Filtrera på temaspår

Sök

Alla programpunkter

Programmet i pdf

Välfärdens ledarskap
Digitalisera välfärden
Det politiska uppdraget
Ekonomi & Styrning
Smartare vård & omsorg
Framtidens samhälle

3. Äldreomsorg i tuffa tider – lösningar och möjligheter

Det är tufft läge i äldreomsorgen. Kommunal fokuserar på kommuner som trots det ekonomiska läget förbättrar sin äldreomsorg och ser över bemanningen. Med panelsamtalet lyfter vi utmaningarna – och visar att det går att vända utvecklingen.

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal, Leif Sandberg, 1:a vice ordf SKR, Rasmus Sundström, avdelningschef Vård- och omsorgsförvaltningen (ÄLN) / Äldreförvaltningen ledning / Avd ordinärt boende, Uppsala kommun, Adnan Jasarevic, enhetschef,omsorgsförvaltningen SÄBO Luddö Värnamo kommun, Cajsa Engqvist, undersköterska och Sofi Ludvigsson Ferm, verksamhetschef äldreomsorg Mörbylånga kommun.
Moderator: Silvia Kakembo, arenagruppen
Seminariearrangör: Kommunal

Malin Ragnegård
Silvia Kakembo
Leif Sandberg
Rasmus Sundström
Adnan Jasarevic

4. Chefers förutsättningar att leda i kommunal verksamhet

I Tyresö kommun vill man ha ett tillitsfullt och transformerande ledarskap som skapar utrymme för medarbetare att utveckla verksamheten. Forskning visar att förutsättningarna för detta påverkas av flera olika faktorer – t.ex. personliga egenskaper, system och kultur. Seminariet beskriver arbetet med att analysera dessa förutsättningar och ytterligare stärka ledares möjligheter och incitament att agera i linje med vad Tyresö kommun anser vara ett gott ledarskap.

Madeleine Fälleskog, HR-direktör, Göran Sandström, ledarutvecklare, Tyresö kommun och Pontus Fryk, senior managementkonsult CANEA.
Seminariearrangör: CANEA.

Madeleine Fälleskog
Göran Sandström
Pontus Fryk

14. Inställt – Hållbara städer – god hälsa och välbefinnande för alla?


I den fria rörligheten för medborgare inom EU och EES-länderna ingår rätt till vård. Genom det europeiska sjukförsäkringskortet har alla medborgare rätt till vård överallt inom EU. Men utsatta EU-medborgare, som ofta saknar europeiskt sjukförsäkringskort och många gånger kan ha befunnit sig i Sverige under lång tid, får rutinmässigt skyhöga räkningar för nödvändig vård. I en del fall nekas de även grundläggande vård och många undviker att söka den på grund av rädsla för kostnader som inte är möjliga att betala. Vem bär ansvaret för tillgången till hälsa för alla?

Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty Sverige, Hannah Laustiola, generalsekreterare Läkare i världen.

Anna Johansson
Hannah Laustiola

15. Därför är arbetsmiljöarbetet för äldreomsorgens chefer prioriterat

Äldreomsorgen är ett av välfärdens största verksamhetsområden och trycket på verksamhetsutveckling är högt. Det är ingen överdrift att påstå att de verksamhetsnära cheferna har en nyckelfunktion i det arbetet. Idag råder stor samsyn med stöd i forskningen om att verksamhetsnära chefer inom äldreomsorgen ofta har bristande förutsättningar. Därför har SKR, Vision och Akademikerförbundet SSR en gemensam satsning för att stärka arbetsmiljön för verksamhetsnära chefer med stöd av Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet. Borås stad har kartlagt och arbetat med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på över 70 arbetsplatser. Under det här seminariet delar vi med oss av exempel, erfarenheter och idéer om hur arbetsgivare kan stärka organisationen så att verksamhetsnära chefer får goda förutsättningar för sitt arbete.

Malin Ljungzell, projektledare för Chefoskopet på Suntarbetsliv, Catharina Abrahamsson, organisationskonsult och leg psykoterapeut inom Organisationshälsan i Borås Stad, Ulrika Lifvakt, handläggare vid avdelningen för socialtjänst på SKR, Jonas Karlsson, Chefs- och ledarskapsstrateg på fackförbundet Vision och Hanna Broberg, Chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR .

