Digital konferens

En nyhet för i år är att du kan delta digitalt

På den digitala konferensen får du ta del av ett urval seminarier ur det ordinarie konferensprogrammet, samt hela programmet på scenen Vård & Hälsa och i TV-studion.

Måndagen 2 maj
Tisdagen 3 maj
Onsdagen 4 maj

Satsningar i äldreomsorgen

Seminariet sätter luppen på organisationers, förändringsledares och chefers satsningar i äldreomsorgen – och dess betydelse. Resultaten visar varför stora visioner gav få implikationer samt hur mer komplicerad utveckling kom till stånd genom utvecklingsstöd och satsningar på att stärka anställdas kapabilitet.

Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap Göteborgs Universitet och Anna Williamsson, forskare RISE

Anna Williamsson
Lotta Dellve

Sveriges ekonomi

Mikael Damberg

En god arbetsmiljö med digitala verktyg!

Hur kan digitala verktyg underlätta för de som arbetar närmast med att ge vård, stöd och omsorg? Hur kan man skapa ett bättre teamarbete runt den enskilde när man kan dela planering och information?

Mia Hakeros, socionom och tidigare verksamhetschef inom privat och kommunal omsorg
Seminariearrangör: Sekoia

Mia Hakeros

2. Hat – ett hot mot demokratin!

En väl fungerande demokrati bygger på att man både får ha och även uttrycka sina åsikter. När den möjligheten inskränks, antingen genom politiska beslut som vi nu ser händer i Ryssland, Polen och Ungern, eller genom att politiker, tjänstemän och även privatpersoner hånas eller ännu värre hotas pga sina åsikter, då hotas även demokratin. Vad kan man göra för att skapa en mer tillåtande syn på rättigheten att få säga vad man tycker i olika frågor? Är det en annan lagstiftning som behövs? Och vilket ansvar har inte minst våra egna politiker som ofta får utrymme i media kopplat till hur de bemöter sina meningsmotståndare?

Anders Kompass, f d ambassadör och FN-tjänsteman och Mona Sahlin, f d partiledare Socialdemokraterna.
Moderator: Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN.

Jesper Bengtsson
Anders Kompass
Mona Sahlin

10. Erfarenheter från pandemin – en verktygslåda för framtidens vård och omsorg

Covid19-pandemin har inneburit en omfördelning av sjukvårdens resurser till covidvården, vilket har medfört att de patienter som nu kommer till vården är sjukare och mer vårdkrävande. I tillägg fanns det problem med köer och långa väntetider redan innan pandemin så en redan ansträngd situation har förvärrats. Därför är de lärdomar som har upparbetats under pandemin viktiga för att kunna bibehålla och öka hastigheten i det framtida utvecklingsarbete. Under detta pass presenteras de viktigaste lärdomarna samt förslag på konkreta områden som måste beaktas i transformationen av framtidens vård och omsorg.

Henrik Schildt, branschexpert och Christina Mannerheim, rådgivare inom hälso- och sjukvård PwC, Johan Magnusson, digitaliseringsforskare och professor vid institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet och Anna Rundberg, primärvårdschef Region Halland.
Seminariearrangör: PwC

Christina Mannerheim
Anna Rundberg
Henrik Schildt
Johan Magnusson

Vad är viktigt för vårdkvaliteten?

Så skapar vi hög kvalitet i vården: ett hållbart yrkesliv, en säkrad kompetensförsörjning och en personcentrerad nära vård.

Ragnhild Karlsson, vice förbundsordförande Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Ragnhild Karlsson

Lyft talangerna

Rikard Grip

De tog elevhälsan online

När pandemin bröt ut fick elevhälsan på Bollerups Naturbruksgymnasium tänka om, istället för att ställa in ställde vi om. Vi utvecklade vårt befintliga elevhälsoarbete med digitala hjälpmedel.

Anette Odder, skolsköterska och Matilda Gend, skolkurator, Bollerups Naturbruksgymnasium
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Matilda Gend
Anette Odder

Kunskapsstyrning räddar liv

Att jobba med cancerläkemedel innebär stora risker för patienten om misstag sker. Cancerläkemedel ges ofta i flera kombinationer för bästa effekt och dessa läkemedel är högriskläkemedel där gränsen mellan oacceptabla biverkningar och bästa effekt är snäv. Genom en nationell källa för information kring varje läkemedelsregim skapas förutsättning för rätt dos, kombination och användning för att maximera effekten och minska risker för patienten. Hör hur regionala cancercentrum arbetar för jämlik cancervård genom kunskapsstyrning.

