Program

Sök
Tisdagen 14 november
Onsdagen 15 november
Torsdag 16 november

Invigning – Det nya Sverige

Sverige och svensk ekonomi befinner sig i ett helt nytt läge. Regeringen har bytt skattesänkningar mot investeringar vilket har fått hjulen att börja snurra i ekonomin. 200 000 fler har kommit i jobb. Sverige befinner sig samtidigt i ett demografiskt skifte. Vi lever allt längre och det föds allt fler barn. Socialdemokraterna vill säkerställa att alla i hela landet får en sjukvård, äldreomsorg och skolgång av hög kvalitet. Välfärden är den viktigaste mekanism vi har för att utjämna livschanser och bekämpa ojämlikheten.

Genom att vi skapat ordning och reda i statsfinanserna är Sverige i ett mycket gynnsamt läge. Vi har nu resurserna att öka tryggheten genom att investera i jobben och genom att satsa på välfärden.
Så fortsätter vi framtidsbygget för ett bättre Sverige för alla.

Magdalena Andersson, finansminister
Magdalena Andersson

1.Cykeln – svaret på städernas hållbarhetsutmaningar

När en kommun investerar i förbättrad cykelinfrastruktur och fler väljer cykel blir miljön bättre, trängseln minskar och det blir ett bättre flöde för de transporter som måste ske med bil. Cykeln är ett billigt färdmedel, vilket gör att de allra flesta kan transportera sig på detta sätt och få en ökad rörelsefrihet. Ett ökat samarbete i planerings- och byggfasen bidrar till att kommuner snabbt kan realisera sina planer för framtidens cykelinfrastruktur.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, Henrik Lövgren, divisionschef och Hans Säll, affärsutvecklingschef, NCC Infraservices.
Seminariearrangör: NCC Infrastructure.

Hans Säll
Daniel Helldén
Henrik Lövgren

2.Är kvalitetslandet Sverige förberett för framtiden?

Kvalitet har länge varit ett svenskt signum. Ordning och reda har lagt en stabil grund för effektivitet, export och konkurrenskraft. Det går rent av att säga att vi har byggt upp ett kvalitetsland. Men vad kännetecknar svensk kvalitet? Och hur behåller och förstärker vi vår position som kvalitetsnation i en framtid som präglas av digitalisering, innovation, globalisering och hållbarhet?

Peter Strömbäck, generaldirektör Swedac, Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates och Annika Wallenskog, chefekonom SKL.
Seminariearrangör: Swedac.

Se Peter Strömbäck, gd Swedac om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Peter Strömbäck
Lars Sörqvist
Annika Wallenskog

3.Robotchefen gör framtidens arbetsliv mer mänskligt, eller?

Digitalisering, automatisering och robotisering förändrar arbetslivet. Redan i dag är det möjligt att automatisera chefsfunktionen och intelligenta beslutsstöd gör det möjligt att bygga mindre hierarkiska organisationer. Nu vi har chansen att tänka om, organisera arbetet mer effektivt och göra arbetslivet mänskligare. Företag, organisationer och medarbetare behöver hitta lösningar för att ta del av digitaliseringens möjligheter.

Veronica Magnusson, ordförande Vision, Frida Boisen, digital chef Bonnier Tidskrifter, Joakim Jardenberg, förändringsledare välfärdsteknik Sveriges Kommuner och Landsting och Ann-Therése Enarsson, vd Futurion.
Moderator: Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i Fokus.

Veronica Magnusson
Frida Boisen
Joakim Jardenberg
Ann-Therése Enarsson
Lotta Ekstedt

4.Nya spännande vägar till framtidens jobb

Framtidens jobb finns inom vården och i teknikyrken. Här får vi möta två projekt som framgångsrikt informerat ungdomar om vad dessa sektorer har att erbjuda. Vardaga och Ung Omsorg samarbetar i hela landet för att skapa möten mellan generationer. På så vis får de boende i äldreomsorgen guldkant på sin vardag och ungdomarna extrajobb. Framtidsmuseet Science Park i Borlänge visar elever i alla åldrar att teknik är kul. I det arbetet tar man hjälp av högskolor, Nasa, Lego, robotar och programmeringskurser. Resultatet syns i fler ansökningar till teknikutbildningar.

Arvid Morin, grundare Ung Omsorg och Lena Lagestam, kommunikationsansvarig 2047 Science Center.
Moderator: Glenn Jonasson.

Arvid Morin
Lena Lagestam

5.Professioner: Svårstyrda men kuvade?

Styrning och uppföljning inom välfärdens professioner är en brännande fråga. Problem och lösningar finns på hela skalan, från de som kritiserar all form av styrning till de som uttrycker en fundamental misstro till alla former av professionellt självstyre. I föreläsarnas forskning visar sig flera oförenliga trender samexistera: decentralisering verkar leda till centralisering, professionellt självstyre tycks bidra till förlust av autonomi, ökad professionalisering tycks ske parallellt med ökat byråkratiskt inflytande. Det är tydligt att styrning av professionell verksamhet inte har några enkla lösningar.

Johan Alvehus, lektor Lunds universitet och Thomas Andersson, biträdande professor Högskolan i Skövde. Moderator: Märit Melbi, projektledare SKL.

Johan Alvehus
Thomas Andersson

6.Kan ständiga förbättringar lösa välfärdens utmaningar?

I Tranås kommun jobbar vi med ständiga förbättringar för att kvalitetssäkra våra verksamheter. Vi delar med oss av lärdomar från implementeringen i hela kommunen. Ta del av ett exempel från Socialtjänsten och processen för ekonomiskt bistånd, där ökad kvalitet för kunden och bättre arbetsmiljö för medarbetarna gav 20% lägre kostnader.

Christel Esbjörnsson, kvalitetssamordnare, Camilla Tjäder, sektionschef Individ- & familjeomsorgen, Ann Elofsson, enhetschef Arbetscentrum och Åsa Skoglund, enhetschef ekonomiskt bistånd, Tranås kommun.
Seminariearrangör: Tranås kommun.

Camilla Tjäder

7.Lägsta pris inte alltid mest fördelaktigt

Förändringarna i LOU ökar fokus på kvalitet och hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar. Offentliga verksamheter förväntas i högre grad ta sociala hänsyn, ställa miljökrav och se till livscykelkostnader istället för att utgå från lägsta pris. Skellefteås kommunrevision tyckte att det lägsta priset inte alltid gav det ekonomiskt mest fördelaktiga resultatet. Trots motstånd från professionella upphandlare utformade man därför ett eget upphandlingsunderlag, som byggde på att leverantörerna skulle visa vad de kunde erbjuda för en given summa. Modellen är nu accepterad som ett alternativ till traditionell upphandling.

Inledare och moderator: Inger Ek, gd Upphandlingsmyndigheten.
Dick Hellman, ordförande kommunrevisionen Skellefteå kommun och Anna Kelly, Implement Consulting Group.

Dick Hellman
Inger Ek

8.Hur ser framtiden ut för demokratin i dagens demokratier?

Väl fungerande demokratier bygger på tillit. Tillit till samhällsinstitutioner och till sina medmänniskor. Länder med hög tillit har i regel stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet. Men tilliten håller på att ersättas av rädsla som kan förändra vår syn på demokratin som styrelseskick. Kommer den att överleva i en tid av ökande populism, extremism och så kallade fake news? Är västvärldens demokratier så starka som vi tror?

Inger Jägerhorn, f d utrikeschef DN, Felix König, politisk sakkunnig hos kulturministern och Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör SvD.
Moderator: Elisabet Höglund, journalist och författare.

Tove Lifvendahl
Elisabet Höglund

9.Vad gör SKL för att stödja digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner?

Offentlig sektor behöver bli bättre på att använda digitaliseringens möjligheter för en enklare vardag för invånarna och för en mer effektiv verksamhet. Nu vill SKL genom förvärvet av Inera, kraftsamla de nationella resurserna för stöd till kommuner, landsting och regioner. Redan idag tillhandahåller Inera flera samhällsviktiga tjänster och nu ska verksamheten breddas till fler områden. SKL Kommentus erbjuder kommuner och landsting stöd kring upphandling och ramavtal och även de kraftsamlar nu inom digitalisering.

Johan Assarsson, vd Inera, Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd Kommentus och Jenny Birkestad, direktör avdelningen för digitalisering SKL.
Moderator: Åsa Zetterberg, sektionschef avd. för digitalisering SKL.

Åsa Zetterberg
Johan Assarsson
Eva-Lotta Löwstedt Lundell

10.Smartare skolor ger ökat samhällsvärde

Hur kan vi planera nya smartare skolor så att de möter samhällets behov – inte bara idag utan i decennier framöver? Under en kommande tioårsperiod kommer det att behövas nya skollokaler för runt 300 miljarder kronor. Det ställer stora krav på ett effektivt resursutnyttjande och kräver ett livscykeltänk där samhällsvärdet inkluderas. Att kunna skapa dynamiska och berikande lärmiljöer är en av skolans största utmaningar och möjligheter just nu. Genom att hjärnberika skolan kan vi öka graden av samhörighet, gemenskap, trivsel och samtidig reducera stress och ohälsa. Vi delar med oss av erfarenheter och tankar kring hur digital och fysisk miljö blir en fungerande helhet och hur skolans fysiska miljö kan svara upp mot önskade pedagogiska värden.

Ulrika Ahlqvist, grundare av Hjärnberikad AB och aktiv som inspiratör, hjärnkonsult och föreläsare, Lotta Andersson, arkitekt och specialist på lärmiljö på Akademiska Hus, Magnus Blixt, tf rektor på innovativa Glömstaskolan och Erik Bragg, Affärsutvecklingschef skola på Skanska Sverige.
Moderator: Emilie Schelin, Skanska
Seminariearrangör: Skanska

Charlotta Andersson
Erik Bragg
Ulrika Ahlqvist
Magnus Bilxt
Emilie Schelin

11.SveaPriset – innovationer för eHälsa

Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. SveaPriset är det officiella priset för att stimulera eHälsa över hela landet. Möt de nominerade till SveaPriset och ta del av deras innovationsidéer för en bättre vård och omsorg.

Rikard Wedin, överläkare ortopedkliniken Karolinska, Francoise Petersen, student Semcon/Chalmers, Andreas Claesson, forskningsledare KI, Martha Norberg Jansson, verksamhetsutvecklare Region Västmanland och Mikael Karlsson, enhetschef Trelleborgs kommun.
Moderator: Karin Eriksson, enhetschef Vinnova.

Karin Eriksson
Andreas Claesson
Mikael Karlsson

12.Den nya kontinuitetsvården – men hur?

Den svenska sjukvården har under en längre tid satsat mycket på utveckling och förbättring av akut specialistvård och bättre tillgänglighet i vården. Men lite har gjorts när det gäller kontinuitet i vården. Det kan tyckas märkligt då de kroniskt sjuka och äldre, som använder ca 80 till 85 % av vårdens samlade resurser, är de med allra störst behov av samordnad och kontinuerlig vård. Möt två av Sveriges största regioner som med gränsöverskridande arbetsformer med samtliga kommuner inom regionerna bestämt sig för att ta tag i denna utmaning. Företrädare för Region Skåne och Västra Götalandsregionen, samt en panel bestående av beslutsfattare och policyaktörer inom området.

Presentationer: Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen och Rita Jedlert, tf hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne.
I panelen: Agneta Karlsson (S), statssekreterare Socialdepartementet, Hans Karlsson, direktör för avd. vård och omsorg SKL, och Fredrik Lennartsson, generaldirektör Vårdanalys.
Moderatorer: Dag Norén, seniorkonsult och Caroline Andersson, vd, Governo.
Seminariearrangör: Governo.

Dag Norén
Ann Söderström
Fredrik Lennartsson
Hans Karlsson
Agneta Karlsson

13.Var går gränsen? – ett upplevelsebaserat ”changeinarium”

Hur hanterar vi integritetsfrågor i omsorgen? Går gränsen alltid där vi tror? Och hur fungerar samspelet mellan omsorgsgivarens och omsorgstagarens integritet? Med allt från VR till kollaborativa aktiviteter blir komplexa frågeställningar belysta ur flera perspektiv, och genom dialogorienterad interaktion omvandlade till en verktygslåda av metoder att ta med hem för att skapa egen verkstad.

Processledning: Pernilla Glaser, författare, förändringsledare och utvecklare av lärmiljöer. Konceptutveckling: Rise Interactive.
Seminarium med VR-hjälmar, kunskapsdelning och upplevelser. Max 60 platser.

Pernilla Glaser

14.Hur kan kommuner och landsting bidra till färre sjukskrivna medarbetare för att klara kompetensförsörjningen?

Hög sjukfrånvaro är negativ för både arbetstagare och arbetsgivare och påfrestande för hälso- och sjukvården då det tar tid och resurser för sjukvårdande insatser. SKL har tillsammans med parterna inom kommun- och landstingssektorn tagit fram en avsiktsförklaring, där ett antal områden pekas ut som centrala för att nå målen med en låg och stabil sjukfrånvaro. Samverkan mellan hälso- och sjukvården är en nyckelfaktor för att stödja personer som är eller riskerar att bli sjukskrivna. Kan en sjukskrivnings-/rehabiliteringskoordinator i vården bidra till återgång i arbete för personer som är sjukskrivna?

Eva Thulin Skantze, arbetsmiljöstrateg SKL, Anna Östbom, handläggare SKL och Gunilla Levén, regionråd, Västra Götalandsregionen.

11:50 - 13:20

Lunch

46.Det nya ledarskapet i Cabinet Office

OBSERVERA! Seminariet har bytt tid och lokal.

I många organisationer tillskrivs ledarskapet avgörande betydelse när det kommer till att möta och hantera människor, kommunicera och hantera intressenter samt att säkerställa att de önskade resultaten nås. Just nu sker en enorm transformation i ledarskapet och detta mycket på grund av digitaliseringens intåg och effekter. Att leda människor genom denna nya typ av förändring tar längre tid och är svårare att förstå. På Statsrådsberedningen i Storbritannien (Cabinet Office) har man insett detta och infört ett ledarskap där man säkerställer att man har framtidens ledare på plats och att man får all personal att bli en del av transformationen.

John Manzoni, Chief Executive Cabinet Office, UK Civil Service.
Seminariespråk: Engelska.

John Manzoni

15.Sociala projekt med idrottens hjälp

Idrotten kan vara en väg att nå ungdomar som varken jobbar eller studerar, och skapa tillit hos en grupp där misstron mot samhällets institutioner är stark. I Malmö får unga individuellt stöd via tre spår: Arbetsspåret erbjuder vägledning, studiebesök och praktik. Studiespåret ger stöd för att komma vidare i utbildningssystemet. Hälsospåret jobbar både med den mentala och fysiska hälsan. I Biskopsgården i Göteborg använder man fotboll för daglediga för att skapa positiva sammanhang och att ge praktisk hjälp till exempel med att skriva CV och med arbetsgivarkontakter.

Madeleine Timmerby, biträdande verksamhetschef Boost by FC Rosengård och Åsa Callesen, enhetschef Äpplet SDF Västra Hisingen Göteborg.
Moderator: Glenn Jonasson.

16.Privatuthyrning till nyanlända – ett sätt att lösa bosättningsutmaningen?

Att på ett smidigt och effektivt sätt lösa nyanlända svenskars bostadsbehov har blivit en central och komplex fråga för den offentliga sektorn. En stor del av komplexiteten i bosättningsprocessen ligger i att den involverar fler intressenter vilket ställer stora krav på samordning mellan en rad olika aktörer. En framkomlig väg för att bidra till lösningen är att privatpersoner hyr ut sin bostad till nyanlända. Hur kan landets kommuner arbeta med privatuthyrning till nyanlända? Hur ska kommunen agera och vilka olika operativa modeller finns?

Jessica Carragher Wallner, PwC, Josefine Palmqvist Schultz , PwC samt Susanne Hedlund, flyktingsamordnare Botkyrka kommun.
Seminariearrangör: PwC.

17.Från flykting till medarbetare?

Den stora invandringen under de senaste fem åren erbjuder stora möjligheter för alla slags verksamheter inom offentlig sektor. Det gäller bara att se och förstå dem. Seminariet ger dig kunskaper, inspiration och bättre verktyg för att hitta rätt kompetens bland alla de som har kommit hit. Under en intensiv timme går vi igenom och diskuterar viktiga fakta, tankeväckande insikter och de nödvändiga perspektiven (asylinvandrarens och den svenska chefens) på en praktisk, handgriplig nivå.

Mouddar Kouli, projektledare, Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.

Mouddar Kouli

18.Chefsduellen

Att berätta för din medarbetare att hen underpresterar. Eller att tala om att hen luktar illa. Vilket är svårast att kommunicera som chef? Och hur gör man? Vi låter fyra chefer argumentera för sina bästa lösningar. Retorikproffset Elaine Eksvärd leder duellerna, och du som åskådare får vara domare. Vilken chef tycker du löser utmaningarna bäst?

Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg, Annika Jonasson, HR-chef i Lund, Anneli Tellmo Jung, avdelningschef i Nässjö, Johannes Rämnegård, områdeschef i Göteborg , Elaine Eksvärd, retorik- och kommunikationsexpert och Veronica Magnusson, ordförande Vision.
Seminariearrangör: Vision.

