Kvalitet & Förnyelse

11
apr

Ambitiösa visioner krävs för att framtidssäkra offentlig sektor

Sverige är känt som ett modernt land och hamnar ofta i toppskiktet när världens mest innovativa länder rankas. Dock halkar vi efter inom den offentliga sektorn. För att framtidssäkra offentlig sektor och utnyttja de möjligheter som modern teknik ger krävs både ambitiösa visioner och konkreta åtgärder från våra politiska beslutsfattare. Det menar Jennica Andersson, ansvarig offentlig sektor, Microsoft Sverige.

Varför är digitalisering viktigt i offentlig sektor?
Pandemin har fått Sverige att accelerera digitaliseringstakten, men vi har ännu en bit kvar på resan. I stort sett allt vi gör går att effektiviseras ytterligare med hjälp av teknik. De kanske största möjligheterna för denna effektivisering finns inom transport, administration, offentlig sektor och kommunikation.

Modern teknologi kommer att behöva utgöra grundstommen för att komma till rätta med de stora samhällsutmaningarna som finns – bland annat det växande välfärdsgapet, cybersäkerhet, en åldrande population och en inkluderande och tillgänglig skola för alla. Digitaliseringen kan dessutom fylla en viktig funktion inom brottsbekämpning och klimatkrisen.

Sverige är känt för att vara ett av de mest moderna länderna i världen och vi placerar oss ofta bland toppskiktet när världens mest innovativa länder rankas. Dock halkar vi efter inom den offentliga sektorn. Enligt en OECD-rapport som rankar 33 länders digitalisering inom offentlig sektor ligger Sverige på sista plats.

Hur kan vi fortsätta utvecklas som land?
Pandemin har tvingat fram en digital omställning där vi har utvecklat digitala lösningar i olika delar av samhället, inte minst inom utbildningssystemet och vården. Med hjälp av Microsofts teknik har vårdgivare runtom i landet exempelvis kunnat effektivisera vaccineringsprocesserna mot covid-19 samtidigt som den digitala säkerheten har höjts.

… det är upp till oss ifall vi i Sverige vill ta på oss ledartröjan och leda utvecklingen eller hamna på efterkälken.

Det är viktigt att vi tillsammans fortsätter den digitaliseringsresa som är påbörjad för att kunna framtidssäkra offentlig sektor och utnyttja de möjligheter som finns. För att nå dit krävs ambitiösa visioner, inte minst inom utvecklingen av ramverk och policyer. Här finns stora förbättringsmöjligheter och det krävs en del arbete av våra politiska beslutsfattare för att ge ledare inom offentlig sektor möjligheten att leda Sverige in i framtiden.

Tekniken och den digitala infrastrukturen finns redan tillgänglig och istället för att ödsla våra resurser på att skapa ny infrastruktur måste vi istället bli bättre på att utnyttja och vidareutveckla den vi har framför oss i dag. Världens länder kommer att fortsätta utveckla och tillämpa digitala lösningar vare sig vi vill eller inte och det är upp till oss ifall vi i Sverige vill ta på oss ledartröjan och leda utvecklingen eller hamna på efterkälken.

Hur kan man som kommun arbeta kring digitalisering?
Vi ser att digital kompetens har blivit viktigare än någonsin och börjar bli ett krav även hos yrken som traditionellt sett inte behövt ha den kompetensen, som exempelvis inom lärarkåren eller vårdgivare.

Därför är det viktigt att som kommun börja kartlägga vilka utmaningar som finns och därefter undersöka huruvida det går att lösa med digitaliseringens hjälp. Samtidigt är det också bra att prata och synliggöra det digitala kompetensgap som finns bland kommunpersonalen.

Ett exempel på hur en kommun har använt sig av digitaliseringens möjligheter för sina invånares välmående är Vingåkers kommun. Under brinnande pandemi lyckades kommunen säkerställa att deras äldre invånare fick möjlighet att kommunicera med varandra och med hemtjänsten på ett så enkelt och tryggt sätt som möjligt. Det skedde med hjälp av en nerskalad och förenklad version av Teams och projektet döptes till Bubblan – en anspelning på den trygga miljön inuti Teams där obehöriga inte kunde nå de äldre invånarna. Det gjorde att de äldre invånarna i kommunen kunde fortsätta ha kontakt med varandra trots restriktionerna.

Många ser digitaliseringsarbetet som en stor, komplex och resurskrävande omställning. Men det är viktigt att komma ihåg att det är en pågående process som i slutändan kommer att kunna bidra till en ökad demokratisering av både kunskap och information till såväl kommunanställda som medborgarna.

Vilka fördelar finns det med molntjänster?
Pandemin synliggjorde hur pass viktig digitalisering är för att kunna ställa om vårt samhälle. När social distansering blev ett faktum kunde många delar av samhället fortsätta fungera tack vare videomöten, distansutbildning, e-handel eller digitala läkarbesök.

Den vaccinering som nu har pågått under pandemin är den största samordnade vaccinationskampanjen i mänsklig historia. Flera vårdgivare, däribland Capio, har använt sig av Microsoft Power Apps vilket har gjort det möjligt med ett helt annat tempo i vaccineringen. Tekniken har besparat vårdgivarna och vårdpersonal många manuella steg genom att automatisera flera processer, samtidigt som säkerheten har höjts. Bland annat resulterade det i att vaccinationscentralen i Filadelfiakyrkan i Stockholm hade kapacitet att vaccinera uppemot 13 000 människor i veckan.

Pandemin synliggjorde hur pass viktig digitalisering är för att kunna ställa om vårt samhälle.

Östersunds kommun påbörjade sin digitala resa redan innan pandemin slog till. När restriktionerna infördes övergick Christine Engerup, legitimerad arbetsterapeut i kommunen, till videomöten med sina klienter istället för fysiska möten. Det visade sig att utöver besparingar i tid och minskat bilresande fanns det även positiva psykosociala effekter med videomöten. Många av Christines klienter upplevde det som lättare att öppna upp sina skärmar för att få hennes hjälp än att öppna dörren till lägenheten för att ta sig till hennes mottagning.

En annan aktör som har lyckats ställa om till en mer hybrid tillvaro är Knutby skola i Uppsala kommun. Redan innan pandemin införde grundskolan Teams i undervisningen. Det innebar att de var väl förberedda och kunde genomföra lektioner på distans när pandemin väl slog till. Det hybrida undervisningssättet hyllas i dag av såväl pedagoger som föräldrar och elever då det innebär en större frihet som i sin tur gynnar elevens välmående och utveckling i skolan.

Diskussionen kring hur och när molntjänster kan användas i offentlig sektor har de senaste åren bromsat upp digitaliseringen av Sverige. Något som är olyckligt då användningen av molntjänster inte bara är tidsbesparande utan också oftast mer säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt än andra alternativ.

I slutet av förra året gick vi på Microsoft ut med en vägledning som vi kallar för MSMD AIR. Det är ett färskt vägledningsmaterial för IT-säkerhetsansvariga, dataskyddsombud och jurister på kommunal, regional och statlig nivå i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalys inför införande av nya IT-tjänster, som till exempel Microsoft 365.

Microsoft har funnits i Sverige i över 35 år och är stolta över att få vara en viktig spelare i Sveriges digitaliseringsresa. Men för att lyckas med den digitala omställningen inom offentlig sektor krävs att vi alla tar vårt ansvar att välja och utveckla hållbara och säkra tekniska lösningar. Här finns vi till förfogande.