Digital konferens

Nytt för i år är att du kan välja att delta digitalt.

Programmet uppdateras löpande

Här listas ett smakprov på det som erbjuds dig som deltar digitalt. Programmet kommer att fyllas på med fler seminarier samt hela programmet på scenen Vård & Hälsa och i TV-studion.

Måndagen 7 mars
Tisdagen 8 mars
Onsdagen 9 mars

Hat – ett hot mot demokratin!

En väl fungerande demokrati bygger på att man både får ha och även uttrycka sina åsikter. När den möjligheten inskränks, antingen genom politiska beslut som vi nu ser händer i Ryssland, Polen och Ungern, eller genom att politiker, tjänstemän och även privatpersoner hånas eller ännu värre hotas pga sina åsikter, då hotas även demokratin. Vad kan man göra för att skapa en mer tillåtande syn på rättigheten att få säga vad man tycker i olika frågor? Är det en annan lagstiftning som behövs? Och vilket ansvar har inte minst våra egna politiker som ofta får utrymme i media kopplat till hur de bemöter sina meningsmotståndare?

Anders Kompass, f d ambassadör och FN-tjänsteman och Mona Sahlin, f d partiledare Socialdemokraterna.
Moderator: Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN.

Mona Sahlin
Anders Kompass
Jesper Bengtsson

Likvärdighet och trygghet i skolan

Alla elever som behöver särskilt stöd i skolan har rätt att få det, men i verkligheten är det stora skillnader i hur kommunerna använder resurserna. Barn med särskilda behov får stöd av elev- och lärarassistenter, yrkesgrupper som utgör en stor del av skolans personal men som ofta har osäkra anställningar och ibland saknar rätt utbildning. I seminariet diskuteras reformförslag för ökad likvärdighet i skolan.

Daniel Östlund, docent i specialpedagogik Högskolan i Kristianstad, Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot, Kristina Axén Olin (M), riksdagsledamot, Gunilla Svantorp (S), riksdagsledamot, Numan Aras, elevassistent Uppsala kommun och Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal. Seminariearrangör: Kommunal.

Gunilla Svantorp
Kristina Axén Olin
Daniel Östlund
Malin Ragnegård

Demokratin påverkas av fördomar och hot och hat mot förtroendevalda

Ta del av rapporterna ”Fördomar om politiker i sociala medier”, en studie i samarbete med FOI, samt ”Politikernas Trygghetsundersökning (PTU) 2021” som undersöker politikers utsatthet för bland annat hot och trakasserier i digitala miljöer. Vad utsätts personer för i sociala medier inom ramen för det demokratiska samtalet och hur påverkar det vår demokrati?

Lisa Kaati, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Anna Gavell Frenzel, utredare Brottsförebyggande rådet (Brå) och Anna-Lena Pogulis, projektledare SKR.

Lisa Kaati
Anna Gavell Frenzel
Anna-Lena Pogulis

Så kan AI frigöra tid i kommuner och regioner!

RISE har tillsammans med bland andra Tillväxtverket och AI Sweden utvecklat en första AI-baserad språkförståelsemodell som analyserar offentliga dokument och skrivelser. Modellen ska förenkla och frigöra tid för myndigheter att fokusera på kvalificerat arbete och hjälpa medborgarna mer effektivt. Hur kan kommuner och regioner nyttja AImodellen och hur kan man göra för att komma igång? Strängnäs kommun har tagit fram en AI-modell som potentiellt handläggarstöd inom processen orosanmälan i socialtjänsten och på SKR undersöks hur språkmodeller kan användas i syfte att minska antalet enkäter som skickas till kommuner och regioner.

Magnus Sahlgren, forskningschef språkteknologi AI Sweden och Frédéric Rambaud, digital strateg Strängnäs.
Moderator: Annika Jonsson, SKR.

Annika Jonsson
Magnus Sahlgren
Frédéric Rambaud

Chefer i välfärden – med rätt att leda?