Elaine Eksvärd
Veronica Magnusson
Palle Lundberg
Anneli Tellmo Jung
Johannes Rämnegård

19.Administration, en onödig pålaga eller ett viktigt stöd för kvalitetsutveckling?

Är administration en belastning som tynger verksamhetschefer och stjäl tid från viktigare arbetsuppgifter, eller är bilden mer komplex än så? Administration är i många fall en förutsättning för att ha ordning och reda, samtidigt som det finns administration som inte skapar ett mervärde. Här presenteras aktuella rön från forskning och representanter från skola och äldreomsorg delar med sig av sina erfarenheter. Ett inspel ges från ett aktuellt utvecklingsprojekt med målet att effektivisera och förenkla administrationen.

Lisa Björk, utvecklingsledare i organisation och ledarskap VGR, Madeleine Eriksson, vård- och omsorgschef Vårdstyrkan och Dzenan Mahic, rektor Trollhättan.
Moderator: Leif Eldås, projektledare SKL.

Leif Eldås

20.Morgondagens äldreomsorg – hur upphandlar vi den?

Vilka utmaningar finns när välfärdsteknik och hjälpmedel ska upphandlas? Hur kan förutsättningar för brukarinvolvering och marknadsdialog ges inom ramen för upphandling? Hur kan innovativa företag ges möjligheter att bidra med nytänkande lösningar? Hör om och få möjlighet att diskutera utifrån den nya vägledningen från Upphandlingsmyndigheten om hjälpmedel och välfärdsteknik.

Therese Hellman, segmentsansvarig vård och omsorg och Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten.
Seminariearrangör: Upphandlingsmyndigheten.

21.80 förbättringar per person och år!

C2 Management har arbetat i 15 år med ständiga förbättringar, både hos sina kunder och hos sig själva. Kultur och struktur för ständiga förbättringar är intimt sammankopplade, förbättringsarbete ska vara roligt, engagerande, utvecklande och skapa värde för alla involverade. Mottagaren av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016, C2 Management, delar med sig av sina erfarenheter för ett lyckat förbättringsarbete.

Lars Nilsson, vd C2 Management AB och Anne-Charlotte Holmgren, SVP Business Excellence vid SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Lars Nilsson

22.Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

Sverige har över 300 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service. Det finns ändå ett behov av att modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen ytterligare. Den moderna myndigheten är innovativ och samverkande, och levererar service så enkelt som möjligt. Uppdraget innebär ständig utveckling och ständiga förbättringar. Möt de myndigheter som blivit nominerade som Sveriges modernaste 2017.

Kim Reenaas, avdelningschef Elsäkerhetsverket, Nina Cromnier, generaldirektör Kemikalieinspektionen, Ola Melin, länsöverdirektör Länsstyrelsen Skåne, Tomas Hedlund, avdelningschef Socialstyrelsen och Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten.
Moderator: Britta Lejon, ordförande ST.

Nina Cromnier
Tomas Hedlund
Kim Reenaas
Britta Lejon

23.Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag och organisationer. Utvecklingen innebär också möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. Möt kommunerna som använder digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare.

Torbjörn Larsson, IT-chef Falkenberg, Carl-Martin Lanér, kommundirektör Karlskrona, Iwona Carlsson, digitaliseringschef Kungsbacka, Ann Hellenius, IT-direktör Stockholm och Catrin Ditz, CIO Uppsala.
Moderator: Åsa Zetterberg, sektionschef digitalisering SKL.

Torbjörn Larsson
Catrin Ditz
Ann Hellenius
Iwona Carlsson
Carl-Martin Lanér
Åsa Zetterberg

24.Från läroplan till klassrum: Programmering och digital kompetens i skolan

Regeringens beslut om stärkt digital kompetens i läroplanen har visat riktningen för det fortsatta arbetet med digitalisering i svensk skola. Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan och gymnasieskolan senast hösten 2018. I detta seminarium får du möta lärare, forskare och entreprenörer med breda erfarenheter av att arbeta med programmering och olika aspekter av digital kompetens i skolan, bland annat inom ramen för Vinnovas satsning på Digitalisering för framtidens skola.

Anna Bjurström, handläggare Vinnova, Carl Heath, Forskare och designer Interactive Institute Swedish ICT, Patrik Finn, utvecklingsledare Öckerö kommun, Jenny Sköld, Lotta Bergseth, VD Mobile Stories och Lisa Söderlund, projektledare pedagogik & kommunikation Kodcentrum.
Seminariearrangör: Vinnova.

Anna Bjurström
Carl Heath
Lisa Söderlund
Patrik Finn

25.Hur ska vården ledas?

Att som chef utveckla vården är en svår uppgift med många utmaningar. Kompetensförsörjningen både på kort och på lång sikt är en avgörande fråga. Beslut om långsiktiga investeringar när det gäller digitalisering är en annan. Dessutom ska samspelet mellan chefstjänstemän och politiska ledare fungera. En effektiv styrning bygger ofta på ett gott samarbete mellan tjänstemän och politiker. Då gäller det att komma överens om hur vården ska ledas.

Catarina Dahlöf, regiondirektör Region Halland, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd SLL och Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.
Moderator: Hanne Kjöller, journalist Expressen.

Catarina Dahlöf
Ann-Sofi Lodin
Hanne Kjöller
Heidi Stensmyren
Erika Ullberg

26.From Hero to Host

Ställd inför ett kritiskt tillstånd där varken ekonomin eller resultaten var tillfredsställande, påbörjade Phil Cass och hans kollegor för 15 år sedan arbetet att ställa om hälso- och sjukvårdssystemet i Columbus, Ohio till ökad träffsäkerhet, tillit, och brett deltagande. Lyssna till en berättelse om att ställa om ledarskap, arbetssätt och organisationskultur till fokus på tillit, medskapande och personcentrerad vård.

Phil Cass, PhD, vd för de fyra idéburna sjukvårdsorganisationerna the Columbus Medical Association, Columbus Medical Association Foundation, Physicians Care Connection, Central Ohio Trauma System.
Moderator: Anna-Karin Berglund, handläggare SKL.
Seminariespråk: Engelska.

Phil Cass

27.Prata samma språk – ett upplevelsebaserat ”changeinarium”

Hur arbetar vi med flerspråkighet i omsorgen? Vilka digitala och metodiska resurser kan hjälpa oss med översättning, språkinlärning och alternativa kommunikationsvägar? Med allt från VR till kollaborativa aktiviteter blir komplexa frågeställningar belysta ur flera perspektiv, och genom dialogorienterad interaktion omvandlade till en verktygslåda av metoder att ta med hem för att skapa egen verkstad.

Processledning:Pernilla Glaser, författare, förändringsledare och utvecklare av lärmiljöer. Konceptutveckling: Rise Interactive.
Seminarium med VR-hjälmar, kunskapsdelning och upplevelser. Max 60 platser.

Pernilla Glaser

28.Testa!

Samhällets utveckling är ett ständigt pågående experiment. Det traditionella arbetssättet inom offentlig sektor bygger på utredning, diskussion, beslut och genomförande – ofta storskaligt. Men hur kan vi bygga en kultur där man kontinuerligt tillämpar tester som en del i en lärande organisation? Vilken roll har politiken och hur gör vi det tillsammans med andra samhällsaktörer?

Hans Fogelberg, regionutvecklare Västra Götalandsregion, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting, Niklas Wahlberg, vd Lindholmen Science Park och Klas Danerlöv, samordnare innovationsfrågor SKL.
Moderator: Anna Lindström, Sveriges Kommuner och Landsting.
Se Daniel Forslund om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Daniel Forslund
Niklas Wahlberg

29.Den svenska arbetsmarknadens utmaningar

Svensk arbetsmarknad utvecklas starkt. Ändå finns det stora utmaningar som ska lösas. Arbetslösheten är närmare 8 % och samtidigt ropar många arbetsgivare efter fler personer att anställa. Kompetensutveckling, jobbmatchning och snabbspår är ord som återkommer, men vad innebär det i praktiken? Och hur skapar vi en fungerande arbetsmarknad även för de grupper som är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken?

Therese Guovelin, 1:e vice ordförande LO, Anna-Karin Hatt, vd Almega, Fredrik Malm, arbetsmarknadspolitisk talesperson (L), Marco Venegas, arbetsmarknadspolitisk talesperson (MP) och Tarek Malak, årets framtidschef.
Moderator: Margit Silberstein, journalist.

Therese Guovelin
Anna-Karin Hatt
Fredrik Malm
Margit Silberstein
Tarek Malak

30.Framtidens städer

Hur ser framtidens städer ut? Förmodligen inte som Star Wars-inspirerade platser där alla flyger runt i varsin farkost. Mer troligt är det städer som erbjuder en resurseffektiv infrastruktur och hållbar stadsutveckling med möjligheter och incitament att leva klimatsmart med ökad livskvalitet. När det nu byggs mer än på länge i Sverige finns möjligheterna att inte bara bygga för framtiden, utan att bygga framtiden. Men hur får vi det att hända? Hur ställer vi om för framtiden?

Helén Eriksson-Elf, stadsdirektör Sundbybergs stad, Stig-Björn Ljunggren, statsvetare, Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad KTH och Carina Lundberg Markow, chef ansvarsfullt ägande Folksam.
Moderator: Erik Blix, journalist och programledare Sveriges Radio.

Stig-Björn Ljunggren
Carina Lundberg Markow
Helén Eriksson-Elf

31.VR i HR

Hur kan ny teknik och innovation ha en positiv inverkan på arbetsmarknadsrelaterade frågor som berör rekrytering och matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare? Begreppet Mixed Reality som inkluderar AR, VR och 360º kamerateknik är på frammarsch inom flera olika branscher. Både Arbetsförmedlingen och andra rekryteringsföretag ser flera olika användningsområden för denna teknik. I första hand är det rekrytering över långa avstånd, yrkesvägledning, arbetsplatsorientering och motverkande av diskriminering vid rekrytering som berörs. Ta del av hur VR kan hjälpa vid rekrytering.

Theo Andersson, arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen och Nina From, projektledare Arbetsförmedlingen Västerås.
Moderator: Anna Kelly, Implement Consulting Group.

Theo Andersson

32.Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden – finns den?

Är det ok att i jobbannonser enbart efterfråga personer i ett visst åldersspann, t ex 25–35 år? Eller är det diskriminering? 2009 fick Sverige ett förbud mot åldersdiskriminering i arbetslivet men antalet anmälda fall har varit få. Innebär det att det är ett litet problem eller är det en del av ett mönster på arbetsmarknaden som de flesta av oss accepterar? Alla skulle nog säga att det är viktigare med kunskap, erfarenhet och personliga egenskaper än ålder. Men hur är det i praktiken och vad kan man i så fall göra åt problemet?

Agneta Broberg, DO, Sonja Erlandsson, HR-direktör Linköpings kommun, Britta Lejon, ordf. ST och Marianne Rundström, journalist.
Moderator: Kattis Ahlström, journalist och programledare.

Agneta Broberg
Marianne Rundström
Britta Lejon
Kattis Ahlström

33.Sveriges KvalitetsKommun. De nominerade är …

Svenska kommuner strävar efter att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Men vägen dit är inte enkel. Möt kommunerna med kvalitet rakt igenom. De är bra på demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat. Lyssna på ett samtal om aktuella utmaningar och hängiven utveckling.

Peter Danielsson (M), KSO Helsingborg, Mathias Bohman (S), KSO Upplands Väsby, Bo Dahllöf, stadsdirektör Västerås, Bo Renman, kommundirektör Tyresö, Parisa Liljestrand (M), KSO Vallentuna och Glenn Nordlund (S), KSO Örnsköldsvik.
Moderator: Lennart Hansson, sektionschef SKL.

Bo Renman
Mathias Bohman
Glenn Nordlund
Parisa Liljestrand

34.Risker, utmaningar och möjligheter

Han förutspådde tidigt att Donald Trump skulle vinna presidentvalet. Likaså att effekterna av hans seger inte skulle bli så allvarliga som många fruktade. Men långsiktigt ser det mer bekymmersamt ut. Risken för handelskonflikter är ett av de globala orosmolnen. Men det finns också ljuspunkter. Tillväxtekonomierna fortsätter växa vilket gör att de fattiga blir färre. Samtidigt finns där de geopolitiska hoten i form av terrorism och ökade spänningar mellan stormakter. I denna skakiga värld ska Sverige fortsätta utvecklas i rätt riktning. Vilka är då riskerna, utmaningarna och möjligheterna?

Anders Borg, f d finansminister och med uppdrag för World Economic Forum.
Moderator: Veronica Magnusson, ordförande Vision.

Se Anders Borg's film om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Anders Borg
Veronica Magnusson

35.Kurs Förändringsledning. Del 1 – lyft fram kvalitetskulturen!

Organisationskulturen är avgörande för bestående förändringar. Hur kan existerande antaganden, föreställningar och därmed sammankopplade hindrande beteenden och arbetsmetodik synliggöras, förstås och förändras, så att kvalitetskulturen blir stödjande? En intensivkurs för alla som vill förstå och tillämpa en kundorienterad kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Kursledare: Anne-Charlotte Holmgren, SVP Business Excellence vid SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

36.Den uppfinningsrika offentliga sektorn

Urbanisering, globalisering och den demografiska utvecklingen kräver att offentliga verksamheter behöver tänka kreativt. Hur hittar vi nya uppfinningsrika verktyg som löser vardagsproblemen och utvecklar smarta välfärdstjänster? Innovationskraft i offentlig sektor upplevs av många som svårare då utmaningarna som ska lösas är komplexa och förutsättningarna annorlunda. Möt Håkan Lans, mannen som har utvecklat några av vår tids stora uppfinningar men som också tvingat in honom i rättsprocesser mot stora teknikföretag.

Håkan Lans, uppfinnare och hedersdoktor.
Samtalsledare: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.

Håkan Lans
Britt-Marie Mattsson

37.Verklighetslabb och Policylab

Allt fler utvecklingsprojekt möter idag en komplex verklighet när idéerna skall implementeras och spridas. För att överleva även utanför projektkammarens trygga vrå måste innovatören redan tidigt i utvecklingsskedet ta hänsyn till en rad ofta oväntade krav från den miljö där lösningen skall göra nytta. Genom att tidigt testa idéer i verkliga miljöer synliggörs inte bara vad som krävs av lösningen utan också vad som krävs av regelverk och policyer för att nya idéer skall kunna användas.

Tobias Öhman, handläggare Vinnova, Maria Johansson, utlysningsansvarig Vinnova, Marléne Engström, bolots Malmö Stad, Tomas Edman, verksamhetsansvarig Experio Lab Landstinget i Värmland, Tanja Ståhle, projektledare MSB, Jonas Åberg, Halmstad kommun.
Seminariearrangör: Vinnova.

38.Programmering i skolan – vem lär vem?

Regeringen har bestämt sig för att alla barn har rätt att lära sig hur datorerna de använder styrs. Målet är att lära eleverna grunderna för programmering genom att det integreras i andra ämnen. Det är lika viktigt ur ett demokratiskt perspektiv som för Sveriges framtida kompetensförsörjning. Men införandet av programmering på schemat blir en enorm utmaning för skolledningar och lärarkåren. Lärare kommer att behöva fortbildning för att kunna lotsa eleverna genom utbildningarna. Mäktar skolledningen med detta eller blir skolan ännu mer ojämlik?

Carl Heath, Senior Researcher RISE och Christine Kastner Johnson, utvecklingschef Academedia.
Moderator: Frida Boisen, digital chef Bonnier Magazines & brands.

Carl Heath
Christine Kastner Johnson
Frida Boisen

39.Flippad offentlig sektor

Många av dagens samhällstjänster är anpassade för att kunna användas på flera olika sätt. När vi handlar mat kan vi till exempel beställa varorna på nätet, scanna själv i butiken eller betala i en bemannad kassa. Inom vården utförs många olika tjänster men kanske inte på så många olika sätt. Tänk om vårdtjänsterna också var anpassade utifrån olika behov och beteenden hos människor! Som en del av projektet Flippen har SKL undersökt olika behov och beteenden bland den svenska befolkningen. Det har resulterat i fyra behovssegment som ska inspirera till att börja anpassa tjänster utifrån patienternas olika behov och beteenden.

Mårten Skogman, projektledare Sveriges Kommuner och Landsting m fl.

40.LEDA för smartare välfärd

LEDA för smartare välfärd är ett förändringsledningsprogram med syfte att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. LEDA har tillsammans med 20 kommuner identifierat nyckelområden för en kommuns digitaliseringsresa vilket lett till byggandet av Mittköping – en fiktiv kommun där modeller, processer, mallar och tips baserade på kommunernas erfarenhet och kompetens finns samlade. På seminariet får du inblick i LEDA:s arbete och Mittköpings bästa tips för att få fart på er digitala förändringsresa.

Joakim Jardenberg, förändringsledare och Maria Gill, projektledare, välfärdsteknik Sveriges Kommuner och Landsting.

