Lunchseminarie – Microsoft: Behöver ketchupeffekten mer pengar eller bara mer tryck? 

Lunchseminarie – Microsoft: Behöver ketchupeffekten mer pengar eller bara mer tryck? 

Resurserna och möjligheterna finns för en tillgänglig smart välfärd, men använder vi resurser och möjligheterna på rätt sätt? Behövs det mer pengar eller modernare användning av AI och teknik? Eller är det modet och viljan som saknas?  
 
Välkommen till ett lunchseminarium där vi först tillsammans med Daniel Akenine från Microsoft landar vart vi står idag och vilka möjligheter som ligger framför oss kring AI och teknik i välfärden. Därefter kommer Civilminister Erik Slottner landa in regeringens ambitioner och stöd för Sverige att lyckas med den digitala omställningen i en ekonomiskt utmanande tid.  
 
Möt en panel som diskuterar omställningen i praktiken, som har erfarenheter både kring projekt som lyckas och misslyckas och som vet vad som krävs för att få saker gjort.  
 
De inbjudna ledarna behärskar så väl mod som att tillse att beslutsfattande församlingar i kommunen och region har förutsättningar och underlag att ta de nödvändiga och ibland tuffa steg som behövs.  
 
En fråga vi kommer ställa oss är om det är en revolution som behövs kring användning av teknik i välfärden, eller räcker det med evolution av vårt nuvarande sätt att driva och utveckla verksamheten?  
 
Hur kramar vi fram effekten från välfärden? 
 
Moderator: Louise Callenberg, programledare #bättredelat 
Expert: Daniel Akenine, Nationell teknisk chef Microsoft 
Civilminister Erik Slottner
Panel: Anna Rydén, områdesansvarig Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias Stiftelse, Ingela Lidén, förvaltningschef digitalisering IT och MT på Region Skåne och Iwona Carlsson, digitaliseringschef Kungsbacka kommun.

Workshop: Hållbarhetsarbete för offentlig verksamhet

Vad innebär hållbarhet för vår verksamhet och hur skapar vi en hållbar kultur som genomsyrar hela verksamheten? Offentliga verksamheter och andra samhällsaktörers delaktighet har en avgörande roll för hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.

Välkommen till detta interaktiva seminarium som stöd i ert fortsatta arbete. Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Seminariet belyser:
- Vad är hållbarhet ur ert verksamhetsperspektiv?
- Hur påverkar hållbarhetsfrågorna er strategi/verksamhet?
- Väsentlighetsanalys – inventera och identifiera områden
- AI som verktyg och stöd i hållbarhetsarbetet
- Målkonflikter och sätt att prioritera åtgärder
- Rådighet och vår möjlighet att påverka
- Styrning och mätning
- Hur kan vi identifiera relevanta nyckeltal?
- Ansvar och roller
- Uppföljning och utveckling

till anmälan

Workshop: Säkra rätt kompetens

I den starka konkurrensen om kompetens är det avgörande att kunna attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens. Vet du vilken ny kunskap din verksamhet måste utveckla eller anställa för att vara konkurrenskraftig framöver?

I denna interaktiva workshop får du pröva på verktyg som hjälper dig att koppla ihop verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning och hur du kan skapa ett systematiskt arbetssätt för att ta kliv framåt.

Workshopen leds av Anna-Lena Johansson, Verksamhetsstrateg- Ansvarig Kompetensförsörjning, Business Region Göteborg.

till anmälan

Workshop: Nyttokalkylering

Nyttokalkylen är ett verktyg för att identifiera både nyttor och kostnader för en förändring, men även för att värdera nyttorna i pengar där det är möjligt. Nyttokalkylen kan användas som stöd vid beslutsfattande, bidra till en lyckad förändring och vara ett stöd i uppföljningsarbetet.
 
Men hur gör man nyttokalkylen – och vad gör man med den när den är klar?
 
I workshopen får vi:
Bekanta oss med nyttokalkyler
I workshop-form testa olika steg i Ineras metod för nyttokalkyler och bekanta oss med de verktyg som finns
Diskutera och utbyta erfarenheter
Belysa frågan: vad gör man med nyttokalkylen när den är klar?

Workshopen leds av Amanda Sundberg, analytiker på Inera, och Li Langemark, projektledare på SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik.

till anmälan

Workshop: Ledarskap för hållbar omställning

Förändringsledning och hållbara förhållningssätt för dig som ledare.

"Ledarskap krävs för att nå de globala målen – Agenda 2030”
FN:s Generalsekreterare Guterres

Vad krävs av ledarskapet för att hantera utmaningar och möjliggöra en hållbar utveckling av verksamheten på såväl kort som lång sikt? Utveckla din kompetens och dina beteenden för att:
- Bli mer hållbar som person och ledare
- Få kunskap om och verktyg för att utöva ett hållbart ledarskap
- Leda hållbar verksamhetsutveckling i din organisation

Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

till anmälan

Workshop: Vad innebär informationsplikten?