AnnSofie Fyhr, verksamhetsutvecklare, Regionalt cancercentrum Syd Region Skåne

Annsofie Fyhr

16. Demokratin påverkas av fördomar och hot och hat mot förtroendevalda

Ta del av rapporterna ”Fördomar om politiker i sociala medier”, en studie i samarbete med FOI, samt ”Politikernas Trygghetsundersökning (PTU) 2021” som undersöker politikers utsatthet för bland annat hot och trakasserier i digitala miljöer. Vad utsätts personer för i sociala medier inom ramen för det demokratiska samtalet och hur påverkar det vår demokrati?

Lisa Kaati, forskare Stockholms Universitet, Anna Gavell Frenzel, utredare Brottsförebyggande rådet (Brå) och Anna-Lena Pogulis, projektledare SKR.

Lisa Kaati
Anna Gavell Frenzel
Anna-Lena Pogulis

18. Så kan AI frigöra tid i kommuner och regioner!

RISE har tillsammans med bland andra Tillväxtverket och AI Sweden utvecklat en första AI-baserad språkförståelsemodell som analyserar offentliga dokument och skrivelser. Modellen ska förenkla och frigöra tid för myndigheter att fokusera på kvalificerat arbete och hjälpa medborgarna mer effektivt. Hur kan kommuner och regioner nyttja AImodellen och hur kan man göra för att komma igång? Strängnäs kommun har tagit fram en AI-modell som potentiellt handläggarstöd inom processen orosanmälan i socialtjänsten och på SKR undersöks hur språkmodeller kan användas i syfte att minska antalet enkäter som skickas till kommuner och regioner.

Magnus Sahlgren, forskningschef språkteknologi AI Sweden och Frédéric Rambaud, digital strateg Strängnäs.
Moderator: Annika Jonsson, SKR.

Frédéric Rambaud
Magnus Sahlgren
Annika Jonsson

Kulturens roll i samhället

Marika Lagercrantz

Från Mullsjö till Zanzibar — digital vård på olika sätt

Digital vård ser på många vis likadan ut var den än utgår ifrån. Eller? Följ med på en resa från Mullsjö till Lissabon och vidare till soliga Zanzibar och se hur den digitala vården ser annorlunda ut på olika platser i världen. 

Michael Rosenlind, grundare och VD Alteri Care 
Seminariearrangör: Alteri Care AB

Michael Rosenlind

Friskfaktorer i organisationers kvalitetsarbete

Friskfaktorer är de faktorer som enligt forskning behöver vara på plats i en organisation för att behålla långtidsfriska arbetsplatser. Genom att arbeta strukturerat med friskfaktorer och låta de genomsyra hela verksamheten kan kommuner och regioner både bidra till att skapa välfärd med hög kvalitet, och samtidigt ge sina medarbetare förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Ann-Charlotte Laurell, verksamhetsutvecklare Suntarbetsliv
Seminariearrangör: Suntarbetsliv

25. Chefer i välfärden – med rätt att leda?

Debatten om hur välfärden ska utvecklas är intensiv. Trots att chefer är nyckelpersoner för att göra verklighet av politikernas vallöften så är frågan om chefernas förutsättningar ofta frånvarande i debatten. Stora medarbetargrupper, bristande administrativt stöd och splittrad och kortsiktig styrning från politiken gör det svårt för chefer att leda. Hur ska cheferna få rimliga förutsättningar så att vi når målen om en utvecklad välfärd?

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, Annika Tshibanda, enhetschef för psykiatriska akutmottagningen och PAVA vid Skaraborgs sjukhus och Göran Johnsson, nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.
Moderator: Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.

Annika Tshibanda
Göran Johnsson
Lotta Dellve
Anki Udd
Andreas Miller

26. Forum för upphandling

Innovationsupphandling är ingen speciell metod utan används när en upphandlande organisation har ett behov som inte kan lösas av befintligt utbud på marknaden. Utan det krävs någon form av utveckling. Skellefteå kommun och Knowit delar sina erfarenheter av en innovationsupphandling där digitala lösningar för personer med kognitiva utmaningar utvecklats tillsammans och med användarna. Ett upphandlingsforum där du kan ställa frågor till vår expertpanel om hur man kan tänka och vad man faktiskt kan göra enligt LOU.

Carina Norman, verksamhetsutvecklare Skellefteå kommun och Johan Persbeck, Knowit AB.
Expertpanel: Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, Peter Kjäll, näringspolitisk expert TechSverige och Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv.
Moderator: Bo Nordlin, chefredaktör och grundare av Inköpsrådet

Carina Norman
Ellen Hausel Heldahl
Inger Ek

Vilka är möjligheterna med modern teknologi?

