Vård & Hälsa

En helt ny scen med fokus på vård, omsorg och e-hälsa. Ingår i entrébiljetten till mässan.
Onsdagen 4 maj
Mådagen 2 maj
Tisdagen 3 maj

Samverka för att rädda liv!

I Sverige tar cirka 1 500 personer sitt liv varje år. Det är ett självmord var sjätte timme eller cirka fyra människoliv om dagen. Pilotprojektet Vårdförlopp suicidprevention i Västervik startades med målsättning att skapa en mer jämlik vård över hela länet genom säkrare vårdövergångar samt skapa förutsättningar för att upptäcka och följa upp suicidnära patienter. Målsättningen är att halvera antalet suicid i länet till 2025. Projektet riktar sig till all vårdpersonal. Hur samverkar man för att rädda liv?

Lillemor Broling, vårdanalytiker, Region Kalmar län

Lillemor Broling

Den patientnära digitala sjuksköterskan

Ett digitalt snabbspår till trygghet borde vara rutin. Minskar kostnaderna på sjukvården, ökar vårdkvalitén och patientsäkerheten. Här är sjuksköterskan den centrala spelaren!

Ulrica Nilsson, Professor, universitets- och anestesisjuksköterska, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Ulrica Nilsson

Vad är viktigt för vårdkvaliteten?

Så skapar vi hög kvalitet i vården: ett hållbart yrkesliv, en säkrad kompetensförsörjning och en personcentrerad nära vård.

Ragnhild Karlsson, vice förbundsordförande Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Ragnhild Karlsson

Personcentrerad omställning pågår!

Personcentrerad nära vård och personcentrerade sammanhållna vårdförlopp införs nu i hela landet. Vi delar med oss av kunskap, erfarenheter och verktyg som kan hjälpa er i omställningen.

Axel Wolf, Hanna Gyllensten, Emma Forsgren GPCC, Maria Taranger SU
Seminariearrangör: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC

Maria Taranger
Emma Forsgren
Axel Wolf

Civilsamhällets samverkan vid kris

Vid stora kriser blir behovet av samverkan tydligt.Hur kompletterar vi varann även i mindre kriser? Hur bygger vi hållbart engagemang? Vad har vi lärt som personer, organisationer, som samhälle?

Richard Brodd, ledningsansvarig krisstöd, Karin Erwander akutläkare Sahlgrenska universitetssjukhus och Thomas Karlsson sjukhuspräst.
Seminariearrangör: Svenska kyrkan

Thomas Karlsson
Richard Brodd
Karin Erwander

Vård och omsorg på distans

Hur kan vård och omsorgsgivare arbeta med insatser på distans för att ge ökad kvalitet, självständighet och trygghet för individen?
Karl-Johan Palmgren, erbjudandeansvarig kommun Cuviva
Seminariearrangör: Cuviva AB

Karl-Johan Palmgren

Satsningar i äldreomsorgen

Seminariet sätter luppen på organisationers, förändringsledares och chefers satsningar i äldreomsorgen – och dess betydelse. Resultaten visar varför stora visioner gav få implikationer samt hur mer komplicerad utveckling kom till stånd genom utvecklingsstöd och satsningar på att stärka anställdas kapabilitet.

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap Göteborgs Universitet och Anna Williamsson, forskare RISE

Anna Williamsson
Lotta Dellve

En god arbetsmiljö med digitala verktyg!

Hur kan digitala verktyg underlätta för de som arbetar närmast med att ge vård, stöd och omsorg? Hur kan man skapa ett bättre teamarbete runt den enskilde när man kan dela planering och information?

Mia Hakeros, socionom och tidigare verksamhetschef inom privat och kommunal omsorg
Seminariearrangör: Sekoia

Mia Hakeros

Vad är viktigt för vårdkvaliteten?

Så skapar vi hög kvalitet i vården: ett hållbart yrkesliv, en säkrad kompetensförsörjning och en personcentrerad nära vård.

Ragnhild Karlsson, vice förbundsordförande Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Ragnhild Karlsson

De tog elevhälsan online

När pandemin bröt ut fick elevhälsan på Bollerups Naturbruksgymnasium tänka om, istället för att ställa in ställde vi om. Vi utvecklade vårt befintliga elevhälsoarbete med digitala hjälpmedel.

Anette Odder, skolsköterska och Matilda Gend, skolkurator, Bollerups Naturbruksgymnasium
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Matilda Gend
Anette Odder

Kunskapsstyrning räddar liv

Att jobba med cancerläkemedel innebär stora risker för patienten om misstag sker. Cancerläkemedel ges ofta i flera kombinationer för bästa effekt och dessa läkemedel är högriskläkemedel där gränsen mellan oacceptabla biverkningar och bästa effekt är snäv. Genom en nationell källa för information kring varje läkemedelsregim skapas förutsättning för rätt dos, kombination och användning för att maximera effekten och minska risker för patienten. Hör hur regionala cancercentrum arbetar för jämlik cancervård genom kunskapsstyrning.

AnnSofie Fyhr, verksamhetsutvecklare, Regionalt cancercentrum Syd Region Skåne

Annsofie Fyhr

Från Mullsjö till Zanzibar — digital vård på olika sätt

Digital vård ser på många vis likadan ut var den än utgår ifrån. Eller? Följ med på en resa från Mullsjö till Lissabon och vidare till soliga Zanzibar och se hur den digitala vården ser annorlunda ut på olika platser i världen. 

