Konferensprogram 2019

Filtrera på temaspår

Sök
Tisdagen 12 november
Onsdagen 13 november
Torsdagen 14 november

INV. Så klarar vi välfärden när fler lever längre

Svenska folket lever allt längre och 40-talisterna närmar sig 80-årsstrecket. Samtidigt bildar 90-talets stora barnkullar nu familj och skaffar barn. När behoven växer måste politiken prioritera välfärden. Stora resurstillskott krävs men det handlar också om fler medarbetare, bättre arbetsmiljö, innovation och smartare styrning för att säkra våra äldres rätt till en trygg ålderdom. Regeringen kommer att fortsätta skjuta till mer resurser men också utveckla välfärden genom att kroka arm med fack, kommuner och regioner i Välfärdskommissionen. Det är så vi har byggt Sverige och det är så vi ska utveckla Sverige vidare.

Magdalena Andersson, finansminister.
Programledare: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.

Magdalena Andersson

1. Så blir kommunens bostadsbolag en stark samhällsbyggare

En väl fungerande allmännytta är ett vasst kommunalt verktyg för att alla ska kunna leva i goda bostäder och för att motverka segregation. Hur ni i kommunen använder ert bostadsbolag avgörs lokalt med ett stort handlingsutrymme. Som branschorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag har vi samlat goda exempel på hur kommunen som aktiv ägare och bostadsbolagen som kreativ aktör, kan göra skillnad för det lokala samhällsbygget.

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, Terje Johansson, VD och koncernchef Förvaltnings AB Framtiden, Mattias Jansson, sektionschef Demokrati och styrning SKL och Hanna Larsson, expert bostadspolitik Sveriges Allmännytta.
Moderator: Anna Karin Wallberg, kommunikationschef Sveriges Allmännytta.
Seminariearrangör: Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

Anna-Karin Wallberg
Hanna Larsson
Terje Johansson
Mattias Jansson
Anders Nordstrand

2. Framtiden tar form i rymden

I år är det 50 år sedan Neil Armstrong som första människan klev ut på månens yta. Till vilken nytta då kan man fråga sig? Rymdfärderna kostar oerhört mycket pengar. Men rymden spelar roll och mänskligheten har stor nytta av rymdforskningen. De höga kraven på att rymdindustrins produkter fungerar i så extrema omgivningar som rymden pressar gränser för innovation och tillverkning. Något som kan användas inom andra områden, som exempelvis medicin och hälsa, digitalisering och automatisering samt inom klimatområdet.

Matilda Ernkrans, rymdminister, Christer Fuglesang, professor KTH och Nordens första astronaut, Anna Rathsman, generaldirektör Rymdstyrelsen och Olle Norberg, vicerektor för Rymd vid Luleå tekniska universitet.
Moderator: Johanna Bergström Roos, projektledare för RIT - Rymd för Innovation och Tillväxt vid LTU Business.


Christer Fuglesang
Matilda Ernkrans

3. Krångligt och krokigt – men skyll inte på tekniken!

Kommuner och regioner har gigantiska utmaningar ekonomiskt och demografiskt. Digitalisering ses ofta som standardlösningen för att utveckla en modern och effektiv verksamhet. Ändå är det lätt att fastna i föråldrade system och arbetssätt. Men är det verkligen tekniken som är den största barriären? Vi samtalar om hur social och organisatorisk tröghet kan sätta upp onödiga hinder för nödvändiga förändringar.

Anders Ekholm, rådgivare Institutet för Framtidsstudier, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision och Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd Region Stockholm.
Moderator: Hans Björkman, ekonomie doktor och medgrundare till Coinnovate.
Seminariearrangör: Vision.

Veronica Magnusson
Anders Ekholm
Aida Hadzialic

4. Chefshandledning – kvalitetssäkring för ledare

De senaste 4 åren har 500 chefer i Stockholms stad valt chefshandledning. Vad kan den betyda för deras professionella utveckling? Exempel på teman i chefshandledning är: chefen i samhällsdialogen och hur man utvecklar mod att välja väg, chefens förmåga att leda medarbetare, grupper och verksamhet, det personliga ledarskapet och vägvalen. Det fördjupade samtalet är navet. Svaren finns icke sällan bakom orden.

Anders Karlsson och Karin Nordell, chefshandledare, IGO-R, Catharina Frank, chef avdelningsstöd Östermalms stadsdelsförvaltning och Henrik Nöbbelin, rektor Alviksskolan.
Moderator: Erik Blix
Seminariearrangör: IGO-R

Anders Karlsson
Karin Nordell

5. Välfärden skapas tillsammans med medborgarna!

Välfärden är inte en tjänst från kommunen utan något vi skapar tillsammans i lokalsamhället. Många kommuner i Sverige utforskar nu hur medskapande kan bli en del i styrningen. Men hur gör man? Flera danska kommuner har kommit långt i att utveckla välfärden genom helt nya former för samverkan med brukare och medborgare. Nästan tre av fyra danska kommuner ber nu medborgare om hjälp och inspiration inom alla områden, allt från stadsutveckling och äldrepolitik till barn och ungdomar. Vad kan vi i Sverige lära oss av Danmark?

Morten Hyllegaard, partner Udviklingsbureauet BETA Danmark och Rikke Berg, direktör Miljö och Teknik Svendborg kommune.
Moderator: Christine Feuk, SKL.

Christine Feuk
Morten Hyllegaard

6. Ekonomins utmaningar och möjligheter

Den ekonomiska utvecklingen blir mera osäker framåt. Den största utmaningen är att tillväxten i världen bromsar samtidigt som bostadsmarknaden tynger svensk ekonomi. Skuldsättningen i Kina, politisk oro i Europa och handelskonflikter från USA utgör orosmoment. Samtidigt är möjligheterna också stora. Kombinationen av AI och 5G gör att ett stort teknologiskt skifte precis har inletts. Hur ska Sverige, kommuner, företag och enskilda agera för att hantera situationen och samtidigt ställa huset i ordning inför stora framtidsutmaningar som kommer.

Anders Borg, f d finansminister, investerare och makroekonom.

Anders Borg

7. Uppdrag Tillit

Sedan början av 1990-talet har begreppet New Public Management (NPM) kommit att bli synonymt med hur man styr och kontrollerar verksamheter inom den offentliga sektorn. 2016 tillsattes Tillitsdelegationen med uppdraget att utveckla en tillits baserad styrning av det offentliga Sverige där medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande för att skapa större nytta och kvalitet för medborgarna. Vad innebär det för offentliganställda chefer och medarbetare? Delta i ett samtal utifrån Tillitsdelegationens slutrapport.

Christina Forsberg, ordförande och Anna Pauloff, huvudsekreterare, Tillitsdelegationen.
Moderator: K-G Bergström, journalist

Anna Pauloff
Christina Forsberg
K-G Bergström

8. Hur farligt är det att jobba vid en myndighet?

Risken att utsättas för hot eller våld i tjänsten är stor för den som arbetar vid en myndighet, något myndigheterna själva är väl medvetna om. De flesta har gjort riskanalyser, och närmare 90 procent erbjuder någon form av stöd till den som drabbas. En vanlig insats för att förebygga problemet är utbildningar i bemötande, men även mer handfasta åtgärder, som att säkerhetspersonal blir mer synlig. En utmaning för myndigheterna är hot och trakasserier på sociala medier, där det är svårt att dra gränsen mellan privatperson och tjänsteman.

Christina Gellerbrant Hagberg, Rikskronofogde och gd Kronofogden och Erna Zelmin-Ekenhem, gd Arbetsmiljöverket.
Moderator: Anna Kelly, förändringsledare och digitaliseringsexpert

Erna Zelmin-Ekenhem
Anna Kelly

9. Agenda 2030 på lokal och regional nivå – vad innebär det?

FN har tagit fram 17 hållbarhetsmål för att klara de utmaningar som världen står inför. Sveriges vill vara ledande i denna omställning. För att detta ska vara möjligt krävs handling på lokal och regional nivå. 2/3 av de 169 delmålen är beroende av att kommuner och regioner tar sitt ansvar och agerar. SKL driver tillsammans med Svenska FN-förbundet ett kommunikations- och utbildningsprojekt om Agenda 2030. Vad har kommuner och regioner haft för nytta av att utveckla och fördjupa sitt Agenda 2030 arbete?

Malin Åberg Aas, kommunikationsansvarig Glokala Sverige, Svenska FN-förbundet, Pierre Edström (L), ordförande för beredningen för Hållbarhet och folkhälsa Region Kalmar, Carina Johansson (C), kommunstyrelsen ordförande Gislaved och Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande Växjö.
Moderator: Kerstin Blom Bokliden, SKL.

10. Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag och organisationer. Utvecklingen innebär också möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. Möt kommunerna som använder digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare. Vilka satsningar har de gjort, vilken effekt har det gett och vilka lärdomar kan man dra av kommunernas arbete?

Fredrik Sjölin, chef IT Karlskrona, Maria Dahl Torgerson, digitaliseringschef Södertälje, Sara Penje, utvecklingschef Lidingö, Johan Gammelgård, innovationsdirektör Umeå och Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör Karlstad.
Moderator: Jenny Birkestad, direktör avdelningen för digitalisering SKL.

Fredrik Sjölin
Maria Dahl Torgerson
Sara Penje
Johan Gammelgård
Ann Otto Nemes
Jenny Birkestad

11. Robotar gör kommunen smartare

Oavsett sektor kan digitalisering ge smartare kommunala tjänster. VA Smart-projektet på Orust har försett hushållen med små smarta vattenmätare. Detta ger bättre koll, spar pengar för både kommun och brukare samt minskar behovet av dyra akutinsatser. I Nacka har roboten Yasemin har tagit hand om hanteringen av ansökningar om ekonomiskt bistånd och till vuxenutbildning. Robotiseringen har underlättat för medborgarna och befriat personal från trista rutinuppgifter. Nu har Nacka byggt Sveriges första kommunala robotfabrik för att hantera den fortsatta automatiseringen.

Ghita Flinckman, förändringsledare Nacka kommun och Björn Martinsson, chef affärsdrivande verksamhet Orust kommun.
Moderator: Mia Forsäng, Business Accelerator Telia

Ghita Flinckman
Mia Forsäng

12. Likvärdig och jämlik skola

Den svenska skolans likvärdighet har försämrats och familjebakgrunden tycks få en allt större betydelse för elevernas resultat. Samhällsförändringar som t ex en ökande migration på - verkar också klyftorna i skolan. Kvalitetsskillnaderna mellan olika skolor är större än vad de var i början av 90-talet. Orsakerna till detta är omtvistade och svårbedömda men frågan är vad som kan göras för att bryta denna utveckling? Vilka åtgärder krävs för att förbättra skolans likvärdighet? Vid seminariet presenterar OECD en rapport om familjebakgrund och dess betydelse för skolresultaten.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, Hamid Zafar, barn- och utbildningschef Mullsjö kommun, Maria Caryll, sektionschef SKL och Lucie Cerna, Project Leader OECD.
Moderator: Marianne Rundström, journalist
Seminariespråk: Delvis Engelska

Ulla Hamilton
Hamid Zafar
Marianne Rundström

13. Stoppa bidragsfusket

Välfärden är beroende av att folk jobbar, betalar skatt och inte försöka lura systemet för ekonomisk vinning. Pengarna behövs om samhället ska kunna ta hand om de mest behövande. Rena brott ska självfallet hanteras av polisen, men det måste dessutom finnas kontrollfunktioner inbyggda som motverkar och hindrar fusket innan det går så långt. Enligt Delegationen för korrekta utbetalningar betalas det varje år ut ca 8,7 miljarder kronor för mycket från 13 av de svenska välfärdssystemen. Hur arbetar kommuner och myndigheter? Gör man verkligen det som behövs eller är man för godtrogen ibland?

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad, Katrin Westling Palm, gd Skatteverket och Janne Josefsson, journalist.
Moderator: Elisabet Höglund, journalist.

Janne Josefsson
Katrin Westling Palm
Anna König Jerlmyr
Elisabet Höglund

14. Man nog för att arbeta inom vård- och omsorg?

En mer jämställd och jämnare könsfördelning på arbetsplatsen bidrar till en bättre arbetsmiljö. Det blir även enklare att möta patientens behov. Män i hälsa är ett projekt i Norge som riktar sig till män mellan 25–55 år. Männen är arbetslösa eller i behov av att byta arbetsuppgifter. Samtidigt är vårdsektorn i behov av viktig yrkeskompetens. Männen erbjuds utbildning och en utvärdering visar att fler arbetslösa män kommer i arbete samt att projektet bidrar till att göra vård- och omsorgssektorn mer jämlik.

Eli Sogn Iversen, nationell projektledare och Frode Rønsbergn, nationell koordinator, Kommunenes Sentralforbund (KS).
Moderator: Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef Kommunal.

Lisa Bondesson

15. Hur skapar vi ett säkert och tillitsfullt Sverige?

Tillit och säkerhet är fundamentalt viktigt för människors trygghet, ett välfungerande samhälle och näringslivets konkurrenskraft. Men omvärlden förändras snabbt vilket skapar nya behov och förutsättningar. Hur säkerställer och utvecklar vi tillit, säkerhet och kvalitet i dagens samhälle? Och vilka är utmaningarna? Möt två företrädare som utifrån olika uppdrag och perspektiv lägger grunden för tillit i samhället.

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket och Ulf Hammarström, generaldirektör Swedac.
Seminariearrangör: Swedac

Erna Zelmin-Ekenhem
Ulf Hammarström

16. Framtidens mathållning tar form i rymden

I år firar vi 50-årsjubileet av den första månlandningen, en historisk prestation och en världsförändrande händelse. Nu planerar NASA att återvända till månen som en språngbräda för att skicka människor till Mars. En viktig del av ett sådant stort projekt är hur man klarar mathållningen. Lär dig om det matsystem som för närvarande används på Internationella rymdstationen, liksom de utmaningar som NASA står inför för att tillhandahålla ett helt hållbart system för all mat på Mars. Går det att skapa en matproduktion som ger noll avfall?

Vickie Kloeris, f d NASA ISS Food System Manager.
Moderator: Johanna Bergström Roos, projektledare för RIT - Rymd för Innovation och Tillväxt vid LTU Business.
Seminariespråk: Engelska

Vickie L. Kloeris

17. Ur vägen grabbar! Låt fler kvinnor innovera på jobbet

Det är i stor utsträckning män med stora budgetar som utvecklar tekniken till den kvinnodominerade välfärdssektorn. Dyrköpta misstag kan undvikas och det finns sätt att utveckla system som är nära anpassade till verksamheten. En nyckel är att ge medarbetarna själva möjligheter att innovera och lösa problem för att förbättra servicen till patienter och brukare. Så hur får vi med fler kvinnor i intraprenörskapet?

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, Katarina Blomkvist, projektledare Intraprenörskapskompassen, Anna Gärdin, digitaliseringsdirektör Nacka kommun och Katrien Vanhaverbeke, chef för lokal och regional utveckling SKL.
Moderator: Hans Björkman, ekonomie doktor och medgrundare till Coinnovate.
Seminariearrangör: Vision

Veronica Magnusson
Anna Gärdin
Katarina Blomkvist
Katrien Vanhaverbeke

18. Hur skapas framtidens kommun?

Sveriges kommuner behöver förändras radikalt för att kunna erbjuda sina brukare/kunder minst lika bra service som idag men till en lägre kostnad. För att lyckas krävs nya arbetssätt, ett nytt slags ledarskap och en ny sorts organisering. Micco Grönholm, Head of Future i Helsingborgs stad (2017 års KvalitetsKommun), berättar om Helsingborgs förändrings- och innovationsarbete, var de befinner sig idag och vilka nödvändiga organisatoriska förflyttningar de ser framför sig.

Micco Grönholm, Head of Future Helsingborgs stad.

Micco Grönholm

19. Digitala vårdtjänster för en smartare välfärd

Digitala vårdtjänster är här för att stanna! Patienterna förväntar sig digitala kontaktvägar och efterfrågar tillgänglig vård 24/7. Men sjukvårdens logik och styrmodeller utmanas av den digitala transformationen. Det är angeläget att potentialen i och värdet av digitala vårdformer kan realiseras, inte bara i form av värde för patienten, utan också som effekt för den egna verksamheten.

Felicia Gabrielsson-Järhult, programansvarig/projektledare Digitala vårdmöten med läkare Jönköping Academy, Andreas Namslauer, affärsutvecklare SSCI, projektmedlem i projektet Ordnat införande av digitala produkter och tjänster och Lars Kolmodin, handläggare SKL. 

Paneldeltagare: 
Nasim Bergman Farrokhnia, kvalitets- och forskningschef KRY, Henrik Kangro, CMO och medicinskt ansvarig läkare Min Doktor. Johnie Berntsson, avdelningschef och Gudrun Greim, verksamhetschef VGR.

Moderator: Karina Tellinger McNeil, samordnare, Sveriges Kommuner och Landsting

Lars Kolmodin
Karina Tellinger McNeil
Felicia Gabrielsson Järhult
Andreas Namslauer
Nasim Bergman Farrokhnia
Henrik Kangro

20. Så säkrar små kommuner sin ekonomi

Många små kommuner står inför stora utmaningar. Allt fler äldre behöver tillgång till god vård och omsorg. Kommunen ska tillhandahålla skolor med hög kvalitet och barnomsorg som medborgarna är nöjda med. Hur gör man det om inte jobben finns i den omfattning som krävs för att inte skatteunderlaget ska urholkas? Många vill se färre och större kommuner. Men är det lösningen på problemet eller är det helt andra saker som ska till? Ta del av en jämförelse mellan Finland, Norge och Sverige. Hur tar sig de olika länderna an utmaningen med ekonomin i små kommuner?

Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting, Helge Eide, områdesdirektör Kommunenes Sentralforbund och Benjamin Strandberg, sakkunnig kommunalekonomi Finlands Kommunförbund
Moderator: Marianne Rundström, journalist

Annika Wallenskog
Marianne Rundström

21. En förändrad nordisk styrmodell

Alla kommuner står inför stora utmaningar. Utgifterna ökar snabbare än intäkterna och invånarna vill ha bättre och mer flexibel service. Hur löser man den ekvationen? 2012 slutade hemvården i Köpenhamn att följa det detaljstyrande schemat och ersatte kontroll med ansvar för den enskilda medarbetaren. Därefter har utvecklingen mot en tillitsbaserad styrning utvecklats vidare och både Helsingborg i Sverige och Asker i Norge är två kommuner som har infört tillit i sina styrsystem. Hur har den förändrade styrningen fungerat och vad skiljer de tre länderna åt?

Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad, Kristin Marie Felde, kommunaldirektör Medborgarskap Asker kommune och Lars Gregersen, fagdirektør for økonomi, digitalisering och HR Köpenhamns kommune.
Moderator: K-G Bergström, journalist

Palle Lundberg
K-G Bergström
Kristin Marie Felde

22. Rensa i regeldjungeln

Såväl medborgare som anställda i offentlig sektor är ofta uppgivna över krångliga regelverk och onödiga administrativa processer. Det behövs förenklingar och en samskapad styrning för att rapporteringen ska vara meningsfull och detaljstyrningen ska minska. Ett exempel är Försäkringskassans förenklingskampanjer och antikrångelkataloger år 2010 och framåt. Ett annat är kampanjen ”Meld en regel” i Danmark som resulterade i närmare 1200 förslag, varav 300 togs vidare.

Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet och Tina Øllgaard Bentzen, fil. dr i statsvetenskap vid Roskilde universitet.

Tina Øllgaard Bentzen
Louise Bringselius

23. Mänskliga rättigheter för hög kvalitet, rättssäkerhet och legitimitet

Demokrati, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter är intimt förknippade och formar tillsammans hela den offentliga verksamheten. Genom att arbeta rättighetsbaserat, dvs utgå från FN:s principer om icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar, stärks såväl legitimiteten för det politiska systemet som att de satta välfärdsmålen i högre grad uppfylls. Ta del av ett seminarium som diskuterar dessa samband och visar hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan se ut i praktiken.

Anna Jacobson, enhetschef Västra Götalandsregionen samt Mattias Jansson och Cecilia Berglin, SKL

Cecilia Berglin
Mattias Jansson

24. Hur nanoteknologin förändrar vår framtid

Med nanoteknologi kan vi bestämma vilka egenskaper ett material skall ha. Teknologin skapar helt unika möjligheter till hållbar utveckling inom alla områden där vi använder material. Ta del av exempel på hur vi med nanoteknologins hjälp kommer att kunna behandla cancer bättre, diagnostisera sjukdomar innan vi får symptom, lära våra kroppar att föryngra sig själva, skapa miljövänliga och smarta förpackningar, ge våra kläder helt nya egenskaper, göra plåster som bestämmer hur sår skall läka och visa bilder från världens första Formel 1 tävling med nanobilar.

Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet.

Maria Strømme

25. X-Road – digitala motorvägar för säkra e-tjänster

X-Road är en plattform där säker och standardiserad dataöverföring mellan olika informationssystem och databaser äger rum och startades i slutet av 90-talet i Estland. X-Road är en av anledningarna till att Estland ligger i topp när det kommer till digitalisering och utveckling av e-tjänster som tillhandahålls av myndigheter – från sjukvård till välfärd, utbildning och befolkningsregister. Även Finland har beslutat att använda X-Road för snabbare utveckling av e-tjänster. Vilka förutsättningar finns det för Sverige att ingå i plattformen?

Ville Sirviö, CEO Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).
Seminariespråk: Engelska.

Ville Sirviö

26. Systematiskt kvalitetsarbete leder till framgång!

Flera skolor visar att systematiskt kvalitetsarbete verkligen leder till bättre resultat, både för eleverna, skolans personal och samhället i stort. SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling driver på uppdrag av Skolverket forskningsbaserad rådgivning kring framgångsfaktorer som leder till skolor i världsklass och genomför utvärderingar av de skolor som vill få en genomarbetad återkoppling. Lär dig mer om dessa fem framgångsfaktorer, och lyssna på konkreta exempel på framgångsrika skolor som deltagit i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

Anne-Charlotte Holmgren, SIQ, Maija Möller, rektor Fredrikshov Slotts Skola, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018 och Maria Pettersson, rektor Falu Frigymnasium, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016.

Anne-Charlotte Holmgren
Maija Möller Grimakova
Maria Pettersson

27. Standarder – verktyg för ökad kvalitet och brukarfokus

Svenska Institutet för standarder, SIS, har i nära 100 år hjälpt organisationer att utveckla och kvalitetssäkra sina verksamheter genom att hitta gemensamma lösningar på återkommande problem. När vi projektleder standardisering samverkar vi med alla delar av det svenska samhället. Hör om hur standarder kan användas som verktyg för kvalitet, effektivitet och brukarfokus 9i verksamheter som äldreomsorg, HVB och LSS.

Alexandra Antoni och Kristofer Petraeus, projektledare vård- och omsorgssektionen, Svenska Institutet för standarder.
Seminariearrangör: Svenska Institutet för standarder.

Alexandra Antoni
Kristofer Petraeus

28. God och nära vård i framtiden

För att kunna möta framtidens utmaningar och öka förtroendet för hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. En viktig del handlar om att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov. Sedan mars 2017 har Anna Nergårdhs utredning i uppdrag att stödja arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälsooch sjukvård med fokus på primärvården. Tre delbetänkanden är överlämnade till regeringen och utredningen arbetar nu med sitt slutbetänkande.

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare och Emma Spak, sektionschef för Sektionen för Hälsa och Sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Emma Spak

30. Framtidens innovationer tar form i rymden

Rymden kan erbjuda extrema miljöer där bristen på vatten, mat och andra utmaningar kan bidra till ny kunskap och innovation. Kunskap och innovationer som kan överföras till lösningar för samhället på jorden. Moon Village är ett koncept som ska bidra till hållbar utveckling med syfte att bl a ge ny kunskap till byggbranschen, den hållbara staden och internationella samarbeten. En viktig del i den utveckling har ESA BIC Sweden, en nationell rymdinkubator för bolag som nyttjar befintlig teknik och även utvecklar ny teknik och lösningar till rymdindustrin.

Piero Messina, Senior Officer European Space Agency och ansvarig för konceptet Moon Village och Deborah Lygonis, senior affärsutvecklare ESA BIC Sweden.
Moderator: Johanna Bergström Roos, projektledare för RIT - Rymd för Innovation och Tillväxt vid LTU Business.
Seminariespråk: Engelska.

29. Innovationsdriven stadsutveckling

Med den senaste tekniken hela vägen från bergtäkt till bostad byggs samhällen med innovationskraft från start till slut. Skanska berättar om hur de i samverkan arbetar med innovationsdriven stadsutveckling med hjälp av teknik och forskning för att skapa attraktiva, hållbara och trygga platser att verka och leva i. I ett samtal med politiker diskuterar vi också vad som krävs för att bana väg för framtida innovationskraft.

Sofie Jonsson, projektledare Sustainovation, Skanska och Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande Härryda kommun.
Seminariearrangör: Skanska Sverige AB.

Sofie Jonsson
Per Vorberg

31. Chef i nöd och lust

Att behålla chefer och ledare blir alltmer angeläget för företag och organisationer när konkurrensen om kompetens hårdnar. Men vilka faktorer avgör om chefer vill fortsätta i sina uppdrag och samtidigt kunna vara hållbara på sikt? Det tror vi oss veta. På seminariet presenteras rapporten ”Chef i nöd och lust – förutsättningar för en lång och hållbar chefskarriär”. Rapporten bygger på en studie genomförd vid Lunds universitet där forskare efter drygt tio år följt upp ett antal chefer som deltog i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer.

Robert Holmberg, universitetslektor vid psykologiska institutionen Lunds universitet, Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna och Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.
Moderator: Fredrik Gustafsson, Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna- Sveriges chefsorganisation

Robert Holmberg
Anki Udd
Fredrik Gustafsson
Andreas Miller

32. Lär av de bästa men gör inte som de bästa

Alla vill ta efter de bästa, oavsett vad det handlar om. Men det är inte alltid helt lyckat och det är lätt att gå fel. De bästa har inte nått dit där de är idag genom att göra exakt samma som sin förebild. Man måste hitta sin egen väg för att nå nya höjder. Med mod och beslutsamhet har Helsingborg blivit en förebild för kommuner i hela Norden. Gislaved inledde 2015 sin utvecklingsresa och har nu kommit en bra bit på väg. Möt två kommunchefer som i sitt samspel med varandra kan ge tips som underlättar ditt framtida förändringsarbete.

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun och Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Palle Lundberg
Malin Aronsson

33. Förplanering i budgetarbetet – bidrar till samsyn

Innan prioriteringar i budgeten startar bjuds ledande politiker och tjänstepersoner till ett neutralt forum där inga beslut ska fattas men där alla får del av systematiskt utvalda och analyserade fakta om utmaningar organisationen står inför. Med stor omsorg om detaljerna i både förarbete och genomförande ökar förutsättningarna för att ledningen breddar perspektiven, ökar kunskapen och får samsyn om utmaningarna.

Maria Fredriksson, ekonomichef Söderköpings kommun, Linda Kjellin, budgetchef och Linda Andreen, budgetstrateg, Borgholms kommun.
Moderatorer: Märit Melbi och Bengt-Olof Knutsson, SKL.

Märit Melbi
Maria Fredriksson
Linda Kjellin
Linda Andreen

34. Konkurrenskraft i urbaniseringens tid – så når din region framgång!

Städer och regioner har ökat i betydelse de senaste decennierna. Därför behöver frågor om konkurrens och attraktionskraft lyftas ur ett regionalt perspektiv. Skillnaderna mellan regioner inom ett land kan vara stora med avseende på utbildningsnivåer, näringslivsstruktur och tillväxt. Men betyder urbanisering att endast storstäderna växer och att de gör det på mindre orters bekostnad? Vad kan regioner göra för att öka sin attraktionskraft och förbättra förutsättningarna för tillväxt?

Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH samt, Katrien Vanhaverbeke, chef för lokal och regional utveckling SK och Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren.
Moderator: Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum.

Martin Andersson
Pernilla Norlin
Katrien Vanhaverbeke

35. Förmåga att hantera samhällsutmaningar

Med traditionell styrning är vissa problem i samhället svåra att komma åt. Särskilt svårt är det när problemet visar sig på olika sätt och när ansvaret delas mellan flera myndigheter. För att undersöka saken har Tillitsdelegationen arbetat med sex myndigheter för att lösa olika samhällsutmaningar. De tre forskningsledare som medverkar i detta pass har bland annat följt myndigheternas arbete och granskat Regeringskansliets arbetssätt. I en SOU-rapport till regeringen argumenterar de för behovet av en regeringsnära utvecklingsmiljö.

Katarina Wetter-Edman, doktor i design Örebro universitet samt Martin Fransson, doktor i företagsekonomi och Johan Quist docent i företagsekonomi, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.
Moderator: K-G Bergström, journalist

K-G Bergström

36. Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

Sverige har över 300 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service. Det finns ändå ett behov av att stärka rättssäkerheten, modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen. Uppdraget ska utföras med hög kvalitet och rättssäkerhet och en hög grad av enkelhet. För att bemästra en rörligare omvärld präglad av snabba förändringar behöver myndigheten bygga en organisation som är öppen, förändringsbenägen och lärande. Möt de nominerade myndigheterna 2019.

Generaldirektörerna Christina Forsberg, CSN, Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten och Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket.
Moderator: Anders Christensson, partner PwC.

Christina Forsberg

37. Toppolitiker leder för framtidens välfärd och demokrati

Framtiden i kommuner och regioner måste vi skapa tillsammans där vi arbetar strategiskt och långsiktigt. Att vara en möjliggörare och bygga tillitsfulla möten behövs för att lösa komplexa frågor med både medborgare och medarbetare, samt med många samhällsaktörer. Utmaningen blir att skapa en gemensam grund att stå på och långsiktiga hållbara lösningar. Där har Toppolitiker en central betydelse för framtidens välfärd och demokrati genom hur de leder och styr.

Per-Ola Mattsson (S), KSO Karlshamn, Stihna Johansson-Evertsson (C), KSO Högsby, Anders Johansson (C), KSO Mönsterås, Hans Jildesten (S), KSO Storfors, Mathias Bohman (S), oppositionsråd Upplands Väsby och Stina Munters (C), KSO Vansbro.
Moderator: Lena Lindgren SKL.

38. SveaPriset – innovationer för eHälsa

Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. Möt de nominerade till SveaPriset och ta del av de smarta idéerna för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten.

Therese Sjöberg, innovationsledare Karolinska, Erik Fransson, medlemsansvarig Ung Cancer, Måns Lööf, digital vårdutvecklare Region Gävleborg, Anna Carleborg, specialistsjuksköterska MediTuner, Petronella Gustafsson, CEO Progress Me och Max Ortiz Catalan, bitr. professor Chalmers.
Moderator: Karin Eriksson, enhetschef Vinnova.

Erik Fransson
Therese Sjöberg
Måns Lööf
Anna Carleborg
Max Ortiz Catalan
Petronella Gustafsson
Karin Eriksson

39. Vår beredskap är god. Har du hört den förut?

Estland är ett land med långt utvecklade e-tjänster. En styrka som också gör landet mera sårbart för cyberattacker. 2007 flyttade myndigheterna i Tallinn på en krigsstaty från Sovjettiden. En händelse som resulterade i nätattacker mot estniska myndigheter och banker. Sedan dess har man slipat på sin beredskap för att avvärja nya attacker och nu är Estland i bäst i världen när det gäller cybersäkerhet enligt National Cyber Security Index. Lyssna på Estlands högste ansvarig för strategiutveckling och implementering av cybersäkerhet. En säkerhetsstrategi Sverige kanske borde ta efter.

Raul Rikk, National Cyber Security Policy Director i Estland.
Moderator: Lars Sörqvist, docent KTH och vd för Sandholms Associates.
Seminariespråk: Engelska

Raul Rikk

40. Hur arbetar vi för ökad integration, bättre måluppfyllelse och ökat engagemang i våra skolor?

Gislaveds kommun har en ny skolorganisation för det framtida samhället med nya upptagningsområden där elever från olika bostadsområden möts redan från förskoleklass. Vilka är erfarenheterna och hur har det bidragit till att öka integrationen och förbättra resultaten? Nyköping Strand Utbildningscentrum prioriterar värdegrundsarbete samt mentorskap och kursutvärderingar med GAP-analyser. Allt för att få eleverna att lyckas.

Sonja Sävås, projektledare Gislaved och Hannu Husa, rektor Nyköping Strand, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, SIQ.

Sonja Sävås
Hannu Husa
Anne-Charlotte Holmgren

41. Konsten att spara 85 miljoner

Svensk vård är mindre personcentrerad än i andra länder. Tillgängligheten brister och patientens synpunkter och erfarenheter tas inte till vara. I Norrbotten har regionen och kommunerna i samarbetsprojektet Min plan stärkt patienternas delaktighet genom innovativa lösningar och nya arbetsmetoder. Resultatet blev färre utskrivningsklara patienter på sjukhusen, bättre patientflöde och minskat behov av vårdplatser. Totalt en minskning på 12 000 vårddygn och en besparing på 85 miljoner på ett år.

Hanna Sjöberg, projektdirektör Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Sofi Nordmark, leg. sjuksköterska och projektledare Region Norrbotten samt Karin Sundström, biståndshandläggare Norrbottens Kommuner.
Moderator: Emma Spak, sektionschef för Sektionen för Hälsa och Sjukvård SKL

Hanna Sjöberg
Sofi Nordmark
Karin Sundström
Emma Spak

42. Framtidens vårdinformationsmiljö

I två regioner i Danmark infördes Sundhedsplatformen 2016–2017. Det var en enorm satsning där ett system ersatte ett stort antal olika system för att skapa en ny och gemensam vårdinformationsmiljö. Det har varit en del barnsjukdomar på vägen och satsningen har kritiserats i Danmark. Men mycket fungerar dessutom bra och man har vidtagit åtgärder längs vägen. Nu ska liknande system införas i både Norge och Sverige. Vad kan dessa länder lära av det danska exemplet och hur ser man till att minimera problem vid en så stor omläggning?

Leif Panduro Jensen, koncerndirektør Region Sjælland och Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Region Stockholm.
Moderator: Göran Stiernstedt, särskild utredare Socialdepartementet.

Daniel Forslund

43. Nya vägar till bättre integration

Många nyanlända behöver extra insatser för att klara språket och bli självförsörjande. Ibland fungerar inte det traditionella utbildningssystemet. Genom samverkan mellan olika aktörer kan man nå snabbare och bättre resultat, om det görs på rätt sätt. ”Språkprojektet – Skola för alla första dagen” har utvecklat en digital pedagogisk tjänst som gör att eleverna i egen takt kan läsa in faktakunskaper på sitt eget språk. I Göteborg har kommunala bostadsbolaget Framtiden gett nyanlända jobb och underlättat rekrytering genom att kombinera utbildning och praktik med sikte på fastighetsbranschen.

