3. Äldreomsorg i tuffa tider – lösningar och möjligheter

3. Äldreomsorg i tuffa tider – lösningar och möjligheter

Det är tufft läge i äldreomsorgen. Kommunal fokuserar på kommuner som trots det ekonomiska läget förbättrar sin äldreomsorg och ser över bemanningen. Med panelsamtalet lyfter vi utmaningarna – och visar att det går att vända utvecklingen.

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal, Leif Sandberg, 1:a vice ordf SKR, Rasmus Sundström, avdelningschef Vård- och omsorgsförvaltningen (ÄLN) / Äldreförvaltningen ledning / Avd ordinärt boende, Uppsala kommun, Adnan Jasarevic, enhetschef,omsorgsförvaltningen SÄBO Luddö Värnamo kommun, Cajsa Engqvist, undersköterska och Sofi Ludvigsson Ferm, verksamhetschef äldreomsorg Mörbylånga kommun.
Moderator: Silvia Kakembo, arenagruppen
Seminariearrangör: Kommunal

4. Chefers förutsättningar att leda i kommunal verksamhet

I Tyresö kommun vill man ha ett tillitsfullt och transformerande ledarskap som skapar utrymme för medarbetare att utveckla verksamheten. Forskning visar att förutsättningarna för detta påverkas av flera olika faktorer – t.ex. personliga egenskaper, system och kultur. Seminariet beskriver arbetet med att analysera dessa förutsättningar och ytterligare stärka ledares möjligheter och incitament att agera i linje med vad Tyresö kommun anser vara ett gott ledarskap.

Madeleine Fälleskog, HR-direktör, Göran Sandström, ledarutvecklare, Tyresö kommun och Pontus Fryk, senior managementkonsult CANEA.
Seminariearrangör: CANEA.

14. Inställt – Hållbara städer – god hälsa och välbefinnande för alla?


I den fria rörligheten för medborgare inom EU och EES-länderna ingår rätt till vård. Genom det europeiska sjukförsäkringskortet har alla medborgare rätt till vård överallt inom EU. Men utsatta EU-medborgare, som ofta saknar europeiskt sjukförsäkringskort och många gånger kan ha befunnit sig i Sverige under lång tid, får rutinmässigt skyhöga räkningar för nödvändig vård. I en del fall nekas de även grundläggande vård och många undviker att söka den på grund av rädsla för kostnader som inte är möjliga att betala. Vem bär ansvaret för tillgången till hälsa för alla?

Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty Sverige, Hannah Laustiola, generalsekreterare Läkare i världen.

15. Därför är arbetsmiljöarbetet för äldreomsorgens chefer prioriterat

Äldreomsorgen är ett av välfärdens största verksamhetsområden och trycket på verksamhetsutveckling är högt. Det är ingen överdrift att påstå att de verksamhetsnära cheferna har en nyckelfunktion i det arbetet. Idag råder stor samsyn med stöd i forskningen om att verksamhetsnära chefer inom äldreomsorgen ofta har bristande förutsättningar. Därför har SKR, Vision och Akademikerförbundet SSR en gemensam satsning för att stärka arbetsmiljön för verksamhetsnära chefer med stöd av Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. Borås stad har kartlagt och arbetat med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på över 70 arbetsplatser. Under det här seminariet delar vi med oss av exempel, erfarenheter och idéer om hur arbetsgivare kan stärka organisationen så att verksamhetsnära chefer får goda förutsättningar för sitt arbete.

Malin Ljungzell, projektledare för Chefoskopet på Suntarbetsliv, Catharina Abrahamsson, organisationskonsult och leg psykoterapeut inom Organisationshälsan i Borås Stad, Ulrika Lifvakt, handläggare vid avdelningen för socialtjänst på SKR, Jonas Karlsson, Chefs- och ledarskapsstrateg på fackförbundet Vision och Hanna Broberg, Chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR .

Seminariearrangör: Vision och Akademikerförbundet SSR.

25. Sätt fokus på förskolan!

Sveriges kommuner räknar med stora nedskärningar som riskerar att drabba både förskolan och skolan. Kommunal bjuder in till ett samtal om hur krisen kan hanteras – och kvaliteten säkerställas genom bättre bemanning. Vilka prioriteringar behövs och vilka lärdomar finns att dra från Norge?

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal, Åsa Westlund (S), vice ordförande utbildningsutskottet, Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot, Susanne Nyström, Dagens Nyheter, Lena Gustavsson, Kommunal och Linn Herning, Velferdsstaten, Norge.
Moderator: Silvia Kakembo, arenagruppen
Seminariearrangör: Kommunal.

