Program

Sök
Tisdagen 12 november
Onsdagen 13 november
Torsdagen 14 november

1.Så blir kommunens bostadsbolag en stark samhällsbyggare

En väl fungerande allmännytta är ett vasst kommunalt verktyg för att alla ska kunna leva i goda bostäder och för att motverka segregation. Hur ni i kommunen använder ert bostadsbolag avgörs lokalt med ett stort handlingsutrymme. Som branschorganisation för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag har vi samlat goda exempel på hur kommunen som aktiv ägare och bostadsbolagen som kreativ aktör, kan göra skillnad för det lokala samhällsbygget.

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, m fl.
Seminariearrangör: Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

2.Framtidens samhälle tar form i rymden

Den ökande urbaniseringen i världen har stora likheter med livet för astronauter i rymdfarkoster och på månbaser. Rymdforskningen ger stora möjligheter att hitta nya innovativa lösningar som ger hållbarare byggnader och städer. En rymdfärja eller en framtida månbas är något av det mest hållbara man kan tänka sig; nämligen ett slutet ekosystem! Sverige kan med sin frontposition inom både rymdsektorn och hållbarhetsfrågorna driva på utvecklingen för att skapa ett framtida hållbart samhälle.

Rymdminister Matilda Ernkrans, Christer Fuglesang, Nordens första astronaut och Cecilia Hertz, rymddesigner med erfarenhet från NASA.

3.Krångligt och krokigt – men skyll inte på tekniken!

Kommuner och regioner har gigantiska utmaningar ekonomiskt och demografiskt. Digitalisering ses ofta som standardlösningen för att utveckla en modern och effektiv verksamhet. Ändå är det lätt att fastna i föråldrade system och arbetssätt. Men är det verkligen tekniken som är den största barriären? Vi samtalar om hur social och organisatorisk tröghet kan sätta upp onödiga hinder för nödvändiga förändringar.

Anders Ekholm, rådgivare Institutet för Framtidsstudier och Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.
Moderator: Hans Björkman, ekonomie doktor och medgrundare till Coinnovate.
Seminariearrangör: Vision.

5.Välfärden skapas tillsammans med medborgarna!

Välfärden är inte en tjänst från kommunen utan något vi skapar tillsammans i lokalsamhället. Många kommuner i Sverige utforskar nu hur medskapande kan bli en del i styrningen. Men hur gör man? Flera danska kommuner har kommit långt i at utveckla välfärden genom helt nya former för samverkan med brukare och medborgare. Nästan tre av fyra danska kommuner ber nu medborgare om hjälp och inspiration inom alla områden, allt från stadsutveckling, äldrepolitik till barn och ungdomar. Vad kan vi i Sverige lära oss av Danmark?

Morten Hyllegaard, partner Udviklingsbureauet BETA Danmark.
Moderator: Christine Feuk, SKL.

6.Ekonomins utmaningar och möjligheter

Den ekonomiska utvecklingen blir mera osäker framåt. Den största utmaningen är att tillväxten i världen bromsar samtidigt som bostadsmarknaden tynger svensk ekonomi. Skuldsättningen i Kina, politisk oro i Europa och handelskonflikter från USA utgör orosmoment. Samtidigt är möjligheterna också stora. Kombinationen av AI och 5G gör att ett stort teknologiskt skifte precis har inletts. Hur ska Sverige, kommuner, företag och enskilda agera för att hantera situation och samtidigt ställa huset i ordning inför stora framtidsutmaningar som kommer.

Anders Borg, f d finansminister, investerare och makroekonom.

7.Uppdrag Tillit

Sedan början av 1990-talet har begreppet New Public Management (NPM) kommit att bli synonymt med hur man styr och kontrollerar verksamheter inom den offentliga sektorn. 2016 tillsattes Tillitsdelegationen med uppdraget att utveckla en tillitsbaserad styrning av det offentliga Sverige där medarbetarnas kunnande, erfarenhet och yrkesetik ska bli mer vägledande för att skapa större nytta och kvalitet för medborgarna. Vad innebär det för offentliganställda chefer och medarbetare? Delta i ett samtal utifrån Tillitsdelegationens slutrapport.

Christina Forsberg, ordförande och Anna Pauloff, huvudsekreterare, Tillitsdelegationen.

9.Agenda 2030 på lokal och regional nivå – vad innebär det?

FN har tagit fram 17 hållbarhetsmål för att klara de hållbarhetsutmaningar som världen står inför. Sveriges vill vara ledande i denna omställning. För att detta ska vara möjligt krävs handling på lokal och regional nivå. Knappt två tredjedelar av de 169 delmålen är beroende av att kommuner och regioner tar sitt ansvar och agerar. SKL driver tillsammans med Svenska FN-förbundet ett kommunikations- och utbildningsprojekt för politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner, om Agenda 2030. Projektet pågår 2018-2020 med stöd från Sida. Under detta pass får vi lyssna på erfarenheter från ledande politiker i deltagande kommuner och regioner i projektet och vad de har haft för nytta för att utveckla och fördjupa sitt Agenda 2030 arbete.

Ulrika Freij, projektledare Glokala Sverige, Svenska FN-förbundet, företrädare från kommun och region. Moderator: Kerstin Blom Bokliden, SKL.

10.Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag och organisationer. Utvecklingen innebär också möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. Möt kommunerna som använder digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare. Vilka satsningar har de gjort, vilken effekt har det gett och vilka lärdomar kan man dra av kommunernas arbete?

11.Robotar gör kommunen smartare

Oavsett sektor kan digitalisering ge smartare kommunala tjänster. VA Smart-projektet på Orust har försett hushållen med små smarta vattenmätare. Detta ger bättre koll, spar pengar för både kommun och brukare samt minskar behovet av dyra akutinsatser. I Nacka har roboten Yasemine har tagit hand om hanteringen av ansökningar om ekonomiskt bistånd och till vuxenutbildning. Robotiseringen har underlättat för medborgarna och befriat personal från trista rutinuppgifter. Nu har Nacka byggt Sveriges första kommunala robotfabrik för att hantera den fortsatta automatiseringen.

Ghita Flinckman, förändringsledare Arbets- och företagsenheten, Nacka kommun och Tommy Nielsen, projektledare VA, Orust kommun

15.Hur skapar vi ett säkert och tillitsfullt Sverige?

Tillit och säkerhet är fundamentalt viktigt för människors trygghet, ett välfungerande samhälle och näringslivets konkurrenskraft. Men omvärlden förändras snabbt vilket skapar nya behov och förutsättningar. Hur säkerställer och utvecklar vi tillit, säkerhet och kvalitet i dagens samhälle? Och vilka är utmaningarna? Möt två företrädare som utifrån olika uppdrag och perspektiv lägger grunden för tillit i samhället.

Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket och Ulf Hammarström, generaldirektör Swedac.

17.Ur vägen grabbar! Låt fler kvinnor innovera på jobbet

Det är i stor utsträckning män med stora budgetar som utvecklar tekniken till den kvinnodominerade välfärdssektorn. Dyrköpta misstag kan undvikas och det finns sätt att utveckla system som är nära anpassade till verksamheten. En nyckel är att ge medarbetarna själva möjligheter att innovera och lösa problem för att förbättra servicen till patienter och brukare. Så hur får vi med fler kvinnor i intraprenörskapet?

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.
Moderator: Hans Björkman, ekonomie doktor och medgrundare till Coinnovate.

19.Sveriges KvalitetsKommun. De nominerade är.…

Svenska kommuner strävar efter att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Men vägen dit är inte enkel. Möt kommunerna med kvalitet rakt igenom. De är bra på demokrati, välfärd, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Lyssna på ett samtal om aktuella utmaningar och hängiven utveckling.

Lenita Ericson, vice KSO (S) Luleå kommun, Mikael Lindfors KSO (S) Norsjö kommun, Henrik Thunes, KSO (M) Sollentuna kommun, Parisa Liljestrand, KSO (M) Vallentuna kommun, Lilian Eriksson, kommundirektör Ängelholms kommun.
Moderator: Mattias Jansson, sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting.

Lenita Ericson
Henrik Thunes
Lilian Eriksson

20.Så säkrar små kommuner sin ekonomi

Många små kommuner står inför stora utmaningar. Allt fler äldre få tillgång till god vård och omsorg. Kommunen ska tillhanda skolor med hög kvalitet och barnomsorg som medborgarna är nöjda med. Hur gör man det om inte jobben finns i den omfattning som krävs för att inte skatteunderlaget ska urholkas? Många vill se färre och större kommuner. Men är det lösningen på problemet eller är det helt andra saker som ska till? Ta del av en jämförelse mellan Finland, Norge och Sverige. Hur tar sig de olika länderna an utmaningen med ekonomin i små kommuner?

Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting och Helge Eide, områdesdirektör Kommunenes Sentralforbund,

21.En förändrad nordisk styrmodell

Alla kommuner står inför stora utmaningar. Utgifterna ökar snabbare än intäkterna och invånarna vill ha bättre och mer flexibel service.  Hur löser man den ekvationen? 2012 slutade hemvården i Köpenhamn att följa det detaljstyrande schemat och ersatte kontroll med ansvar för den enskilda medarbetaren. Därefter har utvecklingen mot en tillitsbaserad styrning utvecklats vidare och både Helsingborg i Sverige och Asker i Norge är två kommuner som har infört tillit i sina styrsystem. Hur har den förändrade styrningen fungerat och vad skiljer de tre länder åt?

Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborg, Lars Bjerke, rådmann Asker och Katja Kayser, administrerende direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Köpenhamn.

23.Mänskliga rättigheter för hög kvalitet, rättssäkerhet och legitimitet

Demokrati, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter är intimt förknippade och formar tillsammans hela den offentliga verksamheten. Genom att arbeta rättighetsbaserat, dvs utgå från FN:s principer om icke-diskriminering och jämlikhet, deltagande och inkludering samt transparens och ansvar, stärks såväl legitimiteten för det politiska systemet som att de satta välfärdsmålen i högre grad uppfylls. Ta del av ett seminarium som diskuterar dessa samband och visar hur ett rättighetsbaserat arbetssätt kan se ut i praktiken.

Cecilia Berglin, SKL.

24.Hur nanoteknologin förändrar vår framtid

Med nanoteknologi kan vi bestämma vilka egenskaper ett material skall ha. Teknologin skapar helt unika möjligheter till hållbar utveckling inom alla områden där vi använder material. Maria kommer att ge exempel på hur vi med nanoteknologins hjälp kommer att kunna behandla cancer bättre, diagnostisera sjukdomar innan vi får symptom, lära våra kroppar att föryngra sig själva, skapa miljövänliga och smarta förpackningar, ge våra kläder helt nya egenskaper, göra plåster som bestämmer hur sår skall läka och visa bilder från världens första Formel 1 tävling med nanobilar.

Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Uppsala Universitet.

25.X-Road – digitala motorvägar för säkra e-tjänster

X-Road är en plattform där säker och standardiserad dataöverföring mellan olika informationssystem och databaser äger rum och startades i slutet av 90-talet i Estland. X-Road är en av anledningarna till att Estland ligger i topp när det kommer till digitalisering och utveckling av e-tjänster som tillhandahålls av myndigheter – från sjukvård till välfärd, utbildning och befolkningsregister. Även Finland har beslutat att använda X-Road för snabbare utveckling av e-tjänster och skapar en gemensam datautbytesplattform med Estland. Vilka förutsättningar finns det för Sverige att ingå i plattformen?

Ville Sirviö, CEO, Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).
Seminariespråk: Engelska

26.Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola – systematiskt kvalitetsarbete leder till framgång!

Flera skolor visar att systematiskt kvalitetsarbete verkligen leder till bättre resultat, både för eleverna, skolans personal och samhället i stort. SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling driver på uppdrag av Skolverket forskningsbaserad rådgivning kring framgångsfaktorer som leder till skolor i världsklass och genomför utvärderingar av de skolor som vill få en genomarbetad återkoppling. Lär dig mer om dessa fem framgångsfaktorer, och lyssna på konkreta exempel på framgångsrika skolor som deltagit i Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola.

Anne-Charlotte Holmgren, SIQ- Institutet för Kvalitetsutveckling och Maija Möller, rektor Fredrikshov Slott Skola, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.

29.Innovationsdriven stadsutveckling

Med den senaste tekniken hela vägen från bergtäkt till bostad byggs samhällen med innovationskraft från start till slut. Skanska berättar om hur de i samverkan arbetar med innovationsdriven stadsutveckling med hjälp av teknik och forskning för att skapa attraktiva, hållbara och trygga platser att verka och leva i.

Lars Henriksson, regionchef Skanska Sverige AB/ Nya Hem Göteborg.
Seminariearrangör: Skanska Sverige AB.

31.Chef i nöd och lust

Att behålla chefer och ledare blir alltmer angeläget för företag och organisationer när konkurrensen om kompetens hårdnar. Men vilka faktorer avgör om chefer vill fortsätta i sina uppdrag och samtidigt kunna vara hållbara på sikt? Det tror vi oss veta. På seminariet presenteras rapporten ”Chef i nöd och lust – förutsättningar för en lång och hållbar chefskarriär”. Rapporten bygger på en studie genomförd vid Lunds universitet där forskare efter drygt tio år följt upp ett antal chefer som deltog i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer.

Robert Holmberg, universitetslektor vid psykologiska institutionen Lunds universitet och Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna.
Moderator: Fredrik Gustafsson, Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna - Sveriges chefsorganisation.

Anki Udd
Fredrik Gustafsson

32.Lär av de bästa men gör inte som de bästa

Alla vill ta efter de bästa, oavsett vad det handlar om. Men det är inte alltid helt lyckat och det är lätt att gå fel. De bästa har inte nått dit där de är idag genom att göra exakt samma som sin förebild. Man måste hitta sin egen väg för att nå nya höjder. Helsingborg har genom mod och beslutsamhet i sitt förändringsarbete blivit en förebild för kommuner i hela Norden. 2015 inledde Gislaved sin utvecklingsresa och har redan kommit en bra bit på väg. Möt två kommunchefer som i sitt samspel med varandra kan ge tips och erfarenheter som underlättar ditt framtida förändringsarbete.

Malin Aronsson, kommundirektör Gislaveds kommun och Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad. 

33.Förplanering i budgetarbetet – bidrar till samsyn

Innan prioriteringar i budgeten startar bjuds ledande politiker och tjänstepersoner till ett neutralt forum där inga beslut ska fattas men där alla får del av systematiskt utvalda och analyserade fakta om utmaningar organisationen står inför. Med stor omsorg om detaljerna i både förarbete och genomförande ökar förutsättningarna för att ledningen breddar perspektiven, ökar kunskapen och får samsyn om utmaningarna.

Maria Fredriksson, ekonomichef Söderköpings kommun, Linda Kjellin, budgetchef och Linda Andreen, budgetstrateg, Borgholms kommun.
Moderatorer: Märit Melbi och Bengt-Olof Knutsson, SKL.

34.Konkurrenskraft i urbaniseringens tid – så når din region framgång!

Städer och regioner har ökat i betydelse de senaste decennierna. Det är städer som kan erbjuda den mångfald av kunskapsintensiv arbetskraft, internationella kontaktytor, transportnät och stödtjänster som moderna företag och verksamheter efterfrågar. Därför behöver frågor om konkurrens- och attraktionskraft lyftas ur ett regionalt perspektiv. Skillnaderna mellan regioner inom ett land kan vara stora med avseende på utbildningsnivåer, näringslivsstruktur och tillväxt. Men betyder urbanisering att endast storstäderna växer och att de gör det på mindre orters bekostnad? Vad kan regioner göra för att öka sin attraktionskraft och förbättra förutsättningarna för tillväxt?

Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH.
Moderator: Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum.

35.Förmåga att hantera samhällsutmaningar

Med traditionell styrning är vissa problem i samhället svåra att komma åt. Särskilt svårt är det när problemet visar sig på olika sätt och när ansvaret delas mellan flera myndigheter. För att undersöka saken har Tillitsdelegationen arbetat med sex myndigheter för att lösa olika samhällsutmaningar. De tre forskningsledare som medverkar i detta pass har bland annat följt myndigheternas arbete och granskat Regeringskansliets arbetssätt. I en SOU-rapport till regeringen argumenterar de för behovet av en regeringsnära utvecklingsmiljö.

Katarina Wetter-Edman, doktor i design Örebro universitet samt Martin Fransson, doktor i företagsekonomi och Johan Quist docent i företagsekonomi, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

36.Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

Sverige har över 300 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service. Det finns ändå ett behov av att stärka rättssäkerheten, modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen. Uppdraget ska utföras med hög kvalitet och rättssäkerhet och en hög grad av enkelhet. För att bemästra en rörligare omvärld präglad av snabba förändringar behöver myndigheten bygga en organisation som är öppen, förändringsbenägen och lärande. Möt de myndigheter som ligger i framkant och blivit nominerade som Sveriges modernaste 2019.

37.Toppolitiker leder för framtidens välfärd och demokrati

Vi lever i en tid som präglas av förändringar och utmaningar, eller möjligheter! Framtiden i kommuner och regioner måste vi skapa tillsammans där vi arbetar strategiskt och långsiktigt. Att vara en möjliggörare och bygga tillitsfulla möten behövs för att lösa komplexa frågor med både medborgare och medarbetare, samt med många samhällsaktörer. Utmaningen blir att skapa en gemensam grund att stå på och långsiktiga hållbara lösningar. Toppolitiker har en central betydelse för framtidens välfärd och demokrati genom hur de leder och styr. Det kommer att behövas effektivitet, förnyelse och demokratiska processer.

Per-Ola Mattson (S), KSO Karlshamn, Stihna Johansson-Evertsson (C), KSO Högsby, Anders Johansson (C), KSO Mönsterås, Hans Jildesten (S), KSO Storfors och Mathias Bohman (S), oppositionsråd Upplands Väsby.
Moderator: Lena Lindgren SKL.

