och den huvudman som bär kostnaden är inte alltid den som kan räkna hem besparingarna. Med sociala utfallskontrakt organiseras samordnade insatser med ett och samma mål - att nå resultat. Staten, regionen eller kommunen betalar dessutom endast för de resultat som uppnåtts. Under detta seminarium får du lära dig konkret hur sociala utfallskontrakt fungerar och hur de kan bidra till ett skifte mot en mer utfallsfokuserad välfärd.

Joachim Werr och Jenny Carenco, Utfallsfonden
Seminariearrangör: Utfallsfonden

Lokal mobilisering kring föräldrasamverkan i socioekonomiskt utsatta områden

Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp, BSL, visar på kraften i en lokal mobilisering och hur en civilsamhällesaktör kompenserar och täcker upp där välfärdssamhället brister. BSL startade som ett samarbete mellan föräldrar i Bergsjön, Bergsjöns församling och bostadsbolaget Familjebostäder som ett sätt att förbättra barns möjligheter att klara skolarbete och har sedan växt till ett bredare integrationsarbete, byggt på föräldrasamverkan.

AnnSofie Olsson, diakon Bergsjöns församling Svenska Kyrkan och Arfi Yosuf, förskolärare.

Annsofie Olsson
Arfi Yosuf

Mobila vårdtjänster, ett smart sätt att avlasta sjukvården

Upptäck fördelarna med mobila vårdtjänster ! Lär dig hur de kan förbättra vården, öka resurseffektiviteten och locka fler till att arbeta inom sjukvården. Missa inte dialogen om framtidens vård.

Nicolai Søndergaard Laugesen, Senior Director, Head of Vertical Falck och Josefine Cederblad, Verksamhetschef Falck.
Seminariearrangör: Falck

Nicolai Søndergaard Laugesen
Josefine Cederblad

HUG – organiserad medmänsklighet

Help Ukraine in Gothenburg, förkortat HUG, är en ideell och medlemsdriven organisation som startades den 26 februari som ett svar på Rysslands invasion av Ukraina. HUG drivs idag av människor för människor. Vi är en plattform, grundad av ukrainare i Sverige, med en vision om en rättvis och hållbar värld i fred. Vi vill underlätta för människor på flykt att få bli aktiva och integrerade samhällsaktörer. Detta vill vi uppnå genom en aktiv samverkan med samhällets olika aktörer.

Anders Leitzinger, kyrkoherde i Carl Johans pastorat, Svenska Kyrkan

Anders Leitzinger