Maria Henriksson, kommunansvarig Språkprojektet Studi Sverige och Sükran Dogan, planeringsledare Förvaltningen AB Framtiden.
Moderator: Leif Eldås, handläggare SKL.

Sükran Dogan
Maria Henriksson

44. Framtidens samhälle tar form i rymden

Den ökande urbaniseringen i världen har stora likheter med livet för astronauter i rymdfarkoster och på månbaser. Rymdforskningen ger stora möjligheter att hitta nya innovativa lösningar som ger hållbarare byggnader och städer. En rymdfärja eller en framtida månbas är något av det mest hållbara man kan tänka sig; nämligen ett slutet ekosystem! Sverige kan med sin frontposition inom både rymdsektorn och hållbarhetsfrågorna driva på utvecklingen för att skapa ett framtida hållbart samhälle.

Larry Toups, utvecklingschef NASA och Cecilia Hertz, Umbilical Design, ESA Innovation Partner och rymddesigner med erfarenhet från NASA.
Moderator: Johanna Bergström Roos, projektledare för RIT - Rymd för Innovation och Tillväxt vid LTU Business.
Seminariespråk: Engelska.

Cecilia Hertz

45. Att skapa en kvalitetskultur – exempel från den amerikanska armén

William J. Troy, en trestjärnig general från den amerikanska armén berättar vilken modell militären använder för att skapa sin kultur. Hur organiserar man sig för att skapa en kvalitetskultur och vad är fördelarna med att ha en kvalitetskultur där olika kvalitetsverktyg tillämpas för att nå resultat? Militärer över hela världen är oerhört effektiva på att bygga kulturer som speglar de egna värderingarna – men hur gör de det? William J. Troy delar med sig av sina erfarenheter hur man formar människor oavsett om de bär uniform eller inte.

William J. Troy, verkställande direktör ASQ samt före detta general från amerikanska armén.
Seminariespråk: Engelska.

William J. Troy

46. Verktyg för framgång

Johan Olsson har tävlat på världsnivå sedan 2011 och är en av Sveriges främsta skidåkare genom alla tider. Men det har inte varit några givna framgångar. Johans skidkarriär var kantad av skador, sjukdomar och negativt tänkande, men han lyckades ändå vara som bäst när det verkligen gällde. Hur lyckas man med det? Utan det långvariga samarbetet med sin mentala tränare hade Johan inte nått de fantastiska framgångarna. Inom idrotten är det vanligt med mental träning. Men hur kan kommunalråd, riksdagsledamöter och chefer använda sig av mentala verktyg för att öka sin och organisationens prestationsförmåga?

Johan Olsson, skidåkare med 14 medaljer i OS och VM samt Stig Wiklund, mental tränare och coach.

Johan Olsson
Stig Wiklund

47. Sveriges KvalitetsKommun. De nominerade är.…

Svenska kommuner strävar efter att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Men vägen dit är inte enkel. Möt kommunerna med kvalitet rakt igenom. De är bra på demokrati, välfärd, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Lyssna på ett samtal om aktuella utmaningar och hängiven utveckling.

Mikael Lindfors (S), KSO Norsjö kommun, Henrik Thunes (M), KSO Sollentuna kommun, Parisa Liljestrand (M), KSO Vallentuna kommun och Lilian Eriksson, kommundirektör Ängelholms kommun.
Moderator: Mattias Jansson, sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting.

Mikael Lindfors
Henrik Thunes
Parisa Liljestrand
Lilian Eriksson
Mattias Jansson

48. Den globala ekonomin från 20 000 fot: spänn fast säkerhetsbältet

Kan ett handelskrig undvikas? Kommer EU att hålla ihop, med eller utan Storbritannien? Har populisterna nått toppen, i Europa och på andra ställen? Kommer robotar att ta över våra jobb eller göra dem enklare? Och hur påverkar allt detta Sverige och övriga nordiska länder? Ta del av de stora globala trenderna bakom rubrikerna och få förståelse för en värld som aldrig står still.

Robert Guest, utrikesredaktör The Economist, Anders Borg, f d finansminister och Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.
Seminariespråk: Engelska.

Anders Borg
Robert Guest
Cecilia Malmström

49. Tillitsutredningen, och sen då?

År 2016 sjösattes regeringens tillitsreform, efter högljudda larm från forskare och professionsförbund om bl a detaljstyrning och dålig arbetsmiljö. Nu skulle offentlig sektor arbeta utifrån en ledningsfilosofi präglad av tillit till de medborgarnära yrkesgrupperna. En forskningsnära utredning tillsattes: Tillitsdelegationen. Nu är dess främjande uppdrag avslutat. Vilka lärdomar kan dras utifrån arbetet? Vilka tecken på omställning ser vi i samhället? Och hur ser det forskarsamhälle som har varit en drivande kraft bakom tillitsreformen på nödvändiga insatser framöver?

Louise Bringselius, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet och fd forskningsledare i Tillitsdelegationen, Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och Ingibjörg Jonsdottir, professor vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet.
Moderator: K-G Bergström, journalist

Louise Bringselius
K-G Bergström
Lotta Dellve
Ingibjörg Jonsdottir

50. Sociala medier kan ta verksamheten till en högre nivå

Idag råder det inte längre någon tvekan om att sociala medier som kommunikations- och marknadskanal har enorm potential. Men det gäller att ta sig an utmaningen att nå ut till sin målgrupp på ett väl genomtänkt och reellt sätt, och det är många aktörer som konkurrerar om uppmärksamheten. Organisationer och företag förväntas finnas tillgängliga och skapa värde för sina målgrupper på sociala medier. Inom offentlig verksamhet utan kommersiella intressen är det ofta svårt att veta hur man går tillväga för att tillgodose olika behov och skapa bästa möjliga effekt.

John Rosenbaum, senior social media advisor Infomedia.

John Rosenbaum

51. Framgångsrika skolkommuner 2.0 – Vad hände sen?

För 10 år sedan publicerade SKL rapporten Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner. Rapportens huvudfråga är fortfarande aktuell. Vad kännetecknar kommuner som över tid uppnår goda resultat i sina skolor? SKL sammanfattar resultaten från rapporten och presenterar aktuella forskningsnedslag. Framgångsrika skolkommuner berättar om faktorer som bidragit till konkreta resultat, samt reflekterar kring hur staten på bästa sätt kan stödja skolutveckling.

Mats Gerdau (M), KSO Nacka kommun, Sofia Söderström (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden och Gunilla Kapla, föroch grundskolechef, Malung-Sälen kommun samt Daniel Berr, SKL.
Moderator: Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL.

Per-Arne Andersson
Mats Gerdau

52. Digitaliseringens betydelse för samhällets utveckling

Samhället förändras som en konsekvens av teknisk utveckling, digitalisering och automatisering. Men samhället behöver också ta hjälp av digitaliseringen för att förändras. Många ser digitaliseringen som en förutsättning för att bygga framtidens hållbara och smarta samhälle. Ett samhälle där offentlig sektor måste lösa sina uppdrag på helt nya sätt. Möjligheterna är många men samtidigt finns det utmaningar. Och den största utmaningen är kanske inte att använda tekniken utan omställningen i sig. Hur ska samhället förberedas inför den omställningen?

Anders Ygeman, digitaliseringsminister i Sverige och Nikolai Astrup, digitaliseringsminister i Norge.
Moderator: Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Anders Ygeman
Nikolai Astrup
Åsa Zetterberg

53. Digital tvilling för att skapa en smart stad

Genom att skapa en digital tvilling av staden där en virtuell bild av den fysiska miljön i en stad länkas samman med information får man flera fördelar. Den digitala tvillingen kan användas för scenarioanalyser inom planering, för dialoger kring stadsutveckling och som en testbädd för framtida innovation till nytta för alla aktörer inom staden. Den virtuella världen gör det möjligt att själv ”vandra runt” i staden och se hur det ser ut. Ta del av hur Göteborgs Stad och Karlskrona kommun jobbar med digitala tvillingar för att skapa den smarta staden.

Eric Jeansson, geodatastrateg Göteborgs Stad, Ann-Sofie Silverskär, planarkitekt och Babacar Ndene Ndiaye, GIS-samordnare, Karlskrona.
Moderator: Patrik Johansson, Manager DigiHub Transform Team Skanska Sverige AB.

Eric Jeansson
Ann-Sofie Silverskär
Babacar Ndene Ndiaye

54. AI i skolan: hur kommer AI att förändra lärandet i framtiden?

Vissa menar att artificiell intelligens inte kommer kunna ersätta lärare. Andra pekar på att lärande nu kan ske utan en lärares personliga närvaro. Och några anser att AI framförallt kommer ge lärarna superkrafter. Vad tror du? Hur kommer AI att förändra lärandet och hur snabbt kommer utvecklingen att gå? Vad händer redan idag och hur kommer det att förändra skolan? Ett samtal om möjligheter, problem, hopp och rädslor, samt en möjlighet att få lära känna roboten LaiBAN, som testas på ett par förskolor i Helsingborg.

Micco Grönholm, Head of Future och Simon Melin, förskollärare och IKT-pedagog, Helsingborgs stad samt Anna Bjurström, expert på skolans digitalisering Vinnova och Troed Troedsson, framtidsanalytiker.

Micco Grönholm
Simon Melin
Anna Bjurström
Troed Troedson

55. Många vinster med vård i hemmet

Ambitionen är att flytta vård från sjukhusen till patienternas hem. I Västra Götaland arbetar alla akutsjukhus, över 200 vårdcentraler och hemsjukvården enligt modellen Mobil närvård. Olika professioner arbetar i team för att ge vårdkrävande patienterna god vård i hemmet. Samverkan sker även på ledningsnivå. I Region Jönköping arbetar man med Specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH). Läkare och sjuksköterskor bedriver specialistvård för patienter med cancer, ALS, KOL och hjärtsvikt med stöd av handlingsplaner som bygger på nationella riktlinjer i palliativ vård.

Sofia Lund, områdeschef SSIH Region Jönköpings Län och Karin Fröjd, medicinsk rådgivare Västra Götalandsregionen.
Moderator: Emma Spak, sektionschef för Sektionen för Hälsa och Sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Sofia Lund
Karin Fröjd
Emma Spak

56. Nätläkare – effektiv vård eller bara dyrt?

Digitaliseringen har gett patienter möjlighet att sitta hemma och utan kostnad snabbt få hjälp av en läkare. Fantastiskt tycker en del, inte alls bra tycker andra. Kritikerna menar att kostnaderna skenar, kvaliteten är dålig och det ger ändå ingen mätbar avlastningseffekt. Blir det bättre om vi stoppar vårdapparna och går tillbaka till väntrummen och köerna på vårdcentralerna? Eller finns det ändå en väg framåt där den digitala tekniken ger oss förutsättningar för en patientsäker vård av hög kvalitet, till en lägre kostnad?

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Region Stockholm, Göran Stiernstedt, särskild utredare Socialdepartementet, Livia Holm, kommunikations- och policychef KRY och Mårten Blix, fil. dr Institutet för Näringslivsforskning.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Livia Holm
Daniel Forslund

57. Samhällsbygge 2030 – Från hållbarhetsvision till framgångverksamhet

”Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle våren annars tveka?” Karin Boyes ord passar väl på vår tid. Vi står inför en tid när vårt samhälle behöver ställas om i grunden till mer hållbart. En ny studie av Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation visar att svenska folket otåligt väntar på förändringar. De vill se konkreta saker hända inom hållbarhetsområdet. Men vad och vilka väntar de på? Vilka är nyckelaktörerna för ett lyckat resultat? Och är alla med på tåget? Förutom studiens insikter presenteras ett antal perspektiv på hållbar utveckling. Under seminariet kommer vi att få ta del av ett antal TED talks-inspirerade inslag utifrån perspektiven ledarskap, medarbetarskap och framtida generationer. Med seminariet vill Sobona stärka organisationers framtidskapacitet att ställa om till hållbar utveckling.

Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro kommun, Lovisa Sterner, ungdomsexpert Grasp INsights, Daniel Åslund, HR-chef och Caroline Sörenssen, hållbarhetschef Affärsverken Karlskrona AB, Madeleine Gimåker och Anna Lirén, arbetar med strategisk utveckling på Sobona.
Seminariearrangör: Sobona

Ida Texell
Lovisa Sterner
Caroline Sörensen
Madeleine Gimåker
Anna Lirén
Daniel Åslund

58. En färdplan mot cirkulär ekonomi

Världens första nationella färdplan mot en cirkulär ekonomi skapades i Finland 2016 av Sitra, Finlands innovationsfond. Syftet var att kartlägga hur vi går mot en cirkulär ekonomi, där konsumtionen bygger på att använda tjänster istället för att äga saker? Den cirkulära ekonomin är det nya paradigmet för affärer, som syftar till ekonomisk tillväxt genom nya hållbara affärsmodeller. Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm press på våra gemensamma resurser. Om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen måste vi inse att vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker helt enkelt inte fungerar längre.

Kari Herlevi, projektledare cirkulär ekonomi Sitra.
Panelsamtal: Nina Fall, Deputy Sustainability Manager IKEA Svenska försäljnings AB och Joel Ahlgren, projektledare Tankesmedjan Global Utmaning och författare till rapporten Circular Baltic 2030.
Moderator: Helena Stålnert, journalist. Seminariespråk: Delvis på engelska.

Kari Herlevi

59. Vision, storytelling och kultur

Ska man förändra något, bygga något nytt så måste man veta vart man ska om det överhuvudtaget ska bli bra. Men det räcker inte om du som ledare har en vision. Den ska förmedlas till medarbetarna och vara lika tydlig för deras del, och dessutom lika intressant för dem att uppnå. Hur får man till det? Hur skapar man den sortens kultur? Möt två karismatiska ledare som nått stora framgångar genom att gå sin egen väg. De framstår som helt olika, men troligen är likheterna större än skillnaderna om man skrapar på ytan. Ett samtal om att förmedla en vision och skapa en vinnande kultur.

Fredrik Reinfeldt, f d statsminister och Petter Stordalen, grundare Nordic Choice Hotels.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.

Fredrik Reinfeldt
Petter Stordalen

60. Ledarskap under press

Försök inte vara något du inte är, ta ansvar för ditt lag och kom ihåg, att berömma människor tar bara sekunder och kan göra en enorm skillnad. Och glöm inte att humor kan hittas även i de mest hemska situationerna. Det är ledord för Eliza Manningham-Buller som ledde Storbritanniens säkerhetstjänst (MI5) från 2002 till 2007. När terroristattackerna inträffade den 11 september 2001 sattes MI5 under akut press. Utifrån dessa erfarenheter förmedlar Eliza hur viktigt det är att fatta rätt beslut under stark press och hur man leder en organisation i en tid av osäkerhet och risk.

Eliza Manningham-Buller, f d generaldirektör för Storbritanniens säkerhetstjänst (MI5).
Seminariespråk: Engelska.

Eliza Manningham Buller

61. Effektiv nätverksstyrning, en förutsättning för att utveckla lokalsamhället

Att skapa effektiva system för att styra och följa upp den egna kärnverksamheten är en viktig utmaning för ledande politiker och tjänstepersoner. En lika viktig utmaning är att styra samhällsutveck lingen inom kommunens/regionens gränser och tillsammans med företag, civilsamhället och andra aktörer bidra utifrån olika ansvar och uppgifter. Hur fungerar en effektiv nätverksstyrning mot gemensamma mål som rör tillväxt, klimat, social hållbarhet, mm? Går det att mäta resultat för dessa områden, t ex genom att följa upp Agenda 2030?

Rickard Simonsson, regiondirektör Region Örebro, Anne Andersson, kommundirektör Örebro kommun, Maria Price, RKA och Gunnar Gidenstam, SKL.
Moderator: Lisbet Mellgren, SKL.

Gunnar Gidenstam
Lisbet Mellgren
Rickard Simonsson
Anne Andersson
Maria Price

62. Kommunsammanslagning eller kommunsamverkan? Del 1 – välj väg

Kommunerna står inför stora utmaningar. Det handlar bl a om urbanisering, demografi och i slutändan ekonomi. Hur säkerställer man en kapacitet som gör att man klarar av det kommunala uppdraget? I Finland har man sedan 2007 minskat antalet kommuner med en fjärdedel. I Norge pågår just nu en liknande kommunreform. Allt med målet att skapa större och starkare kommuner. I Sverige har man ännu inte valt väg. Kommunutredningen ska ge svar i den frågan. Möt företrädare för tre nordiska länder.

Niklas Karlsson, ordf. Kommunutredningen, Morten Øgård, prof. Universitetet i Agder och Siv Sandberg, kommunforskare Åbo Akademi.
Moderator: Erik Blix, journalist

Siv Sandberg
Niklas Karlsson

63. Sämre tider? Satsa mer på innovation!

En vanlig utmaning i Kommunsverige just nu är att vi blir allt fler äldre och allt fler yngre som ska försörjas av en krympande del arbetande människor. Ibland blir receptet besparingsbeting, ibland skattehöjning, men allt för sällan innovation. Inom närings livet finns en naturlig innovationslogik. För att klara sig på en konkurrensutsatt marknad måste företag innovera för att följa eller t o m leda utvecklingen. Kommuner saknar det incitamentet. Så hur borde en kommun tänka och framför allt agera för att kunna kombinera tuffare ekonomiska tider med satsningar på att hitta nya och smartare sätt att sköta verksamheterna på?