Joakim Jardenberg
Maria Gill

41.Hur skapar vi Sveriges bästa äldreboende?

Den senaste tiden har det skett en strukturförändring inom äldreomsorgen där allt fler sjuka äldre vårdas i hemmet. Av de som flyttar till ett äldreboende är många i mycket dåligt skick där vistelsen på boendet ofta handlar om vård i livets slutskede. De äldres behov av vård ökar och blir mer komplex och personalens förutsättningar att arbeta professionellt har försämrats. Hur kan vi garantera bättre kvalitet i vård och omsorg och detta till en lägre kostnad? CGA-PRM är en modell för att strukturera det dagliga arbetet och som används för att identifiera patientens resurser och att proaktivt förebygga komplikationer.

Yngve Gustafsson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

Yngve Gustafson

42.Trygg utskrivning från sjukhus, eller…?

Sjukhusavdelningar som stängs på grund av brist på personal, och platser på särskilt boende som minskar för varje år är idag inte ovanliga rubriker i dagspress. Samtidigt träder en ny lag ikraft 2018 som ställer krav på landsting och kommuner att komma överens om hur utskrivning från sjukhus ska se ut med målsättningen att öka kvalitén för sjuka äldre och samtidigt minska antalet onödiga sjukhusdygn. Kommer sjukvården och omsorgen att klara detta och göra så att den enskilda kan få en trygg hemgång?

Dag Larsson (S), ordf. Sjukvårdsdelegationen SKL, Hanna Stymne-Bratt, Norrtälje, Lars Liljedahl, socialchef Östersund, Ann Söderström, hälso och sjukvårdsdirektör VGR och Emma Spak, samordnare Nära Vård SKL.
Moderator: Greger Bengtsson och Maj Rom, SKL.

Dag Larsson
Ann Söderström

43.EU:s mest innovativa land

Sverige toppar listan över mest innovativa länder i EU. Framgången förklaras delvis av svenskarnas individualism och goda inställning till personliga ambitioner. Men förstaplatsen är hotad. Sverige har legat i topp sedan mätningen började göras 2008, men nu börjar en del länder komma ikapp. Hur ska vi tänka för att fortsätta vara i toppen i EU och kanske t o m gå om Sydkorea och knipa förstaplatsen i världen?

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M), Göran Arrius, ordförande Saco och Janica Wiklander, kontorschef Tengbom.
Moderator: Margit Silberstein, journalist.

Mikael Damberg
Elisabeth Svantesson
Margit Silberstein
Göran Arrius

44.Ny riktning på svensk invandringspolitik?

Efter valet 2014 var det 7 partier med 87% av rösterna som var någorlunda överens om vilken politik som borde föras, mot 1 parti med 13% och helt annan politik. Men hösten 2015 förändrades den bilden. Nu kommer helt andra förslag på hur Sverige ska lösa de problem som faktiskt finns. Problem på arbetsmarknad och bostadsmarknad. I utanförskap och segregation. Samtidigt ser många positiva effekter av invandring. Hur tar vi vara på dem? Hur arbetar man t ex i Växjö kommun som har som mål att bli Sveriges bästa integrationskommun?

Johanna Jönsson, talesperson för migrationsfrågor (C), Paula Bieler, talesperson för migrationsfrågor (SD), Carina Ohlsson (S), riksdagsledamot, Oliver Rosengren (M), kommunalråd Växjö kommun och Ann Heberlein, lektor i etik Lunds universitet.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist GP.

Paula Bieler
Johanna Jönsson
Britt-Marie Mattsson

45.En Planet, ett system, 600 städer och Sverige

Vi bor på en flygande marknadsplats. På kort tid har vi förvandlat vår planet till en enda stor basar där alla praktiserar marknadsekonomi. Marknader för allt och överallt. Men det är en marknad där alla delar samma kunskap. Kunskapen är kollektiv och global men tillämpningen är individuell och lokal. Hur ser världen ut bortom de senaste trettio årens globalisering? Hur bygger man framgång och välstånd i den tsunami av ny kunskap som sköljer fram över jorden?

Kjell A. Nordström, framtidstänkare, författare och internationell föreläsare.

Kjell A. Nordström

47.Kommunkompassen – 15 år av utvecklingsstöd till svenska och norska kommuner

Hundratals kommuner i både Norge och Sverige har använt sig av Kommunkompassen som utvecklingsstöd under de senaste 10 åren. SKL berättar om det verktyg som hjälpt många kommuner förbättra och utveckla demokrati, styrning, ledning, arbetsgivarpolitik, m.m. Vi får även lyssna på hur två kommuner från Norge och Sverige har använt sig av Kommunkompassen för att bli effektivare och bättre på att ge god service till invånarna.

Knut Erik Engh (Frp), KFO och Verner Larsen, rådmann, Ulstein kommune samt Svante Stomberg, kommunchef och Ewa Luvö, kvalitetsstrateg, Borås Stad.
Moderator: Gunnar Gidenstam, projektledare SKL.

Gunnar Gidenstam

48.Kvalitetstänkande i politiken – en parlamentarisk erfarenhet

När Portugal nyligen mötte svåra tider insåg man att det krävde nya färdigheter och nya sätt att arbeta på. Mellan 2009 och 2015 var professor Pedro Manuel Saraiva ledamot i parlamentet. Med en gedigen bakgrund i kvalitets- och faktabaserade metoder var han en starkt bidragande orsak till parlamentets införande av kvalitetsmetodik i sitt arbete. I denna presentation kommer han att dela erfarenheter och tankar om hur kvalitetsmetoder kan bidra till att förstå och förbättra politiska beslut och kvaliteten i demokratiska frågor.

Pedro Manuel Saraiva, professor vid University of Coimbra, Portugal.
Moderator: Lars Sörqvist, tekn. dr i kvalitet och docent vid KTH.
Seminarespråk: Engelska.

Pedro Manuel Saraiva
Lars Sörqvist

49.Kurs Förändringsledning. Del 2 – framgång genom uthållig närvaro!

Är förändringsarbetet ett stafettlopp med delegering och steg-för-stegtänk? Eller spelar vi en fotbollsmatch, där vi engageras i planering, genomförande, uppföljning och utveckling? En kulturell förändring är inte en schemalagd aktivitet som kan ordineras. Genom att vara uthålligt närvarande påverkas vårt tänkande och kännande, och därmed också vårt beteende. En intensivkurs för alla som vill förstå och tillämpa en kundorienterad kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Kursledare: Anne-Charlotte Holmgren, SVP Business Excellence vid SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

50.Blockkedjan som en möjliggörare

Claudia Olsson föreläser om blockkedjan – tekniken som många tror kan möjliggöra en ny finansmarknad, en mer stabil världsekonomi men även stärkt demokrati, minskad korruption och ökad transparens. Claudia presenterar tekniken och går igenom såväl nutida som möjliga framtida tillämpningsområden samt olika case för hur tekniken implementerats inom såväl privat som offentlig verksamhet. Hon diskuterar även vilka effekter som användningen av blockkedjetekniken i större skala kan få för företag, individ och samhälle.

Claudia Olsson, expert på digitalt ledarskap och utsedd till ”Young global leader” av World Economic Forum.

51.Hur digitaliserar vi våra myndigheter?

För 15 år sedan när it-boomen stod på topp var Sverige ledande i Europa när det gällde digitaliseringen av offentliga e-tjänster. Nu tillhör vi inte ens den bästa tredjedelen. Regeringens it-politiska mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Kommer vi nå det målet? Efter 15 år av kräftgång är det många som undrar hur det ens ska gå till? För två år sedan deltog Ardalan Shekarabi på Kvalitetsmässan där frågan var ”Hur digitaliserar vi våra myndigheter?”. Vad blir svaret nu, två år senare?

Ardalan Shekarabi, civilminister, Freenasp Mobedjina, VP Strategy & Transformation Telia Company, Jenny Birkestad, direktör avdelningen för digitalisering SKL och Catarina Wretman, stf generaldirektör PTS.
Moderator: Bo Dahlbom, IT-professor vid Göteborgs universitet.

Ardalan Shekarabi
Bo Dahlbom
Catarina Wretman

52.Så utformas framtidens lärmiljöer

Skolorna som var nya och toppmoderna på 1970-talet upplevs idag ofta som problematiska. På Uggleskolan i Lund startades projektet ”Från lokal till lärmiljö” för att anpassa lokalerna till dagens krav. Syftet var att skapa en fysisk miljö som var bättre anpassad för elever med neuropsykiatriska svårigheter vilket skulle vara bra för alla. Vilken betydelse har den fysiska och digitala miljön för undervisning? Umeå universitet och Akademiska Hus arbetar tillsammans i ett forskningsprojekt där resultaten kan bli vägledande för hur konkurrenskraftiga kunskapsmiljöer ska utformas i framtiden.

Heléne Slivka, specialpedagog Uggleskolan Lunds kommun och Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus.
Moderator: Marianne Rundström, journalist.

Marianne Rundström

53.Bättre vård inom geriatrin och för asylsökande

Asylsökandes vårdbehov och tidskrävande rapportering är två stora utmaningar i vårdens vardag. Här är två sätt att möta detta. Inom primärvården i Skaraborg driver Bräcke diakoni sedan 2012 en unik komplett mobil vårdcentral, som regelbundet besöker asylboenden i området. Det mobila teamet har gett ökad trygghet för patienterna och minskat belastningen på ordinarie vårdcentraler. På geriatriska kliniken i Kalmar har personalen fått tid för patienterna i stället för datorn med hjälp av digital whiteboard och bedsiderapportering. Höjd patientsäkerhet och högre arbetstillfredsställelse är några av vinsterna.

Anders Carming, sjuksköterska geriatriska kliniken Länssjukhuset i Kalmar och Eva Öfwerman, verksamhetschef Mobila asylteamet Bräcke diakoni.
Moderator: David Liljequist, Förbundsombudsman Vårdförbundet.

Eva Öfwerman

54.Sjukvården mår inte bra

Hälso- och sjukvården i Sverige blir bättre. Allt fler överlever t ex hjärtinfarkt, diabetes och cancer. Men det finns även en annan sida av vården. Med stängda vårdplatser, långa väntetider och brist på kompetent personal. Detta och mycket annat bidrar till att missnöjet hos patienter och anhöriga ökar. 2016 mottog IVO över 15% fler klagomål. Vilka är då lösningarna? Finns det överhuvudtaget en samsyn bland vårdens aktörer hur man ska gå tillväga och vad som ska prioriteras för att vända den här utvecklingen?

Hans Karlsson, direktör för avd. vård och omsorg SKL, Sineva Ribeiro, ordf. Vårdförbundet, Heidi Stensmyren, ordf. Sv. läkarförbund och Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Moderator: Hanne Kjöller, journalist Expressen.

Hans Karlsson
Heidi Stensmyren
Ann-Marie Wennberg
Sofia Palmquist
Sineva Ribeiro
Hanne Kjöller

55.Två vägar till höjd kvalitet på äldreboenden

Bättre mat och fler aktiviteter ökar trivseln på äldreboenden. I Grums har man tack vare projektet Heltid och mer nöjda äldre kunnat utöka arbetstiden för personalen och erbjuda de boende mer aktiviteter och ökad samvaro. Ökad yrkesstolthet och ökad nöjdhet bland boende och anhöriga har blivit resultatet. På Tallnoret i Ljusdal har man genom utbildning och ändrade matrutiner minskat undernäringen bland demenssjuka. I steg ett förändrades måltidsmiljö och sittställningar, i steg två kosten. Mindre portioner och fler måltider har gett resultat, 71 procent har ökat i vikt.

Ann Georgsson, förbundsombudsman Kommunalo och Anna Forsberg, enhetschef Ljusdals kommun.
Moderator: Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef Kommunal.

Maja Fjaestad

56.Offentlig företrädare eller vanlig medborgare – om bisysslor, jäv och etik inom kommuner, landsting och region

I ljuset av händelser av misstänkt korruption och olämpligt beteende inom flera myndigheter diskuteras frågan om ämbetsmanna- och politikerrollen. Var går gränsen mellan personligt, privat och offentligt? Och är det som är lagligt alltid lämpligt? Hur står det till med den moraliska kompassen bland företrädarna för det offentliga Sverige 2017?

Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM), Maria Vikingsson, kommunchef Sotenäs Kommun, Peter Alestig Blomqvist, reporter Svenska Dagbladet, Paul Lindvall (M), ordförande SKL:s demokratiberedning och 2:e vice ordf kommunstyrelsen Linköping samt Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist och Cecilia Berglin, SKL.

Natali Phalén

1.Welcome to Excellence Summit in Gothenburg

The organizers Mats Deleryd, CEO SIQ - the Swedish Institute for Quality, Lars Sörqvist, CEO Sandholm Associates and Henrik Edman, CEO Kvalitetsmässan greets the delegates welcome to Gothenburg and Excellence Summit.

Representatives for EOQ, ASQ, JUSE and SAQ discuss their view of quality on the theme “The future of quality and the quality of future!”.

Lars Sörqvist

14.Success in today’s business enviroment – Sutstainability Strategies

Mr. Tom Johnstone, Chairman of Husqvarna Group and former President and CEO of the SKF Group will together with Mrs. Anna Granö, Managing Director Hewlett Packard Enterprise Sweden, elaborate on how digitalization and the “speed of change” influences corporate strategies of today. How are we successful in today´s business world and going forward and how can we use sustainability strategies as a platform for excellence and prosperity – Interactive session with the audience.

Tom Johnstone, Chairman of Husqvarna Group and Anna Granö, Managing Director Hewlett Packard Enterprise Sweden.

Tom Johnstone

57.Tillsammans för framtidens stad

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. ABC-staden 2.0 är ett konkret exempel på hur detta kan uppnås. Vi har idéer om den goda staden där människor bor, arbetar och möts och där vi med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där människor vill leva – länge. Vi är beredda att tillsammans med politiken och akademin förverkliga ABC-staden 2.0 eller det vi kallar Activity Based City. ”Partnership is the new leadership” – ABC-staden är ett gemensamt initiativ av MTR, WSP, Scania och Skanska. Välkommen att lyssna till våra idéer kring den goda staden!

Mats Rönnbo, Skanska, Thomas Sandell, Sandellsandberg Arkitekter, Åsa Elm, MTR och Fredrik Bergström, WSP.
Moderator: Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH.
Seminariearrangör: Skanska.

58.Demokrati hjälper inte mot korruption

Sverige är ett av världens minst korrupta länder. Ändå briserar det stora skandaler med jämna mellanrum, både på nationell och lokal nivå. Trots en allt hårdare lagstiftning mot den här sortens beteende försvinner inte korruptionen. Men graden av korruption är inte kopplad till formella regler. Det är de informella reglerna som styr, ”man gör som man brukar och som alla andra gör”. Hur kommer man då tillrätta med korruption? Ska vi förlita oss på människors goda vilja eller kan man styra mot ett mindre korrupt samhälle? Möt antikorruptionens grand old lady som menar att ytterst handlar det om den enskilda människans egen moral.

Inga-Britt Ahlenius, antikorruptionsexpert med mångårig erfarenhet från Riksrevisionen och FN.
Samtalsledare: Britt-Marie Mattsson, GP.

Inga-Britt Ahlenius
Britt-Marie Mattsson

59.Framtidens arbetsplats för alla – vad innebär det och vad är chefens roll?

Tillvaron på våra arbetsplatser kommer att förändras allt snabbare. Orsakerna är flera men digitaliseringen, globalisering och inte minst ökad mångfald är tveklöst framträdande. Invanda kulturer och vanor utmanas av nya. Under seminariet diskuterar vi ledarskap som främjar att det gemensamma tillvaratas samtidigt som vi värderar olikheter högre. Hur ser framtidens arbetsplatser ut där vi använder det nya, samspelar för att nå uppsatta mål och alla medarbetare, oavsett bakgrund, trivs och känner att de kan vara sig själva?

Frida Ohlsson Sandahl, författare, Pirjo Lahdenperä, professor Mälardalens högskola, Jonny Lettisen, enhetschef Stockholm Stad, Ann-Therése Enarsson, vd Futurion AB, Ivan Stipic, verksamhetschef Vision Göteborg och Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.
Moderator: Lotta Ekstedt, chefredaktör Chefen i Fokus.
Seminariearrangör: Vision.

Pirjo Lahdenperä
Frida Ohlsson Sandahl
Jonny Lettisen
Veronica Magnusson
Ann-Therése Enarsson
Lotta Ekstedt

60.Framtidens Sverige

Sverige är i omvandling. Teknologi, demografiska förändringar och globaliseringen förändrar vårt land och förutsättningarna för offentlig verksamhet. Hur ser framtidens offentliga verksamheter ut? Hur möter vi förändringar i omvärlden? Vilka är de nya kraven på ledarskap, organisation och kommunikation? Möt två mycket erfarna personer med erfarenhet av allt från regeringsuppdrag till organisationsutveckling av offentliga verksamheter och utveckling av innovationskulturer.

Per Schlingmann, kommunikationsexpert och Lisa Lindström, grundare och vd för designbyrån Doberman.

Se Per Schlingmanns's film om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Per Schlingmann
Lisa Lindström

61.Vilka anpassningar och förändringar krävs i våra styrsystem?