38.SveaPriset – innovationer för eHälsa

Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. SveaPriset är det officiella priset för att stimulera eHälsa över hela landet. Möt de nominerade till SveaPriset och ta del av de smarta idéerna för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten.

39.Digital tvilling för att skapa en smart stad

Genom att skapa en digital tvilling av staden där en virtuell bild av den fysiska miljön i en stad länkas samman med information får man flera fördelar. Den digitala tvillingen kan användas för scenarioanalyser inom planering, för dialoger kring stadsutveckling och som en testbädd för framtida innovation till nytta för alla aktörer inom staden. Den virtuella världen gör det möjligt att själv ”vandra runt” i staden och se hur det ser ut. Ta del av hur Göteborgs stad och Karlskrona kommun jobbar med digitala tvillingar för att skapa den smarta staden.

Eric Jeansson, geodatastrateg Göteborgs Stad och Ann-Sofie Silverskär, planarkitekt Karlskrona kommun.

Eric Jeansson

40.Hur arbetar vi för ökad integration, bättre måluppfyllelse och ökat engagemang i våra skolor?

Ta del av två goda exempel. Gislaveds Kommun talar om sin nya skolorganisation för det framtida samhället - med nya upptagningsområden möts elever från olika bostadsområden redan från förskoleklass. Kommunen redogör för tankarna bakom hur detta bidrar till att öka integrationen och förbättra resultaten, samt berättar om lärdomar och nya tankar utifrån erfarenheterna hittills. Nyköping Strand Utbildningscentrum har som tydligt mål att få elever att lyckas. Skolan berättar om sitt värdegrundsarbete och ger exempel på arbetssätt såsom t ex mötesordning och olika arenor för olika möten, mentorskapet och elevtidslinjen samt kursutvärderingar med GAP-analyser och förslag på åtgärder med eleverna i klassrummet.

Sonja Sävås, projektledare Gislaveds Kommun och Hannu Husa, rektor Nyköping Strand Utbildningscentrum, mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling,

41.Konsten att spara 85 miljoner

Svensk vård är mindre personcentrerad än i andra länder. Tillgängligheten brister och patientens synpunkter och erfarenheter tas inte till vara. I Norrbotten har regionen och kommunerna i samarbetsprojektet Min plan stärkt patienternas delaktighet genom innovativa lösningar och nya arbetsmetoder. Resultatet blev färre utskrivningsklara patienter på sjukhusen, bättre patientflöde och minskat behov av vårdplatser. Totalt en minskning på 12 000 vårddygn och en besparing på 85 miljoner på ett år.

Hanna Sjöberg, projektdirektör Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys, Sofi Nordmark, leg. sjuksköterska och projektledare Region Norrbotten samt Karin Sundström, biståndshandläggare Norrbottens Kommuner.

Hanna Sjöberg
Karin Sundström

42.Framtidens vårdinformationsmiljö

I två regioner i Danmark infördes Sundhedsplatformen 2016-2017. Det var en enorm satsning där ett system ersatte ett stort antal olika system för att skapa en ny och gemensam vårdinformationsmiljö. Det har varit en del barnsjukdomar på vägen och satsningen har kritiserats i Danmark. Men mycket fungerar dessutom bra och man har vidtagit åtgärder längs vägen. Nu ska liknande system införas i både Norge och Sverige. Vad kan dessa länder lära av det danska exemplet och hur ser man till att minimera problem vid en så stor omläggning?

Leif Panduro Jensen, koncerndirektør Region Sjælland och Stig A Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge.

43.Nya vägar till bättre integration

Många nyanlända behöver extra insatser för att klara språket och bli självförsörjande. SFI Umeå har med ”SFI – Klara färdiga gå” nått goda resultat genom att bredda språkundervisningen och ta in mer praktisk samhällskunskap. ”Språkprojektet – Skola för alla första dagen” har utvecklat en digital pedagogisk tjänst som gör att eleverna i egen takt kan läsa in faktakunskaper på sitt eget språk. I Göteborg har kommunala bostadsbolaget Framtiden gett nyanlända jobb och underlättat rekrytering genom att kombinera utbildning och praktik med sikte på fastighetsbranschen.

Elisabeth Söderström Persson, speciallärare och Svenska som andraspråklärare, Umeå kommun och Susanne Olovson, kommunansvarig Studi Sverige.

Elisabeth Söderström Persson

45.Att skapa en kvalitetskultur – exempel från den amerikanska armén

William Troy, en trestjärnig general från den amerikanska armén berättar vilken modell militären använder för att skapa sin kultur. Hur organiserar man sig för att skapa en kvalitetskultur och vad är fördelarna med att ha en kvalitetskultur där olika kvalitetsverktyg tillämpas för att nå resultat? Militärer över hela världen är oerhört effektiva på att bygga kulturer som speglar de egna värderingar – men hur gör de det? William Troy berättar hur man formar människor oavsett om de bär uniform eller inte.

William J. Troy, verkställande direktör ASQ samt före detta general från amerikanska armén.
Seminariespråk: Engelska.

47.Digitala sjukvårdstjänster för en smartare välfärd

Digitala vårdtjänster är här för att stanna! Patienterna förväntar sig digitala kontaktvägar och efterfrågar tillgänglig vård 24/7. Men sjukvårdens logik och styrmodeller utmanas av den digitala transformationen. Det är angeläget att potentialen i och värdet av digitala vårdformer kan realiseras, inte bara i form av värde för patienten, utan också som effekt för den egna verksamheten.

Felicia Gabrielsson-Järhult, programansvarig/projektledare Digitala vårdmöten med läkare Jönköping Academy. Ytterligare deltagare i paneldebatt.
Moderator: Karina Tellinger McNeil, samordnare SKL.

48.Den globala ekonomin från 20 000 fot: spänn fast säkerhetsbältet

Kan ett handelskrig undvikas? Kommer EU att hålla ihop, med eller utan Storbritannien? Har populisterna nått toppen, i Europa och på andra ställen? Kommer robotar att ta över våra jobb eller göra dem enklare? Hur påverkar allt detta Sverige och övriga nordiska länder? Ta del av de stora globala trenderna bakom rubrikerna och få förståelse för en värld som aldrig står still.

Robert Guest, utrikesredaktör The Economist och Anders Borg, f d finansminister.

49.Tillitsutredningen, och sen då?

Tillitsdelegationens uppdrag är på väg att avslutas och det är dags att utvärdera effekterna av uppdraget. Kommer delegationens arbete påverka styrningen av de offentliga verksamheterna i önskad riktning? Blev det som civilminister Ardalan Shekarabi hade tänkt sig när han först sjösatte reformen? Det sista tilläggsdirektivet om introduktionsutbildning för statsanställda kommer presenteras 2020. Då återstår frågan vem som tar ansvaret för att fortsätta utveckla styrningen av det offentliga Sverige.

Christina Forsberg, ordförande och Louise Bringselius, forskningsledare, Tillitsdelegationen.

51.Framgångsrika skolkommuner 2.0 – Vad hände sen?

I år är det 10 år sedan SKL publicerade rapporten Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner. Rapportens huvudfråga är fortfarande aktuell. Vad kännetecknar kommuner som över tid uppnår goda resultat i sina skolor? Som ansvarig inom politik och förvaltning kan det dock vara utmanande att ”hålla i och hålla ut”. SKL sammanfattar resultaten från den tidigare rapporten och aktuella forskningsnedslag. Hör också framgångsrika skolkommuner berätta om faktorer som bidragit till konkreta resultat, samt reflektera kring hur staten på bästa sätt kan stödja skolutveckling.

Mats Gerdau (M), KSO Nacka, Sofia Söderström (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden och Gunilla Kapla, för- och grundskolechef, Malung-Sälen kommun samt Daniel Berr, SKL.
Moderator: Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL.

52.Digitaliseringens betydelse för samhällets utveckling

Samhället förändras som en konsekvens av teknisk utveckling, digitalisering och automatisering. Men samhället behöver också ta hjälp av digitaliseringen för att förändras. Många ser digitaliseringen som en förutsättning för att bygga framtidens hållbara och smarta samhälle. Ett samhälle där offentlig sektor måste lösa sina uppdrag på helt nya sätt. Möjligheterna är många men samtidigt finns det utmaningar. Och den största utmaningen är kanske inte att använda tekniken utan omställningen i sig. Hur ska samhället förberedas inför den omställningen?

Anders Ygeman, digitaliseringsminister i Sverige och Nikolai Astrup, digitaliseringsminister i Norge.

Anders Ygeman

56.Nätläkare – effektiv vård eller bara dyrt?

Digitaliseringen har gett patienter möjlighet att sitta hemma och utan kostnad snabbt få hjälp av en läkare. Fantastiskt tycker en del, inte alls bra tycker andra. Kritikerna menar att kostnaderna skenar, kvaliteten är dålig och det ger ändå ingen mätbar avlastningseffekt. Blir det bättre om vi stoppar vårdapparna och går tillbaka till väntrummen och köerna på vårdcentralerna? Eller finns det ändå en väg framåt där den digitala tekniken ger oss förutsättningar för en patientsäker vård av hög kvalitet, till en lägre kostnad?

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Region Stockholm, Göran Stiernstedt, särskild utredare Socialdepartementet, Livia Holm, kommunikations- och policychef KRY och Mårten Blix, fil. dr Institutet för Näringslivsforskning.

Livia Holm

61.En effektiv nätverksstyrning, en förutsättning för att utveckla lokalsamhället

Att skapa effektiva system för att styra och följ upp den egna kärnverksamheten i kommuner och regioner är en viktig utmaning för ledande politiker och tjänstepersoner. En lika viktig utmaning är att tillsammans med andra styra samhällsutvecklingen inom kommunens-/regionens gränser och där regioner, kommuner, företag, civilsamhället och andra aktörer tillsammans bidrar utifrån olika ansvar och uppgifter. Hur fungerar en effektiv nätverksstyrning mot gemensamma mål som rör tillväxt, klimat, social hållbarhet, m.m.? Går det att mäta resultat för dessa områden, t.ex. genom att följa upp Agenda 2030?

Rickard Simonsson, regiondirektör Region Örebro län, Anne Andersson, kommundirektör Örebro kommun, Maria Price, RKA och Gunnar Gidenstam, SKL.
Moderator: Lisbet Mellgren, SKL.

62.Kommunsammanslagning eller kommunsamverkan? Del 1 – vilken väg ska man välja?

Kommunerna står inför stora utmaningar. Det handlar bl a om urbanisering, demografi och i slutändan ekonomi. Hur säkerställer man en kapacitet som gör att man klarar av det kommunala uppdraget? I Finland har man sedan 2007 minskat antalet kommuner med en fjärdedel. I Norge pågår just nu en liknande kommunreform. Allt med målet att skapa större och starkare kommuner.  I Sverige har man ännu inte valt väg. Kommunutredningen som avslutas oktober 2019 ska ge svar i den frågan. Möt företrädare för tre nordiska länder.

Niklas Karlsson, ordförande Kommunutredningen, Morten Øgård, professor Universitetet i Agder och Siv Sandberg, kommunforskare Åbo Akademi.

65.Värna demokratin genom goda förutsättningar för förtroendevalda att verka i sitt demokratiska uppdrag

Utvecklingen av det demokratiska samtalet hårdnar och de förtroendevalda möts av hot- och hatfulla uttryck både digitalt och i mötet med medborgare. De är valda för uppdrag som innebär att de ska kunna föra dialog med medborgarna, prioritera i svåra frågor samt fatta beslut. Beslut i frågor som rör service och tjänster som påverkar medborgarnas vardag, men även frågor som berör hur utvecklingen ska formas av den kommun/region där de bor, lever och verkar. Kom och lyssna på hur det demokratiska samtalet utvecklats. Vilket ansvar bör kommuner och regioner ta för de förtroendevaldas trygghet i deras uppdrag?

Anna Frenzel, BRÅ, företrädare från kommun och region och Anna-Lena Pogulis, SKL

66.Masterclass: AI för ledare Del 1 – Så påverkar AI samhället, individen och organisationerna

AI innebär redan avgörande förändringar inom flera branscher. Förutom alla de företag som gör stora investeringar i AI har också flera länder en mycket offensiv politik för AI. Det gäller bl a konkurrenskraft, arbetsmarknad, sjukvård och utbildning. I denna första del av AI för ledare diskuteras vad AI innebär i praktiken, vad det används till, varför så mycket händer just nu, vilka nya förväntningar det skapar och hur det skiljer sig från digitalisering.

Kursledare: Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare och Olof Junesjö, partner Governo AB.
Seminariearrangör: Governo AB.

Göran Lindsjö

67.Från kontroll till tillit: ledarskap i en uppkopplad värld

Digitalisering ger globalisering, ett högt tempo, krav på transparens och ett komplext medielandskap. Företag måste bli kommunikativa och driva förändring i en ständig dialog med medarbetare, kunder och omvärld. Ledarens uppdrag går därmed från att ha kontroll och prognostisera resultat till att skapa förutsättningar för ständig förändring genom dialog. Karin ger tips och inspirerande guidning till hur man bygger sin kommunikativa organisation, redo för morgondagen.

Karin Zingmark, rådgivare, talare och författare till boken Maxa Snacket.

68.Hur får vi en kunskapsskola för tillväxt?

En växande andel elever går ut grundskolan utan godkänt i kärnämnen och resultaten har över tid fallit i internationella kunskapsmätningar. En bra utbildning är viktig för den enskilde, men det är också viktigt för den ekonomiska tillväxten i ett land. Forskning visar att länder med bättre resultat i mätningar som PISA och TIMMS har högre ekonomisk tillväxt. Forskning visar också vilken effekt olika skolpolitiskt relevanta faktorer har på PISA-resultaten. Så vilka är de viktigaste skolpolitiska reformerna för att höja PISA-resultaten i Sverige och därmed på sikt även tillväxten.

Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv

69.Vårdens förändringsresa – att leda en nödvändig omställning

Vården måste tänka nytt och förändra sina strukturer och arbetssätt. Befolkningen blir allt äldre och får större vårdbehov. Kostnaderna ökar kraftigt för en allt mer avancerad vård. Vården har rekryteringssvårigheter där antalet medarbetare inte kommer att öka. Och samhället står med en ekonomisk utveckling, som inte kommer att innehålla, relativt sett, mer pengar till vår gemensamma välfärd sett till behoven. Vad krävs för att klara denna omställning som sträcker sig långt utanför traditionellt förbättringsarbete?
 
Anne-Charlotte Holmgren, verksamhetschef SIQ Business Excellence

70.Hur leds vården bäst?

Hur hanterar man som chef i vården personalbrist, personalbrist och resursbrist? Är mer pengar svaret, eller behövs det något annat? Att som chef utveckla vården är en svår uppgift med många utmaningar. Ledarskapet försvåras i många fall av detaljstyrning där mycket tid läggs på administration, bemanningsfrågor och rapportering. Det minskar chefernas möjligheter att vara närvarande i verksamheten och innebär i förlängningen att utrymmet att leda och utveckla vården blir för litet. Då återstår frågan, hur leds vården bäst?

Inledare och moderator: Laura Hartman, docent i nationalekonomi.
Veronica Magnusson, ordförande Vision, Fredrik Lennartsson, avdelningsdirektör SKL och Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

72.Så fixar vi språkutmaningen inom äldreomsorgen

För hög kvalitet i äldreomsorgen krävs att anställda, äldre och anhöriga förstår varandra. Kommunikationen måste fungera både i tal och skrift. Just nu växer utmaningarna, men med rätt insatser kan vi skapa inkluderande och språkutvecklande arbetsplatser där ingen lämnas efter. Kom och lyssna till ett spännande samtal om språket på jobbet!

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal, Ann-Christin Ericson, verksamhetsutvecklare Göteborgs stad och Olga Orrit, projektledare Vård- och omsorgscollege.
Moderator: Nisha Besara.

73.Avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Med Avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser har parterna tagit krafttag för att vända trenden. I många kommuner och regioner pågår nu arbete för att sänka sjuktalen. Under seminariet presenterar parterna forskning, sin strategi, stöd för lokalt arbete från Suntarbetsliv samt lärande exempel från Varberg och region Kalmar. Socialförsäkringsministern medverkar och samtalar kring arbetet.

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, Eva Vingård, professor emeritus samt representanter för SKL och fackliga organisationer.
Seminariearrangör: Kommunernas och regionernas Arbetsmiljöråd (AMR)

Eva Vingård

74.Ett chefskap som möter välfärdens nya förutsättningar!

Samhället står inför stora övergripande förändringskrafter. Linköping och Kontura har undersökt chefernas förutsättningar på 4 sätt, alla vetenskapligt vedertagna. Vilka utmaningar ska våra chefer hantera?, hur upplever cheferna sina förutsättningar? vilka förflyttningar behövs för ett chefskap som möter välfärdens nya förutsättningar? En spännande bild växer fram. Cheferna kan leda medarbetare, men saknar stöd för kommande förändringar. Förskjutningar i kulturens behövs. Kom och diskutera!

Sonja Erlandsson, HR-direktör Linköpings kommun och Gunnila Masreliez-Steen, Kontura.
Seminariearrangör: Linköpings kommun.

75.Sätt mål som styr!

Flera kommuner har ambitionen att dra ner på antalet mål, men hur ska man prioritera? Vilka mål ska man sätta? Utgå från nuläget! Seminariet beskriver hur man genom att titta på sina nuvarande resultat och analysera avvikelser kan förbättra målstyrningen. Vi går igenom Öppna jämförelser, Jämföraren i Kolada och analysprocessen och Hedemora berättar om hur de minskat ner på antalet mål för att vässa styrningen.

Maria Price, RKA, Christina Lundgren, KSO och Angela Poroli-Eriksson, strateg, Hedemora kommun.
Moderator: Hanna Lundborg, SKL.

76.Kommunsammanslagning eller kommunsamverkan? Del 2 – framgångar och utmaningar.