Debatten om hur välfärden ska utvecklas är intensiv. Trots att chefer är nyckelpersoner för att göra verklighet av politikernas vallöften så är frågan om chefernas förutsättningar ofta frånvarande i debatten. Stora medarbetargrupper, bristande administrativt stöd och splittrad och kortsiktig styrning från politiken gör det svårt för chefer att leda. Hur ska cheferna få rimliga förutsättningar så att vi når målen om en utvecklad välfärd?

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och Göran Johnsson, nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre.
Moderator: Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.

Lotta Dellve
Andreas Miller
Anki Udd
Göran Johnsson

Framtidens äldreomsorg – Kommunal visar vägen

Kommunal bjuder på valårets viktigaste möte om äldreomsorgen. Vilka vallöften kan ge den ökade kvalitet som alla vill ha? Vad tänker beslutsfattarna göra om de vinner valet 2022? Och vad händer sen? Undersköterskornas berättelser från äldreomsorgens vardag matchas med panelsamtal med landets främsta kommunoch rikspolitiker.

På seminariet kommer makthavare inom äldreomsorgsområdet att medverka.
Seminariearrangör: Kommunal.

Malin Ragnegård
Lisa Pelling

Hållbart ledarskap

Det moderna arbetslivet kännetecknas av förändring både när det kommer till den digitala omställningen och komplexiteten i ökad konkurrens och globalisering. Krav på anpassning och flexibilitet gör att osäkerheten ökar både hos ledare och för medarbetare. Utmaningar för ledare i ett föränderligt arbetsliv kräver att man skapar en kultur av tillit, engagemang och kreativitet. Hur motiverar och engagerar vi medarbetarna för att arbeta förebyggande och långsiktigt för en god och hållbar arbetsmiljö?

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun, Palle Lundberg, stadsdirektör Helsingborgs stad och Veronica Magnusson, förbundsordförande fackförbundet Vision.
Moderator: Pernilla Warberg

Palle Lundberg
Veronica Magnusson
Malin Aronsson
Pernilla Warberg

Integrera Agenda 2030 i styrning och ledning!

För att Agenda 2030 ska bli en del i kommunens eller regionens strategier för utveckling krävs att agendan blir en integrerad del i övergripande styrning och ledning. Det krävs också ett systematiskt arbete kring att skapa nulägesbilder, analysera, prioritera insatser, genomföra och följa upp. Men hur lyckas man med att integrera Agenda 2030 i styrning och ledning?

Christine Feuk, projektledare och Anna Eklöf, handläggare, SKR.

Christine Feuk
Anna Eklöf

Likvärdighet i skolan

En elevs möjlighet att lyckas i skolan skall inte bero på elevens familjebakgrund, var i landet eleven bor eller vid vilken skola eleven går. Trots detta har likvärdigheten minskat. Skolsegregationen har gjort att spridningen i skolornas kunskapsresultat har ökat kraftigt. Vilka åtgärder krävs för att skapa likvärdighet och rättvisa i skolan?

Sara Wettergren (L), kommunalråd för skola och utbildning Malmö stad, Monica Sonde, avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad SKR och Linnea Lindquist, rektor Hammarkulleskolan Göteborg.
Moderator: Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef på utredningsenheten Kommunal.

Sara Wettergren
Monica Sonde
Linnéa Lindquist
Lisa Bondesson

Vad kan skolan göra för att bryta skolsegregationen?

Allt fler elever går i klasser eller skolor som är segregerade. Skolsegregationen får konsekvenser på minskad likvärdighet och sjunkande kunskapsresultat. Ingen enskild åtgärd har ännu visat sig framgångsrik för att bryta skolsegregationen. Ta del av insikter från arbetet med att förändra elevsammansättningen mellan och inom skolor.

Fahrudin Zejnic, utbildningschef grundskoleförvaltningen Malmö, Sonja Sävås, f d rektor i Gislaved, Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef barn- och ungdomsförvaltningen Halmstad, Hanna Glans, tillväxtstrateg social hållbarhet Halmstad, Monica Sonde, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad SKR, Anders Trumberg, forskare Örebro universitet och Jonas Lundberg, Lumell. Seminariearrangör: Lumell Associates.

