Kvalitet & Förnyelse

7
nov

Vilken kommun är bäst på digitalisering?

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. Men vilken kommun är bäst på att skapa smarta digitala tjänster som underlättar vardagen för kommunens invånare?

Under Kvalitetsmässan delas utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun ut till den kommun som mest framgångsrikt använder digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. De nominerade kommunerna är Karlskrona, Karlstad, Lidingö, Södertälje och Umeå.

I samband med nomineringsarbetet har skriften Kommunernas utveckling i en digital tid tagits fram. Syftet är att ta pulsen på den digitala utvecklingen bland Sveriges kommuner. 44 kommuner har bidragit genom att svara på frågor om vilket utvecklingsarbete respektive kommun är mest stolt över, vilken effekt insatserna har gett och vilka lärdomar kommunen har dragit av arbetet.

Kommunernas utveckling i en digital tid (pdf) >>

De nominerade kommunerna svarar på frågan “Om vi ser något år framåt i tiden, vilken skillnad kommer medborgare och företag att märka tack vare kommunens digitaliseringssatsningar?”

Karlskrona kommun
Karlskrona kommun arbetar långsiktigt med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla service och effektivisera verksamheten. Utvecklingen pågår hela tiden och berör alla verksamheter vilket gör området oerhört brett. Några exempel på effekter som våra medborgare kan se inom något år skulle jag säga är fler enkla välfärdstekniklösningar till medborgare med behov av stöd, bättre information om olika tillstånd och händelser i kommunen via uppkopplade sensorer som vi delar öppet, enklare att följa och ge synpunkter på planerade byggprojekt genom naturtrogna 3D ritningar och fler enkla självservicetjänster på Karlskrona.se.

Karlstads kommun
Att de i sin vardag möter en sömlös organisation som innebär att de bara behöver lämna en uppgift en gång. Att vi som organisation har knutit ihop våra digitala lösningar med fler nationella tjänster. Att de i än större utsträckning än idag kan utföra sina tjänster gentemot koncernen Karlstads kommun oavsett tid och rum, där det är möjligt. Att samtliga tjänster (som koncernen Karlstads kommun ”erbjuder”) kan nås via en gemensam, Mina sidor. Att våra digitalsatsningar är designade rätt utifrån medborgares och företags behov tack vare att vi har en tydlig och transparent process när vi tar fram tjänster som skapar förutsättningar för rätt målgrupper att engagera sig och samskapa tillsammans med koncernens medarbetare.

Lidingö stad
En framgångsrik digitalisering, där medborgarna står i fokus, är kanske den viktigaste förutsättningen för att möta morgondagens utmaningar. På den utvecklingsresan måste både politik och förvaltning arbeta med samma mål i sikte.

Södertälje kommun
I Södertälje kommun tar vi ett samlat grepp om digitaliseringen med målet att skapa en effektiv och tillgänglig förvaltning. Vi tar tillvara ny teknik och nya arbetssätt i vår verksamhetsutveckling för att kunna möta Södertäljebornas och våra företags förväntningar på bästa möjliga välfärd, service och tjänster.

Umeå kommun
Digitalisering kommer att bidra till att Umeå kommun kan fortsätta att leverera en välfärd av hög kvalitet trots de demografiska utmaningar vi står inför. För medborgare och företag kommer digitaliseringen att innebära en enklare och snabbare dialog med oss, tillgång till tjänster som är anpassade utifrån konkreta behov och livssituationer samt större möjlighet till delaktighet och medskapande. Umeå som plats kommer att bli än mer attraktiv genom att vardagen blir enklare, smartare och mera hållbar.

Den 12 november medverkar de nominerade kommunerna i ett gemensamt seminarium. Läs mer >>

Samma kväll offentliggörs vinnaren under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan.