INV. Invigningsanförande: Winter is coming – hur tar sig Sverige igenom den ekonomiska vintern?

INV. Invigningsanförande: Winter is coming – hur tar sig Sverige igenom den ekonomiska vintern?

Sverige befinner sig i ett svårt läge med hög inflation och låg tillväxt. Media målar fram en bild där välfärden är hotad, kommuner och regioner står inför en tuff vinter och kanske ekonomiskt den mest utmanande perioden i modern tid. Hur påverkar det den enskilda människan? Oskar Hanska är en svensk spoken wordartist och flerfaldig svensk mästare i poetry slam, genom en specialskriven text framför han inledningsvis sin bild av samhället idag.  

Henrik Edman är ansvarig för Kvalitetsmässan som i år har temat en Hållbar välfärd. Han har i över 8 år lett Kvalitetsmässan – Sveriges främsta mötesplats för beslutsfattare inom offentlig sektor. I ett kort anförande presenterar han årets program.  

I regeringens budget kan man läsa att statens ekonomi beräknas få ett underskott 2024 på ca 7 miljarder. Allt fler röster höjs inom offentlig sektor som varnar för att verksamheten behöver dra ner för att klara ekonomin. Hur påverkar detta den ekonomiska politiken och hur säkras välfärdens finansiering? Finansminister Elisabeth Svantesson invigningstalar om regeringens arbete för att ta Sverige genom den ekonomiska vintern.  

Invigningen avslutas med ett modererat samtal med finansminister Elisabeth Svantesson som leds av journalisten Britt-Marie Mattsson (GP).

1. Hållbara städer – jämställdheten

I framtidens hållbara städer är jämställdhet inte bara en idealistisk vision utan en strategisk grundpelare som främjar välfärden. När kvinnor i alla åldrar involveras i beslutsfattande processer kring urban utveckling, speglas en bredare palett av behov och perspektiv. Detta leder till en mer mångsidig och väl avvägd infrastruktur och service. Jämställdhet i framtidens städer innebär också att bryta stereotyper och normer. Genom att erbjuda utbildning och stöd för kvinnor inom teknik, innovation och ledarskap kan städer utnyttja hela sitt mänskliga kapital och främja kreativitet och tillväxt. Denna inkluderande strategi gynnar inte bara kvinnor utan hela samhället. I en värld där hållbarhet är avgörande, är jämställdhet ett oumbärligt verktyg, men det kräver politisk kraftsamling.

Thomas Melin, ordförande Shared City Foundation, Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan Sverige och Annika Strandhäll, fd. socialminister.
Moderator: Patrik Desthon, Olof Palmes Internationella Center

2. Hög arbetslöshet och samtidigt brist på kompetens – en svårlöslig ekvation

Men var ska man hitta personal? Kanske bland de ca 8% som är arbetslösa? Eller inte, eftersom många av dem saknar den kompetens som behövs. Vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder behöver sättas in framöver för att säkra kompetens i våra offentliga verksamheter? Om man jämför med Danmark så har de lägre arbetslöshet och satsar mer pengar på arbetsmarknadsutbildningar. Kan vi lära något av dem eller är förutsättningarna helt annorlunda i Sverige?

Oliver Rosengren (M) och Serkan Köse (S), Arbetsmarknadsutskottet samt Jeppe Sørensen, arbetsmarknadspolitisk konsult FHO och Adnan Habibija, arbetsmarknadspol. utredare LO.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare

3. Äldreomsorg i tuffa tider – lösningar och möjligheter

Det är tufft läge i äldreomsorgen. Kommunal fokuserar på kommuner som trots det ekonomiska läget förbättrar sin äldreomsorg och ser över bemanningen. Med panelsamtalet lyfter vi utmaningarna – och visar att det går att vända utvecklingen.

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal, Leif Sandberg, 1:a vice ordf SKR, Rasmus Sundström, avdelningschef Vård- och omsorgsförvaltningen (ÄLN) / Äldreförvaltningen ledning / Avd ordinärt boende, Uppsala kommun, Adnan Jasarevic, enhetschef,omsorgsförvaltningen SÄBO Luddö Värnamo kommun, Cajsa Engqvist, undersköterska och Sofi Ludvigsson Ferm, verksamhetschef äldreomsorg Mörbylånga kommun.
Moderator: Silvia Kakembo, arenagruppen
Seminariearrangör: Kommunal

4. Chefers förutsättningar att leda i kommunal verksamhet

I Tyresö kommun vill man ha ett tillitsfullt och transformerande ledarskap som skapar utrymme för medarbetare att utveckla verksamheten. Forskning visar att förutsättningarna för detta påverkas av flera olika faktorer – t.ex. personliga egenskaper, system och kultur. Seminariet beskriver arbetet med att analysera dessa förutsättningar och ytterligare stärka ledares möjligheter och incitament att agera i linje med vad Tyresö kommun anser vara ett gott ledarskap.