Seminariearrangör: Vision och Akademikerförbundet SSR.

Malin Ljungzell
Ulrika Lifvakt
Catharina Abrahamsson

25. Sätt fokus på förskolan!

Sveriges kommuner räknar med stora nedskärningar som riskerar att drabba både förskolan och skolan. Kommunal bjuder in till ett samtal om hur krisen kan hanteras – och kvaliteten säkerställas genom bättre bemanning. Vilka prioriteringar behövs och vilka lärdomar finns att dra från Norge?

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal, Åsa Westlund (S), vice ordförande utbildningsutskottet, Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot, Susanne Nyström, Dagens Nyheter, Lena Gustavsson, Kommunal och Linn Herning, Velferdsstaten, Norge.
Moderator: Silvia Kakembo, arenagruppen
Seminariearrangör: Kommunal.

Malin Ragnegård
Silvia Kakembo
Åsa Westlund
Linn Herning

26. Tillitsbaserat ledarskap – nycklar och dilemman

För att ta vara på anställdas kompetens och engagemang behöver ledare visa tillit och ge handlingsutrymme. Det utmanar chefer att våga ta risker och att arbeta mer stödjande och möjliggörande. Samtidigt behöver chefer följa upp resultat och markera när anställda missbrukar tilliten. På så vis går tillit och kontroll ibland hand i hand, medan det andra gånger kan vara motsatser. Vilka utmaningar innebär det och vilka dilemman kan man ställas inför? Vilka är nycklarna för att lyckas? Vad krävs av organisationen runt omkring chefen – och av medarbetaren själv?

Krister Björkegren, regiondirektör Region Halland och Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun.
Moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet.

Krister Björkegren
Cecilia Lejon
Louise Bringselius

36. Vilken ledare vill du vara?

Som ledare i ett demokratiskt samhälle är man inte allenarådande och kan fatta beslut utan att ta hänsyn till omgivningen och de personer man leder. Förutom att ta hänsyn till detta och även se till allas bästa behöver man ibland kompromissa och göra avkall på vissa saker för att komma framåt. Men var går gränsen för när man inte vill kompromissa längre och inte sätta makten före sina värderingar och det man tror på? Hur håller man sina värderingar levande i sitt ledarskap samtidigt som man når resultat?

Annie Lööf, f.d. näringsminister och partiledare Centerpartiet.
Moderator: Ulf Sjögren, stiftprost Svenska Kyrkan.

Annie Lööf
Ulf Sjögren

37. Arbetsgivarnas paradox: “Hur kan organisationer attrahera och behålla personal parallellt med ökade besparingskrav?”

Besparingar, effektivisering och krav på ökad produktion blir allt viktigare för ledare i offentlig sektor att balansera i strävan att ha god effektivitet i sin förvaltning och använda skattemedlen väl. Samtidigt pågår en kamp att attrahera och framförallt behålla kompetens – ibland i konkurrens med privat sektor. Är det möjligt att med begränsade resurser underhålla en välmående personalstyrka som kan upprätthålla en god välfärd för alla? Hur driver man förändring och effektivisering samtidigt som man bromsar kostnaderna? Vi kommer delge insikter och bjuda in till dialog kring hur olika organisationer arbetar med att skapa framtidens hållbara arbetsplats.

Ann-Charlotte Järnström, ekonomidirektör Västra Götalandsregionen, Peter Almström, docent Chalmers,Kristina Lännergren, Styrnings- och utvecklingsdirektör, Halmstads kommun, Carl Jacobsson, VP of Customer Success, Winingtemp, Charlotta Franklin, rådgivare inom organisationsutveckling och Lisa Haglund, rådgivare inom medarbetarfrågor PwC Sverige.
Moderator: Måns Liljenlov, Employer branding manager PwC Sverige.
Seminariearrangör: PwC Sverige.