En kommunsammanslagning eller en kommunsamverkan är ett strategiskt val som kommunerna gör för att bättre kunna anta framtidsutmaningarna. Men vilken väg ska man gå? Det är ingen enkel sak att slå ihop två eller fler kommuner med ofta olika kulturer till en väl fungerande organisation. Är det då lättare att ha ett utvecklat samarbete eller innebär det liknande utmaningar? Ta del av tre kommuners berättelse om deras utmaningar och olika val för att lösa kommunens uppdrag i framtiden.

Norman Udland, rådmann Lyngdal kommune, Åsa Bellander, kommundirektör Sundsvalls kommun och Patrik Nygrén, stadsdirektör Pargas kommun.

78.I statens tjänst

Att vara chef på en statlig myndighet kan vara ett fantastiskt stimulerande uppdrag. Det kräver bred egen kompetens och professionella medarbetare som gör ett bra jobb. Hur möter man som chef dagens, och inte minst, morgondagens utmaningar för att behålla och locka till sig rätt medarbetare? Statliga myndigheter måste säkerställa kompetensförsörjningen så att vi kan bibehålla en modern och rättssäker statsförvaltning. Det innebär något särskilt att arbeta i staten. Hur arbetar man som chef och ledare för att värna och stärka den statliga tjänstemannarollen och värdegrunden? Vilka frågor stöter man på i vardagen? 

Inledare och moderator: Laura Hartman, docent i nationalekonomi.
Generaldirektörerna Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Lars Amreus, Riksantikvarieämbetet m fl.

79.Vem styr? Om väljare och valda i ett nytt politiskt landskapet

Valet 2018 innebar rekord i maktskiften och fler blocköverskridande styren och minoritetsstyren än tidigare. Nu har det gått ett år och vi tar temperaturen på landets styren och tar del av erfarenheter från några av de som styr i nya konstellationer. Om ett politiskt landskap där traditionella block inte längre är självklara. Hur blir styren beslutsmässiga och vilka intressen måste de styrande främst hantera? Finns den kommunala väljaren vilken kunskap har väljarna om vilka som styr?

Henrik Ekengren Oscarsson, professor Göteborgs universitet, Johan Rocklind (S), kommunstyrelsens ordförande Gnesta samt Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKL.

Henrik Ekengren Oscarsson

80.Masterclass: AI för ledare Del 2 – Så lyckas du som ledare med AI

AI håller på att i grunden förändra hur många organisationer, såväl privata som offentliga, fungerar. Men vilka förmågor behöver du som ledare för att lyckas i detta nya landskap? I denna andra del av kursen läggs fokus vid vilka lärdomar som kan dras av framgångsrika organisationer och ledare. Frågor som kommer att avhandlas är hur du rent konkret inleder ett AI-arbete i din organisation, vilka områden det lönar sig att börja med, hur du med stöd av AI kan få nöjdare kunder och medarbetare och hur du snabbt får effekt av dina AI-satsningar.

Kursledare: Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare och Olof Junesjö, partner Governo AB.
Seminariearrangör: Governo AB.

Göran Lindsjö

81.Populära appar ger ny kunskap

Ska vi hjälpas åt, frågade Stockholms stads trafikkontor. Stockholmarna visade sig vara villiga att komma med synpunkter eftersom det var enkelt via Tyck till-appen, som laddats ner av nästan 60 000 personer. Via appen kan de tycka till, ange plats och bifoga bild. Svar kommer snabbt och synpunkterna tas systematiskt om hand. Göteborgs Stad Parkering utvecklar med digitala verktyg den unika kunskap om mobilitet och parkering som finns i det kommunala parkeringsbolaget. Appen Parkering Göteborg underlättar för göteborgarna och ger kunskap om mobilitet för stadsplaneringen.

Maria Stenström, VD Göteborgs Stads Parkering och Hélène Rundqvist, IT-tjänstansvarig Trafikkontoret Stockholms Stad.

Hélène Rundqvist

82.Hur kan vi tillsammans skapa hälsofrämjande skolor?

Den fysiska miljön ger stora möjligheter till att öka fysisk aktivitet och minska psykisk stress, vilket är utmaningar i många skolor idag. Hur får vi in det i kravställningen när vi planerar, ritar och bygger skolor?Kattegattgymnasiet i Halmstad har under flera år satsat på att bli Sveriges hjärnsmartaste skola. Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna. White är en av de ledande skolarkitekterna i Sverige och delar med sig av goda exempel på hur psykisk och fysisk hälsa kan ritas in i en skola.
Skanska utvecklar och bygger skolor över hela Sverige och har stor erfarenhet av samverkan i tidiga skeden. Hur fångar vi upp samhällets behov in i skolprojektet och hur kan vi mäta om det har lyckats?

Frank Wedding, rektor Kattegattgymnasiet Halmstad, Niklas Singstedt, arkitekt och partner White och
Erik Bragg, affärsutvecklingschef skolor Skanska.
Seminariearrangör: Skanska.

85.Effektiva kommuner bygger det hållbara samhället

Landets kommuner har ett omfattande välfärdsuppdrag som kan lösas på en mängd olika sätt, men behoven i välfärden växer snabbare än resurserna. Vi står inför ett vägval där huvudalternativen är kvalitetsförsämringar,  höjda skatter, begränsningar i välfärdsåtagandet eller ett mer effektivt nyttjande av resurserna. Beräkningarna visar att mer lärande av varandra och höjd effektivitet skulle kunna frigöra över 35 miljarder kronor till välfärden. Vilka är då de viktigaste faktorerna för ökad effektivitet som bygger det framtida hållbara samhället?

Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv.

86.Teknik och äldreomsorg – gör det lätt att göra rätt

Hur kan digitalisering bidra till utveckling av framtidens vård och omsorg? Tekniska lösningar är en del av vardagen men variationen är stor över landet. Medarbetarnas erfarenheter och inflytande är avgörande för lyckad digitalisering. Likaså modiga politiska beslut. Vi bjuder på diskussion, goda exempel och gör det lätt att göra rätt.

Anders Ygeman, digitaliseringsminister, Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal, Ann-Sophie Gustafsson, Karlstads kommun, Anna Spånt Enbuske, Kommunal, Daniel Forslund, SKL.
Moderator Lisa Bondesson, Kommunal.

Anders Ygeman
Ann-Sophie Gustafsson
Anna Spånt Enbuske
Daniel Forslund
Lisa Bondesson

87.Experten som chef

Hur vi ser på ledarskap och chefskap som en egen profession? Detta ställs inte sällan mot en syn på att chefen alltid ska vara den som har expertrollen på arbetsplatsen, till exempel läkaren. Detta är en viktig fråga att diskutera med tanke på framtidens rekryteringsläge, både av expertpersonal i alla olika professioner och av chefer över huvud taget.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Jenny Wibacke, ordförande Ledarna inom Vård och omsorg och Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.
Seminariearrangör: Ledarna – Sveriges chefsorganisation.

Andreas Miller
Jenny Wibacke
Heidi Stensmyren

88.Så gick det åt helvete – och vad lärde vi oss av det?

Vad kan vi egentligen lära oss av lyckade exempel i kommuner och regioner? Kanske är det viktigare dra slutsatser från det som gick fel? Många välmenade försök att införa ny teknik och nya arbetssätt går snett. Men både individer och organisationer kan ”göra om och göra rätt”. Välkommen till ett samtal om varför det ibland är bra att göra fel.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.
Moderator: Hans Björkman, ekonomie doktor och medgrundare till Coinnovate.

89.Möt Sveriges KvalitetsKommun 2019

Att vinna utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är en bekräftelse på att kommunen bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Ett arbete där man har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, välfärdsbyggande, arbetsgivarrollen och samhällsutveckling. Möt ett föredöme som delar med sig av sina erfarenheter från sitt kvalitetsarbete.

Representanter från Sveriges KvalitetsKommun 2019.
Moderator: Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges Kommuner och Landsting.

91.Siffrornas magi – hur nyckeltal kan avgöra framgång

Arbetar du med många nyckeltal? Är det svårt att skapa engagemang och förståelse för siffrorna? I detta inspirerande seminarium delar professor Bino Catasús med sig av sina kunskaper och tankar kring värdet av siffror och nyckeltal inom verksamhetsstyrning. Efter föredraget sammanfattar Hypergene och ger tankar om nästa steg. För när rätt styrmodell och mått är definierade – hur kan vi effektivt arbeta med planering, uppföljning och analys för att få mer kraft i verksamheten?

Bino Catasús, professor i redovisning och revision vid Stockholms universitet och sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet.
Seminariearrangör: Hypergene

Bino Catasús

93.Fullmäktige och revisionen – partners för utveckling

Vilka är fullmäktiges bästa vänner i arbetet med att styra kommunen eller regionen så effektivt, rättssäkert och demokratiskt som möjligt? Styrelsen, förvaltningens tjänstemän eller … revisionen? Revisionens insikter och slutsatser behöver fullmäktiges arena för att nå ut och få genomslag. Fullmäktige behöver revisionens granskning för att kunna bedöma utvecklingen i verksamheten. Kan revisionen göra fullmäktige starkare i sin roll som högsta beslutande organ?