Emelie Värja, forsknings- och utbildningsansvarig Kommuninvest och Micco Grönholm, Head of Future Helsingborgs stad, tillsammans med insatta och intressanta gäster.

Micco Grönholm
Emelie Värja

64. Mindre snack och mer verkstad

I ett av tilläggsdirektiven anges att Tillitsdelegationen ska stödja och följa fem myndigheter lite närmare i deras arbete med att tillämpa en mer tillitsbaserad styrning och ledning, den s k Tillits verkstaden. Delegationen ska också föreslå hur bl a erfarenheter av idé- och verksamhetsutveckling inom statliga myndigheter ska kunna spridas inom hela den statliga förvaltningen. Resultaten från Tillits verkstaden ska minska onödig administration, utveckla medarbetar skap och ledarskap samt höja kvaliteten och effektiviteten i statliga myndigheters verksamhet. Möt två av myndigheterna som deltar.

Jörgen Nilsson, kommissarie Polisområde Stockholm Nord, Thomas Mehralizade, senior utredare Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Christina Forsberg, ordförande Tillitsdelegationen.
Moderator: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning Södertörns högskola.

Christina Forsberg
Jenny Madestam

65. Värna demokratin genom goda förutsättningar för förtroendevalda

Utvecklingen av det demokratiska samtalet hårdnar och förtroende valda möts av hotoch hatfulla uttryck, både digitalt och i mötet med medborgare. De är valda för uppdrag där de ska kunna föra dialog med medborgarna, prioritera i svåra frågor samt fatta beslut. Beslut i frågor som rör service och tjänster som påverkar medborgarnas vardag, men även frågor som berör hur utvecklingen ska formas av den kommun/ region där de bor, lever och verkar. Vilket ansvar bör kommuner och regioner ta för de förtroendevaldas trygghet i deras uppdrag?

Säkerhetssamordnarna Joakim Hagetoft, Lysekil och Engla Bertolino, Uppsala samt Anna Gavell Frenzel, BRÅ och Anna-Lena Pogulis, SKL.

Anna-Lena Pogulis
Anna Gavell Frenzel
Joakim Hagetoft
Engla Bertolino

66. Masterclass: AI för ledare Del 1 – Så påverkar AI samhället, individen och organisationerna

AI innebär redan avgörande förändringar inom flera branscher. Förutom alla de företag som gör stora investeringar i AI har också flera länder en mycket offensiv politik för AI. Det gäller bl a konkurrenskraft, arbetsmarknad, sjukvård och utbildning. I denna första del av AI för ledare diskuteras vad AI innebär i praktiken, vad det används till, varför så mycket händer just nu, vilka nya förväntningar det skapar och hur det skiljer sig från digitalisering.

Kursledare: Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare och Olof Junesjö, partner Governo AB.
Seminariearrangör: Governo AB.

Olof Junesjö
Göran Lindsjö

67. Från kontroll till tillit: ledarskap i en uppkopplad värld

Digitalisering ger globalisering, ett högt tempo, krav på transparens och ett komplext medielandskap. Företag måste bli kommunikativa och driva förändring i en ständig dialog med medarbetare, kunder och omvärld. Ledarens uppdrag går därmed från att ha kontroll och prognostisera resultat till att skapa förutsättningar för ständig förändring genom dialog. Karin ger tips och inspirerande guidning till hur man bygger sin kommunikativa organisation, redo för morgondagen.

Karin Zingmark, rådgivare, talare och författare till boken Maxa Snacket.
Seminariearrangör: Jusek.

Karin Zingmark

68. Hur får vi en kunskapsskola för tillväxt?

En växande andel elever går ut grundskolan utan godkänt i kärnämnen och resultaten har över tid fallit i internationella kunskapsmätningar. En bra utbildning är viktig för den enskilde, men det är också viktigt för den ekonomiska tillväxten i ett land. Forskning visar att länder med bättre resultat i mätningar som PISA och TIMMS har högre ekonomisk tillväxt. Forskning visar också vilken effekt olika skolpolitiskt relevanta faktorer har på PISA-resultaten. Så vilka är de viktigaste skolpolitiska reformerna för att höja PISA-resultaten i Sverige och därmed på sikt även tillväxten.

Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig, Svenskt Näringsliv, Henrik Jordahl, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet, Karin Rebas, utbildningsexpert Svenskt Näringsliv, Ann-Christin Hartman, enhetschef Skolverket, Angela Fasth (M), ordförande utbildningsnämnden Partille och Thomas Kronståhl, ledamot i utbildningsutskottet (S)
Moderator: Robert Thornburn, Svenskt Näringsliv
Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv

Anders Morin
Henrik Jordahl

69. Vägen framför oss – vårdens förändringsresa

Digitaliseringen ställer nya krav. Vilka förändringsbehov står vården inför och hur ska vi lyckas? Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar, i det arbetet ligger Region Västerbotten i framkant. När landsting blir till regioner ökar uppdragen, ansvarsområden vidgas och arbetsuppgifterna i verksamheten förändras. Vilka är framgångsfaktorerna för att driva förändring och hur får man förändringen att hålla över tid?

Sara Lewerentz, digitaliserings- och teknikdirektör Region Västerbotten och Jacob Hallencreutz, koncernchef EPSI Rating Group.

Sara Lewerentz
Jacob Hallencreutz

70. Hur leds vården bäst?

Hur leds vården bäst? Hur hanterar man som chef i vården personalbrist och resursbrist? Är mer pengar svaret, eller behövs det något annat? Att som chef utveckla vården är en svår uppgift med många utmaningar. Ledarskapet försvåras i många fall av detaljstyrning där mycket tid läggs på administration, bemanningsfrågor och rapportering. Det minskar chefernas möjligheter att vara närvarande i verksamheten och innebär i förlängningen att utrymmet att leda och utveckla vården blir för litet. Då återstår frågan, hur leds vården bäst?

Inledare och moderator: Laura Hartman, docent i nationalekonomi.
Veronica Magnusson, ordförande Vision, Staffan Isling, vd SKL, Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet och Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Laura Hartman
Veronica Magnusson
Ann-Marie Wennberg
Sineva Ribeiro
Staffan Isling

73. Samverkan för friskare arbetsplatser

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Med Avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser har parterna tagit krafttag för att vända trenden. I många kommuner och regioner pågår nu arbete för att sänka sjuktalen. Under seminariet presenterar parterna forskning, sin strategi, stöd för lokalt arbete från Sunt arbetsliv samt lärande exempel från Varberg och region Kalmar.

Eva Vingård, professor emeritus, Caroline Olsson, avdelningschef SKL, Johan Ingelskog, Kommunal, Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet, Hans-Peter Eriksson, HR-strateg Region Kalmar län, Angelica Katsanidou, regionråd (S) Region Kalmar län, Britt Wimarsson, avdelningsordförande Vision, Kristina Taremark, personaldirektör Varberg och Birgitta Therén, skolledarna Varberg.
Moderator: Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i Fokus.
Seminariearrangör: Kommunernas och regionernas Arbetsmiljöråd (AMR).

Eva Vingård

71. Digitalisering för en hållbar framtid

Få en inblick i hur digitalisering och hållbarhet hänger ihop. Vi tar dig med på en framtidsresa där robotar, IoT, AI, 5G och självkörande fordon ger ett socialt hållbart samhälle, minskade kostnader för kommunen och bidrar till en enklare vardag för kommuninvånarna. Är din kommun och region redo att ta klivet in i en hållbar framtid?

Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef och Mia Forsäng, business accelerator Telia Sverige.
Seminariearrangör: Telia Sverige

Magnus Leonhardt
Mia Forsäng

72. Så fixar vi språkutmaningen inom äldreomsorgen

För hög kvalitet i äldreomsorgen krävs att anställda, äldre och anhöriga förstår varandra. Kommunikationen måste fungera både i tal och skrift. Just nu växer utmaningarna, men med rätt insatser kan vi skapa inkluderande och språkutvecklande arbetsplatser där ingen lämnas efter. Kom och lyssna till ett spännande samtal om språket på jobbet!

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal, Andreas Petersson, enhetschef Göteborgs stad, Olga Orrit, projektledare Vård- och omsorgscollege, Robert Wikgren, personalchef Förenade Care och Mari Huupponen, utredare Kommunal.
Moderator: Nisha Besara.
Seminariearrangör: Kommunal.

Tobias Baudin
Olga Orrit
Nisha Besara

74. Ett chefskap som möter välfärdens nya förutsättningar!

Samhället står inför stora övergripande förändringskrafter. Linköping och Kontura har undersökt chefernas förutsättningar på 4 sätt, alla vetenskapligt vedertagna. Vilka utmaningar ska våra chefer hantera?, hur upplever cheferna sina förutsättningar? vilka förflyttningar behövs för ett chefskap som möter välfärdens nya förutsättningar? En spännande bild växer fram. Cheferna kan leda medarbetare, men saknar stöd för kommande förändringar. Förskjutningar i kulturens behövs. Kom och diskutera!

Sonja Erlandsson, HR-direktör Linköpings kommun och Gunnila Masreliez-Steen, Kontura.
Seminariearrangör: Linköpings kommun.

Sonja Erlandsson
Gunnila Masreliez-Steen

75. Sätt mål som styr!

Flera kommuner har ambitionen att dra ner på antalet mål, men hur ska man prioritera? Vilka mål ska man sätta? Utgå från nuläget! Seminariet beskriver hur man genom att titta på sina nuvarande resultat och analyserar avvikelser kan förbättra målstyr ningen. Vi går igenom Öppna jämförelser, Jämföraren i Kolada och analysprocessen, och Hedemora berättar om hur de minskat ner på antalet mål för att vässa styrningen.

Maria Price, RKA, Christina Lundgren (C), KSO och Angela Poroli, strateg Hedemora kommun. Moderator: Hanna Lundborg, SKL.

Maria Price
Christina Lundgren
Angela Poroli

76. Kommunsammanslagning eller kommunsamverkan? Del 2 – framgångar och utmaningar.

En kommunsammanslagning eller en kommunsamverkan är ett strategiskt val för att bättre kunna anta framtidsutmaningarna. Men vilken väg ska man gå? Det är ingen enkel sak att slå ihop två eller fler kommuner med ofta olika kulturer till en väl fungerande organisation. Är det då lättare att ha ett utvecklat samarbete eller innebär det liknande utmaningar? Ta del av tre berättelser om utmaningar och olika val för att lösa kommunens uppdrag i framtiden.

Norman Udland, rådmann Lyngdal, Åsa Bellander, kommundirektör Sundsvall och Patrik Nygrén, stadsdirektör Pargas.
Moderator: Erik Blix, journalist

77. Ekonomin – urstark eller urholkad?

Åsikterna går isär om Sveriges ekonomiska beredskap. Regeringen skriver ner ekonomin och spår betydligt lägre överskott i statsfinanserna. Samtidigt säger man att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt. Andra menar att arbetslösheten är för hög, utanförskapet för stort och tillväxten för svag. Vilken är rätt väg att gå och hur kommer regeringen och samarbetspartierna att jämka sina till stora delar helt olika ekonomiskt politiska inriktningar? Och hur ser oppositionens politik ut som alternativ till detta?

Ekonomisk-politiska talespersonerna Emil Källström (C), Mats Persson (L), Oscar Sjöstedt (SD), Elisabeth Svantesson (M), Jakob Forssmed (KD) samt Fredrik Olovsson (S), ordförande Finansutskottet.
Moderator: Helena Stålnert, journalist

Fredrik Olovsson
Emil Källström
Oscar Sjöstedt
Elisabeth Svantesson
Jakob Forssmed

78. I statens tjänst

Att vara chef på en statlig myndighet kan vara ett fantastiskt stimulerande uppdrag. Det kräver bred egen kompetens och profes sionella medarbetare som gör ett bra jobb. En viktig fråga är att säkerställa kompetensförsörjningen för att bibehålla en modern och rättssäker statsförvaltning. Hur möter man som chef dagens, och inte minst, morgondagens utmaningar för att behålla och locka till sig rätt medarbetare? Hur arbetar man som chef och ledare för att värna och stärka den statliga tjänstemannarollen och värdegrunden?

Inledare och moderator: Laura Hartman, docent i nationalekonomi.
Lena Nyberg, gd MUCF, Lars Amreus, gd Riksantikvarieämbetet, Britta Lejon, ordförande ST och Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S.

Lena Nyberg
Lars Amréus
Laura Hartman
Britta Lejon
Lena Emanuelsson

79. Vem styr? Om väljare och valda i ett nytt politiskt landskap

Valet 2018 innebar rekord i maktskiften och fler blocköverskridande styren och minoritetsstyren än tidigare. Nu har det gått ett år och vi tar temperaturen på landets styren och tar del av erfarenheter från några av de som styr i nya konstellationer. Om ett politiskt landskap där traditionella block inte längre är självklara. Hur blir styren beslutsmässiga och vilka intressen måste de styrande främst hantera? Vilken kunskap har väljarna om vilka som styr?

Henrik Ekengren Oscarsson, professor Göteborgs universitet, Johan Rocklind (S), kommunstyrelsens ordförande Gnesta, Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande Falköping, Christina Mattisson (S), ordförande SKL:s demokratiberedning coh regionråd Region Blekinge samt Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKL.

Henrik Ekengren Oscarsson
Björn Kullander
Johan Rocklind
Martin Lidhamn
Adam Johansson
Christina Mattisson

80. Masterclass: AI för ledare Del 2 – Så lyckas du som ledare med AI

AI håller på att i grunden förändra hur många organisationer, såväl privata som offentliga, fungerar. Men vilka förmågor behöver du som ledare för att lyckas i detta nya landskap? I denna andra del av kursen läggs fokus vid vilka lärdomar som kan dras av framgångsrika organisationer och ledare. Frågor som kommer att avhandlas är hur du rent konkret inleder ett AI-arbete i din organisation, vilka områden det lönar sig att börja med, hur du med stöd av AI kan få nöjdare kunder och medarbetare och hur du snabbt får effekt av dina AI-satsningar.

Kursledare: Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare och Olof Junesjö, partner Governo AB.
Seminariearrangör: Governo AB.

Olof Junesjö
Göran Lindsjö

81. Framtiden skapar vi själva

Människor är generellt sett dåliga på att förutsäga fram tiden. Det finns det otaliga bevis på. Men vi måste fortsätta försöka och experimentera för att lära av våra misstag. Lyssna på en trend spanande futurolog som väver samman viktiga nuvarande trender för att förutse hur livet och samhället kan se ut i framtiden. Hans målsättning är att ändra våra sinnen med nålar av insikt, exempel och observationer. Det blir som en sagostund om innovation, uppfinningar och framtidsskapande.

Magnus Lindkvist trendspanare, omvärldsbevakare och framtidstalare.

Lyssna på Magnus Lindkvist talbok, Så börjar framtiden

Magnus Lindkvist

82. Hur kan vi tillsammans skapa hälsofrämjande skolor?

Den fysiska miljön ger stora möjligheter till att öka fysisk aktivitet och minska psykisk stress, vilket är utmaningar i många skolor idag. Hur får vi in det i kravställningen när vi planerar, ritar och bygger skolor? Kattegattgymnasiet i Halmstad har under flera år satsat på att bli Sveriges hjärnsmartaste skola. Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna. White är en av de ledande skolarkitekterna i Sverige och delar med sig av goda exempel på hur psykisk och fysisk hälsa kan ritas in i en skola. Skanska utvecklar och bygger skolor över hela Sverige och har stor erfarenhet av samverkan i tidiga skeden. Hur fångar vi upp samhällets behov in i skolprojektet och hur kan vi mäta om det har lyckats?

Frank Wedding, rektor Kattegattgymnasiet Halmstad, Niklas Singstedt, arkitekt och partner White och Erik Bragg, affärsutvecklingschef skolor Skanska.
Moderator: Emilie Schelin, Public Affairs Manager, Skanska
Seminariearrangör: Skanska.

Frank Wedding
Erik Bragg
Niklas Singstedt

83. Sociala investeringar – Har de någon effekt?

Vi står inför stora samhällsutmaningar, inte minst inom välfärdsområdet. För att minska ojämlika skillnader i livsvillkor krävs att man förebygger och sätter in tidiga insatser för att motverka ojämlikhet. Intresset för sociala investeringar har pekats ut som en av lösningarna där målet är att tidiga insatser ska bidra till positiva sociala effekter som främjar jämlikhet. Det finns en stor förväntan på att man med hjälp av sociala investeringar ska kunna på ett bättre sätt bemöta främst sociala utmaningar och samtidigt uppnå sam hällsekonomiska vinster. Vilka effekter har sociala investeringsprojekt gett? Vilka är utmaningar inför i arbetet med sociala investeringar?

Lars Stjernkvist, KSO Norrköpings kommun, Hugo Mörse, chef Leksell Social Ventures och Mika Pyykkö, projektledare Sitra.
Moderator: Anna Kelly, förändringsledare och digitaliseringsexpert

Lars Stjernkvist
Mika Pyykkö
Anna Kelly

84. Effektivare äldreomsorg

Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven. Kommunerna måste effektivisera sin verksamhet. Det vill säga sänka kostnaderna till oförändrad eller helst bättre kvalitet. Hur gör man? Under seminariet presenteras framgångsfaktorer, verktyg samt exempel från kommuner som lyckats effektivisera sin äldreomsorg.

