Workshop: Hållbarhetsarbete för offentlig verksamhet

Workshop: Hållbarhetsarbete för offentlig verksamhet

Vad innebär hållbarhet för vår verksamhet och hur skapar vi en hållbar kultur som genomsyrar hela verksamheten? Offentliga verksamheter och andra samhällsaktörers delaktighet har en avgörande roll för hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.

Välkommen till detta interaktiva seminarium som stöd i ert fortsatta arbete. Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Seminariet belyser:
- Vad är hållbarhet ur ert verksamhetsperspektiv?
- Hur påverkar hållbarhetsfrågorna er strategi/verksamhet?
- Väsentlighetsanalys – inventera och identifiera områden
- AI som verktyg och stöd i hållbarhetsarbetet
- Målkonflikter och sätt att prioritera åtgärder
- Rådighet och vår möjlighet att påverka
- Styrning och mätning
- Hur kan vi identifiera relevanta nyckeltal?
- Ansvar och roller
- Uppföljning och utveckling

till anmälan

Workshop: Säkra rätt kompetens

I den starka konkurrensen om kompetens är det avgörande att kunna attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens. Vet du vilken ny kunskap din verksamhet måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftig framöver?

I denna interaktiva workshop får du pröva på verktyg som hjälper dig att koppla ihop verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning och hur du kan skapa ett systematiskt arbetssätt för att ta kliv framåt.

Workshopen leds av Anna-Lena Johansson, Verksamhetsstrateg- Ansvarig Kompetensförsörjning, Business Region Göteborg.

till anmälan

Workshop: Nyttokalkylering

Nyttokalkylen är ett verktyg för att identifiera både nyttor och kostnader för en förändring, men även för att värdera nyttorna i pengar där det är möjligt. Nyttokalkylen kan användas som stöd vid beslutsfattande, bidra till en lyckad förändring och vara ett stöd i uppföljningsarbetet.
 
Men hur gör man nyttokalkylen – och vad gör man med den när den är klar?
 
I workshopen får vi:
Bekanta oss med nyttokalkyler
I workshop-form testa olika steg i Ineras metod för nyttokalkyler och bekanta oss med de verktyg som finns
Diskutera och utbyta erfarenheter
Belysa frågan: vad gör man med nyttokalkylen när den är klar?

Workshopen leds av Amanda Sundberg, analytiker på Inera, och Li Langemark, projektledare på SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik.

till anmälan

Workshop: Ledarskap för hållbar omställning

Förändringsledning och hållbara förhållningssätt för dig som ledare.

"Ledarskap krävs för att nå de globala målen – Agenda 2030”
FN:s Generalsekreterare Guterres

Vad krävs av ledarskapet för att hantera utmaningar och möjliggöra en hållbar utveckling av verksamheten på såväl kort som lång sikt? Utveckla din kompetens och dina beteenden för att:
- Bli mer hållbar som person och ledare
- Få kunskap om och verktyg för att utöva ett hållbart ledarskap
- Leda hållbar verksamhetsutveckling i din organisation

Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

till anmälan

Workshop: Vad innebär informationsplikten?

I slutet av augusti meddelade Tidöpartierna ett tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Med tilläggsdirektivet fortskrider nu ett av Tidöavtalets mest uppmärksammade förslag, den s.k. informationsplikten, mer allmänt känt som angiverilagstiftning. Det innebär att offentligt anställd personal kommer att få i uppdrag att ange personer i papperslöshet till Migrationsverket och/eller Polismyndigheten. Utredningen ska dessutom se över vilka konsekvenser det skulle kunna få om informationsskyldigheten inte efterföljs. Massiv kritik har riktats mot angiveriförslaget från berörda verksamheter, fackförbund, civilsamhällesorganisationer samt kommuner och regioner. Vad skulle en informationsplikt innebära för offentligt anställda?

Välkommen till en workshop som kommer att undersöka informationsplikten ur ett arbetsrättsligt, forskningsbaserat och människorättsligt perspektiv. Tillsammans försöker vi att förstå vilka förändringar en informationsplikt skulle innebära för den enskilt anställda, för arbetsplatsen och för den offentliga sektorn i stort.

Workshopen leds av Jenny Nguyen från Civil Rights Defenders och Jacob Lind, forskare vid Malmö Universitet inom Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER).


till anmälan