Många kommuner vittnar om att befintliga styrsystem blivit allt för komplexa och svåra att hantera. Mål- och resultatstyrningen utvecklas men organisationen börjar tappa förtroende för den. Borde det inte vara tvärtom? Andra kommuner talar om att man ändrar fokus mot t ex ett mer inkluderande och medskapande förhållningssätt. Men hur kan vi då förenkla våra styrsystem och anpassa dessa utifrån ett förändrat fokus? Lyssna till intressanta inspel som på olika sätt visar på att vi måste förändra våra styrsystem.

Morten Hyllegaard, BETA Udviklingsbureauet, Caroline Depui, kommunchef Hammarö, Annika Wallenskog, chefekonom SKL och Malin Aronsson, kommundirektör Gislaved.
Moderator: Christine Feuk, projektledare SKL.

Caroline Depui
Annika Wallenskog
Malin Aronsson

62.Styrningsmöjligheter i en ny kommunallag

I den nya kommunallag som träder i kraft den 1 januari 2018 finns flera nyheter som har betydelse för styrningen. Det handlar framförallt om möjligheten att stärka styrelsens ställning. Vilka politiska möjligheter och vilka risker ligger i en sådan stärkt ställning? Med den nya kommunallagen kommer också ett nytt krav på styrelsen att ta fram en instruktion för kommunchefen. Hur en sådan ska se ut är upp till varje styrelse att besluta. Vilka frågor är viktiga lyfta fram och hur kan arbetet följas upp?

Helena Linde, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting, Hans Knutsson, lektor KEFU Lund universitet, Ann Sofie Andersson Kommunstyrelsens ordförande i Östersunds kommun, Fredrik Hansson v. kommunstyrelseordförande och Ann-Charlotte Järnström kommundirektör i Kungsbacka kommun.

Ann-Charlotte Järnström
Hans Knutsson

63.Kvalitetsutveckling kräver ledarskap

Kvalitetsprofessionella har under lång tid fokuserat på strukturen av kvalitetsledningssystem och dess processer. Men utan den högsta ledningens fulla engagemang att etablera den rätta kulturen sker ingen utveckling. Konceptet kvalitetsutveckling måste också vara en del av verksamhetens strategi, där alla medarbetare ska förstå, vara engagerade och involverade. Det är endast om dessa tre huvudområdena fungerar tillsammans som ständiga förbättringar kan fungera. Lyssna till två ledarförebilder om detta viktiga budskap!

Tom Johnstone, ordförande Husqvarna AB och tidigare vd AB SKF samt Leif Östling ordförande Svenskt Näringsliv.
Seminariespråk: Engelska.

Leif Östling
Tom Johnstone

64.Möt Sveriges DigitaliseringsKommun 2017

Framväxten av det digitala samhället erbjuder stora möjligheter för den enskilde, företag och organisationer. Utvecklingen innebär också möjligheter för Sveriges kommuner att bygga ett samhälle som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer. Digitaliseringen ställer krav på satsningar som tillgodoser privatpersoners och företagens förväntningar på smarta digitala välfärdstjänster och en kostnadseffektiv service med hög kvalitet. Möt den kommun som är bäst på att använda digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare.

Moderator: Åsa Zetterberg, sektionschef digitalisering SKL.
Bakom utmärkelsen står SKL, Kvalitetsmässan, Finansdepartementet, PwC, VINNOVA samt IT&Telekomföretagen.

Åsa Zetterberg

65.Kurs Digitalisering. Del 1 – digitaliseringens transformerande kraft.

Digitalisering talas nu om av alla som en av de största förändringarna som alla verksamheter kommer att påverkas kraftigt av, men vad innebär digitalisering? Hur kan man dra nytta av digitaliseringens transformerande kraft? Vilka förändringar kommer digitaliseringen ha på vårt samhälle, på våra verksamheter och på varje individ? Kommer digitaliseringen ta alla våra jobb och hur ska vi möta denna förändring?

Kursledare: Jan ”Gulan” Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion och Digital champion of Sweden. En kurs i två delar.

Jan Gulliksen

66.Så borde den svenska skolan fungera

Skolans negativa utveckling måste brytas med resoluta förändringar. Annars kommer Sverige inte klara samhällsutmaningar som ungdomsarbetslöshet och integration. Den postmoderna hållningen avseende inlärning, kunskap och undervisningsinnehåll behöver förändras och lärarrollen behöver förtydligas avseende det pedagogiska ledarskapet. Barn som behöver extra stöd måste identifieras tidigt och få ett formativt stöd. Läsförståelsen måste höjas hos alla elever eftersom den är så starkt förknippad med utvecklingen av abstrakt tänkande. För att nå detta behövs en reform av lärarutbildningens innehåll.

Martin Ingvar, professor Karolinska Institutet.

Martin Ingvar

67.Nordic Health Convention – jämlik hälsa i Sverige, när då?

Barn och unga rör sig oroväckande lite och sjuktalen ökar. Men det gäller inte alla. Det skiljer sig stort mellan olika grupper i samhället. Vad behöver hända för att öka jämlikheten inom hälsan? Vilka beteendeförändringar behöver ske och vilka beslut måste ske på nationell nivå. Det är bråttom nu. Behöver vi spränga stuprören och hur gör vi det?

Inledning: Laura Hartman docent i nationalekonomi och ledamot i Kommission för jämlik hälsa.
Panel: Daniel Berglind, PhD Karolinska Institutet, Johan Färnstrand, regiondirektör Region Gävleborg, Carolina Klüft, projektledare GEN-PEP, Hans Karlsson, direktör för avdelningen för vård och omsorg på SKL och Erik Söderberg Riksidrottsstyrelsen, ordf i Sv Skolidrottsförbundet.

Carolina Klüft
Laura Hartman
Hans Karlsson
Erik Söderberg

68.Kan en personcentrerad nära vård vara svaret på vårdens utmaningar?

Samhället står inför stora utmaningar. Vården är sjukhustung och håller inte samman. Hälsan i befolkningen är långt ifrån jämlik. Dessutom upplever många patienter att de inte görs delaktiga i sin egen vård. Vårdförbundet menar att en personcentrerad nära vård kan möta dessa behov på ett bra sätt. Vi bjuder in till ett samtal om hur framtidens nära vård kan bidra till en hälsofrämjande och sammanhållen vård för patienten och en bättre arbetsmiljö för vårdens medarbetare.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Marie Bladh, verksamhetsutvecklare Hälsostaden Ängelholm, Emma Spak, SKL, fd ordförande i SYLF, Catarina Wallengren, GPCC och Britt-Marie Ahrnell, patient/närstående.
Seminariearrangör: Vårdförbundet.

Sineva Ribeiro

69.Genom berättelsen till livet – ett upplevelsebaserat ”changeinarium”

Hur kan vi stimulera livsberättelsen hos gamla och sjuka? Vilka tekniker finns det för att locka fram och gestalta minnen och drömmar? Med allt från VR till kollaborativa aktiviteter blir komplexa frågeställningar belysta ur flera perspektiv, och genom dialogorienterad interaktion omvandlade till en verktygslåda av metoder att ta med hem för att skapa egen verkstad.

Processledning: Pernilla Glaser, författare, förändringsledare och utvecklare av lärmiljöer. Konceptutveckling: Rise Interactive.
Seminarium med VR-hjälmar, kunskapsdelning och upplevelser. Max 60 platser.

Pernilla Glaser

70.Komplexa samhällsfrågor kräver mångas engagemang

Politiker ställs allt oftare inför komplexa frågor där medborgarna visar en sviktande tillit till det demokratiska systemet. Den allt mer komplexa samhällsstrukturen kan ingen lösa själv utan hela samhället måste engageras för att hitta hållbara lösningar för den lokala utvecklingen. Det innebär både möjlighet till påverkan men också ansvarstagande för sin lokala miljö. Ta del av SKLs modell för medborgardialog i komplexa frågor som används i ett antal kommuner. Linköpings kommun beskriver även sitt arbete i stadsdelen Berga.

Anna Bjärkmar, utvecklingsstrateg, Helena Balthammar, borgmästare och Mikael Sanfridsson (S), kommunalråd, Linköpings kommun, Martin Sande och Bernard Le Roux, Dialogues, Uba Aden, verksamhetsledare ABF Östergötland samt Lena Langlet, SKL, och boende i stadsdelen Berga.

Helena Balthammar
Mikael Sanfridson

71.Så kan vi lösa kompetensbristen

Svensk arbetsmarknad är urstark. Trots det finns utmaningar. Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Det krävs en rad parallella insatser för att råda bot på kompetensbristen. En stor möjlighet är den stora gruppen utrikes födda som kom under 2015– 2016 och som behöver etablera sig i samhället så fort som möjligt. Dessa människor är viktiga resurser, men etableringen kräver mycket arbete och en bred och gedigen samverkan mellan olika samhällsaktörer.

Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen, Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen och Olof Åslund, generaldirektör IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
Moderator: Morgan Olofsson.
Seminariearrangör: Arbetsförmedlingen.
Se Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Mikael Sjöberg
Ann-Sofi Lodin

72.Kvalitetsstyra eller vinstreglera för bättre välfärd?

Reepaluutredningen ansåg att det i princip inte går att mäta kvaliteten i välfärden. Men stämmer det? Vad anser kvalitetsforskningen? Vilka mått bör finnas? Vad bör man inte mäta? Hur kan kvaliteten utvecklas? Hur arbetar ledande organisationer, i och utanför välfärden, med kvalitet idag?

Anders Morin, välfärdspolitiskt ansvarig Svenskt Näringsliv, Damian Brunker, utbildningsansvarig Internationella Engelska Skolan, Lars Sörqvist, docent KTH och vice president International Academy for Quality, Anders W Jonsson (C), gruppledare och ledamot av Socialutskottet, Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson (M), Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd SLL och Karin Pleijel (MP), ordförande Utbildningsnämnden i Göteborg.
Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv.

Lars Sörqvist
Erika Ullberg
Karin Pleijel

73.Det storartade ledarskapet

Som ledare har du uppdraget att hela tiden öka din organisations effektivitet och produktivitet. Det sker i samspel med medarbetarna genom att vara både intressant, inspirerande och skicklig på att mana till handling. Som chef behöver du kunna stimulera andras motivation och drivkraft. Det kräver att man kan kommunicera med övertygelse och trovärdighet. Välkommen till en presentation där du får insikt i hur du använder de sceniska uttrycksmedlen för en medveten och effektiv kommunikation.

Lena Ahlström, ledarutvecklare och vd samt Lia Boysen och Jimmy Meurling båda skådespelare och scenspråkshandledare på Ledarstudion AB.

Lena Ahlström
Jimmy Meurling

74.Framtidens ledarskap

Kraven på ledarskap förändras. Vad kan den offentliga sektorns verksamheter lära sig av Sveriges mest framgångsrika digitala företag? Hur gör man sig attraktiv som arbetsgivare och hur skapar man en organisationskultur som uppmuntrar medarbetarna att ta egna initiativ samtidigt som alla strävar efter samma mål? Vad är ett framgångsrikt kommunikativt ledarskap i vår tid? Möt en person med ledaransvar i Sveriges mest framgångsrika digitala företag.

Jenny Hermansson, vd för Spotify i Norden.
Samtalsledare: Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert.

Se Per Schlingmanns's film om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Per Schlingmann
Jenny Hermansson

75.Agil styrning i ett globalt företag och i en kommun. Hur kan vi lära av varandra?

”Beyond budgeting”, Agil styrning, tillit är några begrepp som används i styrningen av ett av Skandinaviens största bolag – Statoil. Agil styrning och tillit är begrepp som även har börjat användas i svenska kommuner. Vad kan detta betyda i en kommunal kontext? Finns det lärdomar som offentliga organisationer och företag som Statoil kan ge varandra? Vad är likheter och vad är skillnader?

Bjarte Bogsnes, Vice President Performance Management Development Statoil, Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande och Lilian Eriksson, kommundirektör, Ängelholms kommun.
Moderator: Gunnar Gidenstam, projektledare SKL.

Bjarte Bogsnes
Lars Nyander
Lilian Eriksson
Gunnar Gidenstam

76.Tillitsbaserad styrning

Sedan början av 1990-talet har begreppet New Public Management (NPM) kommit att bli synonymt med hur man styr och kontrollerar verksamheter inom den offentliga sektorn. Nu vill regeringen istället utveckla en tillitsbaserad styrning av det offentliga Sverige där syftet är att skapa större nytta och kvalitet för medborgarna. Vad innebär det för offentliganställda chefer och medarbetare? Efter den danska tillitsutredningen har Köpenhamns kommun infört tillitsbaserad styrning. Vilka är erfarenheterna därifrån och hur fungerar det i praktiken?

Laura Hartman, ordförande Tillitsdelegationen och Tina Øllgaard Bentzen, Danmarks första PhD på tillitsbaserad styrning och forskare Roskilde Universitet.
Moderator: Gunnar Wetterberg, samhällsdebattör med lång erfarenhet av både statlig och kommunal verksamhet.

Laura Hartman
Tina Øllgaard Bentzen
Gunnar Wetterberg

77.Kvalitet och kultur i kombination, ett framgångsrecept? Hur gör IKEA?

Två världar möts, den akademiska och den praktiska. Resultatet från detta forskningsprojekt visar vad en kvalitetskultur är och består av. Projektet har genomförts i samproduktion mellan akademi och praktik, bestående av sju stora organisationer i både offentlig och privat sektor. IKEA har byggt en mycket stark företagskultur på värderingar med ursprung från Småland. Dessa värderingar driver medarbetarnas beteende oavsett geografisk placering i världen. Exempel på vilka faktorer som främjar en framgångsrik kvalitetskultur utlovas.

Åsa Rönnbäck, forskningschef SIQ, Peter Cronemyr, universitetslektor Linköpings universitet och Ulf Gustavsson, Learning & Development Manager IKEA Group.

Åsa Rönnbäck
Peter Cronemyr

78.Så kan artificiell intelligens vässa välfärden

I allt snabbare takt kommer ny teknik med självkörande bilar, digitala doktorer som kan ställa diagnoser träffsäkrare än människor, system som kan automatisera beslut och läromedel som anpassar sig efter varje elevs behov. Många av dessa teknologier är billigare än alternativen, men inte sällan sätter den svenska lagstiftningen käppar i hjulet. Hur kan svensk offentlig sektor bli redo att dra nytta av dessa möjligheter på bästa sätt?

Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg, Göran Lindsjö, AI-rådgivare LimeTreeLake, Åsa Zetterberg, sektionschef avdelningen för digitalisering SKL, Martin Lundqvist, Partner McKinsey och Martin Andreasson (M), regionråd Västra Götalandsregionen.
Moderator: Per Mosseby, entreprenör och föreläsare.
Se Per Mosseby om sin medverkan på Kvalitetsmässan
Se Darja Isaksson om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Darja Isaksson
Åsa Zetterberg
Per Mosseby
Göran Lindsjö

79.Kurs Digitalisering. Del 2 – digitalisering och digital arbetsmiljö.

Hur kommer digitaliseringen att påverka våra arbeten och våra arbetsmiljöer? Kan man bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och beakta våra digitala arbetsmiljöer? Vad är digital arbetsmiljö och digitala arbetsmiljöproblem? Hur kan man använda kunskaper från människa-datorinteraktion och användarcentrerade verksamhetsförändringsprocesser för att utveckla vår framtida digitala arbetsmiljö?

Kursledare: Jan ”Gulan” Gulliksen, professor i Människadatorinteraktion och Digital champion of Sweden. En kurs i två delar.

Jan Gulliksen

80.Demokrati – på riktigt!

Ett uthålligt arbete med de gemensamma värderingarna har lagt grunden för en tydlig processkarta, som håller ihop och ger transparens och härledbarhet i det systematiska kvalitetsarbetet. Mottagaren av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016, Falu Frigymnasium, berättar om sin gemensamma resa i en skola med stort engagemang, stor trivsel, och med goda resultat. En skola där allas delaktighet utvecklar elever, lärare och hela skolans verksamhet.

Maria Pettersson, rektor Falu Frigymnasium.
Moderator: Maria Viidas, senior projektledare SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Maria Pettersson

81.Nordic Health Convention – 1 timma om dagen! MINST!

I maj presenterades en ny studie av barn och ungas dagliga rörelse där kontrollgrupperna mäts med hjälp av sensorer. Den första studien i sitt slag. Resultatet förskräcker. Bara 41 % når hälsorekommendationen för fysisk aktivitet en timma om dagen. Men i finländska Seinäjoki har en målmedveten satsning i kommun och civilsamhälle bl a resulterat i halverad barnfetma hos 5-åringar på bara 6 år.

Gisela Nyberg, med. dr Karolinska Institutet och Ulla Frantti-Malinen, koordinator Seinäjoki samt representanter från Centrum för Idrottsforskning och Västra Götalandsregionen.
Seminariet delvis på engelska.