Peder Lindskog, VD Inrikta, Anders Teljebäck, KSO Västerås, Berit Larsson, socialnämndens ordförande Markaryd samt Jonathan Fransson och Greger Bengtsson, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting.

Peder Lindskog
Jonathan Fransson
Greger Bengtsson
Anders Teljebäck
Berit Larsson

85. Effektiva kommuner bygger det hållbara samhället

Landets kommuner har ett omfattande välfärdsuppdrag som kan lösas på en mängd olika sätt, men behoven i välfärden växer snabbare än resurserna. Vi står inför ett vägval där huvudalternativen är kvalitetsförsämringar,  höjda skatter, begränsningar i välfärdsåtagandet eller ett mer effektivt nyttjande av resurserna. Beräkningarna visar att mer lärande av varandra och höjd effektivitet skulle kunna frigöra över 35 miljarder kronor till välfärden. Vilka är då de viktigaste faktorerna för ökad effektivitet som bygger det framtida hållbara samhället?

Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv, Henrik Jordahl, professor i nationalekonomi vid Örebro universitet, Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande (M) Österåker, Emelie Värja Kommuninvest, Niclas Johansson, sektionschef för Ekonomi och styrning SKL och Annicki Oscarsson, kommunalråd (kd) Ödeshögs kommun.
Moderator: Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv
Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv.

Anders Morin
Henrik Jordahl
Michaela Fletcher
Emelie Värja

86. Teknik och äldreomsorg – gör det lätt att göra rätt

Hur kan digitalisering bidra till utveckling av framtidens vård och omsorg? Tekniska lösningar är en del av vardagen men variationen är stor över landet. Medarbetarnas erfarenheter och inflytande är avgörande för lyckad digitalisering. Likaså modiga politiska beslut. Vi bjuder på diskussion, goda exempel och gör det lätt att göra rätt.

Anders Ygeman, digitaliseringsminister, Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal, Ann-Sophie Gustafsson, Karlstads kommun, Anna Spånt Enbuske, Kommunal, Daniel Forslund, SKL.
Moderator Lisa Bondesson, Kommunal.
Seminariearrangör: Kommunal.

Anders Ygeman
Tobias Baudin
Ann-Sophie Gustafsson
Anna Spånt Enbuske
Lisa Bondesson
Daniel Forslund

87. Experten som chef

Hur vi ser på ledarskap och chefskap som en egen profession? Detta ställs inte sällan mot en syn på att chefen alltid ska vara den som har expertrollen på arbetsplatsen, till exempel läkaren. Detta är en viktig fråga att diskutera med tanke på framtidens rekryteringsläge, både av expertpersonal i alla olika professioner och av chefer över huvud taget.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Jenny Wibacke, ordförande Ledarna inom Vård och omsorg, Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik Sveriges Kommuner och Landsting och Tina Crafoord, ordförande Läkarförbundets chefsförening.
Seminariearrangör: Ledarna – Sveriges chefsorganisation.

Andreas Miller
Jenny Wibacke
Agneta Jöhnk
Tina Crafoord

88. Så gick det åt helvete – och vad lärde vi oss av det?

Vad kan vi egentligen lära oss av lyckade exempel i kommuner och regioner? Kanske är det viktigare dra slutsatser från det som gick fel? Många välmenade försök att införa ny teknik och nya arbetssätt går snett. Men både individer och organisationer kan ”göra om och göra rätt”. Välkommen till ett samtal om varför det ibland är bra att göra fel.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, Mats Alvesson, professor Lunds universitet och Ulrika Lundin, innovationscoach SKL.
Moderator: Hans Björkman, ekonomie doktor och medgrundare till Coinnovate.
Seminariearrangör: Vision.

Veronica Magnusson
Mats Alvesson
Ulrika Lundin

89. Möt Sveriges KvalitetsKommun 2019

Att vinna utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är en bekräftelse på att kommunen bedriver ett framgångsrikt utvecklings arbete. Ett arbete där man har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, välfärdsbyggande, arbetsgivarrollen och sam hällsutveckling. Möt ett föredöme som delar med sig av sina erfarenheter från sitt kvalitetsarbete.

Representanter från Sveriges KvalitetsKommun 2019.
Moderator: Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting.

Annika Wallenskog

90. Snälla! Låt inte tillit hamna på konceptkyrkogården!

Varför kan vi inte låta tillit bli ännu ett i raden av buzzwords som trendar innan det sänks ner i graven? Offentliga verksamheter består av människor. Människor som ska skapa värde för medborgarna samtidigt som de ekonomiska begränsningarna ökar och intäkterna minskar. Det kräver innovation. Men går det att tänka nytt om styrningen präglas av kontroll snarare än eget ansvar? Och vad krävs egentligen för att tillit ska kunna prägla styrningen i praktiken?

Johan Åkesson, ekonomie licentiat och lärare vid Handelshögskolan Göteborg samt konsult vid Preera
Ann Schurmann Danell, Konsult vid Preera med 15 års erfarenhet av att leda organisationer genom förändring.
Seminariearrangör: Konsultföretaget Preera

Johan Åkesson
Ann Schurmann Danell

91. Siffrornas magi – hur nyckeltal kan avgöra framgång

Arbetar du med många nyckeltal? Är det svårt att skapa engagemang och förståelse för siffrorna? I detta inspirerande seminarium delar professor Bino Catasús med sig av sina kunskaper och tankar kring värdet av siffror och nyckeltal inom verksamhetsstyrning. Efter föredraget sammanfattar Hypergene och ger tankar om nästa steg. För när rätt styrmodell och mått är definierade – hur kan vi effektivt arbeta med planering, uppföljning och analys för att få mer kraft i verksamheten?

Bino Catasús, professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet samt Robin Askelöf, marknadschef Hypergene.
Seminariearrangör: Hypergene

Bino Catasús

92. Möt Sveriges Modernaste Myndighet 2019

Den svenska statsförvaltningen av idag håller mycket hög klass. Det finns ändå ett behov av att stärka rättssäkerheten samt modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen ytterligare. Hur gör en modern myndighet för att utföra sitt uppdrag med hög kvalitet och så enkelt och effektivt som möjligt? Hur arbetar man med ledarskap, medarbetarskap och ständiga förbättringar? Möt Sveriges Modernaste Myndighet 2019, den statliga myndighet som är bäst på väg i sitt samlade utvecklingsarbete.

Representanter för den vinnande myndigheten.
Panel: Lars Amreus, gd Riksantikvarieämbetet och ordförande i Generaldirektörsföreningen samt Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning Södertörns högskola och Anders Christensson, partner PwC.
Moderator: Britta Lejon, ordförande ST. Bakom utmärkelsen står Kvalitetsmässan, PwC, Saco-S, ST och Statskontoret.

Britta Lejon
Lars Amréus
Jenny Madestam

93. Fullmäktige och revisionen – partners för utveckling

Vilka är fullmäktiges bästa vänner i arbetet med att styra kommunen eller regionen så effektivt, rättssäkert och demokratiskt som möjligt? Styrelsen, förvaltningens tjänstemän eller … revisionen? Revisionens insikter och slutsatser behöver fullmäktiges arena för att nå ut och få genomslag. Fullmäktige behöver revisionens granskning för att kunna bedöma utvecklingen i verksamheten. Kan revisionen göra fullmäktige starkare i sin roll som högsta beslutande organ?

Elisabeth Lindholm (S), KFO och Jan Rönngren (M), revisionens ordf., Strömsund samt Britt-Louise Berndtsson (C), RFO och Charlotta Svanberg (S), revisionens ordf., Kronoberg.
Moderator: Anna Eklöf, SKL.

Elisabeth Lindholm
Jan Rönngren
Britt-Louise Berndtsson
Charlotta Svanberg

94. RPA – möjliggörare eller hype i välfärden?

Tekniken tar allt mer plats i det offentliga, medborgare tvingar genom nudging att det offentliga skalar upp sitt utbud av tekniska tjänster. Men är välfärdens organisation redo för tekniken eller leder tekniken organisationerna till produktionstapp på grund av mindre bra förarbete? Det finns många kommuner och regioner som tror att automatiseringen i form av mjukvarurobotar kan lösa framtidens kompetensbrist och samtidigt effektivisera organisationen. Kanske är RPA välfärdens frälsare?

Cecilia Lejon, senior rådgivare PwC och Anna Gärdin, digitaliseringsdirektör Nacka kommun

Cecilia Lejon
Anna Gärdin

95. Digitalisering och AI – en internationell utblick

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitalise ringens möjligheter. Men allt kan inte utvecklas på hemmaplan utan vi måste samverka globalt. Hur samordnas digitaliseringen på EU-nivå mellan medlemsländerna och hur arbetar offentlig sektor i framförallt Nordamerika och Asien med digitalisering och AI? Här får du en inblick i olika strategier i olika delar av världen hur offentlig sektor ska dra så stor nytta som möjligt av potentialen med digitalisering och AI.

Gertrud Ingestad, generaldirektör för EU:s generaldirektorat för informationsteknik (DIGIT) och Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare Governo AB.
Moderator: Caroline Andersson, vd och grundare Governo AB

Göran Lindsjö
Gertrud Ingestad

96. The City Challenge

The City Challenge är ett program som lanserades 2003 av Labour i England. Målen som sattes var att höja nivån i de fattigaste skolorna, begränsa kunskapsklyftan mellan elever i London och att skapa fler enastående skolor. 2011 beslutades att metoden skulle införas även i Manchester. Ta del av en skolledares resa från när man beslutade att ta ledningen för skolor i mycket utmanande sociala områden där de boende har många traumatiska erfarenheter i bagaget och som allvarligt har misslyckats med sina barn. Hur såg utmaningarna ut? Vilka beslut var man tvungna att fatta och vilken roll tog skolan i förhållande till lokalsamhället?

Patsy Kane, OBE och Executive Headteacher of the Education and Leadership Trust Manchester.
Moderator: Hamid Zafar, barn- och utbildningschef, Mullsjö kommun.
Seminariespråk: Engelska

Patsy Kane
Hamid Zafar

97. Ta till vara brukarnas kunskaper!

Genom att ta till vara den kunskap som finns hos brukare och patienter kan verksamheten förbättras. I Helsingborg har brukare blivit utvecklare som deltar i arbetet från idé till genomförande. Till exempel genom medverkan vid rekrytering, för att motarbeta digitalt utanförskap samt i en klarspråksgrupp. Landets första stödcenter för cancerberörda, Kraftens hus i Borås, har utformats inom ramen för ett socialt innovationsprojekt tillsammans med dem som vet vad cancer innebär. Här erbjuds emotionellt, socialt och praktiskt stöd som komplement till sjukvårdens rehabilitering.

Pia Bredegård, patient- och närståendeföreträdare Kraftens Hus, Kalle Pettersson, utvecklingschef och Ia Jonsson, brukarutvecklare Helsingborgs stad.
Moderator: Ralph Harlid, strateg SÄS Västra Götalandsregionen.

Pia Bredegård
Ia Jonsson
Kalle Pettersson

98. Personcentrerat ledarskap i praktiken

Vad krävs av ledare för att vården ska bli personcentrerad? Vi möter två vårdchefer som drivit personcentrerade projekt. De berättar om deras ledarskap och hur de skapar utrymme för personcentrering. Resultatet har inneburit bättre möjligheter att rekrytera medarbetare och mer tillitsfulla relationer som har ökat närståendes och patienters delaktighet i sin vård och hälsa.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Linda Carlsson, enhetschef för ett vård- och omsorgsboende i Örebro och Birgitta Reenbom, verksamhetschef medicinsk elevhälsa Halmstads kommun.
Seminariearrangör: Vårdförbundet.

Sineva Ribeiro
Birgitta Reenbom
Linda Carlsson

99. Att känna sig hemma!

Invandringen innebär en stor potential för många små eller perifera kommuner med åldrande befolkning och arbetskraftsbrist i välfärdssektorn. Utmaningen och möjligheten ligger i att få nyanlända invånare att vilja och kunna stanna kvar på lång sikt – inte flytta till storstadsregionerna så snart de fått uppehållstillstånd. Det handlar om att få en bostad och inkluderas både i arbetslivet och i sociala nätverk. Så att man kan känna sig hemma och känna sig behövd. Hur kan medborgardialog användas för att skapa möten mellan nyanlända och befintlig befolkning? Möt kommuner som jobbar för att nyanlända ska inkluderas både i arbetslivet och sociala nätverk.

Marino Wallsten (S), KSO Fagersta, Anna-Carin Magnusson (S) KSO Nässjö, Hanna Moback, etableringskoordinator och Martin Söderström, tillväxtchef, Åre kommun.
Moderatorer: Nils Munthe och Karin Perols, SKL

Nils Munthe

100. Prisregn över Uppsala – hur gick det till?

Uppsala kommun har under de senaste åren fått många priser och utmärkelser. Finns det några gemensamma orsaker till det? Kommunledningen har tagit tydliga steg från en organisation som bestod av avgränsade öar till en hel kommun med en bättre förmåga till samarbete. Föredragshållarna berättar om arbetet bakom priser och utmärkelser och hur helheten numera går före delarna.

Joachim Danielsson, stadsdirektör, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och Sara Eriksdotter Bjurström, chef för strategisk planering Uppsala kommun.
Seminariearrangör: Uppsala kommun.

Joachim Danielsson
Ingela Hagström
Sara Eriksdotter Bjurström

101. Ledarskap när allting förändras

Anna Kinberg Batra blev moderaternas första kvinnliga partiledare 2015 och ledde ett omfattande förändringsarbete för att partiet åter skulle vinna valet – och hon själv bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Men med ett år kvar till valet tvingades hon sluta under kuppartade former från de egna. Det var en extrem tid i både Sverige och omvärlden. Hur leder man i förändring när förut sättningarna är svåra och ändras snabbt? Vad kan chefer lära sig av politiker och tvärtom, i en stökig och otålig tid?

Anna Kinberg Batra, Moderaternas första kvinnliga partiledare.
Moderator: Veronica Magnusson, ordförande Vision.

Anna Kinberg Batra
Veronica Magnusson

102. Improvajsing – en stund av glädje

Improvisation! Är inte det bara osammanhängande geggamoja frågar sig vän av ordning. Så sant. Några gånger har publiken eller Peters hustru typ varit i stånd att döda honom på grund av den låga kvalitén på prestationen. Men i sina bästa stunder är improvisation både kreativt och underhållande. Men inte ens Peter Apelgren kan improvisera en hel föreställning utan behöver ett ”ramverk” att hålla sig till. Så med detta i åtanke bjuds du in till 60 minuter av föreställningen “Improvajsing” där Peter Apelgren tar upp historier från sitt brokiga liv som varvas med ämnen som cowboy film, Gud, charkuterier, golfkläder och Nostradamus.

Peter Apelgren, komiker och konstnär.

Peter Apelgren

103. Hållbar upphandling för att realisera agenda 2030

I Sverige behöver vi arbeta mer med mål 12 i Agenda 2030, som avser hållbar konsumtion och produktion. Hur kan kommuner och regioner i sitt arbete med att uppnå dessa mål använda upphandling som ett verktyg? Hållbar upphandling är en strategisk ledningsfråga. Vi får ta del av konkreta exempel från Göteborgs Stad om Hållbara måltider, och Uppsala kommun om jakten på plasten.

Ylva Svedenmark, hållbarhetsansvarig SKL Kommentus, Anita Olofsson Enquist måltidscontroller, Göteborgs Stad, Ann Sagvall, upphandlingsledare Göteborgs Stad samt Susanne Afzelius, upphandlingschef Uppsala kommun.
Moderator: Karin Peedu, SKL.

Karin Peedu
Susanne Afzelius
Anita Olofsson Enquist
Ylva Svedenmark

104. Teknik handlar inte enbart om Robotics process automation (RPA) 

Uddevalla kommun har tagit sin automationsresa på allvar, de har börjat smått och skalat upp successivt. Dessutom har de gjort en kommunövergripande screening på de processer som kan vara lämpliga för automation i syfte att lägga in detta för kommande budgetår. Utöver detta ser de över annan möjlig teknik som kan öka medarbetarnas effektivitet samt en ökad servicegrad hos medborgaren.

Roger Granat, tf socialchef i Uddevalla kommun och Ola Johnsson, rådgivare Public sector PwC
Seminariearrangör: PwC

Ola Johnsson

105. Ekonomiska grunder för blomstrande samhällen – nya insikter, nya möjligheter!

I USA har GFOA, Government Finance Officers Association ett ramverk i fem pelare som visar hur du kan förbättra din ekonomiska situation och skapa en stark grund för ett blomstrande samhälle på lång sikt. Varje pelare innehåller olika ledarstrategier och/eller institutionella designprinciper. Lokala myndigheter kan inte beordra människor att samarbeta. Så hur får man samhällen att blomstra – långsiktigt? Och hur ska man samordna sig internt och hur ser de externa samarbets strategierna ut? Ta del av de bästa erfarenheterna för bästa alternativ i framtiden!

Terry Stone, ordförande GFOA.
Moderator: Jan Sturesson, grundare av RESTING Advise from the Future.
Seminariespråk: Engelska.

Jan Sturesson
Terry Stone

106. Våga experimentera

Komplexa globala samhällsutmaningar kräver nya, innovativa lösningar. Men hur hittar vi dessa när traditionella metoder inte längre räcker? Och hur utvecklar vi regelverk som stimulerar snarare än hindrar innovation. I både Finland och England har man arbetat över gränser och involverat användare och medborgare i processen. Satsningen har bidragit till en snabb samhällsreform genom att stärka försökskulturen. Man har skapat förutsättningar för nya produkter, tjänster och affärsmodeller som har utvecklats genom försök bland annat inom cirkulär ekonomi och digitalisering.