I slutet av augusti meddelade Tidöpartierna ett tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Med tilläggsdirektivet fortskrider nu ett av Tidöavtalets mest uppmärksammade förslag, den s.k. informationsplikten, mer allmänt känt som angiverilagstiftning. Det innebär att offentligt anställd personal kommer att få i uppdrag att ange personer i papperslöshet till Migrationsverket och/eller Polismyndigheten. Utredningen ska dessutom se över vilka konsekvenser det skulle kunna få om informationsskyldigheten inte efterföljs. Massiv kritik har riktats mot angiveriförslaget från berörda verksamheter, fackförbund, civilsamhällesorganisationer samt kommuner och regioner. Vad skulle en informationsplikt innebära för offentligt anställda?

Välkommen till en workshop som kommer att undersöka informationsplikten ur ett arbetsrättsligt, forskningsbaserat och människorättsligt perspektiv. Tillsammans försöker vi att förstå vilka förändringar en informationsplikt skulle innebära för den enskilt anställda, för arbetsplatsen och för den offentliga sektorn i stort.

Workshopen leds av Jenny Nguyen från Civil Rights Defenders och Jacob Lind, forskare vid Malmö Universitet inom Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER).


till anmälan

Workshop: PwC:s Toppledarprogram – hur vill du leda din organisation in i framtiden?

Vi navigerar i en osäker värld fylld av fantastiska möjligheter. Samtidigt har alla ett uppdrag att utföra, med politiska direktiv att leverera på, i en komplex miljö. Vi behöver behålla och attrahera medarbetare, utveckla plats och ge service till medborgarna. Vem är du som ledare i det sammanhanget och vem vill du vara?

PwC:s olika Toppledarprogram har deltagare från alla Sveriges kommuner och från olika funktioner. Under åren har över 500 kommunchefer, förvaltningschefer och stabschefer deltagit i våra program. Genom vårt ledarskapsprogram vill vi bidra till egen reflektion och erbjuda ett fantastiskt nätverk, inom såväl offentlig sektor som privat och ideell sektor, både inom och utanför Sverige. Det blir precis det du väljer att göra det till!

Välkommen till en interaktiv övning där vi diskuterar utveckling och lärande i lokal, regional, nationell och internationell kontext med dig som huvudperson!

Jessica Carragher Wallner, rådgivare ledarskap och strategi, PwC
Magnus Hultgren, rådgivare ledarskap och strategi, PwC Sverige

till anmälan

Workshop: Hållbarhetsarbete för offentlig verksamhet

Vad innebär hållbarhet för vår verksamhet och hur skapar vi en hållbar kultur som genomsyrar hela verksamheten? Offentliga verksamheter och andra samhällsaktörers delaktighet har en avgörande roll för hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.

Välkommen till detta interaktiva seminarium som stöd i ert fortsatta arbete. Seminariet ger möjlighet till reflektion och diskussion med andra deltagare och du får med dig verktyg för det fortsatta arbetet.

Seminariet belyser:
- Vad är hållbarhet ur ert verksamhetsperspektiv?
- Hur påverkar hållbarhetsfrågorna er strategi/verksamhet?
- Väsentlighetsanalys – inventera och identifiera områden
- AI som verktyg och stöd i hållbarhetsarbetet
- Målkonflikter och sätt att prioritera åtgärder
- Rådighet och vår möjlighet att påverka
- Styrning och mätning
- Hur kan vi identifiera relevanta nyckeltal?
- Ansvar och roller
- Uppföljning och utveckling

till anmälan

Workshop: Skrota faxen! Hur din verksamhet kan arbeta med säkra digitala kommunikationsvägar

Varje dag skickas mängder av information mellan aktörer i offentlig sektor. Ofta är det känslig information och i brist på säkrare alternativ används ofta fax, telefon eller vanliga brev. Säker digital kommunikation (SDK) är en digital infrastruktur som gör det möjligt för kommuner, regioner och myndigheter att utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt.

Under workshopen ger vi en introduktion till SDK och arbetar i mindre grupper med att diskutera vilka osäkra eller ineffektiva kommunikationsvägar som SDK kan ersätta i deltagarnas verksamheter (vilka faxar eller andra analoga kommunikationskanaler kan skrotas?). Vi fokuserar på de behov som finns i deltagarnas verksamheter och arbetar med att identifiera informationsflöden och mottagare. Vi diskuterar även hur arbetet kan organiseras internt och vad som krävs för att komma igång med SDK-införandet.

Workshopen leds av Emma Pettersson, Projektledare, seniorkonsult Helseplan, Västra Götalandsregionen.

till anmälan