Fullmäktige och revisorer från Strömsunds kommun och Region Kronoberg.
Moderator: Anna Eklöf, SKL

95.Digitalisering och AI – en internationell utblick

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men allt kan inte utvecklas på hemmaplan utan vi måste samverka globalt. Hur samordnas digitaliseringen på EU-nivå mellan medlemsländerna och hur arbetar offentlig sektor i framförallt Nordamerika och Asien med digitalisering och AI? Här får du en inblick i olika strategier i olika delar av världen hur offentlig sektor ska dra så stor nytta som möjligt av potentialen med digitalisering och AI. 

Gertrud Ingestad, generaldirektör för EU:s generaldirektorat för informationsteknik (DIGIT) och Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare Governo AB.

Göran Lindsjö

96.The City Challenge

The City Challenge är ett program som lanserades 2003 av Labour i England. Målen som sattes var att höja nivån i de fattigaste skolorna, begränsa kunskapsklyftan mellan elever i London och att skapa fler enastående skolor. 2011 beslutades att metoden skulle införas även i Manchester. Ta del av en skolledares resa från när man beslutade att ta ledningen för skolor i mycket utmanande sociala områden där de boende har många traumatiska erfarenheter i bagaget och som allvarligt har misslyckats med sina barn. Hur såg utmaningarna ut? Vilka beslut var man tvungna att fatta och vilken roll tog skolan i förhållande till lokalsamhället?

Patsy Kane, OBE och Executive Headteacher of the Education and Leadership Trust Manchester.

97.Ta till vara brukarnas kunskaper!

Genom att ta till vara den kunskap som finns hos brukare och patienter kan verksamheten förbättras. I Helsingborg har brukare blivit utvecklare som deltar i arbetet från idé till genomförande. Till exempel genom medverkan vid rekrytering, för att motarbeta digitalt utanförskap samt i en klarspråksgrupp. Landets första stödcenter för cancerberörda Kraftens hus i Borås, har utformats inom ramen för ett socialt innovationsprojekt tillsammans med dem som vet vad cancer innebär. Här erbjuds emotionellt, socialt och praktiskt stöd som komplement till sjukvårdens rehabilitering.

Pia Bredegård, Patient och närståendeföreträdare i Kraftens Hus och Dinah Åbinger, socialdirektör Helsingborgs stad tillsammans med brukarutvecklare.

Dinah Åbinger

98.Personcentrerat ledarskap i praktiken

Vad krävs av ledare för att vården ska bli personcentrerad? Vi möter två vårdchefer som drivit personcentrerade projekt. De berättar om deras ledarskap och hur de skapar utrymme för personcentrering. Resultatet har inneburit bättre möjligheter att rekrytera medarbetare och mer tillitsfulla relationer som har ökat närståendes och patienters delaktighet i sin vård och hälsa.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Linda Carlsson, enhetschef för ett vård- och omsorgsboende i Örebro och Birgitta Reenbom, verksamhetschef medicinsk elevhälsa Halmstads kommun.
Seminariearrangör: Vårdförbundet.

Birgitta Reenbom
Linda Carlsson

99.Är nyanlända glesbygdens räddning?

Invandringen innebär en stor potential för många små eller perifera kommuner med åldrande befolkning och arbetskraftsbrist i välfärdssektorn. Utmaningen och möjligheten ligger i att få nyanlända invånare att vilja och kunna stanna kvar på lång sikt – inte flytta till storstadsregionerna så snart de fått uppehållstillstånd. Det handlar om att få en bostad och inkluderas både i arbetslivet och i sociala nätverk. Så att man kan känna sig hemma och känna sig behövd, som en nyanländ uttryckte saken. Men det krävs också att kommunerna får stöd på riksplanet med rätt förutsättningar. Får de det?

Martin Söderström, tillväxtchef Åre kommun.

100.Prisregn över Uppsala – hur gick det till?

Uppsala kommun har under de senaste åren fått många priser och utmärkelser. Finns det några gemensamma orsaker till det? Kommunledningen har tagit tydliga steg från en organisation som bestod av avgränsade öar till en hel kommun med en bättre förmåga till samarbete. Föredragshållarna berättar om arbetet bakom priser och utmärkelser och hur helheten numera går före delarna.

Joachim Danielsson, stadsdirektör och Ingela Hagström, utvecklingsdirektör, Uppsala kommun.
Seminariearrangör: Uppsala kommun.

Joachim Danielsson
Ingela Hagström

101.Ledarskap när allting förändras

Anna Kinberg Batra blev moderaternas första kvinnliga partiledare 2015 och ledde ett omfattande förändringsarbete för att partiet åter skulle vinna valet - och hon själv bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Men med ett år kvar till valet tvingades hon sluta under kuppartade former från de egna. Det var en extrem tid i både Sverige och omvärlden. Hur leder man i förändring när förutsättningarna är svåra och ändras snabbt? Vad kan chefer lära sig av politiker och tvärtom, i en stökig och otålig tid?

Anna Kinberg Batra, Moderaternas första kvinnliga partiledare.

Anna Kinberg Batra

102.Improvajsing – en stund av glädje

Improvisation! Är inte det bara osammanhängande geggamoja frågar sig vän av ordning. Så sant. Några gånger har jag, publiken eller Peters hustru typ varit i stånd att döda honom pga den låga kvalitén på prestationen. Men i sina bästa stunder är improvisation det både kreativt och underhållande. Men inte ens Peter Apelgren kan improvisera en hel föreställning utan behöver ett "ramverk" att hålla sig till. Så med detta i åtanke bjuds du in till 60 min av föreställningen “Improvajsing” där Peter Apelgren tar upp historier från sitt brokiga liv som varvas med ämnen som cowboyfilm, Gud, charkuterier, golfkläder och Nostradamus.

Peter Apelgren, komiker och konstnär.

103.Hållbar upphandling för att realisera agenda 2030

I Sverige behöver vi arbeta mer med mål 12 i Agenda 2030, som avser hållbar konsumtion och produktion. Hur kan kommuner och regioner i sitt arbete med att uppnå dessa mål använda upphandling som ett verktyg? Hållbar upphandling är en strategisk ledningsfråga. Vi får ta del av konkreta exempel från Göteborgs stad om Hållbara måltider, och Uppsala kommun om jakten på plasten.

Peter Nohrstedt, hållberhetsansvarig SKL Kommentus, Henrik Karlsson förvaltningsdirektör och Anita Olofsson Enquist måltidscontroller, Göteborgs Stad samt Susanne Afzelius, upphandlingschef Uppsala kommun.
Moderator: Karin Peedu, SKL

107.Samverkan vid utskrivning från sjukhus, ett steg på väg mot en ny och nära vård

Vård och omsorg om sköra äldre står inför stora utmaningar de kommande åren. Tillgången till personal kommer inte att öka i samma takt som människor blir äldre och lever längre. Vi måste hitta nya arbetssätt. Sverige fick 2018 en ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från sjukhus. Stora förändringar har skett. Väntetiderna för utskrivningsklara patienter har minskat kraftigt. Men vad händer i den öppna vården? Får de äldre en fast vårdkontakt och en samordnad individuell när det behövs? Om erfarenheter från de första åren med den nya lagen.

Mia Frisk, ordförande Beredningen för primärvård och äldreomsorg SKL och Jakob Sandgren, ordförande Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Sörmland samt Emma Spak, Maj Rom och Greger Bengtsson, SKL.

110.Inspirerande skolgårdar och läromiljöer

Vad kännetecknar en bra skolmiljö? Enligt Boverkets vägledning måste skolgårdar och förskolegårdar erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Här måste finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. Forskning visar också att en bra utformad skolgård gynnar barn och ungas inlärning samt deras sociala och fysiska utveckling. Men kan detta tillgodoses när bebyggelsen blir allt tätare och ytor minskas, framförallt i större städer? Läromiljön i skolor är en viktig del när det gäller elevers välmående och deras potential för inlärning. Att skapa en inlärningsmiljö där lärare och elever kan överträffa sig själva hjälper till att nå bättre resultat. Hur påverkar belysningen i klassrummet barnens inlärningsförmåga?

Kristina Rosqvist, regionchef Hemsö, Per Egon Johansson, vd Raoul Wallenbergskolan och Linda Pettersson, landskapsarkitekt Urbio.
Moderator: Camilla Jarl, kommunikationschef Hemsö
Seminariearrangör: Hemsö Fastighets AB.

Camilla Jarl
Kristina Rosqvist
Linda Pettersson

111.Mer och bättre vård genom nytänkande

Genom att tänka nytt har Ortopedkliniken på Västmanlands sjukhus och NU-sjukvården i Västra Götaland levererat mer och bättre vård. I Västerås kan 90 procent av patienterna som genomgår planerade ortopedoperationer gå hem dagen efter ingreppet. På så vis kan man operera fler och inga patienter har behövt skickas hem på operationsdagen på grund av platsbrist. I det glest befolkade Fyrbodal har Samverkande sjukvård, lett till att patienter kan få vård innan ambulansen är på plats. Hemsjukvårdens sköterskor larmas via en app och kan direkt sätta in insatser.