Ira Alanko, projektchef Försöksfinland och Andrea Siodmok, chef för UK Policy Lab.
Moderator: Jakob Hellman, tillförordnad avdelningschef Vinnova.
Seminariespråk: Engelska.

Andrea Siodmok
Jakob Hellman

107. Samverkan vid utskrivning från sjukhus, ett steg på väg mot en ny och nära vård

Vård och omsorg om sköra äldre står inför stora utmaningar de kommande åren. Tillgången till personal kommer inte att öka i samma takt som människor blir äldre och lever längre. Vi måste hitta nya arbetssätt. 2018 fick Sverige en ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning som lett till stora förändringar. Väntetiderna för utskriv ningsklara patienter har minskat kraftigt. Men vad händer i den öppna vården? Om erfarenheter från de första åren med den nya lagen.

Daniel Forslund, (L), innovationslandstingsråd Region Stockholm, Jacob Sandgren (S), ordförande Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Sörmland samt Lisbet Löpare Johansson, Maj Rom och Greger Bengtsson, SKL.

Maj Rom
Greger Bengtsson
Jacob Sandgren
Daniel Forslund

108. Möt Sveriges DigitaliseringsKommun 2019

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag och organisationer. Utvecklingen innebär också möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som för enklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. Digitaliseringen ställer krav på satsningar som tillgodoser privatper soners och företags förväntningar på smarta digitala välfärdstjänster och en kostnadseffektiv service med hög kvalitet. Möt den kommun som är bäst på att använda digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare.

Moderator: Jenny Birkestad, direktör avdelningen för digitalisering SKL och Johan Magnusson, docent Göteborgs universitet och SCDI.

Jenny Birkestad
Johan Magnusson

109. Sveriges bästa innovationsidé för eHälsa

Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Då behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. Vi behöver ta tillvara på alla smarta idéer som bidrar till effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. SveaPriset instiftades 2007 och delas ut till den verksamhet som varit mest framgångsrikt i att förnya och förbättra svensk vård och omsorg. Möt vinnaren av SveaPriset 2019 och ta del av bästa innovationsidé för eHälsa.

Moderator: Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

Sineva Ribeiro

110. Inspirerande skolgårdar och läromiljöer

Vad kännetecknar en bra skolmiljö? Enligt Boverkets vägledning måste skolgårdar och förskolegårdar erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Här måste finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. Forskning visar också att en bra utformad skolgård gynnar barn och ungas inlärning samt deras sociala och fysiska utveckling. Men kan detta tillgodoses när bebyggelsen blir allt tätare och ytor minskas, framförallt i större städer? Läromiljön i skolor är en viktig del när det gäller elevers välmående och deras potential för inlärning. Att skapa en inlärningsmiljö där lärare och elever kan överträffa sig själva hjälper till att nå bättre resultat. Hur påverkar belysningen i klassrummet barnens inlärningsförmåga?

Kristina Rosqvist, regionchef Hemsö, August Asp, lärare Raoul Wallenbergskolan, Leo Gerdén, ordförande Sveriges Elevråd och Linda Pettersson, landskapsarkitekt Urbio.
Moderator: Camilla Jarl, kommunikationschef Hemsö
Seminariearrangör: Hemsö Fastighets AB.

Camilla Jarl
Kristina Rosqvist
Linda Pettersson
Leo Gerdén
August Asp

111. Revolution i vården: Från kompenserande hjälp till aktiv rehabilitering

Demografin förändras snabbt i de nordiska länderna. Medan antalet barn, unga och äldre ökar, så ökar inte arbetskraften i samma takt. Det utmanar kommunerna både finansiellt och kompetensmässigt och resulterar i en olöslig rekryteringsutmaning om vi inte ändrar vårt arbetssätt. Danska kommuner känt till denna utmaning längre tid än vi i Sverige. Många har tagit till sig det svenska konceptet om rehabilitering och använt det till en rejäl revolution av vården. Vi lär oss om utvecklingen från de främsta experterna på den danska sidan.

Morten Hyllegaard, partner Udviklingsbureauet BETA och Louise Thule Christensen, chef för senior och rehabilitering Haderslev kommune.

Morten Hyllegaard

112. Kan vård, patient, industri & akademi ingå partnerskap?

Vad händer när regioner, patientorganisationer, näringsliv och akademi bildar partnerskap för att pröva och beforska implementeringsprocesser för personcentrerad vård? Vilka är utmaningarna och drivkrafterna när alla parter har egna verksamhetsmål och uppdrag?

Ann-Marie Wennberg, Sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Håkan Billing, Professor, Göteborgs Universitet, Inger Ros, Förbundsordförande Riksförbundet Hjärt/Lung, Inger Ekman, Seniorprofessor GPCC Göteborgs Univeristet, Per Källmark, Head of Publ Affairs, Novartis
Seminariearrangör: Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap PCP4

Ann-Marie Wennberg
Inger Ros
Inger Ekman

113. Quality 5.0 – att leda och styra för framgång i en turbulent värld

En snabbrörlig omvärld ställer nya krav på innovation och förändring, men vi är inte där! Chefer och medarbetare mår allt sämre på jobbet, fångade i gamla strukturer och synsätt. Engagemanget kvävs och gör organisationer ineffektiva. Denna oroande samhällsutveckling tonar fram som vår tids stora ledningsutmaning. En vikande jobbhälsa kan få en betydande negativ påverkan på konkurrenskraft och verksamhetsresultat. Vad behöver göras för att släppa loss kraften som faktiskt finns och utveckla ett ledarskap för hållbar framgång?

Mats Deleryd, vd för SIQ med mångårig erfarenhet av ledarskap på internationell nivå och Jacob Hallencreutz, koncernchef EPSI Rating Group

Mats Deleryd
Jacob Hallencreutz

114. Klimatet angår oss alla!

Klimatförändringarna påverkar hela världen. Regeringar och överstatliga organisationer som t ex EU sätter strategier för klimatarbetet. Men vad kan man göra på kommunnivå? Möt två kommuner som har höga ambitioner när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och som sätter tydliga mål för vägen mot ett fossilfritt samhälle. Där satsningar på hållbara transporter, mobilitet och förnybar energi är i fokus. Och där politiker och tjänstemän vågar ta svåra beslut för att nå målen.

Björn Sigurdson, klimatstrateg Uppsala, som utsågs till Världens bästa klimatstad 2018 och Heidi Sørensen, direktör Klimatavdelningen Oslo, som är Europas miljöhuvudstad 2019.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Björn Sigurdson

115. Konsten att anställa en kvinna

En humoristisk föreläsning med handfasta tips hur man kan göra sin arbetsplats till en jämställd arbetsplats. Steg för steg lotsas du igenom en manual i hur man närmar sig tanken på en arbetsplats med 50/50 könsfördelning. Är du en noob på jämställdhet? Perfekt – för här får vi från basic lära oss hur man går från att vara rädd för kvinnor till att en dag kanske t o m sitta bredvid en livs levande kvinna i exempelvis en bolagsstyrelse. Är du redan proffs på jämställdhet? Perfekt – för då behöver du inte anteckna utan kan fokusera på att skratta åt eländet.

Emma Knyckare, radiopratare, författare och teaterapa.
Moderator: Lasse Swahn, journalist

Emma Knyckare
Lasse Swahn

116. Så skapar vi attraktionskraft och säkrar framtidens kompetensförsörjning

Ett krig om talanger har brutit ut och framtidens vinnare är de organisationer som lyckas skapa attraktionskraft. Hur lockar man dagens unga och hur får man medarbetare att utvecklas och stanna kvar? Hur får man medarbetarna att bli ambassadörer arbetsplatsen? Framgångsrika HR-chefer delar med sig av sina erfarenheter. Lyssna även till en kommunstyrelseordförande om vilken roll politiken spelar för attraktionskraft.

Daniela Eriksson, HR-chef Skatteverket, Parisa Liljestrand, kommunstyrelseordförande Vallentuna samt Anna Selander, HR Business Partner och Teresa Åkermar, HR Business Partner, Collector Bank. 
Moderator: Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert.

Per Schlingmann
Daniela Eriksson
Parisa Liljestrand

117. Tillit och kontroll – en förutsättning för en välfungerande styrning!

Tillit i styrningen innebär ett perspektivskifte där utformningen av styrningen sker i samskapande med verksamheten. Prestationer utvärderas utifrån en nära och respektfull dialog med den granskade både genom mätning av resultat men också med ett tydligt fokus på främjande och utveckling. Mål- och resultatstyrning kommer fortsättningsvis vara en viktig del i styrningen men hur påverkas den när tillit också blir en del i styrningen?

Jonas Rydberg, kommunchef Östra Göinge, Maria Wirén, utvecklingschef förskole- och grundskoleverksamheten Varberg och Martin Engström, sjukhusdirektör Hallands sjukhus.
Moderator: Christine Feuk, SKL.

Christine Feuk
Jonas Rydberg
Martin Engström

118. En förvaltningsmodell för dagens samhälle

New Public Governance utgår från att vi lever i ett nätverkssamhälle, präglat av globalisering och komplexa relationer, där fler aktörer från näringsliv och civilsamhället är involverade och påverkar samhällsstyrningen. Här betonas samverkan, processer, vikten av det värdeskapande arbete som görs i offentlig sektor, samt oberoende och ideella aktörers roll. Detta i kontrast till New Public Management och dess fokus på marknad, kontrakt och prestationer.

Stephen Osborne, professor i internationell offentlig förvaltning vid universitetet i Edinburgh.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning.
Seminariespråk: Engelska.

119. Hur räknar du människa?

Det är alltför ofta man läser om hur investeringsprojekt blir dyrare än beräknat. Budget efter budget spricker vid investeringar i nya sjukhus, idrottshallar och badhus mm. Man måste vara försiktig och klok när beslut tas för större investeringar. Detaljerade kalkyler i tidiga skeden är inte rätt medicin! Men det finns bot! Finansdepartementet i Norge kräver att man i offentlig verksamhet använder metoden Successivprincipen. En metod man inte använt i Sverige i lika stor utsträckning trots att alla som använder metoden kan visa på mycket goda erfarenheter!

Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör Linköpings kommun, Anne Katrine Larssen, sektionschef investering och analys, Undervisningsbygg Oslo kommun och Harald Øvland, utvecklings- och infrastrukturdirektör, plan- och byggnadsenheten Oslo kommun.

Moderator: Thomas Lillskogen, konsult.

Anne Kathrine Larssen
Harald Øvland

120. Blockchain – nyckeln till att bättre hantera våra välfärdsutmaningar?

Vår offentliga förvaltning är väl utvecklad men vi saknar både struktur och tradition som främjar samordning mellan offentliga aktörer. Det medför mycket dubbelarbete på kommuner och myndigheter. Kan vi förändra vår syn på individens möjlighet att ha tillgång till och dela information? Och kan ny teknik skapa förtroende för information och därmed möjliggöra nya samarbetsformer att arbeta simultant hellre än sekventiellt? Vilka etiska konsekvenser bör vi särskilt uppmärksamma i ny teknik som blockchain och hur kan det göras? Vad krävs för att komma vidare? Kom och var del av ett angeläget framtidssamtal!

Anders Ekholm Vice vd Inst för framtidsstudier, Louise Callenberg Avdelningschef digitalisering och samverkan SKL och Mikael Österlund chefsarkitekt Esams kansli.
Moderatorer: Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet på Stiftelsen Svensk Industridesign och Anders Christensson, partner PwC.

Anders Ekholm

121. Medborgarna som en resurs för beslutskraft!

SKL har under 12 år arbetet med att stödja kommuner och regioner i utvecklingen av medborgardialog i styrningen. Alla kommuner och regioner arbetar med medborgardialog och det finns många goda exempel. Medborgardialogen har utvecklats från att bara träffa så många som möjligt, till att vara underlag för beslut och under de senaste åren stödja en hållbar demokratisk utveckling där medborgare involveras även i de riktigt komplexa frågorna. Seminariet kommer innehålla teori, beskrivning av system och exempel från kommuner och regioner i arbetet med medborgardialog.

Martin Sande, founder of Dialogues, Susanna Norlin, Göteborgs stad, Lena Langlet, Anders Nordh och Nils Munthe, SKL.

Lena Langlet
Nils Munthe
Martin Sande

122. En digital inre marknad

Norden och Baltikum är bland de mest digitaliserade och innovativa länderna i världen. Genom samarbete och gemensamma visioner kan vi främja digitaliseringen i och mellan länderna i regionen, och göra Norden till världens mest digitalt integrerade region. Ett prioriterat område är en digital inre marknad. För att nå dit finns det ett antal utpekade samarbetsområden, t ex SmartGovernment, digitala identiteter och gränsöverskridande digitala tjänster. När blir en digital inre marknad verklighet och vad innebär det?

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG i Sverige, Marianne Sørensen, vicedirektör Digitaliseringsstyrelsen i Danmark, Steffen Sutorius, direktör Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i Norge, Janne Viskari, överdirektör Befolkningsregistercentralen i Finland och Paula Lehtomäki, generalsekreterare Nordiska Ministerrådet.
Moderator: Anna Kelly, förändringsledare och digitaliseringsexpert
Seminariespråk: Engelska.

Anna Eriksson
Janne Viskari
Steffen Sutorius
Paula Lehtomäki
Anna Kelly

123. Digital transformation av välfärden

Välfärden förändras snabbare än någonsin och i kommuner införs ny teknologi i ett rasande tempo. Men i utvecklingen av välfärden är det inte tekniken i sig som är viktig, utan vad den möjliggör. Vid användning av ny teknik måste vi därför börja förstå hur människor lever sina liv. Den här sessionen belyser perspektiv på hur vi kan använda teknologi till att skapa bättre välfärd och teknik för att bli mer mänskliga.

Morten Hyllegaard, partner Udviklingsbureauet BETA (Danmark).

Morten Hyllegaard

124. Självreglerande elever = framgångsrika elever!

Ett av orosmomenten i det finländska samhället och skolsystemet är antalet ungdomar som inte söker sig till andra stadiets utbildning eller som faller bort efter grundskolan. En central orsak till marginalisering och ojämlikhet är elevernas svårigheter med självreglering och beteende. I Finland har ett antal skolor arbetat systematiskt med att definiera gemensamma värderingar och beteendeförväntningar, samt att garantera att alla elever har möjligheter att få positiv feedback för beteende som är i enlighet med förväntningarna. Ta del av modellens grundprinciper och varför den verkar fungerar så bra.

Henrik Husberg, projektforskare Niilo Mäki Institutet, Finland.

125. Patientmedverkan – tillgång eller bara alibi?

Vården kretsar kring patienterna. Trots detta utvecklas hälso- och sjukvården vanligtvis utifrån professionella uppfattningar om hur vård ska levereras. Region Skåne har anlitat patienter som jobbar tillsammans med vårdpersonal i utformningen av framtidens arbetsprocesser. Är det dags att gå ifrån att utforma vård för patienter till att utforma vård med patienter? Eller är de bara ett alibi?

Carolina Wallenius, Sverigechef Cerner, Anna Saur Öberg, patient- och medborgaransvarig och Peter Ekolind, patientrepresentant Skånes Digitala Vårdsystem (SDV), Eva Fernvall, ordförande Inera AB, Pelle Johnsson, klinisk programchef SDV, David Sparv, chefsjuksköterska Sus förvaltning, Region Skåne och Anna Strömblad,kommunikationsdirektör Region Skåne.
Moderator: Cecilia Nebel
Seminariearrangör: Cerner och Region Skåne

Carolina Wallenius
Anna Saur Öberg
Peter Ekolind
Pelle Johnsson
David Sparv
Eva Fernvall
Cecilia Nebel
Anna Strömblad

126. Aldrig ensam – en personlig berättelse om psykisk ohälsa

Skjortan var nystruken, klockan blänkte och betygen var på topp. Han sportade, hade många vänner och tydliga mål i livet. Ändå satt han på en parkbänk och grät som han aldrig gråtit förr. Charlie Eriksson hade drabbats av panikångest. Ångest som ledde till flera självmordsförsök och turer in på psykakuten. Det Charlie hade behövt var kunskap om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, när som helst. Kunskapen om psykisk ohälsa behöver spridas och man måste våga söka hjälp i tid. Lär dig upptäcka varningstecknen hos dig själv och människor i din omgivning – innan det kanske är för sent.

Charlie Eriksson, grundare av ”Aldrig Ensam”.
Moderator: Lise-Lotte Risö Bergerlind, enhetschef Kunskapsstöd för psykisk hälsa Västra Götalandsregionen.

Charlie Eriksson

127. Hur ska vi hantera IS-återvändare?

Stora krav ställs på Sveriges kommuner och myndigheter när återvändare från IS ska hanteras. Många lyfter samverkan som en lösning, men för att samverka krävs en gemensam utgångspunkt där ansvarsfrågan är klarlagd. IS-terrorister som återvänder från konfliktområden gör det till miljöer de en gång lämnat – miljöer som finns kvar. Att minska grogrunden för extremistmiljöer är av största vikt. Hur är kunskapen och beredskapen inom kommuner, regioner och myndigheter när terroristerna återvänder?

Magnus Sandelin, grundare av stiftelsen Doku, Sofie Löwenmark, frilansjournalist och medgrundare av Doku, Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot och Fredrik Hallström, biträdande enhetschef Säkerhetspolisen.
Moderator: Lotta Gröning, journalist.