Kristina Lännergren
Ann-Charlotte Järnström
Måns Liljenlov
Charlotta Franklin
Lisa Haglund

47. Ledarskapsinsikter från en karriär inom den amerikanska armén

Den pensionerade generallöjtnanten William Troy beskriver åtta viktiga lärdomar och insikter han lärt sig från sina 38 år i USA:s armé. Ledarskapsteorier är utan tvekan värdefulla men det är ännu viktigare att fokusera mer på det praktiska inom ledarskapet som är tillämpligt på alla nivåer i organisationen. Inom den amerikanska armén använder man sig av ”The Army Leadership Doctrine”, som inspirerar och stödjer medarbetarna för att uppnå uppställda mål. Syftet är att både analysera ledarskapsframgångar och misslyckanden för att utveckla ledarna och skapa en effektivare organisation.

William Troy, f.d. generallöjtnant USA:s armé.
Moderator: Ulf Sjögren, stiftprost Svenska Kyrkan.
Seminariespråk: Engelska.

William J. Troy
Ulf Sjögren

48. Effektivare kommun – utvecklande och utmanande!

SKR och RKA har under ett och ett halvt års tid bedrivit ett projekt kring effektivitet tillsammans med 13 kommuner, ett arbete som varit både utvecklande och utmanande. SKR och RKA delger erfarenheter från projektet och Jokkmokks kommun bidrar med erfarenheter som medverkande kommun i projektet. Vi tar också upp RKA:s senaste effektivitetsrapport och vad som utmärker kommuner som är effektiva inom äldreomsorg, hur vi räknar på kommande behov och hur vi i kommunen planerar för dessa behov. Hur kan din kommun utveckla sitt arbete för att stärka effektiviteten?

Christine Feuk, handläggare SKR, Maria Price, kanslichef RKA och Axel Landström, ekonomichef Jokkmokks kommun.

Christine Feuk
Maria Price

58. Diplomkurs: Hur löser jag detta? Workshop med dilemman – del 1

Att arbeta som offentlig tjänsteman innebär att vara i ett korstryck av krav, förväntningar och värden, vilka många gånger kan hamna i konflikt med varandra. Inte minst förväntas offentliganställda balansera politisk demokrati, effektivitet och rättssäkerhet i fullgörandet av uppdraget. Men hur görs detta, rent konkret, i faktiska situationer som vi ställs inför i vardagen som offentliganställd? På denna workshop tar vi avstamp i vanliga dilemman som vi kan hamna i och funderar och diskuterar hur vi kan agera för att på bästa vis fullgöra rollen som tjänsteman. En kurs där deltagarna deltar i både del 1 och 2.

Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och Therese Reitan, lektor i offentlig förvaltning, Södertörns högskola.

Jenny Madestam
Therese Reitan

59. Ledarskap i kris

Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset, har lyckats vända miljardunderskott till plus, fått en skandalverksamhet att rulla på igen och samtidigt styrt över det sjukhus i Sverige som har vårdat flest covidpatienter under pandemin. Zoëga har beskrivits som okonstlad, som en ledare som arbetar såväl verksamhetsnära som långsiktigt strategiskt, och med en ledarstil som präglas av tydlighet. Här delar han med sig dels av sina erfarenheter och lärdomar från de kriser han hanterat men även hur han tänker kring att visa riktningen och skapa förutsättningar framåt i en verksamhet.

Björn Zoëga, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset.

Björn Zoëga

69. Diplomkurs: Hur löser jag detta? Workshop med dilemman – del 2

Att arbeta som offentlig tjänsteman innebär att vara i ett korstryck av krav, förväntningar och värden, vilka många gånger kan hamna i konflikt med varandra. Inte minst förväntas offentliganställda balansera politisk demokrati, effektivitet och rättssäkerhet i fullgörandet av uppdraget. Men hur görs detta, rent konkret, i faktiska situationer som vi ställs inför i vardagen som offentliganställd? På denna workshop tar vi avstamp i vanliga dilemman som vi kan hamna i och funderar och diskuterar hur vi kan agera för att på bästa vis fullgöra rollen som tjänsteman. En kurs där deltagarna deltar i både del 1 och 2.

Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning och Therese Reitan, lektor i offentlig förvaltning, Södertörns högskola.

Jenny Madestam
Therese Reitan

70. Investera i din chefsutveckling

Upptäck knepen som gör ditt cv bättre och sätt ord på din prestation och kompetens. Med stöd från aktuella Novusundersökningar där Sveriges chefer delat med sig av sina bästa tips ger vi dig inspiration och handfasta råd om hur du kan bli en bättre chef. Skilj dig från mängden och öka dina chanser att nå ditt drömjobb. Vad är viktigast de 100 första dagarna på en ny chefsroll? Du får ta del av de senaste trenderna inom ledarskap.