Ulla Frantti-Malinen

82.Styrning för en personcentrerad vård som håller samman för varje person

Det är helt avgörande hur uppdraget till vårdens verksamheter utformas för vilka resultat man kan uppnå. Idag hamnar många patienter mellan stolarna i övergångarna mellan slutenvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Vårdförbundet ser att det behövs en uttalad politisk riktning för att utveckla en personcentrerad nära vård som håller samman för varje person. Politiker i kommuner och landsting har en nyckelroll som arbetsgivare och uppdragsgivare.

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet i panelsamtal med kommun- och landstingspolitiker från olika delar av Sverige.
Seminariearrangör: Vårdförbundet.

Sineva Ribeiro

83.Idéer för arbetsliv utan hot och våld

Människor blir slagna, klösta, rivna eller får sina fingrar ur led; de blir fysiskt skadade; de utsätts för psykiskt lidande. Detta handlar om hot och våld i arbetet. Varför inträffar hot och våld? Vilka konsekvenser har det för individ, verksamhet och samhälle? Hur kan det förebyggas och vems ansvar är det?

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal, Annette Thörnquist, arbetsmiljöforskare, Jonas Attenius kommunalråd Göteborg och Veikko Pelto Piri, med. dr.
Moderator: Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef Kommunal.
Seminariearrangör: Kommunal.

Tobias Baudin
Annette Thörnquist
Veikko Pelto Piri
Maja Fjaestad

84.Nytt förslag om ett sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända

Mottagandeutredningen ska lämna förslag om ett framtida mottagningssystemet för asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Förslagen ska ha ett helhetsperspektiv på mottagandet och berör statens styrmedel, ansvarsfördelning mellan kommuner och statliga aktörer, ersättningar till kommuner och landsting samt tidiga insatser till asylsökande. Utredningen presenterar sina förslag och överväganden. Vad innebär de för kommuner och landsting? Hur påverkas nyanlända barn och vuxna? Skapar de bättre möjligheter för integration?

Martin Johansson, Mottagandeutredningen, samt representanter från kommuner, landsting och statliga aktörer.
Moderator: Per-Arne Andersson, direktör SKL.

Per-Arne Andersson
12:00 - 13:30

Lunch

85.Vad har Arbetsförmedlingen och Spotify gemensamt?

Arbetsförmedlingen har initierat en kraftfull satsning på digital innovation. Det har resulterat i ett antal nya tjänster och i samarbeten med både Google och Spotify. Det har tagit myndigheten till en ny position där tidigare konkurrenter har blivit en rik flora av samarbetspartners. Här presenteras några av de nyaste tjänsterna med fokus på nyanlända samt Arbetsförmedlingens program för öppen data.

Erik Sandström, direktör avdelningen Digitala tjänster Arbetsförmedlingen.
Moderator: Morgan Olofsson.
Seminariearrangör: Arbetsförmedlingen.

Erik Sandström

86.Bostadsbristen hämmar utveckling

Dagens bostadssituation påverkar företags möjligheter att kunna rekrytera vilket hämmar utveckling och konkurrenskraft. Samtidigt har byggandet och planeringsprocesserna dominerats av ett fåtal stora bolag Hur kan fler aktörer få möjlighet att bygga? Vad finns det för vettiga alternativ? Svaret kan inte vara ett nytt miljonprogram. Hur kan vi skapa flexibla bostäder som människor har råd att bo i? Och hur bygger man blandat och spännande, och samtidigt hållbart?

Peter Eriksson, bostadsminister, Robert Hannah, bostadspolitisk talesperson (L), Gunilla Glasare, chef för avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad SKL och Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.
Moderator: Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare.

Peter Eriksson
Robert Hannah
Gunilla Glasare
Henrik Landelius
Helena Stålnert

87.Att leda i en komplex vardag

Hur skapa resultat och utveckling i en vardag som är i ständig förändring? Samhällsförändringarna sker på olika sätt och på samma gång. Förändringar inom de tekniska och sociala områdena accelererar i hög takt. Att leda i en politiskt styrd organisation, där transparens och regelverk är centrala komponenter, kräver mycket av dig som chef inom offentlig sektor. Under föreläsningen kan du ta del av perspektiv som utvecklar dig i din vardag. Inte minst får du tips på hur du undviker en del av alla fallgropar som kan uppenbara sig för dig i din chefsroll.

Peter Berg, ledarskapsutvecklare Ledarna och Ida Zetterqvist-Hoel, enhetschef Rättspsykiatrin Trelleborg, vinnare av Guldkransen 2017.
Seminariearrangör: Ledarna.

88.Framtidens kommunikation

Hur ser det nya kommunikationslandskapet ut när alla plötsligt kan kommunicera med alla? Vilka konsekvenser får detta och hur kan man ta vara på de möjligheter som följer. Vilken betydelse spelar nya kanaler som YouTube, Instagram och Facebook? Var i kommunikationslandskapet hittar vi framtidens medborgare och hur når vi dem? Och vad kan offentliga sektorn lära av en youtuber? Möt en av Sveriges mest erfarna kommunikatörer och en av Sveriges mest kända youtubers.

Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert samt Clara Henry, YouTube-profil.

Se Per Schlingmanns's film om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Per Schlingmann
Clara Henry

89.Möt Sveriges KvalitetsKommun 2017

Utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun har blivit en riktig kvalitetsstämpel för kommuner som bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och dessutom ligger i framkant. Att vinna utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är en bekräftelse på att kommunen bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Ett arbete där man har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, servicen, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Möt ett föredöme som delar med sig av sina erfarenheter från sitt kvalitetsarbete.

Moderator: Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting.
Bakom utmärkelsen står Sveriges Kommuner och Landsting, Kvalitetsmässan, Saco, Vision, Hypergene och NCC.

Vesna Jovic

90.Hur utvecklar vi svensk tillsyn?

Tillsynsarbete kan organiseras på flera sätt och områdena som omfattas av tillsyn är många. Möjligheterna likaså. Men kan arbetet effektiviseras? Hur kan tillsynen fördelas mellan statliga, kommunala och privata aktörer? För myndigheter och kommuner med tillsynsansvar kan ackreditering vara ett hjälpmedel som frigör både tid och resurser. Men hur fungerar det i praktiken? Och finns det andra sätt?

Jörgen Backersgård, ordförande Swetic, Sven-Inge Svensson, ordförande Föreningen Kommunala Miljöchefer, Peter Strömbäck, generaldirektör Swedac och Camilla Zetterberg, avdelningschef Kemikalieinspektionen.
Seminariearrangör: Swedac.

Se Peter Strömbäck, gd Swedac om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Peter Strömbäck
Camilla Zetterberg

91.Digitalisering – en möjliggörare för kvalitetsutveckling

När det råder givna spelregler på en marknad blir inre effektivitet viktigt. Men förändras spelreglerna då är det en helt annan modell för kvalitetsutveckling som gäller. Vi kan se detta fenomen när it-jättar som Google, Spotify, Klarna m fl ger sig in i branscher med helt nya affärsmodeller än som tidigare har existerat där. Det här måste vi förhålla oss till och det ställer helt nya krav på agilitet och kundförståelse inom alla delar av verksamheten. Från styrelse, ledning, affärsområden till ledare och medarbetare inom verksamheten.

Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg och ledamot i nationella innovationsrådet och Lars Sörqvist, docent KTH och vd för Sandholms Associates.
Se Darja Isaksson om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Darja Isaksson
Lars Sörqvist

92.Nära Uppsala – effektiv ledning och styrning

De senaste åren har Uppsala kommun genomgått stora förändringar i syfte att skapa ett hållbart samhälle med fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Föredragshållarna beskriver och exemplifierar framgångsfaktorer, utmaningar och erfarenheter från Uppsalas medvetna resa i styrning och ledning utifrån kärnvärden som nära, mer och tillsammans samt en vision om framtid.

Joachim Danielsson, stadsdirektör och Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör och chef för kommunledningskontoret, Uppsala kommun.
Seminariearrangör: Uppsala kommun.

Joachim Danielsson
Christoffer Nilsson

93.Innovationsledarlyft för ökad innovationskraft

Innovation i offentlig verksamhet ska skapa större nytta och kvalitet för medborgarna. Men hur ska det gå till? Hur kan vi utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation så att innovationskraften stärks? I detta seminarium vill vi med exempel från forskning och praktik bjuda in till dialog om utmaningar och möjligheter för ett ”innovationsledarlyft” i offentlig verksamhet.

Kristina Larsen, handläggare Vinnova, Marianne Claesson, HR-chef SDF Västra Göteborg,Monica Nyström, Senior forskare Karolinska Institutet och Karin Hovlin, konsult och partner Governo AB
Seminariearrangör: Vinnova.

Karin Hovlin

94.Hedersförtryck i skolan går inte att blunda för

I dagens Sverige agerar självutnämnda moralpoliser och oskuldskontrollanter som trakasserar kvinnor runtom i Sverige. Skolbarn separeras på skolbussar, tillåts inte att delta i gymnastik eller i skolans samlevnadsundervisning. Hedersrelaterade problem begränsar många barns liv och upptäcks i bästa fall av skolpersonalen. Hur kan skolans personal arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck? På många skolor är hedersbegreppet så laddat att många skolor helt enkelt väljer att inte prata om det för att undvika konflikter. Varför är det så? Och vilka skyldigheter har skolorna?

Juno Blom, utvecklingssamordnare Lst Östergötland, Helene Odenjung (L), kommunalråd Göteborg och representant från Riksorganisation mot hedersvåld (GAPF).
Moderator: Adam Cwejman, ledarskribent GP.

Juno Blom
Helene Odenjung
Sara Mohammad

95.Nordic Health Convention – det går inte att köpa sig fri från dålig arbetsmiljö

Vi vet att sjuktalen för yrkesverksamma rusar. Och att sjukskrivning och sjukfrånvaro på längre sikt har tydliga negativa konsekvenser för individers livskvalitet och medför ökade kostnader för samhället. För att skapa alla möjligheter för ett friskt och produktivt liv måste vi öka inslaget av fysisk aktivitet. Men hur genomför man nödvändiga förändringar på en arbetsplats? Alla är inte intresserade av att ändra sin livsstil.

Ingibjörg Jonsdottir, professor Göteborgs universitet, Alexander Orméus koncernchef Bra Bil samt Jessica Söderbäck, projektchef HiQ.

Ingibjörg Jonsdottir
Alexander Orméus

96.Digitala doktorer revolutionerar vården

Artificiell intelligens inom vården lovar snabbare och säkrare diagnoser såväl som skräddarsydda mediciner. På samma gång lär sig patienter mer och mer kring sina egna åkommor, och letar ofta vägar för att i större utsträckning sköta sin egen hälsa. Är svenska vården redo att ta till sig den nya tekniken, och vad krävs för att vi ska kunna dra nytta av den på bästa sätt? Hur kan samhället, patienten och nya aktörer samspela för att kunna dela data?

Sofia Svanteson, entreprenör och designstrateg Ocean Observations, Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL, Sara Lei, läkare Karolinska Universitetssjukhuset och Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting.
Moderator: Per Mosseby, entreprenör och föreläsare.
Se Daniel Forslund om sin medverkan på Kvalitetsmässan
Se Per Mosseby om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Sara Lei
Daniel Forslund
Per Mosseby

97.Ökad patientsäkerhet med legitimerade undersköterskor?

Trots att äldre med beviljad äldreomsorg ofta har flera diagnoser och behov av både omvårdnad och medicinska insatser finns inget krav på vilken kompetens personalen måste ha. Många anställda saknar helt vård- och omsorgsutbildning. Regeringens tidigare utredare menar att legitimation för undersköterskor både är svaret på ökad patientsäkerhet och ökad attraktion till yrket undersköterska. Löser vi både kompetensförsörjning och patientsäkerhet genom legitimation?

Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen och Tobias Baudin, ordförande Kommunal.
Moderator: Emma Ölmebäck, gruppchef Vård och omsorg Kommunal.
Seminariearrangör: Kommunal.

Susanne Rolfner Suvanto
Tobias Baudin

98.Få bättre koll på skolan

För att kunna fatta beslut om rätt insatser behöver huvudmännen kunskap om vad som fungerar och inte fungerar lokalt på sina skolor. En systematisk uppföljning och utvärdering skapar förutsättningar för långsiktig utveckling. Som politiker kan det dock vara en utmaning att möta den kombination av krav som finns på bättre uppföljning och analys av skolan samtidigt som man helst inte ska ”peta i detaljer”. Hur kan du som lokal politiker leda och styra utvecklingen av skolan genom en bra uppföljning och analys?

Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden och Anders Bergström, förvaltningschef, Skellefteå samt Maria Jarl, lektor i utbildningsvetenskap och Klas Andersson, lektor i pedagogik, GU.
Moderator: Per-Arne Andersson, avdelningschef SKL.

Per-Arne Andersson
Fredrik Stenberg
Anders Bergström
Maria Jarl

99.Vad händer när robotarna tar över?

Den svenska arbetsmarknaden håller på att förändras i grunden. Allt fler traditionella jobb ersätts av robotar och automatiserade processer. Hur ser de nya jobben ut, och vilka yrken finns kvar om 10 år? Vilka kompetenser och färdigheter krävs för få ett jobb i framtiden? Här presenterar Arbetsförmedlingen en bild av hur den svenska arbetsmarknaden ser ut 2027.

Annika Sundén, analysdirektör Arbetsförmedlingen, Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen och Sofia Brax, Sofia Brax AB och f d HR-, kommunikations- och hållbarhetschef Lindex.
Moderator: Morgan Olofsson.
Seminariearrangör: Arbetsförmedlingen.

Annika Sundén

100.Stoppa bidragen till bluff och extremism

Inhemsk extremism är en av våra största utmaningar där Socialstyrelsen rapporterar att var femte kommun eller stadsdel varit i kontakt med barn och ungdomar som involverats i våldsbejakande extremism, eller riskerar att bli det. Samverkan krävs mellan SÄPO, skola och socialtjänst att dela information för att sätta in förebyggande åtgärder mot radikalisering och extremism. Fungerar bidragsrutinerna bra eller behövs det en översyn av kontrollfunktioner för att säkerställa att inga offentliga medel går till extremistiska verksamheter.

Sofie Löwenmark, frilansande skribent med fokus på bidragssektorn, Roger Haddad, rättspolitisk talesperson (L), Anders Teljebäck (S), KSO Västerås och Mats Pertoft (MP), samordning terroristfrågor Regeringskansliet.
Moderator: Emanuel Karlsten, fristående journalist

Roger Haddad
Sofie Löwenmark
Anders Teljebäck
Mats Pertoft
Emanuel Karlsten

101.Bäst när det gäller

För att vara bäst när det gäller måste man skaffa sig den mentala styrkan som krävs för att våga gå till höger när alla andra går till vänster. Det gäller också att hitta något positivt när motgången är som värst. Få en unik inblick i världens bästa skidåkares vardagsliv som bl a delar med sig av ögonblicket då guldmedaljen är inom räckhåll för att sekunden senare vara en kamp på liv och död. Man måste våga tro på sig själv, våga säga ”Jag är bäst” och lura sig själv till framgång och möta sina rädslor. Det handlar helt enkelt om hur man går ifrån att säga att man vill vara bäst när det gäller, till att faktiskt vara just det!

Anja Pärson, en av världens främsta idrottare genom tiderna.

102.Framtidens talanger

Den offentliga sektorn måste vara attraktiv som arbetsgivare för att locka till sig framtidens talanger. Vi vet att kraven och förväntningarna på oss som arbetsgivare kommer att se helt annorlunda ut. Men vad innebär det? Vad är det som präglar milleniegenerationen? Vilka värderingar har dagens unga talanger? För att locka till oss framtidens medarbetare måste vi ha svaren på de frågorna.

Sofia Kacim, föreläsare om generation WHY och Anna Dyhre, expert på employer branding. Samtalsledare: Per Schlingmann, författare och kommunikationsexpert.

Se Per Schlingmanns's film om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Per Schlingmann
Anna Dyhre
Sofia Kacim

103.Arbetsgivarpolitikens roll i resultatstyrningen

En effektiv styrning av verksamhet kräver ett styrsystem med fokus på tydliga mål och uppföljning av resultat. Men för att lyckas skapa ett engagemang och en resultatkultur där styrsystemet påverkar och ägs av de som arbetar i organisationen krävs något mer än mål, indikatorer och uppföljningsrapporter. Bl a ett aktivt arbete med att påverka kultur, värderingar samt ledar- och medarbetarskap. Går det att bygga en resultatkultur med stöd av god arbetsgivarpolitik och HME?

Pärnilla Ahnfors Lindstrand, kvalitetsstrateg Kävlinge samt Örjan Lutz, projektledare och Anders Westlund, arbetsmiljöutredare, Sveriges Kommuner och Landsting.

104.#fossilfri2025

Tillståndet i världen visar att vårt nuvarande sätt att leva inte är hållbart i längden. Vi måste ställa om samhällsekonomin till att bli smart, inkluderande, innovativ och därmed långsiktigt konkurrenskraftig för framtiden. Det ekonomiska systemet måste justeras för att hjälpa oss att styra mot ett hållbart samhälle, det måste bli lönsamt att leva hållbart. Vilken roll kan forskningen spela för en samhällsutveckling i rätt riktning? Möt två f d idrottsstjärnor som har satt upp ett nytt mål efter sina idrottskarriärer, att bli fossilfria till 2025.