Michael Rosenlind, grundare och VD Alteri Care 
Seminariearrangör: Alteri Care AB

Michael Rosenlind

Friskfaktorer i organisationers kvalitetsarbete

Friskfaktorer är de faktorer som enligt forskning behöver vara på plats i en organisation för att behålla långtidsfriska arbetsplatser. Genom att arbeta strukturerat med friskfaktorer och låta de genomsyra hela verksamheten kan kommuner och regioner både bidra till att skapa välfärd med hög kvalitet, och samtidigt ge sina medarbetare förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Ann-Charlotte Laurell, verksamhetsutvecklare Suntarbetsliv
Seminariearrangör: Suntarbetsliv

Läkemedelsrobotar i hälso- och sjukvård

Vårdbehovet växer och den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter för vårdpersonal. 2019 introducerades den första läkemedelsroboten i Umeå kommun, i ett projekt som har blivit mycket framgångsrikt.

Moa Gullbrand, distriktssköterska, förtroendevald och systemadministratör för läkemedelsrobotar Umeå Kommun.
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Moa Gullbrand

Framtidens hälsa-människan en berättelse

Hur vidgar vi den lidande patientens livsutrymme? Narrativ medicin, personcentrerad vård, själavård, existentiella samtalsgrupper: Praktiker för att möta hela människan bakom diagnoserna.

Maria Taranger, områdeschef, Valdemar Erling, överläkare Sahlgrenska uniersitetssjukhuset och Kerstin Dillmar, präst Sigtunastiftelsen
Seminariearrangör: Svenska kyrkan

Valdemar Erling
Maria Taranger
Kerstin Dillmar

Standardiseringens nytta för vården

Vi resonerar hur standarder och standardisering kan bidra till framtidens vård, för ökad patientsäkerhet och bättre kostnadseffektivitet, men också hur det kan bidra till ett hållbart samhälle.

Agneta Gunillasson och Joakim Falk projektledare på SIS
Seminariearrangör: SIS, Svenska Institutet för standarder

Joakim Falk

Kunskap om läkemedel skapar trygghet

Läkemedelsbehandling är en av de vanligaste åtgärderna vid sjukdom. Via Fass kan patienter, närstående och personal enkelt ta del av den läkemedelsinformation som behövs för patientsäker behandling.

Gunilla Englund, Affärsutvecklingsansvarig Fass, Apotekare, PhD
Seminariearrangör: Lif, Läkemedelsindustriföreningen

Gunilla Englund

Handle-IT – digital elevhälsa på barnens villkor

Pandemin har satt sina spår. Antalet besök till BUP i Halland ökade från 2020 till 2021 med 23 %.
Inom elevhälsan på skolor ser vi förutom en ökning av problematisk skolfrånvaro även en ökning av oro på grund av kriget i Ukraina och hot från Ryssland. En orolig bolåne och räntemarknad spär ytterligare på familjers oro och stress. Hur mår våra elever egentligen och hur kan skolornas elevhälsa optimera sitt arbete för att stärka elevernas mående och skolgång i dagens samhälle?  Lyssna in skolkuratorn som blev bjuden till Kina av AstraZeneca, som utvärderas av NHS och kom med i Microsoft for Startups på grund av sitt koncept som stärker alla delar kring ett barns skolgång och mående.

Jonas Svensson, grundare och VD Two Act AB

Jonas Svensson

Läkemedelsrobotar i hälso- och sjukvård

Vårdbehovet växer och den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter för vårdpersonal. 2019 introducerades den första läkemedelsroboten i Umeå kommun, i ett projekt som har blivit mycket framgångsrikt.

Moa Gullbrand, distriktssköterska, förtroendevald och systemadministratör för läkemedelsrobotar Umeå kommun.
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Moa Gullbrand

Egenmonitorering – patienten i centrum

Egenmonitorering är en av de viktigaste möjliggörarna för en Nära vård. Tryggheten ökar, kostnaderna minskar och vårdpersonalen får mer tid över till det som betyder mest – patienterna.

Jan Hernell, procurement manager och Lisa Bylander, hjärtsjuksköterska, ImagineCare
Seminariearrangör: ImagineCare

Uddevalla kommun – Erfarenheter från breddinförande av medicingivare

Sara Clarholm, enhetschef för sjuksköterskor, Uddevalla kommun
Seminariearrangör: Evondos AB

Artificiell Intelligens för hjärtsviktsövervakning

Hälften av alla hjärtsviktspatienter behöver återinläggas på sjukhus inom 6 månader. Trots medicinska framsteg växer sjukhusvistelser till följd av hjärtsvikt kraftigt med betydande hälsobörda för samhället. Genom att använda Acorais AI-motor går det att identifiera mycket tidiga indikationer på hjärtförändringar. Genom självskanning i hemmet frigör man mycket resurser, särskilt under patientövervakning. Går det att använda AI där människor inte räcker till?

Filip Peters, grundare och VD Acorai

Minska dagarna med kaos

Produktionsstyrning skapar större kunskap om sjukvårdens komplexa verksamhet. Med kunskapen som grund och med förbättringsarbete som fortsättning kommer det att bli färre dagar i kaos. 

Ritva Rosenbäck M.Sc., med bakgrund som chef i större produktioner. Numera doktorand på Högskolan Väst, författare till boken "Produktionsstyrning i sjukvården en väg framåt" och konsult.
Seminariearrangör: Flowistics AB

Ritva Rosenbäck

Den patientnära digitala sjuksköterskan

Ett digitalt snabbspår till trygghet borde vara rutin. Minskar kostnaderna på sjukvården, ökar vårdkvalitén och patientsäkerheten. Här är sjuksköterskan den centrala spelaren!

Ulrica Nilsson, Professor, universitets-och anestesisjuksköterska, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Ulrica Nilsson
0