Ylva M Andersson, ledarskap- och förändringsexpert, Tobias Härnström, karriärrådgivare och förhandlare Ledarna.
Moderator: Fredrik Gustafsson, Marknads PR Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.

Fredrik Gustafsson
Ylva M Andersson

79. Inställt – Det bortglömda omdömet


Vi lever i en tid av siffror och statistik med en övertro på att alla problem kan lösas genom att spalta upp, mäta och kvantifiera. När vårt förnuft bara handlar om att räkna blir såväl våra liv som samhället i stort alltmer omänskligt och det finns inget utrymme för omdöme eller eftertanke. Jonna Bornemark har handfasta råd för hur vi tillsammans kan utveckla det mänskliga omdömet, det som pressats ned av förpappring, floskelproduktion och digitaliseringstro. Hur kan vi genom både mikro- och makromotstånd börja våga tro på varandra, känna tillit och skapa ett mänskligare samhälle – och ett mänskligare liv?

Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola.

Jonna Bornemark

80. Ingen välfärd utan AI!?

422000 orosanmälningar till Socialtjänsten, skenande kostnader för kronisk sjukdom, ökade vårdköer och skolor i kris, för att nämna några utmaningar. Har vi råd att inte använda modern teknologi som AI? Med nästa generations AI-system kommer nya möjligheter till beslutsstöd och automation, ett måste för att kunna hantera de allt större utmaningarna för den svenska välfärden. Men kan man verkligen lita på AI och hur ska man hantera de ökande cyberhoten? I detta seminarium kommer experter och välfärdsrepresentanter belysa hur AI på ett säkert sätt hjälper välfärden att frigöra tid för kärnuppdraget.

Daniel Akenine, nationell teknikchef, Sandra Elvin, nationell säkerhetschef, Microsoft, Anna Drotz, digitaliseringsdirektör Norrköpings kommun, Charlotta Kronblad, doktor i digital transformation Göteborgs Universitet, Markus Lingman, årets AI-svensk 2020 och adj. professor Hallands sjukhus och Ingela Lidén, Förvaltningschef digitalisering IT och MT på Region Skåne.
Moderator: Jennica Andersson, Publik Sektor chef Microsoft.
Seminariearrangör: Microsoft.

Daniel Akenine
Sandra Elvin
Anna Drotz
Markus Lingman
Jennica Andersson
Charlotta Kronblad
Ingela Lidén

90. Ledarskap som tar ditt lag till seger

En bra ledare har förmåga att identifiera och utveckla varje individs unika talanger och styrkor genom att skapa en positiv och stöttande miljö för att övervinna utmaningar och nå sin fulla potential. Som ledare måste man hantera en variation av personligheter, färdighetsnivåer och spelarroller inom laget. Vilka kommunikationsstrategier behövs för att inspirera och motivera sina teammedlemmar? Hur skapar man en positiv lagkultur som stimulerar tillväxt och prestation? Lyssna till en ledare som når framgång med ibland lite okonventionella metoder där ryktet berättar om dikter, balett och tecknad film.

Per-Mathias Högmo, tränare BK Häcken.
Moderator: Marika Palmdahl, präst Svenska Kyrkan.

Per-Mathias Högmo
Marika Palmdahl

91. Stockholmspakter för hållbar utveckling

Stockholms stad arbetar sedan många år i pakter med näringslivet för att tillsammans hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Här träffar ni Elektrifieringspakten, Integrationspakten och Miljö- och klimatpakten som samlar staden och flera hundra näringslivsaktörer. Ni får lyssna till ett samtal om pakternas framväxt, värdet de skapar och framtida utmaningar och möjligheter – för staden, för det enskilda företaget och för samhället i stort.

Annika Bergendahl, strateg Trafikkontoret, Rebecka Hagman, strateg Arbetsmarknadsförvaltningen, Charlotta Hedvik, projektledare Miljöförvaltningen, Erica Eneqvist, projektledare Stadsledningskontoret, Stockholms stad, Nicole Mitman, Employer Branding och Event specialist Keolis, Marie Agelii, marknadschef Bravida
Seminariearrangör: Stockholms stad.