Fahrudin Zejnic
Pauline Broholm-Lindberg
Sonja Sävås
Hanna Glans
Monica Sonde
Anders Trumberg
Jonas Lundberg

Chefens utmaningar i det nya arbetslivet

Coronapandemin har ställt höga krav på chefen. Några chefer har brottats med nya typer av arbetsmiljöfrågor, när t ex medarbetare jobbat hemifrån. Inom vård och omsorg har chefer upplevt ett högt tryck med många medarbetare, hög smittorisk och många arbetstimmar på plats i verksamheten. I Sveriges chefsorganisation verkar Ledarna för bättre förutsättningar för chefer att vara chefer och ledare. Vilka erfarenheter har pandemin gett oss? Vilket ansvar har chefen och får hen rätt förutsättningar? Vad har förändrats och hur har digitala lösningar hjälpt? Ett samtal om hur ett gott ledarskap kan göra skillnad i verksamheten och bidra till resultatet.

Seila Mujic, enhetschef Växjö kommun, Freja Lindahl, rektor Skara kommun, Anna Holwaster, förhandlare och Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.

Andreas Miller
Anna Holwaster
Freja Lindahl
Seila Mujic

Skarp skolstyrning sparar miljoner – och ger kvalitet

Har vi lärarbrist inom svensk skolsektor? Saknas verkligen medel för att förbättra kvalitet och möta kraven på en likvärdig skola? Välkommen att ta del av hur du med hjälp av smarta produkter kan förbättra lagefterlevnaden, identifiera resurserna du tidigare inte sett och skapa en budget i balans! Ett systematiskt arbetssätt där transparens, kommunikation och kvalitet står i fokus för all skolstyrning.

Ulrika Munkby, Product Growth Manager Resursplanering och Johan Ekman, Senior Project Manager Skola och Utbildning, Stratsys.
Seminariearrangör: Stratsys.

Ulrika Munkby
Johan Ekman

Ansvarsfördelning mellan stat, region och kommun – reflektioner från pandemin

Pandemin har blottlagt både styrkor och svagheter i den svenska förvaltningsmodellen. Vissa menar att sjukvården måste förstatligas för att Sverige ska få en god och jämlik vård. Andra menar att äldreomsorgen behöver flyttas till regionerna eller primärvården till kommunerna. Det har även uppstått en debatt om Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Hur ska vi tänka om ansvarsfördelningen mellan stat, region och kommun i framtiden?

Maja Fjaestad, statssekreterare till socialminister Lena Hallengren, Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande Socialutskottet, Patric Åberg, ordförande Skånes kommuner samt KSO Östra Göinge, Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och Jörgen Preuss, regiondirektör Region Halland.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Louise Bringselius
Maja Fjaestad
Acko Ankarberg Johansson
Patric Åberg
Jörgen Preuss
Karin Klingenstierna

Designad för att tjäna. Sociala robotar i välfärden

Introduktionen av sociala robotar inom äldreomsorgen väcker många frågor relaterade till bland annat integritet, säkerhet, autonomi, självständighet och välbefinnande. Vilken typ av framtid kan robotframsteg ge människor – en dystopisk eller utopisk framtid? Vad hoppas äldre vuxna på när det gäller digital vård och vilken typ av roller ska robotar ha i äldreomsorgen? Det finns även etiska problem som måste beaktas när man designar, utvecklar och introducerar sociala robotar för äldre vuxna. Ta del av resultat från studier som genomförts i Nederländerna, Portugal och Kroatien.

Martina Caic, dr vid Aalto-universitetet i Finland.
Moderator: Bo Edvardsson, professor Karlstad universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Martina Caic
Bo Edvardsson

Digitalt ledarskap efter pandemin – framgång i blandade arbetsmiljöer

När organisationer ska anpassa sig till en verklighet efter pandemin så kommer en ny typ av utmaning för ledarskapet. Hur leder man en kvalitetsorienterad och effektiv organisation där medarbetare både befinner sig på det fysiska och det digitala kontoret? Vilka krav ställer det på ledarskapet, både det formella och det personliga? Seminariet belyser några aspekter och lärdomar kring digitalt ledarskap samt ger tips på hur man kan jobba med styrning och ledning i komplexa organisationer.