Daniel Akenine
Patrik Sundström

Läkemedelsrobotar i hälso- och sjukvård

Vårdbehovet växer och den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter för vårdpersonal. 2019 introducerades den första läkemedelsroboten i Umeå kommun, i ett projekt som har blivit mycket framgångsrikt.

Moa Gullbrand, distriktssköterska, förtroendevald och systemadministratör för läkemedelsrobotar Umeå Kommun.
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Moa Gullbrand

Att skapa en vinnarkultur

Peter Gerhardsson

Framtidens hälsa-människan en berättelse

Hur vidgar vi den lidande patientens livsutrymme? Narrativ medicin, personcentrerad vård, själavård, existentiella samtalsgrupper: Praktiker för att möta hela människan bakom diagnoserna.

Maria Taranger, områdeschef, Valdemar Erling, överläkare Sahlgrenska uniersitetssjukhuset och Kerstin Dillmar, präst Sigtunastiftelsen
Seminariearrangör: Svenska kyrkan

Valdemar Erling
Maria Taranger
Kerstin Dillmar

34. Hållbart ledarskap

Det moderna arbetslivet kännetecknas av förändring både när det kommer till den digitala omställningen och komplexiteten i ökad konkurrens och globalisering. Krav på anpassning och flexibilitet gör att osäkerheten ökar både hos ledare och för medarbetare. Utmaningar för ledare i ett föränderligt arbetsliv kräver att man skapar en kultur av tillit, engagemang och kreativitet. Hur motiverar och engagerar vi medarbetarna för att arbeta förebyggande och långsiktigt för en god och hållbar arbetsmiljö?

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun, Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad och Veronica Magnusson, förbundsordförande fackförbundet Vision.
Moderator: Pernilla Warberg

Pernilla Warberg
Palle Lundberg
Malin Aronsson
Veronica Magnusson

37. Integrera Agenda 2030 i styrning och ledning!

För att Agenda 2030 ska bli en del i kommunens eller regionens strategier för utveckling krävs att agendan blir en integrerad del i övergripande styrning och ledning. Det krävs också ett systematiskt arbete kring att skapa nulägesbilder, analysera, prioritera insatser, genomföra och följa upp. Men hur lyckas man med att integrera Agenda 2030 i styrning och ledning?

Josefine Eirefelt, hållbarhetschef och Linda Corneliusson Linde, utvecklingsstrateg Falkenberg kommun, Christine Feuk, projektledare och Anna Eklöf, handläggare, SKR.

Christine Feuk
Anna Eklöf

43. Hur designar vi för en lärande statsförvaltning?

I en alltmer komplex omvärld behöver vi förnya och organisera oss annorlunda. Hur kan vi skapa en förnyad och lärande struktur i statsförvaltning? På vilket sätt skulle en lärande statsförvaltning kunna bidra till samhällets välfärd? Kom och inspireras från myndigheter som vågat pröva och ta del av deras insikter och vilka värden systemlärande design kunnat ge.

Sol Vikström, projektledare och Elin Engström, designstrateg SVID, Kristina Althoff, Strateg digitalisering och innovation Statskontoret, Martin Lagerström, Executive coach/consultant/advisor SCB och Ulrika Domellöf Mattsson, Specialist Öppna data, digital utveckling DIGG.
Moderatorer: Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan SVID.
Seminariearrangör: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Ulrika Domellöf Mattsson
Martin Lagerström
Kristina Althoff
Elin Engström
Sol Vikström
Pia Mcaleenan

52. Likvärdighet i skolan

En elevs möjlighet att lyckas i skolan skall inte bero på elevens familjebakgrund, var i landet eleven bor eller vid vilken skola eleven går. Trots detta har likvärdigheten minskat. Skolsegregationen har gjort att spridningen i skolornas kunskapsresultat har ökat kraftigt. Vilka åtgärder krävs för att skapa likvärdighet och rättvisa i skolan?

Sara Wettergren (L), kommunalråd för skola och utbildning Malmö stad, Monica Sonde, avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad SKR och Linnea Lindquist, rektor Hammarkulleskolan Göteborg.
Moderator: Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef på utredningsenheten Kommunal.

Sara Wettergren
Linnéa Lindquist
Monica Sonde
Lisa Bondesson

Standardiseringens nytta för vården

Vi resonerar hur standarder och standardisering kan bidra till framtidens vård, för ökad patientsäkerhet och bättre kostnadseffektivitet, men också hur det kan bidra till ett hållbart samhälle.