Maria Klingberg, projektledare Samverkande Sjukvård VGR och Thomas Ekblom, överläkare och sektionschef slutenvård vid ortopedkliniken Västmanland.

113.Quality 5.0 – att leda och styra för framgång i en turbulent värld

En snabbrörlig omvärld ställer nya krav på innovation och förändring, men vi är inte där! Chefer och medarbetare mår allt sämre på jobbet, fångade i gamla strukturer och synsätt. Engagemanget kvävs och gör organisationer ineffektiva. Denna oroande samhällsutveckling tonar fram som vår tids stora ledningsutmaning. En vikande jobbhälsa kan få en betydande negativ påverkan på konkurrenskraft och verksamhetsresultat. Vad behöver göras för att släppa loss kraften som faktiskt finns och utveckla ett ledarskap för hållbar framgång?
 
Mats Deleryd, vd för SIQ med mångårig erfarenhet av ledarskap på internationell nivå.

116.Så skapar vi attraktionskraft och säkrar framtidens kompetensförsörjning

Ett krig om talanger har brutit ut och framtidens vinnare är de organisationer som lyckas skapa attraktionskraft. Hur lockar man dagens unga och hur får man medarbetare att utvecklas och stanna kvar? Hur får man medarbetarna att bli ambassadörer arbetsplatsen? Framgångsrika HR-chefer delar med sig av sina erfarenheter och lyssna till en kommunstyrelseordförande om vilken roll politiken spelar för attraktionskraft.
 
Daniela Eriksson, HR-chef Skatteverket, Anne-Marie Andric, HR-chef Husqvarna och Parisa Liljestrand, kommunstyrelseordförande Vallentuna.
Moderator: Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert.

Daniela Eriksson

117.Tillit och kontroll – en förutsättning för en välfungerande styrning!

Tillit i styrningen innebär ett  perspektivskifte där utformningen av styrningen sker i samskapande med verksamheten. Prestationer utvärderas utifrån en nära och respektfull dialog med den granskade både genom mätning av resultat men också med ett tydligt fokus på främjande och utveckling. Mål- och resultatstyrning kommer fortsättningsvis vara en viktig del i styrningen men hur påverkas den när tillit också blir en del i styrningen?

Jonas Rydberg, kommunchef Östra Göinge kommun, Maria Wirén, utvecklingschef Förskole- och grundskoleverksamheten Varbergs kommun och Martin Engström, hälso- och sjukhusdirektör Hallands sjukhus.
Moderator: Christine Feuk, SKL

119.Varför blir alla stora investeringsprojekt dyrare än beräknat?

Det är alltför ofta man läser om hur investeringsprojekt blir dyrare än beräknat. Budget efter budget spricker vid investeringar i nya sjukhus, idrottshallar och badhus mm. Man måste vara försiktig och klok när beslut tas för större investeringar. Detaljerade kalkyler i tidiga skeden är inte rätt medicin! Men det finns bot! Finansdepartementet i Norge kräver att man i offentlig verksamhet använder metoden Successivprincipen. En metod man inte använt i Sverige i lika stor utsträckning trots att alla som använder metoden kan visa på mycket goda erfarenheter!

Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör Linköpings kommun.
Moderator: Thomas Lillskogen, konsult.

121.Medborgarna som en resurs för beslutskraft!

SKL har under 12 år arbetet med att stödja kommuner och regioner i utvecklingen av medborgardialog i styrningen. Alla kommuner och regioner arbetar med medborgardialog och det finns många goda exempel. Medborgardialogen har utvecklats från att bara träffa så många som möjligt, till att vara underlag för beslut och under de senaste åren stödja en hållbar demokratisk utveckling där medborgare involveras även i de riktigt komplexa frågorna. Seminariet kommer innehålla teori, beskrivning av system och exempel från kommuner och regioner i arbetet med medborgardialog.

Företrädare från kommun och region, Lena Langlet, Anders Nordh och Nils Munthe, SKL.

122.En digital inre marknad

Norden och Baltikum är bland de mest digitaliserade och innovativa länderna i världen. Genom samarbete och gemensamma visioner kan vi främja digitaliseringen i och mellan länderna i regionen. Ett prioriteringsområde är skapandet av en digital inre marknad i Norden och Baltikum, främjandet av innovativa digitala lösningar ett annat. Hur ser då samarbetet ut i praktiken? Det finns ett antal utpekade områden, t ex SmartGovernment, digitala identiteter, gränsöverskridande digitala tjänster och utbyggnad av 5g. Hur nära är vi en inre digital marknad och vad innebär det?

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG – Myndigheten för digital förvaltning i Sverige och Rikke Hougaard Zeberg, direktör Digitaliseringsstyrelsen i Danmark, m fl.

126.Aldrig ensam – en personlig berättelse om psykisk ohälsa

Skjortan var nystruken, klockan blänkte och betygen var på topp. Han sportade, hade många vänner och tydliga mål i livet. Ändå satt han på en parkbänk och grät som han aldrig gråtit förr. Charlie Eriksson hade drabbats av panikångest. Ångest som ledde till flera självmordsförsök och turer in på psykakuten. Det Charlie hade behövt är mer kunskap om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, när som helst. Kunskapen om psykisk ohälsa behöver spridas och man måste våga söka hjälp i tid. Lär dig upptäcka varningstecknen hos dig själv och människor i din omgivning – innan det kanske är för sent.

Charlie Eriksson, grundare av “Aldrig Ensam”.

128.Trygg närmiljö formas i dialog

Trygghet och social hållbarhet har blivit allt viktigare i samhällsplaneringen. Helsingborg har tagit fram en handlingsplan för hur en attraktiv stadsmiljö kan bidra till ökad trygghet. En viktig del har varit att skapa jämställa platser där unga kvinnor kan känna sig trygga. I Göteborgsstadsdelen Gårdsten har man genom systematiskt och uthålligt arbete i dialog med de boende lyckats förändra området från att vara särskilt utsatt till att bli särskilt uppskattat. Fler invånare, färre brott och starkare näringsliv är några av resultaten.

Michael Pirosanto, VD Gårdstensbostäder och Moa Sundberg, stadsmiljöstrateg stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad.

131.En helt ny Kommunkompass pekar ut kommunens viktigaste utmaningar!

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som använts av svenska och norska kommuner sedan 2002. Kommunkompassen värderar hur kommunen arbetar för att stärka demokratin, leverera välfärdstjänster med hög kvalitet, agerar som en god arbetsgivare och tar ansvar för utveckla hela lokalsamhället. Flera omarbetningar har gjorts under åren. Nu lanseras en helt ny och uppdaterad Kommunkompass som har tagits fram i samarbete med forskning samt med politiker och tjänstemän från kommuner i både Norge och Sverige. Kom och lyssna på vad en kommun i framkant måste hålla koll på!

Malin Aronsson, kommundirektör Gislaveds kommun, Trude Andresen, rådmann Øvre Eiker kommune och Gunnar Gidenstam, SKL.
Moderator: Linda Nordberg, SKL

132.Tjänstedesign som hävstång för en innovativ offentlig service

Under det senaste årtiondet har servicedesign visat sig vara en effektiv strategi för innovation inom den offentliga sektorn. I seminariet får du ta del av insikter och illustrativa fall som visar hur servicedesign kan stödja förändringar i positiv riktning Ett exempel är hur kreativa och medborgarcentrerade tillvägagångssätt för servicedesign har hjälpt till att utveckla nya servicelösningar för hudcancerpatienter i vårdsystemet. Ett annat är hur LabX, ett regeringslaboratorium för offentlig innovation, främjar utvecklingen av innovationsmöjligheter inom den offentliga sektorn.

Lia Patrício, biträdande professor University of Porto.
Moderator: Bo Edvardsson, Centrum för tjänsteforskning.
Seminariespråk: Engelska.

133.Ökad processmognad och större kundvärde

Ett av SIQs kommunnätverk har under året fokuserat på processbegreppet och hur vi säkerställer att processerna skapar det värde som det var tänkt. Processmognadsanalyser har genomförts för att styra inriktningen på, och följa upp genomslagskraften av, det förbättringsarbete som gjort under året. Under seminariet kommer vi att få veta om processmognaden har ökat, vilka effekterna blivit och vilka lärdomar och insikter deltagarna fått med sig i arbetet.  

Maria Viidas, senior projektledare SIQ samt representanter från de kommuner som ingått i nätverkets arbete under året; Botkyrka, Hammarö, Skövde, Säffle, Tyresö och Vaxholm.

135.Förtroendevaldas roll för innovativ samhällsutveckling

De närmsta 10 åren beskrivs som en unik utmaning för kommuner och regioner när det gäller demografin, ekonomin och personalförsörjning. Samtidigt pågår en snabb teknikutveckling och digitalisering där många nya möjligheter uppstår. På seminariet medverkar politiker, forskare och verksamhetsföreträdare en i gemensam process där vi börjar i utmaningar och trender och landar i konkreta sätt att driva verksamhetsutveckling utifrån invånarnas behov. Deltagarna inbjuds till att medskapa seminariets slutsatser och resultat och får med sig några konkreta verktyg för att kunna börja direkt på hemmaplan.

Forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner från kommuner och regioner.
Moderatorer: Sara Tunheden och Ulrika Lundin, Innovationsguiden.

137.Hackaren och IT-cheferna

Sverige strävar idag mot en allt bredare digitalisering av våra samhällstjänster, med tillgänglighet, effektivitet och service som goda vinster. Samtidigt finns en baksida med digitaliseringen i form av ett ökat hot från virussmittor till riktade attacker, i vissa fall direkta hot mot samhällets funktion och tjänster. Vad krävs för att stå emot en attack? Klarar de bästa offentliga verksamheterna i Sverige ett angrepp när en erfarna hackers sätter igång? I seminariet kan du följa live hur ett riktat angrepp ser ut.

Martin Jartelius, säkerhetsexpert CSO Outpost24 samt kommunrepresentanter.

138.Så blev kommunen nummer ett på skola

I snart 20 år har Lärarförbundet korat Sveriges Bästa skolkommun i en strävan att sätta fokus på kommunernas uppdrag som huvudmän för skolan. Marknadens bredaste skolrankning ligger till grund för utmärkelsen och mäter allt från lärarlöner, elevresultat och resurser till skolan. Att ta sig till toppen kräver fokuserade satsningar på skola och här får ni nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt arbete från årets Bästa skolkommun.

Seminariearrangör: Lärarförbundet

141.Klimatlära 2.0

Oroar du dig för klimathotet? Är du nervös för att all is kommer att smälta och att din källare ska fyllas av vatten? Eller är du nojig för att din trädgård ska förvandlas till en öken? Vet du inte hur du ska förbereda dig för alla de där stormarna? Och hur ska det gå för Danmark? Men framför allt: går det att göra något för att undvika alltihop? Vetenskapskomikern Jesper Rönndahl tar sig an mänsklighetens största stundande problem och löser dem med sin unika blandning av humor, allvar och sina egna (och vissa ryssars!) kreativa uppfinningar.

Jesper Rönndahl, komiker och programledare.

144.Så blir du framgångsrik i det nya digitala medielandskapet

Hur ser det nya kommunikationslandskapet ut när alla plötsligt kan kommunicera med alla? Vilka är konsekvenserna och hur kan man ta vara på de möjligheter som följer? Vilken betydelse spelar nya kanaler som Youtube, Instagram, Snapchat och Facebook? Var i kommunikationslandskapet hittar vi framtidens medborgare och hur når vi dem? Och vad kan offentliga sektorn lära av en youtuber? Möt en av Sveriges mest erfarna kommunikatörer och en av Sveriges mest kända youtubers.
 
Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert samt Keyyo, Youtube-profil.

145.Intern kontroll – för förtroende och utveckling!

En bra intern kontroll är en del i arbetet med att upprätthålla hållbara institutioner och en stabil förvaltning. Det handlar om att både bygga förtroende och utveckling. Varje styrelse och nämnd har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll och tjänstepersoner har uppdraget att bygga och utföra den. Den interna kontrollen ska vara vass och tillräcklig – den ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel, brister och oegentligheter. Men, den får inte vara teoretisk och komplicerad utan behöver vara logisk och enkel.

Anne Andersson kommundirektör och Ann-Kristin Sundelius processledare intern kontroll, Örebro kommun, Ulrika Warberg, samordnare ledningssystem Region Dalarna och Märit Melbi, SKL.
Moderator: Karin Tengdelius, SKL.

148.Kurs Att leda i staten – del 1

En ledarskapskurs för chefer i staten som leder till ökad förståelse för och kunskap om ledarskap i denna sektor. Kursen ger möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en insikt i vad som krävs av ett offentligt ledarskap, och hur du kan lyckas bättre som statlig chef. Vad är unikt för ett ledarskap i staten jämfört med andra sektorer? En mikrokurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och diskussion. En diplomkurs i regi av Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning på Södertörns högskola.

152.Vilken digital kompetens behöver vi för att vara delaktiga i samhället?

Allt fler kopplar upp sig i Internetsverige och färre lämnas kvar i ett digitalt utanförskap. Men vilken digital kompetens behöver vi för att förstå internets möjligheter, risker och vidareutveckla vår användning på ett medvetet sätt? Det finns flera yrkesgrupper som förväntas kunna lära ut digital kompetens, men de behöver själva kunna mer om hur det digitala samhället fungerar. Exempelvis stora delar av lärarkåren som sedan 1 juli 2018 har digital kompetens och programmering i en reviderad läroplan att förhålla sig till. Vem utbildar och hjälper pedagoger att ta sig an digital kompetens i sin undervisning.

Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef Internetstiftelsen.

155.Billigare och bättre färd med samordning

Både människor och varor transporteras miljövänligare och billigare genom samordning. Den ideella föreningen Skjutsgruppen sammanför via en app människor som ska resa åt samma håll. I grunden är detta en rörelse där vänner hjälper vänner och vänners vänner att resa tillsammans. Idag har man 70 000 användare över hela landet. Stadsleveransen är ett kommunalt projekt som tillhandahåller små elfordon som levererar varor i Göteborgs innerstad. Varorna har lastats över från tyngre fordon vid en central godsmottagning. Mindre trängsel, bättre luft och mindre buller och är några vinsterna.

Magnus Jäderberg, verksamhetsstrateg Trafikkontoret Göteborgs Stad och Mattias Jägerskog, grundare Skjutsgruppen ideell förening.

156.Kommunal kamp för renare hav

Västkustkommunerna Orust och Sotenäs arbetar båda för ett renare hav. Sotenäs har i samarbete med näringslivet och akademin dragit igång Sotenäs Symbioscenter. Syftet är att bidra till industriell och social symbios. Industriell symbios kan vara att den enes avfall blir den andres råvara, till exempel att fiskrens blir foder. Social symbios handlar bland annat om kompetensförsörjning. Orusts projekt heter Grön hamn och syftar till att göra gästhamnarna mer miljövänliga. Bland åtgärderna finns laddstolpar för elbåtar, flytande papperskorgar och bättre sopsortering.

Peter Carlsson, symbiosutvecklare Sotenäs kommun och Shkelqim Istrefi, kvalitetsutvecklare, sekrot samhällsutveckling Orust kommun.

159.Systemhotande välfärdsbrottslighet

Kommuner och regioner kan hamna i situationer där man utsätts för korruption, fusk och oegentligheter. Välfärdsbrottsligheten är i vissa fall systematisk och organiserad, i andra fall baserat på möjligheter och bristande kontroller. I alla fall är det särskilt allvarligt och kan bli av systemhotande karaktär då det handlar om allmänna medel som utnyttjas. Det är inte alltid det finns utrymme och kunskap att förebygga, leta och agera – för detta krävs tid, engagemang, stöd och en struktur i organisationen. Men hur skapar man sig detta? Vi presenterar en rapport och ett stödmaterial som kan användas för att bekämpa brottsligheten.

Anders Haglund, konsult A Haglund Rådgivning AB och representanter från SKL.
Moderator: Thomaz Ohlsson, SKL.

162.Kurs Att leda i staten – del 2

En ledarskapskurs för chefer i staten som leder till ökad förståelse för och kunskap om ledarskap i denna sektor. Kursen ger möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en insikt i vad som krävs av ett offentligt ledarskap, och hur du kan lyckas bättre som statlig chef. Vad är unikt för ett ledarskap i staten jämfört med andra sektorer? En mikrokurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och diskussion. En diplomkurs i regi av Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning på Södertörns högskola.

163.Fokus ekonomiskt bistånd – dags att bryta biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet!

Trots högkonjunktur och minskad arbetslöshet blir vissa grupper kvar i arbetslöshet, sjukskrivning och utanförskap. Det innebär både försämrad livskvalitet för individer och ökade kostnader för samhället. Personalen inom ekonomiskt bistånd utgör en central yrkesgrupp inom välfärden och utför ett mycket kvalificerat arbete gällande biståndsbedömning och socialt arbete. Det är viktigt att säkra kommunernas förmåga att rekrytera och behålla befintlig personal och skapa en effektiv verksamhet som leder till att individer når egen försörjning för sig och sin familj.

Forskare, företrädare från kommuner och Leif Klingensjö, SKL.

164.Offentlig sektor och strävan efter digital mognad

Offentlig sektor står i början av en påtaglig omställning, med krav på såväl omfattande effektivisering och innovation. Digitalisering lyfts här fram som en fantastisk möjliggörare, men få organisationer har de nödvändiga förutsättningar som krävs för att lyckas. Sessionen lyfter med utgångspunkt i forskning fram det aktuella nuläget för offentlig sektor i termer av digital mognad, dvs organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Utgångspunkten är en modell (DiMiOS) framtagen på uppdrag av Regeringskansliet som i dagsläget används av offentliga aktörer.

Johan Magnusson, docent, Göteborgs Universitet och SCDI.

Johan Magnusson
0