Krister Högne, vd och Helena Sjöholm, Public Partner.
Seminariearrangör: Public Partner.

Helena Sjöholm
Krister Högne

Informationssäkerhet för fortsatt digitalisering

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är viktigt för all fortsatt digitalisering. En väl utvecklad och integrerad informationssäkerhet bidrar till att skapa förtroende både internt och externt samt att det bidrar till fortsatta digitaliseringssatsningar. Utöver detta bygger det ett skydd mot IT-attacker och läckage av personuppgifter. Ett lyckat informationssäkerhetsarbete hänger ofta samman med ledningens aktiva engagemang. Hur etablerar man arbetssätt för att hantera informationssäkerhetsincidenter och hur säkerställer man medarbetarnas informationssäkerhetsmedvetande?

Daniel Broman, stadsdirektör Lidingö stad och Pål Jonson (M), ordförande Försvarsutskottet.
Moderator: Emanuel Karlsten, fristående journalist.

Daniel Broman
Pål Jonson
Emanuel Karlsten

Så bryter vi tystnadskulturen

Att rätta sig efter värdegrunder och följa riktlinjer är viktigt oavsett verksamhet. Vad händer när så inte sker? När en chef inte vill att något ska upp till ytan är det kanske svårt att stå på sig. Och hur kommer man tillrätta med problemet när de som ansvarar för verksamheten känner sig hotade av utomstående personer, i vissa fall tungt kriminella nätverk? Att identifiera en tystnadskultur som uppstått är en sak, att ge medarbetare och chefer stöd att utföra sitt uppdrag och känna sig trygga är betydligt svårare. Vad måste man som arbetsgivare göra för att säkerställa att myndighetsutövningen kan ske utan konsekvenser för de anställda? Och vilka insatser måste övriga delar av samhället bidra med? Det finns insatser som ger effekt.

Ida Karkiainen, civilminister, Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande Göteborg och Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige m fl.

Axel Josefson
Magnus Lindgren
Ida Karkiainen

Välfärdsbrottslighet – ett dubbelt hot mot samhället

Bidragsfusk beräknas kosta samhället allt från 11 till 27 miljarder kr årligen. Förutom att det är pengar som skulle kunna användas för en bättre välfärd skadar det också medborgarnas tillit till samhället. Hösten 2021 presenterade regeringen ett antal förslag i arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Räcker de förslagen eller behövs det andra lösningar som gör att våra offentliga medel används till rätt saker?

Staffan Isling, vd SKR, Stefan Hollmark, stadsdirektör Södertälje, Per Wadhed, chef för sekretariatet för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet NOA och Amir Rostami, regeringens särskilda utredare för att bekämpa bidragsbrott mot välfärdssystemen.
Moderator: Heléne Norberg, Senior Manager Public sector PwC.

Staffan Isling
Amir Rostami
Stefan Hollmark
Per Wadhed
Heléne Norberg

Distansarbete – vägen mot nya höjder eller en fallgrop?

När pandemin slog till skickades många medarbetare hem och distansarbete blev det nya normala. Men vad händer när den spontana interaktionen som sker på ett kontor försvinner? Det finns inte längre en plats där de anställda kan mötas och i oplanerade samtal skapa företagets kultur. Man vet också att mycket arbete sker i möten mellan arbetsuppgifter. Hämmas organisationers utveckling och innovationskraft av distansarbete eller är det en obefogad oroskänsla? Är det t o m så att medarbetarna blir effektivare när det digitala arbetssättet får full genomslagskraft?

Leif Denti, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet, Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST, Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision och Carl Piva, vd Internetstiftelsen.
Moderator: Pernilla Warberg

Leif Denti
Britta Lejon
Carl Piva
Veronica Magnusson
Pernilla Warberg

Samverkan för stadsutveckling och verklig trygghet

Långsiktighet, samordning och tydliga mål är framgångsfaktorer i det arbete som Göteborgs stad bedrivit i Nordstan genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP), i syfte att öka tryggheten. Även i Skärholmen utanför Stockholm har man inlett ett långsiktigt arbete för att ta vara på områdets potential genom samverkan med nya arbetssätt och aktiviteter. Går det att skapa långsiktighet i IOPsamarbeten? På vilket sätt kan innovation och mod vara faktorer i arbetet mot en positiv stadsutveckling och ökad trygghet?