Björn Ferry, f d skidskytt och OS-guldmedaljör och Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten.
Moderator: Catarina Rolfsdotter-Jansson, journalist och programledare SVT.

Björn Ferry

105.Förbättra sjukvården tillsammans med patienter och innevånare

Ta del av exempel från avhandlingsarbeten där patienter och lokalinvånare varit delaktiga i framgångsrika förbättringsarbeten i Västra Götaland. Genom att utmana dominerande strukturer och kulturer inom vården – där patienten ofta förpassas till passiv mottagare – presenteras strategier för hur patient och invånare kan bli aktiva medskapare av hälso- och sjukvårdstjänster.

Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska Skaraborgs sjukhus och Erik Eriksson, forskare Teknikens ekonomi och organisation Chalmers.

106.Öppen panel med Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådets analyser och inspel kommer att ligga till grund för att genomföra och utveckla regeringens strategiska arbete med digitalisering. Regeringen vill därför arbeta öppet och få inspel från personer med ett brett spektrum av erfarenheter och kompetenser. Träffa digitaliseringsministern och flera ledamöter i Digitaliseringsrådet i ett öppet panelsamtal om regeringens Digitaliseringsstrategi, rådets uppdrag och hur Sverige kan bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter.

Peter Eriksson, digitaliseringsminister och ordförande i Digitaliseringsrådet samt rådets ledamöter Anna Felländer, Åsa Zetterberg, Darja Isaksson och Jan Gulliksen.
Moderator: Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare.
Se Darja Isaksson om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Peter Eriksson
Anna Felländer
Åsa Zetterberg
Darja Isaksson
Jan Gulliksen
Helena Stålnert

107.Möt Sveriges Modernaste Myndighet 2017

Den svenska statsförvaltningen av idag håller världsklass. Ändå finns det ett behov av att modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen ytterligare för att människor och företag ska få en bra och effektiv service. Uppdraget innebär ständig utveckling och ständiga förbättringar. Möt Sveriges Modernaste Myndighet 2017, den statliga myndighet som är bäst på väg i sitt samlade utvecklingsarbete.

Presentation av den vinnande myndigheten.
Panel: Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S, Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning Södertörns högskola och Njal Roomans, PwC.
Moderator: K-G Bergström, journalist.
Bakom utmärkelsen står Kvalitetsmässan, PwC, Saco-S och ST.

Jenny Madestam

108.Utmaningar med skolor i utanförskapsområden

Svensk skolas största utmaning är ojämlikheten menar många bedömare. Skolsegregationen har skapat skolor i utanförskapsområden med utmaningar som låga studieresultat, stort flöde av nyanlända elever och brister i det kompensatoriska uppdraget. Går det att bryta sig ur den negativa spiralen? Hur utvecklar man och förbättrar skolan trots dessa förutsättningar? Vi har samlat forskare och experter från akademin och fältet för att utmana bilden av den segregerade skolan som ett hopplöst fall.

Mats Widingson, Center för Skolutveckling Göteborg, Pirjo Lahdenperä, professor Mälardalens högskola och Hamid Zafar, rektor Sjumilaskolan Göteborg.
Moderator: Aleksandra Boscanin, ledarskribent GP.

Pirjo Lahdenperä
Hamid Zafar

109.Nordic Health Convention. Äldrehälsan – ett spår att utveckla

Nu när ”gammal” inte längre är så starkt kopplat till sjuk/svag, är äldrehälsa inte det samma som effekterna av en moderniserad äldrevård. ”Hälsa” handlar om det friska och om att i glädje vara upptagen av sina livsuppgifter. Äldrehälsan kräver ett radikalt nytänkande på helhetsnivån: vad ska vi lägga i begreppet hälsa för denna stora grupp människor med vittring på att kunna leva livet hela livet? Bodil Jönsson tar upp de 10 hörnstenar hon ser som viktigast för äldrehälsan. Hon tar också ansvar för att det samtal som påbörjas under seminariet fortsätter på nätet i en konstruktiv och meningsfull anda.

Bodil Jönsson, professor emerita Lunds universitet.

Bodil Jönsson

110.Bästa innovationsidé för eHälsa – vinnaren av SveaPriset

Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Då behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. Vi behöver ta tillvara på alla smarta idéer som bidrar till effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Möt vinnaren av SveaPriset 2017 och ta del av bästa innovationsidé för eHälsa.

Moderator: Karin Eriksson, enhetschef Vinnova.

Karin Eriksson

111.Hur skapa tillitskultur? – ett upplevelsebaserat ”changeinarium”

Tillitsdelegationen utreder hur vi kan arbeta mer med tillit i våra omsorger. Vad kan det innebära i praktiken? Hur skapar man en tillitskultur och vidmakthåller den genom personal och organisationsförändringar? Med allt från VR till kollaborativa aktiviteter blir komplexa frågeställningar belysta ur flera perspektiv, och genom dialogorienterad interaktion omvandlade till en verktygslåda av metoder att ta med hem för att skapa egen verkstad.

Processledning: Pernilla Glaser, författare, förändringsledare och utvecklare av lärmiljöer. Konceptutveckling: Rise Interactive.
Seminarium med VR-hjälmar, kunskapsdelning och upplevelser. Max 60 platser.

Pernilla Glaser

112.En trygg valrörelse

Vad bidrar till trygga förtroendevalda som vill finnas med i det demokratiska samtalet även när det blåser? Vilka aktiviteter genomför de kommuner och landsting som arbetar systematiskt för att förebygga och trygga sina politiker inför valet 2018? Hat och hot mot förtroendevalda ökar och det leder ibland till att människor avstår från att ta politiska uppdrag. De censurerar sig själva och undviker vissa frågor vilket undergräver vårt demokratiska system.

Marina Isaksson (S), KFO och Michael Björklund, säkerhetssamordnare, Filipstads kommun samt Susanne Eriksson, politisk stabschef (S) och Engla Bertolino, säkerhetssamordnare, Uppsala kommun.
Moderator: Anna Lindström, Sveriges Kommuner och Landsting.

Susanne Eriksson

121.Inställd – Open innovation i Vita Huset

Öppen innovation gör det möjligt för regeringar att engagera medborgarna att lösa komplexa problem, och dessutom bara betala för beprövade lösningar. Under Obamas tid som president experimenterade den federala regeringen i USA med ett flertal tillvägagångssätt för öppen innovation i offentlig sektor. Ta del av de bästa exemplen och lärdomarna från Vita Husets Office of Science and Technology Policy (OSTP). I seminariet kommer deltagarna även få överväga hur man tillämpar dessa metoder i sitt eget arbete.

Cristin Dorgelo, innovationskonsulent och f d chef för White House Office of Science and Technology Policy.
Seminariespråk: Engelska.

Cristin Dorgelo

113.Sverigestudien 2017 – vilka värderingar präglar ”Det nya Sverige”?

”Det nya Sverige”? Mycket har hänt i Sverige de senaste åren – både vad gäller politiska och samhälleliga förändringar. Hur har omvandlingen av samhället påverkat våra värderingar och vilka värderingar präglar idag våra arbetsplatser, kommuner och vår nation? Hur ser vår önskade framtid ut och vad behöver göras i landets kommuner för att nå dit? Sverigestudien är en årlig kartläggning av värderingar med syftet att skapa en bred och inkluderande dialog om klimatet som präglar vår samtid.

Christine Feuk, projektledare SKL, Peter Grönberg, Senior VP Culture Development AB Volvo, Lotta Lundberg, chef för Näringslivssamarbeten & Fundraising Fryshuset och Helena Stenberg (S), KSO Piteå kommun.
Moderator: Sara Farnebo, vd Preera.

Helena Stenberg
Sara Farnebo

114.En faktabaserad världsbild!

Vi människor föds med ett begär för socker och fett, men även för drama. Media, intresseorganisationer och lobbyister berättar dramatiska berättelser som handlar om extraordinära händelser och ovanliga människor. Alla dessa dramatiska berättelser ger en världsbild fylld av drama och som ofta är överdrivet negativ. Fakta visar en annan bild av världen: en värld som inte är delad i rika och fattiga, en värld där det mesta förbättras och den snabba befolkningsökningen snart är över. Den dramatiska världsbilden måste mötas med fakta och utbildning.

Olof Gränström och Mikael Arevius, Stiftelsen Gapminder samt Robert Olsson, programchef SVT.
Moderator: Pernilla Warberg.

115.Mental träning resulterade i 14 OS- och VM-medaljer

Den tredje mars 2013 stannade Sverige upp när Johan Olsson vann VM-guld i femmilen efter en över tre mil lång solokörning. Detta är redan en svensk idrottsklassiker. Därefter tog Johan ytterligare ett OS-guld i Sotji. Nu är Johan bland de allra största vinteridrottarna genom tiderna. Men vägen dit har varit kantad av sjukdomar, skador och negativt tänkande. Utan det långvariga samarbetet med mentala tränaren/coachen Stig Wiklund hade Johan inte nått de fantastiska framgångarna. Vilka mentala verktyg kan man använda för att öka sin prestationsförmåga?

Johan Olsson, skidåkare med 14 medaljer i OS och VM samt Stig Wiklund, mental tränare och coach.

Stig Wiklund
Johan Olsson

116.Öka kreativiteten och minska stressen

Kreativitet och innovationer bidrar inte bara till ekonomisk tillväxt. Det leder även till bättre arbetsklimat och friskare personal. Vilka är då ingredienserna som behövs för att göra en organisation framgångsrik och lönsam samtidigt som personalen får utlopp för sin kreativitet och känner välbefinnande? Ta del av erfarenheterna och forskningen som identifierar de olika roller som behövs för att skapa denna typ av organisation. Seminariet avslutas med en 20 minuter lång workshop.

Farida Rasulzada, doktor i psykologi och lektor vid Lunds universitet.

Farida Rasulzada

117.Hur hanterar kommuner en ständig befolkningsminskning på bästa sätt?

Kraven som kommuner med ihållande befolkningsminskning ställs inför är höga men inte oöverstigliga. I en fallstudie har vi klarlagt en rad kritiska faktorer som bidrar till att både ekonomi och verksamhetens kvalitet kan bibehållas, trots utmanande yttre förutsättningar.

Hans Knutsson, ekon. dr Företagsekonomiska institutionen Lunds universitet, Sven-Åke Draxten (S), kommunstyrelsens ordförande och Bengt Flykt, kommunchef, Bräcke kommun samt Mikael Lindfors (S), kommunstyrelsens ordförande och Katarzyna Wikström, kommunchef, Norsjö kommun.
Moderator: Bengt-Olof Knutsson, projektledare SKL.

Hans Knutsson
Sven-Åke Draxten
Mikael Lindfors
Katarzyna Wikstrom

118.Att styra med vision och förhållningssätt – i teori och praktik

Det är en stor utmaning att arbeta fram vision och förhållningssätt som verkligen blir styrande för organisationen. I april 2017 beslutade kommunfullmäktige i Lund med bred majoritet om en ny vision och gemensamma förhållningssätt. Beslutet var ett resultat av ett effektivt och strukturerat samarbete mellan ledande politiker och kommunens ledningsgrupp som kännetecknades av tillit och dialog. Ta del av vad som krävs för att arbetet ska bli framgångsrikt och specifikt hur arbetet genomfördes i Lund.

Sven-Martin Åkesson, konsult inom styrning och ledning, Anders Almgren (S), KSO, Anette Henriksson, kommundirektör och Mattias Hedenrud, ledningsstrateg, Lunds kommun.

Sven-Martin Åkesson
Anders Almgren
Anette Henriksson

119.Hur leda och styra utveckling av kvalitet i tjänster mot förstklassiga resultat?

Det är viktigt med rätt fokus, organisation och ledning för kvalitetssäkring och ständig utveckling av arbetsprocesser och rutiner som fokuserar på resultat. Därutöver krävs en stödjande kultur samt ett gott bemötande, engagemang och lyhördhet och att verksamheten drar nytta av nya möjligheter genom teknologi och digitalisering. Ta del av aktuella forskningsresultat samt flera exempel från svenska kommuner och andra offentliga verksamheter hur man organiserar och leder resultatfokuserad kvalitetsutveckling

Bo Edvardsson, professor Centrum för tjänsteforskning Karlstads universitet.

Bo Edvardsson

120.Innovationslabb för samhällsutveckling

I kommunhus, regeringskanslier och parlament världen över finns en ökande insikt om att det behövs annorlunda och bättre sätt att arbeta med uppdragen från väljare och medborgare när samhällsutmaningarna blir mer komplexa, kraven och förväntningarna ökar och budgetar pressas. Ett uttryck för denna utveckling är bildandet av innovationslabb med uppdrag att pröva nya metoder och arbetsformer som i sig bidrar till förnyade förhållningssätt. Ta även del av Förnyelselabbets process, metoder och testmiljöer som just initierats och som ska leda till förbättrade livsvillkor för ensamkommande.

Jesper Christiansen, Nesta, Pia McAleenan, projektledare Förnyelselabbet, Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier, Alex Liebert, ordförande Stiftelsen Svensk Industridesign, Inger Gustafsson, enhetschef Vinnova och Klas Danerlöv, ansvarig för innovationsfrågor SKL.

Jesper Christiansen
Pia McAleenan
Anders Ekholm

122.Hur skapa multisinnliga lärmiljöer? – ett upplevelsebaserat ”changeinarium”

Doftsinnet är kopplat till flest minnesfunktioner – ändå finns få lärsituationer med doftinslag. Hur kan vi skapa mer dynamiska multisinnliga lärmiljöer för att utvecklas empatiskt och sensoriskt såväl som tekniskt? Med allt från VR till kollaborativa aktiviteter blir komplexa frågeställningar belysta ur flera perspektiv, och genom dialogorienterad interaktion omvandlade till en verktygslåda av metoder att ta med hem för att skapa egen verkstad.

Processledning: Pernilla Glaser, författare, förändringsledare och utvecklare av lärmiljöer. Konceptutveckling: Rise Interactive.
Seminarium med VR-hjälmar, kunskapsdelning och upplevelser. Max 60 platser.

Pernilla Glaser

123.Tre vägar till bättre möten med patienter

Mötet mellan vårdgivare och patient är avgörande för kvaliteten i vården. Här får vi del av tre sätt att skapa bättre möten. Inom barnhälsovården används verktyget En förälder blir till för att genom vägledning och reflektion bidra till jämställt föräldraskap. Förstå mig rätt är en metod att minska missförstånden i vården. Det är ett enkelt vardagsnära sätt att förbättra kommunikationen som spritts till 5 000 vårdanställda i Västra Götaland. På Södra Älvsborgs sjukhus barnavdelning tar man bilden till hjälp för att patienterna ska vara förberedda och känna sig delaktiga i behandlingen.

Regionutvecklarna Peder Welin och Anke Samulowit, Kunskapscentrum för jämlik vård Västra Götalandsregionen samt Maria Börjesson, vårdenhetschef Barn- och ungdomskliniken Södra Älvsborgs sjukhus.
Moderator: Anjelica Hammersjö, regionutvecklare Västra Götalandsregionen.

Anke Samulowitz

124.Hur kan man lita på tekniken i framtidens vård?

Den tekniska utvecklingen i dagens vård ökar i snabb takt. Avancerad teknisk utrustning återfinns inte längre bara på högteknologiska avdelningar såsom intensivvårdsavdelningar, utan också på allmänna vårdavdelningar och i hemsjukvården. Detta ställer nya krav på kompetens och tekniskt kunnande. Därför är vården försiktigt inställd till att investera och implementera högteknologisk utrustning. Samtidigt finns det stora lärdomar att hämta från helt andra branscher så som t ex fordonsindustrin där autonoma fordon snart finns ute på våra vägar. Vågar man lita på tekniken? Vilka är möjligheterna om man bortser från hindren?

Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting, Jan Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion KTH, Daniel Persson, affärsutvecklingschef Min Doktor och Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare Kry.
Moderator: Karin Klingenstierna.
Se Daniel Forslund om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Johan Flodin
Daniel Forslund
Daniel Persson
Karin Klingenstierna
Jan Gulliksen

125.Alla hästar hemma

Uppsagd efter 11 år. Drunknad i praktikträsket. Hugo med adhd och lindrig utvecklingsstörning och Anna med Aspergers syndrom drabbas hårt av dagens tuffa arbetsmarknad. Vissa jobbar inte alls, andra stressas och pressas till utbrändhet. Men det finns lösningar! I vissa kommuner, arbetsförmedlingar och företag har man börjat jobba på ett helt nytt sätt och ser möjligheter istället för problem. En dramatisering av Östra Teatern. Efter pjäsen leder ensemblen en diskussionsstund kring frågeställningen.

Östra Teaterns ensemble: Maria Lindström, Petter Billengren och Joakim Sikberg.
Producent: Ulrika Ragnar Borell.

Maria Lindström
Petter Billengren
Joakim Sikberg

126.På väg mot MR-kommuner och MR-regioner?