Agneta Gunillasson och Joakim Falk projektledare på SIS
Seminariearrangör: SIS, Svenska Institutet för standarder

Joakim Falk

58. Möt Sveriges DigitaliseringsKommun 2021

Samtidigt som det senaste året präglats av en rusande pandemi med stora prövningar för välfärdsverksamheter, näringsliv, invånare och civilsamhälle, har svensk offentlig sektor tagit ett betydande digitalt utvecklingssprång. Många kommuner har genomfört en digital omställning i en takt vi tidigare inte varit i närheten av och på kort tid infört nya smarta arbetssätt och ökad användning av data för ledning och styrning inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Möt den kommun som är bäst på att använda digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare.

Moderator: Patrik Sundström, Chief Digital Officer SKR.

Patrik Sundström

62. Vad kan skolan göra för att bryta skolsegregationen?

Allt fler elever går i klasser eller skolor som är segregerade. Skolsegregationen får konsekvenser på minskad likvärdighet och sjunkande kunskapsresultat. Ingen enskild åtgärd har ännu visat sig framgångsrik för att bryta skolsegregationen. Ta del av insikter från arbetet med att förändra elevsammansättningen mellan och inom skolor.

Sonja Sävås, f d rektor i Gislaved, Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen Halmstad, Hanna Glans, tillväxtstrateg social hållbarhet Halmstad, Monica Sonde, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad SKR, Nina Svensson, rektor Mellersta Förstadsskolan Malmö stad och Jonas Lundberg, Lumell.
Seminariearrangör: Lumell Associates.

Nina Svensson
Pauline Broholm-Lindberg
Monica Sonde
Jonas Lundberg
Hanna Glans
Anders Trumberg
Sonja Sävås

Kunskap om läkemedel skapar trygghet

Läkemedelsbehandling är en av de vanligaste åtgärderna vid sjukdom. Via Fass kan patienter, närstående och personal enkelt ta del av den läkemedelsinformation som behövs för patientsäker behandling.

Gunilla Englund, Affärsutvecklingsansvarig Fass, Apotekare, PhD
Seminariearrangör: Lif, Läkemedelsindustriföreningen

Gunilla Englund

67. Chefens utmaningar i det nya arbetslivet

Coronapandemin har ställt höga krav på chefen. Några chefer har brottats med nya typer av arbetsmiljöfrågor, när t ex medarbetare jobbat hemifrån. Inom vård och omsorg har chefer upplevt ett högt tryck med många medarbetare, hög smittorisk och många arbetstimmar på plats i verksamheten. I Sveriges chefsorganisation verkar Ledarna för bättre förutsättningar för chefer att vara chefer och ledare. Vilka erfarenheter har pandemin gett oss? Vilket ansvar har chefen och får hen rätt förutsättningar? Vad har förändrats och hur har digitala lösningar hjälpt? Ett samtal om hur ett gott ledarskap kan göra skillnad i verksamheten och bidra till resultatet.

Seila Mujic, enhetschef omsorgsförvaltningen Alvesta kommun, Freja Lindahl, rektor Skara kommun, Stellan Ahlström, sjukhusdirektör Skaraborgs sjukhus och Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.
Moderator: Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.

Stellan Ahlström
Seila Mujic
Freja Lindahl
Anki Udd
Andreas Miller

Handle-IT – digital elevhälsa på barnens villkor

Pandemin har satt sina spår. Antalet besök till BUP i Halland ökade från 2020 till 2021 med 23 %.
Inom elevhälsan på skolor ser vi förutom en ökning av problematisk skolfrånvaro även en ökning av oro på grund av kriget i Ukraina och hot från Ryssland. En orolig bolåne och räntemarknad spär ytterligare på familjers oro och stress. Hur mår våra elever egentligen och hur kan skolornas elevhälsa optimera sitt arbete för att stärka elevernas mående och skolgång i dagens samhälle?  Lyssna in skolkuratorn som blev bjuden till Kina av AstraZeneca, som utvärderas av NHS och kom med i Microsoft for Startups på grund av sitt koncept som stärker alla delar kring ett barns skolgång och mående.

Jonas Svensson, grundare och VD Two Act AB

Jonas Svensson

72. Skarp skolstyrning sparar miljoner – och ger kvalitet

Har vi lärarbrist inom svensk skolsektor? Saknas verkligen medel för att förbättra kvalitet och möta kraven på en likvärdig skola? Välkommen att ta del av hur du med hjälp av smarta produkter kan förbättra lagefterlevnaden, identifiera resurserna du tidigare inte sett och skapa en budget i balans! Ett systematiskt arbetssätt där transparens, kommunikation och kvalitet står i fokus för all skolstyrning.