Rebecka Hagman
Charlotta Hedvik
Erica Eneqvist
Marie Agelii
Nicole Mitman

100. Om hur man navigerar egon – andras och sitt eget

Alla organisationer har mycket att lära av ledarskapet på en inspelningsplats. Det är ett ställe fullt av nervösa, undersövda, inte sällan känslomässigt instabila, människor med prestationsångest som ändå ska prestera på topp. För det krävs en tillåtande miljö som är disciplinerad och lustfylld samtidigt – lyckas man skapa den stämningen så är allt möjligt. Skaparen av TV-serien Dips delar med sig av sina erfarenheter som regissör och avslöjar till och med hur man tar sig in på utrikesministerns kontor.

Marie Agerhäll, regissör, skådespelare och skapare av tv-serien Dips samt På spåret-vinnare.
Moderator: Thomas Floberg, Vice vd, Microsoft

Thomas Floberg
Marie Agerhäll

110. Kommuner, regioner och Sverige efter kriserna

Vi befinner oss i en tid av stora förändringar: pandemi, krig i vår närhet, klimatkris, inflation och en sämre konjunktur. Vad leder dessa förändringar fram till? Hur kommer de att påverka förutsättningarna för regioner och kommuner? Och hur tar man var på möjligheterna som uppstår? Finns det lärdomar att dra som kan användas för att möta den långsammare utmaning som välfärden befinner sig i som riskerar att normaliseras och inte göras något åt i tid?

Per Schlingmann, medförfattare till den uppmärksammade boken Momentum, Mats Sedlacek, försäljningsdirektör Microsoft och Louise Callenberg, grundare av Singula och #bättredelat samt tidigare ansvarig för digital förnyelse och samverkan på SKR.

Per Schlingmann
Louise Callenberg
Mats Sedlacek

111. Gen Z och trender som formar framtidens arbetsplats

Världen automatiseras i realtid framför våra ögon – med konsekvensen att hundratals miljoner människor kommer att förlora sina jobb de närmsta åren. Samtidigt kommer utvecklingen att ge oss nya vinnare. Nu har även generation Z börjat komma in på arbetsmarknaden med andra förväntningar och kompetenser. Hur får man superkrafterna som krävs för att fortsätta vara relevant både som organisation och individ? Framtidsmannen Nicklas Hermansson berättar om metoder och verktyg som han själv har använt för att bygga två olika team som blivit bäst i världen.

Nicklas Hermansson, mediepionjär och tidigare kreativ chef på Bonnier News Brand Studio.

Nicklas Hermansson

120. Framtidens hybrida ledarskap

Kraven på ledarskap är annorlunda. Flexibiliteten har ökat, både vad gäller var vi arbetar och hur vi arbetar och med vad. Hur tar vi vara på möjligheterna? Hur kan ledarskapet bli tydligt och mer kommunikativt? Hur leder man i en tid av omställning? Lyssna till ett spännande samtal med Jessica Span som har en viktig ledarroll i en bilindustri som är i total förändring och Louise Callenberg med erfarenheterna från offentlig sektor.

Per Schlingmann, Jessica Span, vd Volvo Cars Sverige, och Louise Callenberg, grundare av Singula och Leadership ARTS samt tidigare ansvarig för digitalisering på SKR.

Per Schlingmann
Louise Callenberg
Jessica Span

121. Ledarkurs: Handlingskraftiga mellanchefer – del 1. Vägar till resultat och trivsel.

Mellanchefer är den största gruppen i offentlig sektor men paradoxalt nog den minst studerade i forskningen. Det råder olika uppfattningar om mellanchefens betydelse. Några uppfattar mellanchefer som kostnadsdrivande element som måste minimeras, andra ser dem som helt avgörande för att realisera en organisations strategiska ambitioner. Med avstamp i forskningen presenteras en analysmodell kopplat till ledarstil och organisatoriska ramar som bidrar till att skapa de förutsättningar mellanchefen behöver för att kunna vara handlingskraftig och därmed skapa resultat.