26. Tillitsbaserat ledarskap – nycklar och dilemman

För att ta vara på anställdas kompetens och engagemang behöver ledare visa tillit och ge handlingsutrymme. Det utmanar chefer att våga ta risker och att arbeta mer stödjande och möjliggörande. Samtidigt behöver chefer följa upp resultat och markera när anställda missbrukar tilliten. På så vis går tillit och kontroll ibland hand i hand, medan det andra gånger kan vara motsatser. Vilka utmaningar innebär det och vilka dilemman kan man ställas inför? Vilka är nycklarna för att lyckas? Vad krävs av organisationen runt omkring chefen – och av medarbetaren själv?

Krister Björkegren, regiondirektör Region Halland och Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun.
Moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet.

36. Vilken ledare vill du vara?

Som ledare i ett demokratiskt samhälle är man inte allenarådande och kan fatta beslut utan att ta hänsyn till omgivningen och de personer man leder. Förutom att ta hänsyn till detta och även se till allas bästa behöver man ibland kompromissa och göra avkall på vissa saker för att komma framåt. Men var går gränsen för när man inte vill kompromissa längre och inte sätta makten före sina värderingar och det man tror på? Hur håller man sina värderingar levande i sitt ledarskap samtidigt som man når resultat?

Annie Lööf, f.d. näringsminister och partiledare Centerpartiet.
Moderator: Ulf Sjögren, stiftprost Svenska Kyrkan.

37. Arbetsgivarnas paradox: “Hur kan organisationer attrahera och behålla personal parallellt med ökade besparingskrav?”

Besparingar, effektivisering och krav på ökad produktion blir allt viktigare för ledare i offentlig sektor att balansera i strävan att ha god effektivitet i sin förvaltning och använda skattemedlen väl. Samtidigt pågår en kamp att attrahera och framförallt behålla kompetens – ibland i konkurrens med privat sektor. Är det möjligt att med begränsade resurser underhålla en välmående personalstyrka som kan upprätthålla en god välfärd för alla? Hur driver man förändring och effektivisering samtidigt som man bromsar kostnaderna? Vi kommer delge insikter och bjuda in till dialog kring hur olika organisationer arbetar med att skapa framtidens hållbara arbetsplats.

Ann-Charlotte Järnström, ekonomidirektör Västra Götalandsregionen, Peter Almström, docent Chalmers,Kristina Lännergren, Styrnings- och utvecklingsdirektör, Halmstads kommun, Carl Jacobsson, VP of Customer Success, Winingtemp, Charlotta Franklin, rådgivare inom organisationsutveckling och Lisa Haglund, rådgivare inom medarbetarfrågor PwC Sverige.
Moderator: Måns Liljenlov, Employer branding manager PwC Sverige.
Seminariearrangör: PwC Sverige.

47. Ledarskapsinsikter från en karriär inom den amerikanska armén

Den pensionerade generallöjtnanten William Troy beskriver åtta viktiga lärdomar och insikter han lärt sig från sina 38 år i USA:s armé. Ledarskapsteorier är utan tvekan värdefulla men det är ännu viktigare att fokusera mer på det praktiska inom ledarskapet som är tillämpligt på alla nivåer i organisationen. Inom den amerikanska armén använder man sig av ”The Army Leadership Doctrine”, som inspirerar och stödjer medarbetarna för att uppnå uppställda mål. Syftet är att både analysera ledarskapsframgångar och misslyckanden för att utveckla ledarna och skapa en effektivare organisation.

William Troy, f.d. generallöjtnant USA:s armé.
Moderator: Ulf Sjögren, stiftprost Svenska Kyrkan.
Seminariespråk: Engelska.

48. Effektivare kommun – utvecklande och utmanande!

SKR och RKA har under ett och ett halvt års tid bedrivit ett projekt kring effektivitet tillsammans med 13 kommuner, ett arbete som varit både utvecklande och utmanande. SKR och RKA delger erfarenheter från projektet och Jokkmokks kommun bidrar med erfarenheter som medverkande kommun i projektet. Vi tar också upp RKA:s senaste effektivitetsrapport och vad som utmärker kommuner som är effektiva inom äldreomsorg, hur vi räknar på kommande behov och hur vi i kommunen planerar för dessa behov. Hur kan din kommun utveckla sitt arbete för att stärka effektiviteten?

Christine Feuk, handläggare SKR, Maria Price, kanslichef RKA och Axel Landström, ekonomichef Jokkmokks kommun.