Ulrika Munkby, Product Growth Manager Resursplanering och Ola Johansson, Project Manager Stratsys.
Seminariearrangör: Stratsys.

Ola Johansson
Ulrika Munkby

Att styra med tillit

Micael Bydén
Louise Bringselius

Läkemedelsrobotar i hälso- och sjukvård

Vårdbehovet växer och den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter för vårdpersonal. 2019 introducerades den första läkemedelsroboten i Umeå kommun, i ett projekt som har blivit mycket framgångsrikt.

Moa Gullbrand, distriktssköterska, förtroendevald och systemadministratör för läkemedelsrobotar Umeå kommun.
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Moa Gullbrand

Egenmonitorering – patienten i centrum

Egenmonitorering är en av de viktigaste möjliggörarna för en Nära vård. Tryggheten ökar, kostnaderna minskar och vårdpersonalen får mer tid över till det som betyder mest – patienterna.

Jan Hernell, procurement manager och Lisa Bylander, hjärtsjuksköterska, ImagineCare
Seminariearrangör: ImagineCare

75. Ansvarsfördelning mellan stat, region och kommun – reflektioner från pandemin

Pandemin har blottlagt både styrkor och svagheter i den svenska förvaltningsmodellen. Vissa menar att sjukvården måste förstatligas för att Sverige ska få en god och jämlik vård. Andra menar att äldreomsorgen behöver flyttas till regionerna eller primärvården till kommunerna. Det har även uppstått en debatt om Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Hur ska vi tänka om ansvarsfördelningen mellan stat, region och kommun i framtiden?

Maja Fjaestad, statssekreterare till socialminister Lena Hallengren, Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande Socialutskottet, Patric Åberg, ordförande Skånes kommuner samt KSO Östra Göinge, Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och Jörgen Preuss, regiondirektör Region Halland.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Maja Fjaestad
Jörgen Preuss
Patric Åberg
Acko Ankarberg Johansson
Karin Klingenstierna
Louise Bringselius

Uddevalla kommun – Erfarenheter från breddinförande av medicingivare

Sara Clarholm, enhetschef för sjuksköterskor, Uddevalla kommun
Seminariearrangör: Evondos AB

81. Designad för att tjäna. Sociala robotar i välfärden

Introduktionen av sociala robotar inom äldreomsorgen väcker många frågor relaterade till bland annat integritet, säkerhet, autonomi, självständighet och välbefinnande. Vilken typ av framtid kan robotframsteg ge människor – en dystopisk eller utopisk framtid? Vad hoppas äldre vuxna på när det gäller digital vård och vilken typ av roller ska robotar ha i äldreomsorgen? Det finns även etiska problem som måste beaktas när man designar, utvecklar och introducerar sociala robotar för äldre vuxna. Ta del av resultat från studier som genomförts i Nederländerna, Portugal och Kroatien.

Martina Caic, dr vid Aalto-universitetet i Finland.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Martina Caic
Bo Edvardsson

Artificiell Intelligens för hjärtsviktsövervakning

Hälften av alla hjärtsviktspatienter behöver återinläggas på sjukhus inom 6 månader. Trots medicinska framsteg växer sjukhusvistelser till följd av hjärtsvikt kraftigt med betydande hälsobörda för samhället. Genom att använda Acorais AI-motor går det att identifiera mycket tidiga indikationer på hjärtförändringar. Genom självskanning i hemmet frigör man mycket resurser, särskilt under patientövervakning. Går det att använda AI där människor inte räcker till?

Filip Peters, grundare och VD Acorai

87. Välfärdsbrottslighet – ett dubbelt hot mot samhället

Bidragsfusk beräknas kosta samhället allt från 11 till 27 miljarder kr årligen. Förutom att det är pengar som skulle kunna användas för en bättre välfärd skadar det också medborgarnas tillit till samhället. Hösten 2021 presenterade regeringen ett antal förslag i arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Räcker de förslagen eller behövs det andra lösningar som gör att våra offentliga medel används till rätt saker?

Staffan Isling, vd SKR, Stefan Hollmark, stadsdirektör Södertälje, Per Wadhed, chef för sekretariatet för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet NOA och Amir Rostami, regeringens särskilda utredare för att bekämpa bidragsbrott mot välfärdssystemen.
Moderator: Lena Salomon, PwC.