Våren 2017 tog SKL beslut om en plattform för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Plattformen, som utgår ifrån det internationella konceptet ”Human Rights City”, är tänkt att fungera som ett utvecklingsverktyg åt kommuner, landsting och regioner som vill bedriva ett mer systematiskt MR-arbete. Hur kan plattformen användas och hur har de kommuner, landsting och regioner som vill utgå ifrån plattformen tänkt och gjort?

Elin Gustafsson (S), kommunalråd Lunds kommun, Ingela Hagström, avdelningschef social hållbarhet Uppsala kommun och Morten Kjaerum, direktör Raoul Wallenberginstitutet i Lund.

Elin Gustafsson
Ingela Hagström
Morten Kjaerum

127.Framtidens samhälle tar form i rymden

Den ökande urbaniseringen har stora likheter med livet för astronauter i rymdfarkoster och på månbaser. Rymdforskningen ger stora möjligheter att hitta nya innovativa lösningar som ger hållbarare byggnader och städer. En rymdfärja eller en framtida månbas är något av det mest hållbara man kan tänka sig; nämligen ett slutet ekosystem! Syre, vatten, mat och andra förbrukningsvaror måste hushållas med och i största möjliga mån kunna återvinnas. Det går inte längre att gräva där vi står, nya tankesätt krävs för att driva på utvecklingen.

Cecilia Hertz, rymddesignern med erfarenhet från NASA och grundare och VD av Umbilical Design samt kontrakterad av den europeiska rymdorganisationen ESA som Space Technology Broker för Sverige.
Anette Henriksson, kommundirektör Lunds kommun.
Moderator: Pernilla Warberg.

Cecilia Hertz
Anette Henriksson

128.Hoten från våldsbejakande extremister

Arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar och religiösa samfund. Hur allvarligt är problemet med våldsbejakande extremism? Hur hindrar vi radikalisering av ungdomar i förortsmiljöer?

Magnus Norell, terroristforskare, Pierre Durrani, religionshistoriker, Yassin Ekdahl, sekreterare Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Ahn-Za Hagström, enhetschef Säkerhetspolisen.

Moderator: Lotta Gröning, journalist Expressen.

Magnus Norell
Pierre Durrani
Lotta Gröning

129.Vem lär vem? – ett upplevelsebaserat ”changeinarium”

Hur ska organisationer förhålla sig till formell respektive informell kunskap? Vad innebär ett innovativt förhållningssätt i en offentlig institution? Hur kan vi bygga lärande organisationer tillsammans med medborgare? Med allt från VR till kollaborativa aktiviteter blir komplexa frågeställningar belysta ur flera perspektiv, och genom dialogorienterad interaktion omvandlade till en verktygslåda av metoder att ta med hem för att skapa egen verkstad.

Processledning: Pernilla Glaser, författare, förändringsledare och utvecklare av lärmiljöer. Konceptutveckling: Rise Interactive.
Seminarium med VR-hjälmar, kunskapsdelning och upplevelser. Max 60 platser.

Pernilla Glaser

130.Hur du talar inför folk och bemästrar din talskräck

De allra flesta känner obehag för att tala inför andra och många undviker helt att utsätta sig för den situationen. Samtidigt blir det personliga varumärket allt viktigare och kraven på att hålla olika presentationer i yrkeslivet ökar. Skådespelaren Stefan Sauk och hjärnforskaren Jan Marcusson berättar vad som egentligen händer i vårt huvud och våra kroppar när vi pratar inför andra. De ger också tips och visar hur vi kan bemästra vår scenskräck och bli bättre talare.

Stefan Sauk, skådespelare och Jan Marcusson, hjärnforskare och överläkare.

Stefan Sauk
Jan Marcusson

131.Den nödvändiga men svåra utmaningen att lyckas med styrning och verksamhetsutveckling

Att formulera mål och mäta resultat räcker inte för att styra en verksamhet. Det krävs en systematisk analys, en förståelse och tolkningsförmåga av resultaten, för att kunna styra och utveckla. Vid seminariet får du förutom att lyssna på en beskrivning av hur analysarbete kan genomföras, möta två kommuner som konkret beskriver sitt arbete med systematisk analys.

Peter Danestad, utvecklingsstrateg Ulricehamns kommun, Susanne Högling, verksamhetscontroller Örebro kommun samt Christine Feuk, projektledare och Gunnar Gidenstam, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting.

Gunnar Gidenstam

132.Arbetsmiljö vid upphandling, ett sunt konkurrensmedel

Upphandlingsfrågan är en kritisk händelse för att förebygga osund konkurrens. Beställare, leverantörer och utförare behöver bli bättre på att uppmärksamma arbetsmiljöriskerna vid upphandling, samtidigt visar vår undersökning att många upplever att de inte har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljö. Ofta efterfrågas inte heller leverantörens systematiska arbetsmiljöarbete. Lyssna till varför arbetsmiljön är en faktor att räkna med vid upphandlingar. Vid seminariet deltar förutom undersökningsföretaget Markör, Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och Trafikverket för att prata om hur de arbetar med arbetsrättsliga frågor och på vilket sätt myndighetssamverkan kan skapa förutsättningar för ett sundare och hållbarare arbetsliv och bidra till att motverka osund konkurrens.

Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör, Viveca Wiberg, projektledare, Anna Sundén, jurist, Nils-Erik Sandberg, upphandlingsledare, Arbetsmiljöverket, Peter Linsér, projektledare, Markör, Charlotta Frenander, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten, Magnus Johansson, biträdande enhetschef, Konkurrensverket och Roger Rang, inköpsstrateg, Trafikverket.
Moderator: Cecilia Garme
Seminariearrangör: Arbetsmiljöverket.

Cecilia Garme
Håkan Olsson

133.Från design av offentliga serviceplattformar till design av hela service-ekosystem

Med teknikutveckling och ökat deltagande av intressenter har offentliga organisationer gått från att erbjuda fördefinierade tjänster till serviceplattformar som gör det möjligt för andra aktörer att skapa nya tjänster för brukarna. Den portugisiska myndigheten för hälsoinformation (SPMS), tillhandahåller hälsoinformation till patienter och läkare, men gör det också möjligt för hälsoorganisationer och mjukvaruföretag att bygga på sin plattform för att utveckla nya tjänster. Vilka är utmaningarna när man ska utveckla ett helt service-ekosystem.

Lia Patrício, biträdande professor University of Porto.
Moderator: Bo Edvardsson, Centrum för tjänsteforskning. Seminariespråk: Engelska.

Bo Edvardsson

134.IoT för hållbara samhällen

Varför påstår många innovatörer att Internet of things inte handlar om onödiga prylar, utan om nödvändiga innovationer för att skapa ett hållbart samhälle? Varför vill Husqvarna gå från att vara ett produktbolag till att erbjuda tjänster till städer? Vad är skillnaden mellan uppkopplad omsorg och traditionell omsorg? Det finns farhågor för att man bygger bort empati och medmänsklighet med automatiseringen. Men det finns bevis för att uppkopplade prylar kan både sänka kostnader, rädda liv och förbättra livskvalitet för äldre.

Petra Sundström, VP People & Organization Construction Division Husqvarna Group, Michael Collaros, vd Aifloo, Markus Bylund, IT strateg Uppsala kommun och Torbjörn Fängström, programdirektör för strategiska innovationsprogram IoT Vinnova.
Moderator: Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg.

Se Darja Isaksson om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Darja Isaksson
Markus Bylund

135.En innovativ statsförvaltning

Kreativitet och nytänkande kanske inte alltid har förknippats med statliga myndigheter. Men bilden av myndigheter har ändrats, från tungrodda och rigida till att fungera som förebilder. Målet för förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning. Hur gör man då för att skapa en innovationskultur, som dessutom bidrar till myndigheternas utveckling och motsvarar förväntningar från medborgare och företag?

Karin Eriksson, enhetschef Vinnova, Clas Olsson, generaldirektör ESV och Brita Saxton, generaldirektör Trafikanalys.
Moderator: Karin Klingenstierna.

Karin Klingenstierna
Clas Olsson
Brita Saxton
Karin Eriksson

136.Digitalisering av skolan – en skandinavisk jämförelse

Hur bra är de skandinaviska länderna på att hjälpa eleverna att möta framtiden? Digitaliseringen av skolan har pågått under många år. Men det verkar som att det först nu börjar ta ordentlig fart, och att begreppet digitalisering nu omfattar betydligt mer än att bara köpa in datorer. Danmark, Norge och Sverige gör alla nationella satsningar för att få upp användningen av digitala verktyg i skolan. Vad är likheterna och vad är skillnaderna? Och i vilket land har man lyckats bäst?

Øystein Nilsen, avdelingsdirektør Senter for ITK i utdanningen i Norge, Finn Togo, kontorchef Styrelsen for IT og Læring Undervisningsministeriet i Danmark och Helene Öberg (MP), statssekreterare Utbildningsdepartementet i Sverige.
Moderator: Erik Blix, journalist och programledare Sveriges Radio.

Helene Öberg
Finn Togo

137.Kan man tävla om bättre hälsa?

USA:s hälso- och socialdepartement (HHS), är ett departement i USA:s federala regering med den primära uppgiften att skydda alla amerikaners hälsa och att tillhandahålla grundläggande mänskliga tjänster. Departementet står för stora förändringar där fokus har skiftats till att anamma innovativa lösningar tillsammans med externa aktörer för att nå sina mål. Genom att använda sig av innovationstävlingar har man lyckats nå stora framgångar när det kommer till att effektivisera vården. Ta del av hur myndigheten lyckats få medarbetarna att se framtiden och nu aktivt deltar i förändringsprocessen med målet inställt på att skapa bättre tjänster för allmänheten.

Sandeep Patel, Open Innovation Manager HHS i USA.
Seminariespråk: Engelska.

Sandeep Patel

138.Bemötande – på patientens villkor

Det finns väldigt mycket i själva bemötandet som kan orsaka stora skador, och andra saker som kan bidra till mycket läkning och tillfrisknande. Vilken betydelse har bemötandet för tillfriskningsprocessen? Är det t ex vården som ska bjudas in som partner i patientens liv och inte tvärtom, och är det personalen som ska vara följsamma snarare än patienten? Om bra och dåliga möten med vården ur ett patientperspektiv, om maktassymetri i psykiatrin samt diskussion utifrån läroboken ”den inhumana vården”.

Amanda Duregård, psykiatridebattör och journalist, Mats Gustafsson, överläkare vid Psykiatri psykos Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Lilas Ali, forskare och universitetslektor på GPCC, centrum för personcentrerad vård i Göteborg, och specialistsjuksköterska i psykiatri.

139.Vård nära – när sjukhuset kommer till patienten

Det pågår en ommöblering i vården. Människor med kroniska sjukdomar ska nu monitoreras och behandlas hemma. Det ökar tryggheten och friheten, men det ställer nya krav på integritet. Avancerad sjukvård flyttar hem och sjuka människor kan slippa känslan av att vara patient. Hur kan patientsäkerheten samtidigt garanteras? Att ge vård på distans ställer nya krav på vård- och omsorgspersonal, sjukhus och leverantörer. Var är bristerna i dag och hur ser de fungerande lösningarna ut? Välkommen på ett inspirerande seminarium med praktiska demonstrationer av framtidens lösningar som redan är här.

Karin Fröjd, ansvarig på Mobil närvård Västra Götalandsregionen, Björn Arkinger, affärsområdeschef Medhelp och Patrik Mattsson, digitaliseringschef Västra Götalandsregionen.
Moderator: Hanna Brodda, chefredaktör MedTech Magazine.
Seminariearrangör: MedTech Magazine.

140.Samhällsförändringar och hur de påverkar uppdraget som politisk ledare

Vilka förändringar i samhället kommer att påverka kommuner, regioner och landsting i framtiden? Hur kommer dessa att påverka uppdraget att styra och leda och att värna demokratin för toppolitiker? Utmaningar vi ser idag är t ex helhetsansvaret som innebär målkonflikter, komplexiteten, förväntningar på att kunna lösa allt. Hur kan vi förbereda oss för att möta framtiden? Välkommen på spaning om framtiden med fokus på det politiska ledarskapet.

Anders Ekholm vice VD på Institutet för Framtidsstudier., Maria Stenberg landstingsstyrelsens ordförande i Norrbotten, Madelaine Jakobsson kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling och Kristina Edlund Kommunstyrelsens ordförande i Linköping. Toppolitiker från SKL:s Referensgrupp om politiskt ledarskap. Moderator: Lena Lindgren Projektledare för politiskt ledarskap SKL

Anders Ekholm
Maria Stenberg
Madelaine Jakobsson
Kristina Edlund
11:30 - 13:00

Lunch

141.Samverkan ger flyktingar bättre start

Storstad och landsbygd innebär olika förutsättningar, men Göteborg och Åre har båda mött flyktingmottagandets utmaningar genom samverkan. Göteborg har genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP) skapat en helhetslösning för ensamkommande. I samarbete med den idéburna sektorn erbjuds boende, omsorg och extra insatser för att möta de ungas behov. I Åre har 85 procent av de nyanlända sysselsättning och många väljer att stanna i kommunen. Tidig validering, samarbete mellan offentliga och ideella aktörer samt tät uppföljning har visat sig vara en framgångsrik arbetsmodell.

Martin Söderström, tillväxtchef Åre kommun och Sofia Hendriksen, enhetschef Social resursförvaltning Göteborgs Stad.
Moderator: Lena Hörngren, journalist.

142.Minska de kriminella gängens makt

Den organiserade brottsligheten växer och utmanar myndigheternas förmåga att upprätthålla lag och ordning. Vi ser uppgörelser mellan olika gäng som eskalerar och skapar miljöer som inte fanns i Sverige för bara några år sedan. Ekonomisk vinning och makt är de centrala drivkrafterna. Det är ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället som måste bekämpa brottsligheten från flera håll samtidigt. Hur kan man och bör man agera för att motverka den organiserade brottsligheten?

Klas Friberg, regionpolischef Västra Götaland, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö, Jonas Ransgård (M), ), vice ordförande kommunstyrelsen i Göteborg och HNadja Aria- Garystone, chef för sociala verksamheter på Fryshuset
Moderator: Hasse Aro, programledare TV4.

Klas Friberg
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Hasse Aro

143.Att vara chef för Zlatan

Det finns stora likheter mellan att vara fotbollsdomare och att vara chef. Du förväntas ta snabba beslut utan möjlighet att diskutera med andra. Du ska hantera olika personligheter samtidigt som du ska få dina anställda (spelarna) att acceptera dina beslut och dig själv som den naturliga ledaren. Jonas Eriksson berättar om vikten av att bygga sitt team och hålla ihop det under extrema omständigheter. Med utgångspunkt från sina möten med världens bästa fotbollsstjärnor som Messi, Zlatan och Ronaldo delar han med sig hur han hittar synergier mellan ledarskapet i arbetslivet och idrotten.

Jonas Eriksson, domare på högsta internationella nivå med erfarenhet från VM, EM och Champions League.

Jonas Eriksson

144.Kurs Ledarskap i offentlig förvaltning – del 1

En ledarskapskurs för chefer i offentlig sektor som leder till ökad förståelse för och kunskap om ledarskap. Dessutom med möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en inblick i vad som krävs av ett offentligt ledarskap, samt hur du blir framgångsrik som offentlig ledare. Vad är unikt för ett ledarskap i offentlig sektor jämfört med andra sektorer? En mikrokurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och diskussion. En diplomkurs i regi av Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och Anders Ivarsson Westerberg, docent företagsekonomi, Södertörns högskola.

Jenny Madestam

145.Säkra att systemet håller – utveckla den moraliska kompassen i välfärdens verksamheter

Kommuners och landstings verksamheter är där i vardagens sysslor som de moraliskt laddade situationerna finns. Regelverket är grunden men byråkratin kan vara stel och kan fresta till en flykt från personligt ansvarstagande och motverka att vi bemöter individer på ett individuellt sätt. Seminariet genomförs i form av en workshop, där deltagarna ges möjlighet att tillsammans diskutera olika frågor inom området.

Tomas Brytting, professor och etikforskare Ersta Sköndal högskola.
Moderator: Märit Melbi, projektledare Sveriges Kommuner och Landsting.

Tomas Brytting

146.Ekonomin i Sverige, Europa och världen

Världen har gått in i 2017 med hög beredskap för ett turbulent år. Det har gett oss förutsägbar oförutsägbarhet påverkat av bl a Brexit och USA:s nya färdriktning. Samtidigt befinner sig Sverige i högkonjunktur med en minskande arbetslöshet och en ökande tillväxt. Men risken för bakslag kan inte uteslutas. Vad kan vi förvänta oss framöver och vad ska vi ha beredskap för?

Inledning: Henry Ohlsson, vice riksbankschef.
Panel: Anna Breman, chefekonom Swedbank, Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv och Annika Wallenskog, chefekonom Sveriges Kommuner och Landsting.
Moderator: Lotta Gröning, journalist Expressen.