Madeleine Fälleskog, HR-direktör, Göran Sandström, ledarutvecklare, Tyresö kommun och Pontus Fryk, senior managementkonsult CANEA.
Seminariearrangör: CANEA.

5. Innovationsdagen – erfarenheter av kommunalt innovationsarbete

Sex kommuner har under 10 års tid, med stöd från Vinnova, arbetat för att stärka städerna och de kommunala organisationerna som innovationsarenor. Satsningen innovationsplattformar för hållbara städer har studerats av följeforskare vars samlade resultat presenteras i en seminarieserie under Kvalitetsmässan. Vilka är lärdomarna? Vad har satsningen inneburit för de deltagande kommunerna och vilka är de viktigaste medskicken till andra organisationer?

Palle Lundberg, vd SKR, Magnus Johansson, seniorforskare RISE, Darja Isaksson, GD Vinnova, Tina Eide, direktör för område Utveckling av stadens verksamheter Göteborg, Karin Ahnqvist, HR-direktör Umeå kommun och Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör, Stockholms stad.
Moderator: Klas Danerlöv, innovationssamordnare SKR.

6. Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

Pressad ekonomi, höga energipriser och utmaningen med kompetensbristen står för dörren. Antalet personer i yrkesverksam ålder ökar långsamt, samtidigt som gruppen äldre, och därmed mer vårdkrävande ökar snabbt. Hur kan vi med digitaliseringens hjälp skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle med kostnadseffektiva välfärdstjänster som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer? Möt kommunerna som med hjälp av digitaliseringen gjort olika satsningar för att tackla dessa utmaningar.

Victor Kilén,stadsdirektör Nacka, Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö och Anna Hed, KSO Mora samt nämdordförande Gemensamma servicenämnden IT Mora.
Moderator: Patrik Sundström, tf. vd Inera AB.

7. Det räcker nu! Vi behöver börja ta bort!

Många organisationer kommer allt längre ifrån det som skapar värde. De interna processerna blir allt fler, vår mötestid ökar och allt fler kommunikationskanaler gör det bara mer otydligt. I många organisationer är tid den största bristvaran. Det är inte tiden som är utmaningen, det är vad vi fyller tiden med. De stressrelaterade sjukdomarna fortsätter att öka, motivation och engagemang hos medarbetare sjunker samt att fler än någonsin funderar på att byta jobb. För att bli en attraktiv arbetsgivare och en livskraftig organisation behöver vi ändra våra arbetssätt!

Micke Darmell, föreläsare och författare, Gr8 meetings.

8. Inställt – Teknologi och hälsosamt åldrande


Hälsosamt åldrande blir en allt viktigare fråga när fler blir allt äldre. Hur gör man för att upprätthålla en god hälsa, funktionalitet och livskvalitet under hela livet – inte minst med koppling till den tekniska utvecklingen i samhället? Det gäller så klart den fysiska hälsan men också de sociala aspekterna för att dra nytta av olika innovationer och hjälpmedel. Det finns både hälsosam och ohälsosam konsumtion av teknik. I seminariet behandlas komplexa frågor som uppstår i samband med hälsosamt åldrande och teknikutveckling.

Laurel Anderson, professor emeritus Arizona State University.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

9. Frikommunförsök – bästa vägen för att lösa välfärdsuppdraget?

Kommunsektorns verksamheter utgår från nationella uppdrag och är därmed föremål för omfattande statlig reglering. Genom frikommunförsök skapas utrymme för experiment och lärande för att främja lokalt ansvar och initiativkraft. Genom att låta kommuner avvika från vissa regler och prova nya tillvägagångssätt kan man skapa metoder för att testa nya idéer och innovativa lösningar på lokal nivå. Ger frikommunförsök några reella effekter för att skapa ändamålsenliga och effektiva verksamheter?

Ulf Hjelmar, professor MSO VIVE, Anders Teljebäck, särskild utredare Försöksverksamhetskommittén, Regeringskansliet, Une Tangen, seniorrådgivare, KS Norge och Siv Sandberg, universitetslärare i offentlig förvaltning Åbo Akademi.
Moderator: Sanna Rayman, chefredaktör Altinget.

1 2 3 5