Lena Salomon
Stefan Hollmark
Per Wadhed
Staffan Isling
Amir Rostami

Minska dagarna med kaos

Produktionsstyrning skapar större kunskap om sjukvårdens komplexa verksamhet. Med kunskapen som grund och med förbättringsarbete som fortsättning kommer det att bli färre dagar i kaos. 

Ritva Rosenbäck M.Sc., med bakgrund som chef i större produktioner. Numera doktorand på Högskolan Väst, författare till boken "Produktionsstyrning i sjukvården en väg framåt" och konsult.
Seminariearrangör: Flowistics AB

Ritva Rosenbäck

94. Digitalt ledarskap efter pandemin – framgång i blandade arbetsmiljöer

När organisationer ska anpassa sig till en verklighet efter pandemin så kommer en ny typ av utmaning för ledarskapet. Hur leder man en kvalitetsorienterad och effektiv organisation där medarbetare både befinner sig på det fysiska och det digitala kontoret? Vilka krav ställer det på ledarskapet, både det formella och det personliga? Seminariet belyser några aspekter och lärdomar kring digitalt ledarskap samt ger tips på hur man kan jobba med styrning och ledning i komplexa organisationer.

Krister Högne, vd Public Partner.
Seminariearrangör: Public Partner.

Krister Högne

Den patientnära digitala sjuksköterskan

Ett digitalt snabbspår till trygghet borde vara rutin. Minskar kostnaderna på sjukvården, ökar vårdkvalitén och patientsäkerheten. Här är sjuksköterskan den centrala spelaren!

Ulrica Nilsson, Professor, universitets-och anestesisjuksköterska, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Ulrica Nilsson

100. Informationssäkerhet för fortsatt digitalisering

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är viktigt för all fortsatt digitalisering. En väl utvecklad och integrerad informationssäkerhet bidrar till att skapa förtroende både internt och externt samt att det bidrar till fortsatta digitaliseringssatsningar. Utöver detta bygger det ett skydd mot IT-attacker och läckage av personuppgifter. Ett lyckat informationssäkerhetsarbete hänger ofta samman med ledningens aktiva engagemang. Hur etablerar man arbetssätt för att hantera informationssäkerhetsincidenter och hur säkerställer man medarbetarnas informationssäkerhetsmedvetande?

Daniel Broman, stadsdirektör Lidingö stad och Alexandra Anstrell (M), ledamot Försvarsutskottet.
Moderator: Emanuel Karlsten, fristående journalist.

Alexandra Anstrell
Emanuel Karlsten
Daniel Broman

101. Så bryter vi tystnadskulturen

Att rätta sig efter värdegrunder och följa riktlinjer är viktigt oavsett verksamhet. Vad händer när så inte sker? När en chef inte vill att något ska upp till ytan är det kanske svårt att stå på sig. Och hur kommer man tillrätta med problemet när de som ansvarar för verksamheten känner sig hotade av utomstående personer, i vissa fall tungt kriminella nätverk? Att identifiera en tystnadskultur som uppstått är en sak, att ge medarbetare och chefer stöd att utföra sitt uppdrag och känna sig trygga är betydligt svårare. Vad måste man som arbetsgivare göra för att säkerställa att myndighetsutövningen kan ske utan konsekvenser för de anställda? Och vilka insatser måste övriga delar av samhället bidra med? Det finns insatser som ger effekt.

Ida Karkiainen, civilminister, Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande Göteborg och Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige.
Moderator: Helena Stålnert, journalist

Ida Karkiainen
Magnus Lindgren
Axel Josefson
Helena Stålnert

107. Hur kan man komma till rätta med korruption?

En majoritet av jordens befolkning lever i länder med svårt korrupta offentliga institutioner vilket har mycket negativa effekter på deras livssituation. Länge var detta ett problem som ignorerades, men sedan slutet på 1990-talet har många s k ”good governance” program startats. Dessvärre visar studier att effekterna av dem är små eller obefintliga. Att man i så stor utsträckning misslyckas med att motverka systemisk korruption handlar om brister med att lokalisera och definiera problemet, samt att området kommit att domineras av en teori som bygger på ett missförstånd om problemets grundläggande natur.

Bo Rothstein, professor emeritus i statsvetenskap och en av grundarna till ”The Quality of Government Institute” vid Göteborgs universitet.

