45. Vässa kompetensförsörjningen genom branschvalidering

45. Vässa kompetensförsörjningen genom branschvalidering

Sobona har tagit fram en modell för branschvalidering i sju branscher. Ett verktyg med många användningsområden för att utveckla och kvalitetssäkra kompetensförsörjningen inom kommunal sektor. Dagens snabba utveckling skapar behov av ett livslångt och kontinuerligt lärande genom arbetslivet. Under passet ges konkreta exempel och inspiration på fördelarna med branschvalidering.

Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli, Per Nordenstam, vd Sobona, Nurgül Iljas Eminovska, chef Social Hållbarhet MKB Fastighets AB, Katharina Frank, HR-chef Luleå Energi och Linn Wallo, HR-strateg Luleå Energi.
Seminariearrangör: Sobona.

46. Välfärden – paradoxer, spänningar och dilemman

Välfärden, i nära nog vilken form som helst, innehåller paradoxer, spänningar och dilemman som behöver diskuteras ur olika perspektiv. Det handlar om personer i olika åldrar som av en eller annan anledning kan behöva stöd från samhället via vård, skola, omsorg och det vi kallar socialförsäkringar. Seminariets ambition är att främja reflektioner om de vägskäl som välfärden står i och inför.

Maria Wolmesjö, biträdande professor och docent i socialt arbete samt forskningsledare för Arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås och Rolf Solli, professor emeritus i management vid Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet

47. Ledarskapsinsikter från en karriär inom den amerikanska armén

Den pensionerade generallöjtnanten William Troy beskriver åtta viktiga lärdomar och insikter han lärt sig från sina 38 år i USA:s armé. Ledarskapsteorier är utan tvekan värdefulla men det är ännu viktigare att fokusera mer på det praktiska inom ledarskapet som är tillämpligt på alla nivåer i organisationen. Inom den amerikanska armén använder man sig av ”The Army Leadership Doctrine”, som inspirerar och stödjer medarbetarna för att uppnå uppställda mål. Syftet är att både analysera ledarskapsframgångar och misslyckanden för att utveckla ledarna och skapa en effektivare organisation.

William Troy, f.d. generallöjtnant USA:s armé.
Moderator: Ulf Sjögren, stiftprost Svenska Kyrkan.
Seminariespråk: Engelska.

49. Möt Sveriges DigitaliseringsKommun 2023

Efter flera år med pandemins utmaningar står vi inför en ny tid med nya prövningar så som den pressade ekonomin, de höga energipriserna och utmaningen med kompetensförsörjningen. Många kommuner har genomfört en digital omställning i en takt vi tidigare inte varit i närheten av och på kort tid infört nya smarta arbetssätt och ökad användning av data för ledning och styrning inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Möt den kommun som är bäst på att använda digitaliseringens möjligheter.

Representanter från Sveriges DigitaliseringsKommun 2023.
Moderator: Patrik Sundström, tf. vd Inera AB.

48. Effektivare kommun – utvecklande och utmanande!

SKR och RKA har under ett och ett halvt års tid bedrivit ett projekt kring effektivitet tillsammans med 13 kommuner, ett arbete som varit både utvecklande och utmanande. SKR och RKA delger erfarenheter från projektet och Jokkmokks kommun bidrar med erfarenheter som medverkande kommun i projektet. Vi tar också upp RKA:s senaste effektivitetsrapport och vad som utmärker kommuner som är effektiva inom äldreomsorg, hur vi räknar på kommande behov och hur vi i kommunen planerar för dessa behov. Hur kan din kommun utveckla sitt arbete för att stärka effektiviteten?

Christine Feuk, handläggare SKR, Maria Price, kanslichef RKA och Axel Landström, ekonomichef Jokkmokks kommun.

50. Inställt – Esbo – en föregångare för att uppnå FN:s hållbarhetsmål


Esbo stad har som avsikt att bli en föregångare när det gäller att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling till 2025. Nätverket Cities for Sustainability Governance, CSG, menar att städer, för att ta itu med flerdimensionella utmaningar som rör människor, vår planet, fred, välstånd och partnerskap, behöver ett ramverk för styrning som baseras på omvandling och är flexibelt och dialogbaserat. CSG strä­var efter att skapa ett nätverk som bygger på verkliga erfarenheter inom olika stadsorganisationer och deras samhällen; att främja ”peer learning” och samskapande av ett ramverk för stadsstyrning.

Ville Taajamaa, projektchef hållbar utveckling Esbo stad.

51. Rusta ledare för ständig förändring

Vad händer när sex kommunledningar med stöd från forskare går samman för att vässa sin förmåga att förnya och förändra verksamheten? Inom partnerskapet LOFT, Leda och organisera för förnyelse och transformation, stimuleras lärande mellan kommuner och akademin. I nästa steg skalas stödet upp så att fler ledare och medarbetare i kommuner och regioner får möjlighet att vässa sin innovationsförmåga.

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun, Daniel Broman, stadsdirektör Lidingö stad, Lars Ekström, kommundirektör Strängnäs kommun och Carl Heath, senior forskare RISE.
Moderator: Malin Annergård, sektionschef SKR.

52. Hantera kundmissnöje på ett effektivt sätt

Kundmissnöje kan få allvarliga negativa konsekvenser för medborgarnas tillfredsställelse. Hur kan offentliga tjänsteleverantörer effektivt upptäcka och hantera missnöjda kundsituationer samt återställa medborgarnas förtroende? Genom att se på klagomålshantering som en resa snarare än en enskild händelse presenteras en modell med tre faser där varje fas kräver olika sätt att interagera med kunden. Lär dig utforma effektiva strategier och hur man främjar en kultur som gör att man lär av kundmissnöje och klagomål.

Arne De Keyser, professor EHDEC Business School, Frankrike.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

53. Räkenskapsrevision utifrån ett kommunledningsperspektiv

Den nya standarden för räkenskapsrevision påverkar från och med 2023 fler än bara ”ekonomikontoret”. Vem tar ansvaret och hur påverkar det resurs- och kompetensbehovet i kommunen? Räcker det inte med att ”ekonomikontoret sköter detta”?

Göran Andersson, utbildningsledare KEF.
Seminariearrangör: KEF.

54. Kommuners och regioners roll för det civila försvaret

Trots att det saknas både tydlighet och medel så arbetar många kommuner och regioner med både omfattande och konkreta åtgärder inom civilt försvar. Det råder ingen brist på vägledningar, men det som efterfrågas är erfarenhetsutbyte och att få ta del av varandras exempel. ”Hur har ni strukturerat arbetet med framtagande av Risk- och sårbarhetsanalys i er kommun?” eller ”Hur har ni gjort för att identifiera samhällsviktiga verksamheter?”.

SKR har tillsammans med ett antal kommuner samlat en uppsättning exempel inom såväl förberedelser som praktiska åtgärder såsom inköp/upphandling i ett webbaserat verktyg. På seminariet deltar två av kommunerna som deltagit i arbetet och berättar med om hur de arbetat för att växla upp arbetet med civilt försvar.

Rickard Vidlund, kommundirektör Öckerö kommun, Göran Melin, biträdande räddningschef Räddningstjänsten Jönköpings kommun och Michaela Stenman, SKR.

1 2 3 7