Lotta Rosander, enhetschef socialförvaltningen centrum Göteborg, Patrik Åhnberg, förvaltningschef Skärholmens SDF och Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen.
Moderator: Lenny Lämber, avdelningschef Länsstyrelsen Västra Götalands län

Lotta Rosander
Patrik Åhnberg
Karin Ahlzén
Lenny Lämber

Modernt ledarskap – att leda utifrån fakta

Genom att arbeta med ansvar för effekter och resultat istället för ansvar för genomförande av förutbestämda uppdrag skapas en kreativ och motiverande miljö där ett ansvarstagande ledarskap kan utvecklas och premieras. Tillitsbaserat ledarskap har ofta diskuterats, men hur kan det tillämpas i praktiken? I seminariet diskuteras och beskrivs hur man genom att förändra sin syn på uppdrag och ledarskap kan förändra en organisation och dess resultat.

Jörgen Preuss, regiondirektör, Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör och Carolina Samuelsson, sjukhuschef och förvaltningschef för Hallands Sjukhus, Region Halland samt Hans Winberg, generalsekreterare Leading Healthcare.

Jörgen Preuss
Martin Engström
Carolina Samuelsson

Efterdyningarna av pandemin, vad har man missat i inlärning?

Det är för tidigt att dra slutsatser om coronapandemins långsiktiga konsekvenser, men den övergripande slutsatsen är att pandemin påverkar många barn och unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen påverkas mycket när undervisningen sker på distans. Hur skall man ta igen den undervisning man missat? Behöver man införa sommarlovsskolor för de drabbade eleverna?

Monica Sonde, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad SKR, Josefine Fälth, ordförande Sveriges Elevkårer, Helén Ängmo, gd Statens Skolinspektion och Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Monica Sonde
Josefine Fälth
Helen Ängmo
Åsa Fahlén
Karin Klingenstierna

Livslångt lärande för framtidens arbetsmarknad

Digitalisering och robotisering förändrar den svenska arbetsmarknaden, något som påskyndats ytterligare av covid-19-pandemin. Det innebär att vissa jobb försvinner medan nya jobb skapas, nya jobb som i regel kräver andra kunskaper. Förändringstakten kommer sannolikt inte minska vilket innebär att vi måste skapa förutsättningar för livslångt lärande. Utbildningssystemet måste anpassas. Men även LAS-reformen spelar roll för den strukturförändring som behövs för att stärka kvaliteten inom välfärden. Enligt arbetsmarknadsministern är detta den största reformen på svensk arbetsmarknad i modern tid.

Carl Heath, Senior Researcher RISE och Therese Svanström, ordförande TCO.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Carl Heath
Therese Svanström
Karin Klingenstierna

Riv hindren för vårdens bästa

Komplexa samhällsutmaningar kräver nya, innovativa lösningar. Ofta handlar det om att utnyttja ny teknik för att utveckla välfärden. Det som ofta försvårar den utvecklingen är att dagens regelverk inte hänger med i utvecklingen. Hur ska man förhålla sig till regelverk som hindrar implementering av ny teknik? Men det finns också goda exempel på att man kan lyckas även med dagens regler. Projektet CRANE i Västerbotten samverkar med regioner i Spanien och Norge och undersöker möjligheter till ett nytt system där vi medborgare betraktas som producenten av hälsodata och kan genom samtycke dela data mellan olika vård- och omsorgsgivare.

Jenni Nordborg, Nationell life science-samordnare Regeringskansliet, Patrik Sundström, Chief Digital Officer SKR, Manólis Nymark, jurist IT-rättsliga frågor, Niclas Forsling, projektledare Region Västerbotten och Johan Hultberg, riksdagsledamot (M)
Moderator: Anne-Charlotte Holmgren, verksamhetschef SIQ - Institutet För Kvalitetsutveckling.

Patrik Sundström
Manólis Nymark
Anne-Charlotte Holmgren
0