Kvalitet & Förnyelse

18
feb

Inkludering och uthållighet viktigt under coronaåret

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för landets kommuner. Inte minst har äldreomsorgen utsatts för stora påfrestningar, och landets skolor har tvingats hantera en osäker situation med snabba omställningar och skiftande regelverk. Hur jobbar en kvalitetskommun under ett krisår som 2020? Och hur arbetar man för att bibehålla kvaliteten under dessa förutsättningar?

Vi ställde frågan till Per Törnvall, kommundirektör i Sollentuna som 2019 utsågs till Sveriges KvalitetsKommun.

Han konstaterar att kommunens beredskap för att möta en kris var god, och att man hade struktur och beredskap på plats för både krisledning och krishantering.

Vilka har varit de största utmaningarna kommunen haft att hantera på grund av coronapandemin?

  • Osäkra planeringsförutsättningar.
  • Fortsätta att driva verksamhet under annorlunda och utmanande förutsättningar.
  • Upprätthålla motivation och följsamhet, att hålla i och hålla ut.

Sollentuna kommun bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, med fokus på planering, uppföljning och analys. Har ni lyckats bibehålla det under ett år som 2020, då inget riktigt blev som planerat? Hur avgör man vad som är ett bra resultat under dessa förutsättningar?

– Ja, i mångt och mycket har det varit ”business as usual”, om än under annorlunda och utmanande förutsättningar. Medarbetarna har gjort ett fantastiskt arbete under hela krisen och uppvisar prov på moral och uthållighet. Vad som är ett bra resultat är som alltid en samlad bedömning. I år har vi att även väga in effekterna av covid-19.

– Under 2020 har vi sett över vår styrmodell och vidareutvecklat den i syfte att förenkla, öka styreffekten och förutsättningarna att inkludera.

Vilka lärdomar har kommunen dragit?

– En förstärkning av tidigare iakttagelser: Vikten av att prata med varandra. Att vara lyhörda för samt inhämta olika perspektiv på frågeställningar. Att verkligen inkludera de som berörs av beslut i själva beslutsprocessen. Att kommunicera, kommunicera, kommunicera.

Så blev vi Sveriges KvalitetsKommun

Under hösten deltog Per Törnvall och Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande, på den digitala Vinnarkonferensen och berättade om sitt kvalitetsarbete, och hur man ständigt jobbar mot sin vision: att vara Sveriges mest attraktiva kommun.