Sofie Löwenmark
Magnus Sandelin
Lotta Gröning
Fredrik Hallström

128. Framtidens mobilitetslösningar

Hur påverkar mobilitet samhällets utveckling? Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare och tekniken ger oss nya möjligheter. Vi behöver öka det kollektiva resandet och skapa ett mer hållbart samhälle. Och framtidens lösningar är till viss del redan här. Den ideella föreningen Skjutsgruppen som via en app sammanför människor som ska resa åt samma håll är en rörelse där vänner hjälper vänner och vänners vänner att resa tillsammans. I Göteborgs innerstad levererar Stadsleveransen varor med små elfordon. Det ger mindre trängsel, bättre luft och mindre buller.

Tommy Vestlie, affärsområdesansvarig mobilitet IUS Innovation, Staffan Bolminger, strategisk utvecklare av smartare logistiklösningar FOG/Trakikkontoret Göteborg och Mattias Jägerskog, grundare Skjutsgruppen ideell förening.
Moderator: Lena Hörngren, journalist.

Tommy Vestlie
Staffan Bolminger

129. Digitalisering kräver förändring i ledarskapet

Digitalisering kräver öppenhet och samarbete för att fånga hela potentialen som digitaliseringen kan ge. När förutsättningarna och kraven förändras – måste ledarskapet också förändras. Du behöver förstå hur organisationen kan förbättras genom digitala lösningar och leda och stödja de förändringar i arbetssätt, kultur och processer som behövs för att maximera effekten. Det är du som ledare som måste skapa en handlingskraftig och innovativ organisation som har förmågan att ta till sig de nya möjligheterna och hantera de snabba förändringarna.

Anna Granö, vd HPE och Ann Hellenius, CIO Scandic Hotels.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Anna Granö
Ann Hellenius

130. Framtidens kommunikativa ledarskap

Kraven på ledarskap förändras. Vad är framgångsrikt ledarskap i en tid av ständiga förändringar? Hur skapar man delaktighet och en gemensam aspiration framåt? Vad utmärker det kommunikativa ledarskapet? Ta del av erfarenheter och tankar hos ledaren för en av Sveriges mest komplexa företag liksom en person med ledarerfarenhet från startupvärlden.

Hanna Stjärne, vd SVT och Ishtar Touailat, AI-chef Techbuddy och mottagare av utmärkelsen Framtidens kvinnliga ledare.
Moderator: Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert.

Per Schlingmann
Hanna Stjärne

131. En helt ny Kommunkompass pekar ut kommunens viktigaste utmaningar!

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som använts av svenska och norska kommuner sedan 2002. Kommunkompassen värderar hur kommunen arbetar för att stärka demokratin, leverera välfärdstjänster med hög kvalitet, agerar som en god arbetsgivare och tar ansvar för utveckla hela lokalsamhället. Flera omarbetningar har gjorts under åren. Nu lanseras en helt ny och uppdaterad kommunkompass som har tagits fram i samarbete med forskning samt med politiker och tjänstemän från kommuner i både Norge och Sverige.

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun, Trude Andresen, rådmann Øvre Eiker kommune och Gunnar Gidenstam, SKL.
Moderator: Linda Nordberg, SKL.

Malin Aronsson
Gunnar Gidenstam
Trude Andresen

132. Tjänstedesign som hävstång för en innovativ offentlig service

Servicedesign har visat sig vara en effektiv strategi för innovation inom den offentliga sektorn. Här får du ta del av insikter och illustrativa fall som visar hur servicedesign kan stödja förändringar i positiv riktning. Ett exempel är hur kreativa och medborgarcentrerade tillvägagångssätt för servicedesign har hjälpt till att utveckla nya servicelösningar för hudcancerpatienter i vårdsystemet. Ett annat är hur LabX, ett regeringslaboratorium för offentlig innovation, främjar utvecklingen av innovationsmöjligheter inom den offentliga sektorn.

Lia Patrício, biträdande professor University of Porto.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning.
Seminariespråk: Engelska.

133. Ökad processmognad och större kundvärde

Ett av SIQs kommunnätverk har under året fokuserat på processbegreppet och hur vi säkerställer att processerna skapar det värde som det var tänkt. Processmognadsanalyser har genomförts för att styra inriktningen på, och följa upp genomslagskraften av, det förbättringsarbete som gjorts under året. Under seminariet kommer vi att få veta om processmognaden har ökat, vilka effekterna blivit och vilka lärdomar och insikter deltagarna fått med sig i arbetet.

Maria Viidas, senior projektledare SIQ, John Johansson, konsult Propia samt Åsa Tenggren, kvalitetscontroller och Karin Sundström, utredare, Tyresö kommun, Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller Vaxholms stad och Linda Claesson, investeringscontroller Botkyrka kommun.

Maria Viidas
John Johansson
Karin Sundström

134. Du kan lita på mig!

Allmänhetens förtroende är en förutsättning för att många myndigheter ska kunna utföra sina uppgifter. Utan förtroende för t ex Skatteverket ökar risken för skattefusk. Hur arbetar man då för att skapa förtroende bland medborgarna? Ett förtroende som genom en skandal kan raseras direkt och förstöra flera års målmedvetet arbete. Även om förtroendet för svenska myndigheter är stort varierar det mellan myndigheter, men även mellan generationer. Hur jobbar man med den här frågan och spelar det någon roll vad man gör, eller är det bara slumpen som avgör vad folk tycker?

Jonas Bjelfvenstam, gd Transportstyrelsen, Olivia Wigzell, gd Socialstyrelsen, Mikael Sjöberg gd Arbetsförmedlingen och Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, GU.
Moderator: Margit Silberstein, journalist.

Bo Rothstein
Jonas Bjelfvenstam
Olivia Wigzell
Mikael Sjöberg

135. Förtroendevaldas roll för innovativ samhällsutveckling

De närmsta 10 åren beskrivs som en unik utmaning för kommuner och regioner när det gäller demografin, ekonomin och personalförsörjning. Samtidigt pågår en snabb teknikutveckling och digitalisering där många nya möjligheter uppstår. Deltagarna medverkar i en gemensam process där vi börjar i utmaningar och trender, och landar i konkreta sätt att driva verksamhetsutveckling utifrån invånarnas behov.

Peder Björk (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, Elin Wihlborg, professor statsvetenskap Linköpings Universitet och Anders Nordh, handläggare SKL.
Processledare: Sara Tunheden och Ulrika Lundin, Innovationsguiden

Ulrika Lundin

136. Vad kan vi lära i jämförelse med andra länder?

Sverige ska bli världsledande på digitaliseringen. Samtidigt som vi bedriver utveckling pågår intressanta insatser i omvärlden. Hur kan Sverige bli bättre på att dra nytta av erfarenheter från andra länder för att bland annat stärka det statliga ledarskapet? Singapore har satsat på livslångt lärande och infört intressant arkitekturstyrning. Storbritannien är duktiga på innovation och arbetssätt. EU gör mycket för att stärka digitaliseringens möjligheter. Regeringens Digitaliserings­råd i ett samtal som höjer blicken utanför våra egna gränser.

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG, Jan Gulliksen, professor vid KTH och Sveriges digitala champion, Daniel Akenine, Nationell Teknik och Säkerhetschef för Microsoft Sverige och Ylva Strander, Enhetschef för innovationsledning på Vinnova.
Moderator: Robin Vetter, assisterande programchef Digitala Samhället, Fores
Seminariearrangör: Digitaliseringsrådet

Anna Eriksson
Jan Gulliksen
Daniel Akenine
Ylva Strander
Robin Vetter

137. Hackaren och IT-cheferna

Sverige strävar idag mot en allt bredare digitalisering av våra samhällstjänster, med tillgänglighet, effektivitet och service som goda vinster. Samtidigt finns en baksida med digitaliseringen i form av ett ökat hot från virussmittor till riktade attacker, i vissa fall direkta hot mot samhällets funktion och tjänster. Vad krävs för att stå emot en attack? Klarar de bästa offentliga verksamheterna i Sverige ett angrepp när erfarna hackers sätter igång? I seminariet kan du följa live hur ett riktat angrepp ser ut.

Mikael Svall, Team Leader AppSec Outpost 24, Louise Callenberg, sektionschef digital förnyelse och samverkan SKL, Iwona Carlsson, digitaliseringschef Kungsbacka kommun och Christer Forsberg Philip, CDO Stockholms stad.
Moderator: Urban Jansson, säljansvarig region Väst, Cygate AB

Christer Forsberg Philip

138. Så blev kommunen nummer ett på skola

I snart 20 år har Lärarförbundet korat Sveriges Bästa skolkommun i en strävan att sätta fokus på kommunernas uppdrag som huvudmän för skolan. Marknadens bredaste skolrankning ligger till grund för utmärkelsen och mäter allt från lärarlöner, elevresultat och resurser till skolan. Att ta sig till toppen kräver fokuserade satsningar på skola och här får ni nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt arbete från årets Bästa skolkommun.

Maria Rönn, 1:e vice ordförande Lärarförbundet Ann-Katrin Järåsen, kommunalråd Torsby kommun Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande Båstads Kommun, Tom Karlsson, universitetslektor Göteborgs Universitet, Johan Ernestam, utredare Lärarförbundet och Björn Hareland, ombudsman Lärarförbundet.
Moderator: Linda Ripgården, Lärarförbundet

Seminariearrangör: Lärarförbundet

Ann-Katrin Järåsen
Maria Rönn
Johan Olsson Swanstein
Tom S. Karlsson
Björn Hareland
Johan Ernestam

139. Kunskapsbaserad vårdarkitektur – den läkande arkitekturen

Det finns en ny medvetenhet och kunskap om att stödjande vårdmiljö är en viktig del av hälso- och sjukvården. I takt med ökade investeringar i vårdbyggnader ökar behovet av kunskap om vårdens arkitektur som stöd till vårdens uppdrag. God arkitektur och stödjande vårdmiljö kan bidra till vinster genom t ex förkortade vårdtider, minskad smittspridning och ökat välbefinnande hos patienter, närstående och personal. Vad stödjer och vad hindrar möjligheterna att skapa god vårdarkitektur idag?

Göran Lindahl, docent Chalmers, Helle Wijk, professor GU och Petter Bengtsson, CEO Zynka BIM AB.
Moderator: Helén Örtegren, SKL.

Petter Bengtsson
Helle Wijk
Helén Örtegren

140. AI och automatisering i praktiken

Under de senaste åren har man mer och mer diskuterat hur artificiell intelligens (AI) och automatisering kan hjälpa till att stärka svensk välfärd. Lyssna till exempel på hur AI och automatisering effektiviserat både inom stat, region och kommun. Bland annat hur Försäkringskassan kan jaga fusk inom tandvårdsersättning, hur Lunds kommun bygger en "robotfabrik", och hur prisbelönta Kontigo Care berättar om nästa generations beroendevård med AI.

Stefan Olowsson, CIO Försäkringskassan, Åsa Melvanius, digitaliseringschef Lunds kommun, Maria Winkvist, Kontigo Care och Göran Lindsjö, AI-expert.
Moderator: Per Mosseby, internetentreprenör och rådgivare inom strategiska digitaliseringsfrågor

Göran Lindsjö
Per Mosseby

141. Klimatlära 2.0

Oroar du dig för klimathotet? Är du nervös för att all is kommer att smälta och att din källare ska fyllas av vatten? Eller är du nojig för att din trädgård ska förvandlas till en öken? Vet du inte hur du ska förbereda dig för alla de där stormarna? Och hur ska det gå för Danmark? Men framför allt: går det att göra något för att undvika alltihop? Vetenskapskomikern Jesper Rönndahl tar sig an mänsklighetens största stundande problem och löser dem med sin unika blandning av humor, allvar och sina egna (och vissa ryssars!) kreativa uppfinningar.

Jesper Rönndahl, komiker och programledare.

Jesper Rönndahl

142. Stoppa de kriminella gängen nu!

Skjutningarna mellan kriminella grupper är ett av de största samhällsproblemen just nu. Regeringen vill införa hårdare straff. Några tycker regeringen borde vara ännu hårdare, andra att det är fel åtgärd och vill se andra insatser. Enligt en forskningsrapport ingår över 15 000 personer i Sverige i kriminella nätverk. Det är ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället som måste bekämpa brottsligheten från flera håll samtidigt. Hur kan man och bör man agera för att stoppa de kriminella gängens framfart nu?

Robert Karlsson, biträdande regionpolischef region Väst Polisen, Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M), Linda Westerlund Snecker, rättspolitisk talesperson (V) och Rasmus Ling, riksdagsledamot (MP).
Moderator: Lotta Gröning.

Johan Forssell
Linda Westerlund Snecker
Rasmus Ling
Lotta Gröning

143. Viljan i mitt huvud

Att sätta upp mål går väl an. Att ta reda på vad som krävs för att nå målen är en annan sak. För att nå sina mål behövs en mental inställning som gör dig beredd att kämpa ända fram. Tillgång till en verktygslåda för att styra tankarna åt rätt håll ökar sannolikheten för att lyckas. Alla kan misslyckas, men dina misslyckanden är bara lärorika etapper på vägen mot framgång. Miljontals TV-tittare har följt hennes otroliga segersvit som världens främsta kvinnliga skidskytt, men få vet vilka mentala förberedelser som lade grunden för att göra henne till en mästare.

Magdalena Forsberg, 6 gånger världsmästare i skidskytte.

Magdalena Forsberg

144. Så blir du framgångsrik i det nya digitala medielandskapet

Hur ser det nya kommunikationslandskapet ut när alla plötsligt kan kommunicera med alla? Vilka är konsekvenserna och hur kan man ta vara på de möjligheter som följer? Vilken betydelse spelar nya kanaler som Youtube, Instagram, Snapchat och Facebook? Var i kommunikationslandskapet hittar vi framtidens medborgare och hur når vi dem? Och vad kan offentliga sektorn lära av en youtuber? Möt en av Sveriges mest erfarna kommunikatörer och en av Sveriges mest kända youtubers.

Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert samt Keyyo, YouTube-profil.

Per Schlingmann
Keyyo

145. Intern kontroll – för förtroende och utveckling!

En bra intern kontroll bidrar till att upprätthålla hållbara institutioner och en stabil förvaltning. Det handlar om att både bygga förtroende och utveckling. Varje styrelse och nämnd har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll och tjänstepersoner har uppdraget att bygga och utföra den. Kontrollen ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel, brister och oegentligheter. Men, den får inte vara teoretisk och komplicerad utan behöver vara logisk och enkel.

Anne Andersson kommundirektör och Ann-Kristin Sundelius processledare intern kontroll, Örebro kommun, Ulrika Warberg, samordnare ledningssystem Region Dalarna och Märit Melbi, SKL.
Moderator: Karin Tengdelius, SKL.

Karin Tengdelius
Märit Melbi
Ulrika Warberg
Anne Andersson

146. Paradoxala trender i nordisk kommunal förvaltning

De nordiska kommunerna är just nu präglade av två olika styrsystem. Det ena är det som lever kvar enligt New Public Management, dvs decentralisering, konkurrens, marknadsanpassning, kontraktsstyrning och prestationsmätning. Det andra är post-NPM, dvs nätverkshantering, samverkande och tillitsbaserade partnerskap. De nordiska kommunala ledarna måste därför utöva ett paradoxalt ledarskap i manövrering mellan olika ledningsparadigmer. Här får du en inblick i likheter och skillnader i hur det fungerar i praktiken i de nordiska kommunerna.

Morten Balle Hansen, professor i offentlig organisation och ledning vid Ålborgs universitet.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF.

147. Hur ser det ut egentligen?

Efter flera år av högkonjunktur ser Europas ekonomi skakigare ut än på länge. Europas största ekonomi, Tyskland, har börjat bromsa in. Prognoser tyder dessutom på att tillväxten i EU kommer halveras. Hoten är många med både Brexit som ingen vet var det tar vägen och Trump med sina ständiga bråk med Kina. Är vi rätt rustade för sämre tider, har de åtgärder som behöver tas tagits?

Michael Grahn, chefekonom Danske Bank och Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv.
Moderator: Margit Silberstein, journalist.

Bettina Kashefi
Michael Grahn

148. Diplomkurs: Att leda i staten – del 1

En ledarskapskurs för chefer i staten som leder till ökad förståelse för och kunskap om ledarskap i denna sektor. Kursen ger möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en insikt i vad som krävs av ett offentligt ledarskap, och hur du kan lyckas bättre som statlig chef. Vad är unikt för ett ledarskap i staten jämfört med andra sektorer? En diplomkurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och diskussion. I regi av Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning Södertörns högskola.

Jenny Madestam

149. Hur klarar vi välfärdens kompetensförsörjning?

Konkurrensen om arbetskraft hårdnar och hela arbetsmarknaden står inför en rekryteringsutmaning. För kommuner och regioner handlar det om att fortsätta locka nya medarbetare men framförallt om att bättre utnyttja befintliga medarbetares kompetens. Hur lyckas vi med det? På det här seminariet presenteras två nya undersökningar om ungas attityder till välfärdsjobben och hur drivkrafterna att byta yrke ser ut bland yrkesverksamma. Vi diskuterar hur kommuner och regioner kan attrahera nya yrkesgrupper och skapa förutsättningar för livslångt lärande samt vad staten kan göra för att klara kompetensförsörjningen till välfärden.