Anna Breman
Bettina Kashefi
Annika Wallenskog
Henry Ohlsson
Lotta Gröning

147.Nya möjligheter inom äldreomsorgen med fokus på välbefinnande

Äldreomsorgen ställer allt högre krav på kvalitet, service och anpassad hälso- och sjukvård. I seminariet beskrivs hur nya sätt att förbättra service och kundupplevelser inom hälso- och sjukvården leder till ökat välbefinnande och kvalitet i världsklass. Utgångspunkten är praktiknära forskning som integrerar i första hand miljödesign, tjänsteforskning kring välbefinnande (well-being) med moderna principer för ledning och verksamhetsstyrning som bedrivs vid Cornell Institute for Healthy Futures.

Rohit Verma, professor Cornell University och chef för Cornell Institute for Healthy Futures.
Moderator: Bo Edvardsson, CTF Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Bo Edvardsson
Rohit Verma

151.Inställt – Patienter som förbättrar vården

I USA har rörelsen #WeAreNotWaiting startat som en motreaktion på vårdens syn på patienter som enbart hjälpbehövande och resurskrävande. I Sverige samlas nu patienter som inte vill vänta under paraplyet ”spetspatienter”. En spetspatient är en patient eller närstående som vet, kan och vill mer än vården förväntar sig. Spetspatienter utgår från sin egen situation och egenvård när de engagerar sig och deras arbete förbättrar vården för dem själva men även för andra patienter. Hur kan vården bättre möta deras behov?

Sara Riggare, doktorand i hälsoinformatik på Karolinska Institutet och spetspatient.

Sara Riggare

148.Vägen till en innovativ kommun

Kommuner behöver bli mer innovativa för att klara framtida utmaningar, men hur gör en kommun för att bli innovativ – på riktigt? Sex städer har fått stöd i Vinnovas utlysning om innovationsplattformar för hållbara, attraktiva städer. Städerna har lyft innovation som ett sätt att ta sig an utmaningar. Hur arbetar de, vad har de gemensamt och vad har de mött för utmaningar? Här är en chans att ta del av städernas erfarenheter. Möt projektledarna från Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm i en paneldiskussion.

Jenny Åström, projektledare Malmö Innovationsarena, Katarina Scott, verksamhetsutvecklare Lunds kommun, Carola Samuelsson, projektledare Borås innovationsplattform, Gunilla Åkerström, projektledare Göteborgs innovationsprogram, Sofie Pandis Iveroth, projektledare Innovationsplattform Hållbara Stockholm och Joakim Norman, projektledare Kiruna innovationsplattform.

149.Diginomics – transformation i allt högre hastighet

Digitaliseringen förändrar samhället och drivkrafterna i ekonomin. Nytt värde skapas i nätverk och företags värdekedjor, prismodeller och konkurrenssituationer ändras. Förändringen ställer höga krav på bättre utbildning och innovationer. Hur förbereder vi oss då för framtidens digitala ekonomi? Digitaliseringsekonomen Anna Felländer kommer att prata om digitaliseringens möjligheter och utmaningar både utifrån ett samhällsekonomiskt och organisatoriskt perspektiv.

Anna Felländer, digitaliseringsekonom och senior rådgivare.

Anna Felländer

150.Den traditionella uppstickaren – när kvalitet blir innovation

Hermods startades 1898 och är idag Sveriges största anordnare av Vuxenutbildning. En viktig framgångsfaktor är det systematiska och verksamhetsnära kvalitetsarbetet. Att få alla medarbetare att vara delaktiga i kvalitetsarbetet har varit en resa som inte alla gånger varit lätt. Kvalitetsledningssystemet Stjärnan är en motor för ökad effektivitet och en stark innovationskraft i utvecklingen av utbildningarna. Ta del av hur ledning och medarbetare får stöd i att förbättra sin tjänstekvalitet, arbeta effektivt och driva affärsutveckling.

Ulrika Lundquist, kvalitetschef och Charlotte Vällfors, utbildningsdirektör, Hermods.
Seminariearrangör: Hermods.

152.Norrtäljemodellen – bättre kontinuitet, högre kvalitet och tryggare vård

Kan Norrtäljemodellen förbättra vården i din kommun? Det unika samarbetet mellan kommun och landsting har skapat en bättre hälsooch sjukvård och omsorg. En viktig anledning är att vi slutat tänka i banor av landstingsvård och kommunal omsorg, det är lika ointressant för oss som för våra patienter, brukare och deras närstående. Vi samverkar med ett gemensamt kvalitetsråd och med innovativa samarbeten som ger upphov till samordnings- och effektivitetsvinster.

Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör Norrtälje kommun, Christian Foster, förbundsdirektör Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje och Peter Graf, vd TioHundra AB.
Seminariearrangör: Norrtälje kommun.

Ulla-Marie Hellenberg
Peter Graf
Christian Foster

153.Vardagligt hållbarhetsarbete

Det bästa avfallet är det som inte uppstår, är mottot för Kretslopp och vattens arbete inom Göteborgs stad med att förebygga avfall. Inom äldreomsorgen är målet minskat matsvinn samt mindre avfall från engångsprodukter. På kontorssidan jobbar man för att förlänga livslängden på IT-produkter och att förbättra inköpsrutiner. Dagliga verksamheten Linden i Halmstad jobbar med humanitär hållbarhet. Tack vare att brukarna tar bort vekeshållaren kan utbrunna värmeljusbehållare återvinnas. Aluminiumet skickas till Thailand och blir till arm- och benproteser och stearinet återvinns och blir till nya ljus.

Kerstin Andersson, verksamhetschef Daglig verksamhet Halmstads kommun och Karin Nielsen, processledare Kretslopp och vatten Göteborgs stad.
Moderator: Åsa Lindell.

154.Hur kan vi jämföra och ranka hälso- och sjukvårdens kvalitet för landsting och vårdgivare?

Det finns nu allt bättre tillgång på data om hälso-och sjukvårdens kvalitet. Det mesta publiceras öppet på hemsidor och i rapporter och används både i den offentliga debatten, i medierapportering och vid olika rankingar av hälso-och sjukvårdens kvalitet. Men vad kan vi egentligen säga om ett landsting, ett sjukhus eller en vårdcentrals kvalitet? Om Dagens Medicins sjukhusranking, kvalitetsindex för hjärtinfarktvård och jämförelser av diabetesvårdens kvalitet.

Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, Soffia Gudbjörnsdottir, Nationella Diabetesregistret och Annica Ravn-Fischer, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Moderator: Fredrik Westander, SKL.

Christina Kennedy
Soffia Gudbjörnsdottir
Tomas Jernberg

155.Yrkesutbildning, ja tack!

Intresset för yrkesutbildningar har minskat och vi riskerar en framtida brist på kompetent personal i många branscher. Ett flertal kampanjer har lanserats för att höja statusen och intresset för yrkesutbildningarna? Ger det någon effekt? Hur ska man tänka för att få både ungdomar och föräldrar att se möjligheterna som en yrkesutbildning ger? Regeringen har nyligen förslagit ett införande av branschskolor. Är det rätt väg att gå eller en kampanj bland andra?

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Tobias Baudin, ordförande Kommunal, Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, Tobias Krantz, ordförande Worldskills Sweden och Michael Svensson (M), ledamot Utbildningsutskottet.
Moderator: Erik Blix, journalist och programledare Sveriges Radio.

Tobias Krantz
Tobias Baudin
Anna Ekström

157.Maxa snacket i en uppkopplad värld

Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en kommunikationsavdelning som paketerade och förde ut verksamhetens budskap är sedan länge förbi. I dagens medielandskap måste man bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen utanför, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och omvärld. Sociala medier och digitaliseringen har gjort att det är lättare än någonsin att nå ut brett men det är betydligt svårare att nå fram till sin målgrupp. Så hur gör man för att nå fram i bruset?

Karin Zingmark, kommunikations- och ledarskapskonsult.

Karin Zingmark

158.Kurs Ledarskap i offentlig förvaltning – del 2

En ledarskapskurs för chefer i offentlig sektor som leder till ökad förståelse för och kunskap om ledarskap. Dessutom med möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte chefer emellan. Du får en inblick i vad som krävs av ett offentligt ledarskap, samt hur du blir framgångsrik som offentlig ledare. Vad är unikt för ett ledarskap i offentlig sektor jämfört med andra sektorer? En mikrokurs i två delar som varvar föreläsning med gruppövning och diskussion. En diplomkurs i regi av Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Kursledare: Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och Anders Ivarsson Westerberg, docent företagsekonomi, Södertörns högskola.

Jenny Madestam

159.Upphandla innovation och mervärde

Låt din upphandling nå sin fulla potential! Lås inte in leverantören i en teknisk beskrivning av befintliga förhållanden, utan var öppen för och stimulera leverantörens förmågor att utveckla leveransen. Detta kommer dig till nytta genom nya smarta och kostnadseffektiva leveranser som du inte kunnat föreställa dig. När du ändå är på gång – använd upphandlingen för att uppnå organisationens övergripande mål. Låt upphandlingen bidra till att uppnå hållbarhetsmålen. Endast din fantasi – och proportionalitetsprincipen – utgör den yttre gränsen för vad du kan uppnå!

Katarina Appelqvist, inköpschef Kungsbacka kommun, Peter Olsson VD Göteborgs Buss och Sophie Edler Hongelin, Trafikutredare Göteborgs Stad.
Moderator: Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKL.

Katarina Appelqvist

160.Idéslussar: verktyg för utveckling och innovation

Medborgarnas behov, krav och önskemål på kommunernas tjänster, och på kvalitén på dessa tjänster, förändras. Ett sätt är att bättre ta tillvara på medarbetarnas innovationskraft! Är du nyfiken på hur det är att jobba med medarbetardriven innovation i kommuner? Lyssna på två tidigare kvalitetskommuner – Kungsbacka och Örebro. Båda kommunerna har på olika sätt, med stöd av Vinnova, byggt Idéslussar som ska ge förutsättningar för innovativ utveckling.

Jonny Paulsson, handläggare Vinnova, Klas Danerlöv, samordnare innovationsfrågor SKL, Cathrin Andersson, processledare systematisk kvalitetsutveckling Örebro kommun och Rebecca Cunevski, utvecklare Kungsbacka kommun.

Jonny Ivarsson Paulsson

161.Verksamhetseffektivitet och tjänstekvalitet i offentliga serviceorganisationer

Offentliga serviceorganisationer genomför olika program såsom TQM eller Lean för att förbättra sin effektivitet. Samtidigt antas dessa program ha en positiv effekt på tjänstekvalitet och kundupplevelser. Tjänsteforskning visar att verksamhetseffektivitet och tjänstekvalitet inte nödvändigtvis är två sidor av samma mynt. Under seminariet behandlas resultat från studier av genomförandet av olika Leanprojekt i ett antal sjukhus vårdavdelningar. Vad är det som gör att man så sällan lyckas? Vad tycks krävas för nå de resultat man avser uppnå?

Paul Gemmel, professor i Service management vid Gent Universitet.
Moderator: Bo Edvardsson, CTF Karlstad.
Seminariespråk: Engelska.

Paul Gemmel
Bo Edvardsson

162.Så blir Sverige ledande i framtidens digitalisering

Automatisering med smart digitalisering antas revolutionera vårt samhälle på många områden de närmaste åren. På områden som redovisning, beslutsfattande och förmågan att ställa rätt diagnos finns exempel där datorerna är bättre än människan redan idag. Det finns stor potentiell nytta inom vård, skola och omsorg, men också en oro för vad som händer om människor ersätts med teknik. Hur möter Sverige dessa utmaningar på bästa sätt?

Annika Strandhäll, socialminister, Nicklas Lundblad, VP Public Policy EMEA Google och Fredrik Heintz, docent i datavetenskap Linköpings universitet.
Moderator: Per Mosseby, entreprenör och föreläsare.
Se Daniel Forslund om sin medverkan på Kvalitetsmässan

Nicklas Lundblad
Per Mosseby
Annika Strandhäll

163.Framtidens avfallshantering

Utmaningarna för avfallshanteringen i stadscentra är många. Att stadsmiljön är ren och välstädad blir samtidigt en allt viktigare konkurrensfördel för stadens varumärke. Stockholms stad har satsat på smarta och innovativa avfallshanteringssystem. Genom att gräva ned automatiserade avfallshanteringssystem elimineras behovet av tunga sopbilar i stadskärnan. Utöver detta har man ersatt de traditionella papperskorgarna med nya som är solcellsdrivna och komprimerar innehållet och meddelar när de behöver tömmas.

Jonas Dahllöf, enhetschef för Planering och utveckling på Stockholm Vatten Avfall och Mikael Pernheim, försäljningschef Envac Europe.
Moderator: Åsa Lindell.

164.Att hjälpa elever nå sin fulla potential

Inkludering är en förutsättning för att elever ska nå sin fulla potential i skolan. Detta har varit utgångspunkten för projektet En lärmiljö för alla som Marks kommun drivit i samarbete med högskolan i Borås. Projektet har lett till höjda meritvärden, fler behöriga till gymnasiet och ökad medvetenhet om kvalitetsutveckling. Projektet Vardagsmentor jobbar med hemmasittare i Stockholm genom att möta och stödja ungdomar som valt bort skolan. Man vill vända på begreppen och inte se skolfrånvaron som ett problem utan som ett försök av den unge att hantera livet så gott det går.

Johan Sundqvist, utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen Marks kommun och Matthias Rowe, skolkurator och eldsjäl Sommarkollo4me.
Moderator: Lena Hörngren, journalist.

Matthias Rowe

165.Systematiskt arbete för bättre vård

Projektet Jämlik strokevård i Västra Götaland ger de 6000 invånare i regionen som varje år drabbas av stroke bästa möjliga vård i en sammanhållen vårdkedja präglad av kompetens, delaktighet och samverkan. Landstinget i Kalmar län har sedan 2007 satsat på systematiskt patientanpassat kvalitetsarbete inom primärvården. Arbetet är inte lika för alla utan ska utgå från upptagningsområdets befolkningssammansättning och utmaningar. Tack vare att erfarenheterna publiceras kan alla lära av varandra.

Sofia Hartz, beställarchef Landstinget i Kalmar län och Agneta Patriksson, teamledare Systemutveckling & strategi Västra Götalandsregionen.
Moderator: David Liljequist, Förbundsombudsman Vårdförbundet.

Sofia Hartz

166.Hur långt räcker ett gott bemötande för att skapa god vård?

Bemötandet i svensk sjukvård får dåligt betyg i olika mätningar. Socialstyrelsen arbetar med att vidareutveckla ett utbildningsmaterial på temat, som beskrivs som en av de viktigaste faktorerna i deras uppdrag att främja en mer patientcentrerad vård. Hur långt räcker egentligen ett gott bemötande för att garantera en god och jämlik hälsa, vård och omsorg som främjar delaktighet och patientinflytande? Ger inte personalen redan personcentrerad vård?

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Håkan Hedman, förbundsordförande Njurförbundet, hedersdoktor Sahlgrenska Akademin,
Inger Ekman, centrumföreståndare Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet och Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen.
Moderator: Karin Klingenstierna

Ann-Marie Wennberg
Inger Ekman
Karin Klingenstierna
Irene Nilsson Carlsson

167.Vinnaren av SveaPriset 2015 har utvecklat matglada LSS-boenden

Hushållningssällskapet Väst fick ta emot SveaPriset 2015 för sitt smarta och moderna sätt att visa personer med intellektuella funktionshinder hur man lagar mat. Tack vare pengarna som följde med SveaPriset satsade man på att utveckla en e-skola som vänder sig till personal på LSS-boenden. Där får de lära sig hur de kan använda Matglad-appen i arbetet med brukarna. Syftet är inte att lära personalen laga mat utan att ge dem råd och tips om hur de ska stödja brukarna så att de kan bli mer självständiga. Om hur en idé som utgick från behov, ledde till stora förändringar i tillvaron på LSS-boende.

Margareta Frost-Johansson, projektledare Hushållningssällskapet Väst.
Moderator: Karin Eriksson, enhetschef Vinnova.

Margareta Frost-Johansson
Karin Eriksson

168.Enkel felanmälan med appens hjälp

Med teknikens hjälp får Helsingborg och Göteborg snabbt och enkelt del av medborgarnas synpunkter och förslag till förbättringar av den offentliga miljön. Ett bättre Helsingborg är en app och en e-tjänst där medborgarna kan rapportera var och varför något behöver ses över. Alla aktiva ärenden finns dessutom tillgängliga för alla på helsingborg.se. I Göteborg finns en app där man enkelt och direkt på plats med hjälp av geotaggning, foto och text kan anmäla enkelt avhjälpta hinder. Tack vare öppen källkod kan vem som helst vidareutveckla appen, som fått pris av EU.

Björn Lahti, projektledare Smarta Helsingborg, och Andreas Johansen, utvecklingsledare för tillgänglighet och användbarhet Fastighetskontoret Göteborg.
Moderator: Anders Nordh, SKL.

Björn Lahti
Andreas Johansen

Avslutning – Hur ser framtiden ut för politiken och samhället i Brexit och Trumps era?

Ed Miliband, tidigare ledare för Labour i Storbritannien och nu parlamentsledamot för Doncaster North kommer att diskutera sina tankar kring Brexit och Trump. Vad hände och hur ser utmaningarna ut framåt och hur påverkar det politikens och samhällets framtid?

Ed Miliband, f d partiledare Labour.
Ed Miliband
0