Bo Rothstein

108. Kommundirektörsrollen i förändring – eller inte?

Förhållandet mellan politik och administration i kommuner har varit under diskussion i många decennier. På vilka sätt har rollen som kommundirektör förändrats under de senaste 25 åren? Undersökningarna av svenska kommundirektörer påbörjades 1995. Förändringar i rollens innehåll och utförande kan sammanfattas som att allt mer fokus läggs på att hantera linjeförhållanden, ekonomiska frågor, organisatoriska processer samt samhällets utveckling – och gärna tillsammans med kommunstyrelsens ordförande. I stort är mycket sig likt – men inte allt.

Anna Cregård, docent Högskolan i Borås och Rolf Solli, professor emeritus Högskolan i Borås och Förvaltningshögskolan i Göteborg.

Rolf Solli
Anna Cregård

Samverka för att rädda liv!

I Sverige tar cirka 1 500 personer sitt liv varje år. Det är ett självmord var sjätte timme eller cirka fyra människoliv om dagen. Pilotprojektet Vårdförlopp suicidprevention i Västervik startades med målsättning att skapa en mer jämlik vård över hela länet genom säkrare vårdövergångar samt skapa förutsättningar för att upptäcka och följa upp suicidnära patienter. Målsättningen är att halvera antalet suicid i länet till 2025. Projektet riktar sig till all vårdpersonal. Hur samverkar man för att rädda liv?

Lillemor Broling, vårdanalytiker, Region Kalmar län

Lillemor Broling

118. Samverkan för stadsutveckling och verklig trygghet

Långsiktighet, samordning och tydliga mål är framgångsfaktorer i det arbete som Göteborgs stad bedrivit i Nordstan genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP), i syfte att öka tryggheten. Även i Skärholmen utanför Stockholm har man inlett ett långsiktigt arbete för att ta vara på områdets potential genom samverkan med nya arbetssätt och aktiviteter. Går det att skapa långsiktighet i IOPsamarbeten? På vilket sätt kan innovation och mod vara faktorer i arbetet mot en positiv stadsutveckling och ökad trygghet?

Lotta Rosander, enhetschef socialförvaltningen centrum Göteborg, Mats Hedenskog,Skyddsvärnet, Julian Kronqvist, Fryshuset, Ola Skogsberg, Polisen, Patrik Åhnberg, förvaltningschef Skärholmens SDF och Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen.
Moderator: Lenny Lämber, avdelningschef Länsstyrelsen Västra Götalands län

Lotta Rosander
Patrik Åhnberg
Karin Ahlzén
Lenny Lämber

119. Om toppchefsjobbet i kommuner

Som den högsta kommunala chefen är risken att få sparken stor. Arbetet innebär ständiga utmaningar på många plan och ger väldigt lite lugn och ro. Vad är det som gör att man vill bli toppchef i en kommun? Vilka är de stora utmaningarna i arbetet som kommunal toppchef? Vad karakteriserar den ideala arbetsfördelningen mellan chefer och politiker? Erfarna kommundirektörer presenterar problem, utmaningar och glädjeämnen i rollen som kommunens högste tjänsteman.

Kommundirektörerna Vesna Jovic, Järfälla, Camilla Bruno Dunsæd, Kristiansand, Tomas Häyry, Vasa och Per Røner, f d kommundirektør Stevns kommune.
Moderatorer: Anna Cregård, docent och Rolf Solli, professor emeritus, Högskolan i Borås.

Tomas Häyry
Rolf Solli
Anna Cregård
Camilla Bruno Dunsæd
Vesna Jovic

Den patientnära digitala sjuksköterskan

Ett digitalt snabbspår till trygghet borde vara rutin. Minskar kostnaderna på sjukvården, ökar vårdkvalitén och patientsäkerheten. Här är sjuksköterskan den centrala spelaren!

Ulrica Nilsson, Professor, universitets- och anestesisjuksköterska, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Ulrica Nilsson

Framtidens städer

Joakim Jardenberg

Digitaliseringstrender som ger effekt

Joakim Jardenberg
Anna Wikland

126. Modernt ledarskap – att leda utifrån fakta

Genom att arbeta med ansvar för effekter och resultat istället för ansvar för genomförande av förutbestämda uppdrag skapas en kreativ och motiverande miljö där ett ansvarstagande ledarskap kan utvecklas och premieras. Tillitsbaserat ledarskap har ofta diskuterats, men hur kan det tillämpas i praktiken? I seminariet diskuteras och beskrivs hur man genom att förändra sin syn på uppdrag och ledarskap kan förändra en organisation och dess resultat.

Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör och Carolina Samuelsson, sjukhuschef och förvaltningschef för Hallands Sjukhus, Region Halland samt Hans Winberg, generalsekreterare Leading Healthcare.
Moderator: Emilie Widarsson, managementkonsult Sound of the crowd

Emilie Widarsson
Carolina Samuelsson
Martin Engström

Dags att lösa skolsegregationen

Adam Cwejman
Axel Darvik

Vad är viktigt för vårdkvaliteten?

Så skapar vi hög kvalitet i vården: ett hållbart yrkesliv, en säkrad kompetensförsörjning och en personcentrerad nära vård.

Ragnhild Karlsson, vice förbundsordförande Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

Ragnhild Karlsson

133. Efterdyningarna av pandemin, vad har man missat i inlärning?

Det är för tidigt att dra slutsatser om coronapandemins långsiktiga konsekvenser, men den övergripande slutsatsen är att pandemin påverkar många barn och unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen påverkas mycket när undervisningen sker på distans. Hur skall man ta igen den undervisning man missat? Behöver man införa sommarlovsskolor för de drabbade eleverna?

Josefine Fälth, ordförande Sveriges Elevkårer, Robert Fahlgren�, 2:e vice förbundsordförande Lärarförbundet och Helén Ängmo, gd Statens Skolinspektion.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Josefine Fälth
Helen Ängmo
Karin Klingenstierna

Sverige bäst i Europa på integration?

Maria Malmer Stenergard
Anders Ygeman

Personcentrerad omställning pågår!

Personcentrerad nära vård och personcentrerade sammanhållna vårdförlopp införs nu i hela landet. Vi delar med oss av kunskap, erfarenheter och verktyg som kan hjälpa er i omställningen.

Axel Wolf, Hanna Gyllensten, Emma Forsgren GPCC, Maria Taranger SU
Seminariearrangör: Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC

Maria Taranger
Emma Forsgren
Axel Wolf

Att hantera stress

Agneta Sjödin

Civilsamhällets samverkan vid kris

Vid stora kriser blir behovet av samverkan tydligt.Hur kompletterar vi varann även i mindre kriser? Hur bygger vi hållbart engagemang? Vad har vi lärt som personer, organisationer, som samhälle?

Richard Brodd, ledningsansvarig krisstöd, Karin Erwander akutläkare Sahlgrenska universitetssjukhus och Thomas Karlsson sjukhuspräst.
Seminariearrangör: Svenska kyrkan

Thomas Karlsson
Richard Brodd
Karin Erwander

139. Skjutningar i offentliga miljöer

Regeringen har presenterat ett 34-punktsprogram med förslag på verktyg mot gängkriminaliteten. I Malmö arbetar man sedan några år tillbaka med ”Sluta skjut”, en strategi från USA som bygger på samverkan mellan polis, kommun och civilsamhälle. I Stockholm och Göteborg har man inte samma strategi. Vilka insatser ger bäst resultat och hur ska samhället komma tillrätta med detta gigantiska problem?

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister, Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande Göteborg,Mats Bergström, biträdande regionpolischef i Polisregion Väst och Stefan Holgersson, polis och professor i polisvetenskap.
Moderator: Margit Silberstein, journalist

Stefan Holgersson
Morgan Johansson
Axel Josefson
Margit Silberstein

Vård och omsorg på distans

Hur kan vård och omsorgsgivare arbeta med insatser på distans för att ge ökad kvalitet, självständighet och trygghet för individen?
Karl-Johan Palmgren, erbjudandeansvarig kommun Cuviva
Seminariearrangör: Cuviva AB

Karl-Johan Palmgren

143. Riv hindren för vårdens bästa

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya, innovativa lösningar. Ofta handlar det om att utnyttja ny teknik för att utveckla välfärden. Det som ofta försvårar den utvecklingen är att dagens regelverk inte hänger med i utvecklingen. Hur ska man förhålla sig till regelverk som hindrar implementering av ny teknik? Men det finns också goda exempel på att man kan lyckas även med dagens regler. Projektet CRANE i Västerbotten samverkar med regioner i Spanien och Norge och undersöker möjligheter till ett nytt system där vi medborgare betraktas som producenten av hälsodata och kan genom samtycke dela data mellan olika vård- och omsorgsgivare.

Jenni Nordborg, Nationell life science-samordnare Regeringskansliet, Manólis Nymark, jurist IT-rättsliga frågor, Niclas Forsling, projektledare Region Västerbotten, Anders Ekholm, analysdirektör IVO och Johan Hultberg, riksdagsledamot (M).
Moderator: Malena Lau, utvecklingsledare Västra Götalandsregionen.

Malena Lau
Manólis Nymark
Anders Ekholm
0