Helene Odenljung (L), kommunalråd Göteborg, Marina Olsson, HR-direktör, Västra Götalandsregionen, Kristina Persdotter, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström och ansvarig för vuxen- och folkutbildning, Bodil Umegård, analytiker SKL och Johanna Öqvist, utredare SKL.
Moderator: Kalle Berg

Kristina Persdotter
Bodil Umegård
Johanna Öqvist
Kalle Berg
Marina Olsson
Helene Odenjung

150. Populära appar ger ny kunskap

Ska vi hjälpas åt, frågade Stockholms stads trafikkontor. Stockholmarna visade sig vara villiga att komma med synpunkter eftersom det var enkelt via Tyck till-appen, som laddats ner av nästan 60 000 personer. Via appen kan de tycka till, ange plats och bifoga bild. Svar kommer snabbt och synpunkterna tas systematiskt om hand. Göteborgs Stads Parkering utvecklar med digitala verktyg den unika kunskap om mobilitet och parkering som finns i det kommunala parkeringsbolaget. Appen Parkering Göteborg underlättar för göteborgarna och ger kunskap om mobilitet för stadsplaneringen.

Sandra Sigebrant, enhetschef Trafikkontoret Stockholms stad samt Hanna Munde, marknads- och affärsutvecklingschef Göteborgs Stads Parkering.
Moderator: Lena Hörngren, journalist

Sandra Sigebrant

151. Ansvarsfull och hållbar användning av AI

Vilka etiska och moraliska dilemman finns när datorerna börjar fatta egna beslut? Hur ser vi till att kunna leva ansvarsfullt tillsammans med allt smartare AI-lösningar, och att inte AI används på sätt som kränker identiteten eller kan användas för att skada människan? Hur ser vi till att det finns möjlighet att ta ”mänsklig hänsyn” vid exempelvis prövning av försörjningsstöd eller vid algoritmer som hjälper till i rekryteringsprocesser? Hur ser vi till att vi inte får fördomsfulla algoritmer? Och vem är ansvarig när datorn gör fel?

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft, Rebecka Cedering Ångström, AI-forskare Handelshögskolan i Stockholm samt Martin Svensson, programchef AI Innovation of Sweden Lindholmen Science Park.
Moderator: Per Mosseby.

Daniel Akenine
Per Mosseby
Åsa Zetterberg

152. Vilken digital kompetens behöver vi för att vara delaktiga i samhället?

Allt fler kopplar upp sig i Internetsverige och färre lämnas kvar i ett digitalt utanförskap. Men vilken digital kompetens behöver vi för att förstå internets möjligheter, risker och vidareutveckla vår användning på ett medvetet sätt? Det finns flera yrkesgrupper som förväntas kunna lära ut digital kompetens, men de behöver själva kunna mer om hur det digitala samhället fungerar. Exempelvis stora delar av lärarkåren som sedan 1 juli 2018 har digital kompetens och programmering i en reviderad läroplan att förhålla sig till. Vem utbildar och hjälper pedagoger att ta sig an digital kompetens i sin undervisning.

Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef Internetstiftelsen.

153. Mer och bättre vård genom nytänkande

Genom att tänka nytt har Ortopedkliniken på Västmanlands sjukhus och NU-sjukvården i Västra Götaland levererat mer och bättre vård. I Västerås kan 90 procent av patienterna som genomgår planerade ortopedoperationer gå hem dagen efter ingreppet. På så vis kan man operera fler och inga patienter har behövt skickas hem på operationsdagen på grund av platsbrist. I det glest befolkade Fyrbodal har Samverkande sjukvård, lett till att patienter kan få vård innan ambulansen är på plats. Hemsjukvårdens sköterskor larmas via en app och kan direkt sätta in insatser.

Maria Klingberg, projektledare Samverkande Sjukvård Västra Götalandsregionen och Thomas Ekblom, överläkare och sektionschef slutenvård vid ortopedkliniken Västmanland.
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, SIQ.

Maria Klingberg
Thomas Ekblom
Anne-Charlotte Holmgren

154. Produktions- och kapacitetsstyrning för bättre vård

Ett av sjukvårdens uppdrag utöver att leverera kvalitativt god och patientsäker vård är att erbjuda tillgänglig vård. Tillgängligheten är beroende av flera olika faktorer. Vilka medicinska val görs? Hur mycket resurser finns tillgängliga? Hur planeras kapaciteten visavi aktuellt behov? Hur är vårdlogistiken både inom och mellan enheter designad? Hur skapar man stabilare och mer förutsägbara vårdflöden genom strukturerad planering och kapacitetsstyrning?

Ritva Rosenbäck, VD Flowistics AB, Harald Grönqvist, samordnare Sveriges Kommuner och Landsting och Patrik Hidefjäll, utredare Socialstyrelsen

Ritva Rosenbäck
Patrik Hidefjäll

155. Trygg närmiljö formas i dialog

Trygghet och social hållbarhet har blivit allt viktigare i samhällsplaneringen. Helsingborg har tagit fram en handlingsplan för hur en attraktiv stadsmiljö kan bidra till ökad trygghet. En viktig del har varit att skapa jämställa platser där unga kvinnor kan känna sig trygga. I Göteborgsstadsdelen Gårdsten har man genom systematiskt och uthålligt arbete i dialog med de boende lyckats förändra området från att vara särskilt utsatt till att bli särskilt uppskattat. Fler invånare, färre brott och starkare näringsliv är några av resultaten.

Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder och Moa Sundberg, stadsmiljöstrateg stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad.
Moderator: Lena Hörngren, jounalist

Michael Pirosanto
Moa Sundberg

156. Kommunal kamp för renare hav

Västkustkommunerna Orust och Sotenäs arbetar båda för ett renare hav. Sotenäs har i samarbete med näringslivet och akademin dragit igång Sotenäs Symbioscenter. Syftet är att bidra till industriell och social symbios. Industriell symbios kan vara att den enes avfall blir den andres råvara, till exempel att fiskrens blir foder. Social symbios handlar bland annat om kompetensförsörjning. Orusts projekt heter Grön hamn och syftar till att göra gästhamnarna mer miljövänliga. Bland åtgärderna finns laddstolpar för elbåtar, flytande papperskorgar och bättre sopsortering.

Peter Carlsson, symbiosutvecklare Sotenäs kommun och Shkelqim Istrefi, kvalitetsutvecklare sektor samhällsutveckling Orust kommun.
Moderator: Lenny Lämber, avdelningschef Länsstyrelsen Västra Götalands län

Peter Carlsson
Shkelqim Istrefi

157. Vill du ha en digital kollega?

Digitaliseringen och robotiseringen förändrar samhället för alltid. Nya möjligheter och utmaningar tillkommer. Upplands-Bro kommun väljer, som första kommun i världen, att rekrytera fördomsfritt med hjälp av en helt automatiserad och fysisk AI-robot. På Wise Professionals har rekryteringskonsulterna fått en ny kollega, roboten Glenn. Naturligtvis finns det en uppsjö av frågor, oro, tankar och reflektioner kring den digitala era vi nu är inne i. Går det att lita på att roboten utför mitt arbete lika bra som jag gör? Vad händer om något går fel och vems ansvar är det? Kommer mitt jobb att försvinna? Lika viktigt som det är att stilla oron är det att lyfta alla de fördelar detta medför.

Havva Ilhan, biträdande personalchef Upplands-Bro kommun och Alexandra Emilson, kundansvarig Wise Professionals.
Moderator: Eva Strandlund, HR-stöd Malung-Sälen kommun.

Havva Ilhan
Eva Strandlund
Alexandra Emilson

158. Talkshow: Du sköna nya framtid! Vilka är framtidens framgångsfaktorer?

Att vi befinner oss i en tid av omvälvande förändringar har blivit vardag. I dessa tider – vilka egenskaper och kompetenser blir viktigare? Vad skapar framgång? Hur ska vi tänka och agera? Hur kan vi utveckla organisationskulturer som leder till framgångsrika resultat? Välkommen till en talkshow där vi samlar några med personlig erfarenhet av framgång.

Emelie Schepp, Årets Deckarförfattare 2016, 2017 och 2018 samt Laila Bagge, entreprenör och programledare.
Programledare är Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert.

Per Schlingmann
Laila Bagge
Emelie Schepp

159. Systemhotande välfärdsbrottslighet

Kommuner och regioner kan hamna i situationer där man utsätts för korruption, fusk och oegentligheter. Välfärdsbrottsligheten är i vissa fall systematisk och organiserad, i andra fall baserad på möjligheter och bristande kontroller. I alla fall är det särskilt allvarligt och kan bli av systemhotande karaktär då det handlar om allmänna medel som utnyttjas. Det är inte alltid det finns utrymme och kunskap att förebygga, leta och agera – för detta krävs tid, engagemang, stöd och en struktur i organisationen. Men hur skapar man sig detta? Vi presenterar en rapport och ett stödmaterial som kan användas för att bekämpa brottsligheten.

Anders Haglund, konsult A Haglund Rådgivning AB och Lotta Ricklander, SKL.
Moderator: Thomaz Ohlsson, SKL.

Thomaz Ohlsson
Anders Haglund
Lotta Ricklander

160. Att leda och styra kvalitetsutveckling mot resultat

För att genomföra en verksamhets uppdrag med kvalitet styrs tjänsterna med både värderingar och struktur. Värderingar är våra antaganden och föreställningar om vad som är kvalitet, viktigt och värdefullt eller oacceptabelt. Värderingar handlar om vad vi bör och inte bör göra och ligger till grund för våra ställningstaganden, prioriteringar och handlingar. Värderingarna styr också hur vi utför vårt arbete och hur vi bemöter varandra. Ta del av de senaste rönen från internationell forskning med tydlig koppling till praktisk verksamhet i stat, kommuner och regioner.

Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning Karlstads universitet.

161. Medarbetardriven innovation – från idé till verklighet

Hur kan kommuner bli riktigt bra på att fånga upp idéer från medarbetare och omvärld? Hur kan idéer vidareutvecklas, testas och nyttiggöras genom nya och bättre tjänster eller lösningar? Satsningen Idéslussar i kommuner har som syfte att öka innovationskraften i kommunal verksamhet genom att fånga upp och utveckla idéer, testa lösningar och använda dem. På seminariet delar kommuner med sig av lärdomar, snedsteg och medskick till andra organisationer som vill arbeta med medarbetardriven innovation.

Klas Danerlöv, innovationssamordnare Sveriges Kommuner och Landsting, Glenn Gran, handläggare Vinnova och kommunrepresentanter.

Klas Danerlöv
Jonny Ivarsson Paulsson

162. Diplomkurs: Att leda i staten – del 2

En ledarskapskurs för chefer i staten som leder till ökad förståelse för och kunskap om ledarskap i denna sektor. Kursen ger möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en insikt i vad som krävs av ett offentligt ledarskap, och hur du kan lyckas bättre som statlig chef. Vad är unikt för ett ledarskap i staten jämfört med andra sektorer? En diplomkurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och diskussion. I regi av Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och Anders Ivarsson Westerberg, professor i offentlig förvaltning Södertörns högskola.

Jenny Madestam

163. Fokus ekonomiskt bistånd – dags att bryta biståndsmottagande!

Trots högkonjunktur och minskad arbetslöshet blir grupper kvar i bidragsberoende, arbetslöshet och utanförskap. Det innebär framförallt försämrad livskvalitet för individer men också långvariga och ökade kostnader för samhället. Samlade insatser måste sättas in för att bryta det långvariga bidragsberoendet.
I ett SKL projekt med 27 kommuner pågår nu ett intensivt arbete med att hitta nya vägar för att stärka arbetet. Seminariet beskriver situationen i landet och generellt de åtgärder som kan vara framgångsfaktorer. Södertälje berättar hur de både i vision, ledningsgrupp och daglig drift arbetat medvetet för att nå resultat. På området för Arbete och försörjning har verksamheten stärkt upp sin möjlighet att möta handläggares behov av stöd när hen upptäcker oegentligheter. Kommunen har utvecklat stöd och mod i organisationen som ger nya verktyg och skapar stärkta samarbeten med t.ex. Polisen, Arbetsförmedlingen, Skatteverket. Metoden att modigt ta hand om det verksamheten stöter på har resulterat i ökad rättssäkerhet, sänkta kostnader och motverkat fusk. Det ställer krav på kultur och ledning samt högt i tak på riktigt.

Anna Flink, områdeschef och Johanna Ibjer, FUT-utredare Södertällje kommun.
Moderator: Leif Klingensjö, Sveriges Kommuner och Landsting

Anna Flink
Johanna Ibjer

164. Offentlig sektor och strävan efter digital mognad

Offentlig sektor står i början av en påtaglig omställning, med krav på såväl omfattande effektivisering och innovation. Digitalisering lyfts här fram som en fantastisk möjliggörare, men få organisationer har de nödvändiga förutsättningar som krävs för att lyckas. Sessionen lyfter med utgångspunkt i forskning fram det aktuella nuläget för offentlig sektor i termer av digital mognad, dvs organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Utgångspunkten är en modell (DiMiOS) framtagen på uppdrag av Regeringskansliet som i dagsläget används av offentliga aktörer.

Johan Magnusson, docent Göteborgs universitet och SCDI.

Johan Magnusson

165. AI- och automatiseringsfabriken

Under senaste år har många diskuterat de stora möjligheterna med AI, men samtidigt tycks många svenska företag och organisationer ännu inte ha kommit igång med arbetet i praktiken. Ta del av en diskussion med AI-experter, leverantörer som skapar lösningar för AI och automatisering, liksom representanter för beställarsidan. Hur går projekten till i praktiken? Vad ska man förvänta sig, och hur ska man tänka som kund?

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Christer Bodell, Business Advisor Sas Institute , Louise Callenberg, sektionschef digital förnyelse och samverkan SKL och Linda Swärd, ansvarig Offentlig sektor Microsoft.
Moderator: Per Mosseby, internetentreprenör och rådgivare inom strategiska digitaliseringsfrågor.

Åsa Zetterberg
Per Mosseby

166. Fjärrundervisning för likvärdig utbildning

Alla elever har rätt till en god utbildning. För att klara de utmaningar skolsystemet står inför, behöver skolan utveckla innovativa metoder och arbetssätt. Då är fjärrundervisning ett viktigt komplement, inte minst när lärarbristen är akut. Alternativet är att fylla klassrummen med outbildade lärare. Fjärrundervisning ger en möjlighet att förbättra kvaliteten och likvärdigheten genom att erbjuda alla elever den undervisning och det stöd de behöver. Framförallt i glesbygden med stora avstånd och rekryteringssvårigheter.

Lena Möllersten, rektor Värmdö Skärgårdsskolor och Charlotta Hilli, universitetslärare Åbo Akademi och forskare i svensk-finska projektet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning.
Moderator: Åsa Ernestam, utredare Sveriges Kommuner och Landsting

Åsa Ernestam

167. Förvaring av äldre? Glöm det!

En person med demens har samma grundläggande behov som andra människor. Isolering och ensamhet kan förvärra symtomen. Det som behövs är en aktiv och stimulerande vardag. Kristianstad som har ett av landets bästa demensboenden fokuserar på välbefinnande, glädje och trygghet. Mat lagad från grunden och aktiviteter i form av promenader, sång, dans och musik är en del av vardagen för de boende. Likheterna med Hushållningssällskapets app Mat-Musik-Minnen är slående. Appen väcker minnen till liv och underlättar samtal med äldre och personer som har en demenssjukdom.

Maria Bergström, verksamhetschef Tätörtsvägen demensboende Kristianstad och Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare Mat/ Hälsa Hushållningssällskapet Väst.
Moderator: Lasse Swahn, journalist

Margareta Frost-Johansson
Lasse Swahn

168. Blockkedja i vården – en möjliggörare i hälso- och sjukvården?

Näringslivet ligger i framkant i användningen av blockkedjor – en av de mest omtalade nya teknikerna idag som främst används vid handel av kryptovalutor. Vilka möjligheter skapar denna teknik i den offentliga sektorn, framförallt inom vården? En av de största utmaningarna för hälso- och sjukvården är hur vården i enkla, säkra och kvalitetskontrollerade former ska kunna tillvarata värdet av hälsodata som alstras hos enskilda individer. Är det här blockkedjan kan vara en möjliggörare i hälso- och vårddatahanteringen?

Johan Sellström, grundare CareChain AB och Christer Nygren, funktionskoordinator samordnad vård- och omsorgsplanering Västra Götlandsregionen.
Moderator: Anders Ekholm, rådgivare Institutet För Framtidsstudier.

Johan Sellström
Anders Ekholm

AVS. Framtidens medborgare om framtidens demokrati

Väl fungerande demokratier bygger på tillit. Tillit till samhällsinstitutioner och till sina medmänniskor. Länder med hög tillit har i regel stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet. Men tilliten håller på att ersättas av rädsla som kan förändra vår syn på demokratin som styrelseskick. Kommer den att överleva i en tid av ökande populism och extremism? Det är till stor del upp till dagens ungdomar att forma framtidens öppna demokratiska samhälle. Parallellt med Kvalitetsmässan pågår en ungdomskonferens med 30 ungdomar från hela Europa. De kommer tillsammans med inflytelserika beslutsfattare att diskutera demokrati och visioner för framtiden. I avslutningen får du ta del ungdomarnas tankar och ett samtal om framtidens demokrati.

Cecilia Malmström, EU-kommissionär, Monica Frassoni, partiledare Europeiska gröna partiet och Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv.
Programledare: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.
Seminariespråk: Engelska.

Monica Frassoni
Jan-Olof Jacke
Cecilia Malmström
0