Linda Hye, forskare och Morten Øgård, professor, Senter for anvendt kommunalforskning vid Universitetet i Agder.

Morten Øgård
Linda Hye

131. Framtidens kommunikation

Kommunikationslandskapet är i stor förändring där traditionell masskommunikation ersätts av sociala medier och digitala kanaler. Detta nya landskap ger möjligheter, men också utmaningar. Vilka är framgångsfaktorerna och hur kan organisationer utveckla sitt kommunikationsarbete för att bättre nå ut till sina målgrupper? Hur använder vi kommunikation i vardagen för att leda i omställning? Och hur kan medborgardialogen utvecklas? Möt en av Sveriges mest framträdande TV-personligheter i ett samtal om hur man skapar engagemang hos dem man vill nå.

Louise Callenberg, grundare av Singula och Leadership ARTS samt tidigare ansvarig för digitalisering på SKR, Lotta Lundgren, TV-kock och tidigare copy i reklambranschen, Lisa Kruse, grundare av Holy Comms och kommunikationsexperten Per Schlingmann.

Louise Callenberg
Lotta Lundgren
Lisa Kruse
Per Schlingmann

132. Ledarkurs: Handlingskraftiga mellanchefer – del 2. Hur kan ledarskapet för mellanchefer utvecklas?

Offentlig sektor står inför en rad utmaningar vilket gör att organisationerna behöver transformeras för att möta behoven. Framtidens kommuner måste skapas av framtidens chefer. Med utgångspunkt i resultaten från en studie på mellanchefer har ett ledarprogram initierats i syfte att utveckla handlingskraftiga mellanchefer som klarar av att lösa sitt uppdrag i krävande situationer. De teoretiska resonemangen kompletteras med exempel från ett pågående program i Kristiansand kommun.

Linda Hye, forskare, Morten Øgård, professor, Senter for anvendt kommunalforskning vid Universitetet i Agder, Kristin Eidet Robstad, förvaltningsdirektör och Eivind Eikeland, stabschef, barn- och ungdomsförvaltningen Kristiansand kommun.

Linda Hye
Morten Øgård
Eivind Eikeland

142. Var vill vi bo, leva och arbeta?

Människors förväntningar på var vi vill bo, leva och arbeta förändras. Livskvalitet, hållbarhet och trygghet är några dimensioner som blir allt viktigare. Vad betyder detta för plats- och stadsutveckling?

Anna Gärdin, framtidsdirektör Huddinge kommun, Louise Callenberg, grundare av Singula och Leadership ARTS samt tidigare ansvarig för digitalisering på SKR och Per Schlingmann, författare till flera böcker om platsen och städernas utveckling.

Louise Callenberg
Per Schlingmann
Anna Gärdin

5. Innovationsdagen – erfarenheter av kommunalt innovationsarbete

Sex kommuner har under 10 års tid, med stöd från Vinnova, arbetat för att stärka städerna och de kommunala organisationerna som innovationsarenor. Satsningen innovationsplattformar för hållbara städer har studerats av följeforskare vars samlade resultat presenteras i en seminarieserie under Kvalitetsmässan. Vilka är lärdomarna? Vad har satsningen inneburit för de deltagande kommunerna och vilka är de viktigaste medskicken till andra organisationer?

Palle Lundberg, vd SKR, Magnus Johansson, seniorforskare RISE, Darja Isaksson, GD Vinnova, Tina Eide, direktör för område Utveckling av stadens verksamheter Göteborg, Karin Ahnqvist, HR-direktör Umeå kommun och Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör, Stockholms stad.
Moderator: Klas Danerlöv, innovationssamordnare SKR.

Palle Lundberg
Magnus Johansson
Christina Eide
Karin Ekdahl Wästberg
Klas Danerlöv
Darja Isaksson
Karin Ahnqvist

6. Sveriges DigitaliseringsKommun. De nominerade är …

Pressad ekonomi, höga energipriser och utmaningen med kompetensbristen står för dörren. Antalet personer i yrkesverksam ålder ökar långsamt, samtidigt som gruppen äldre, och därmed mer vårdkrävande ökar snabbt. Hur kan vi med digitaliseringens hjälp skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle med kostnadseffektiva välfärdstjänster som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och främjar innovationer? Möt kommunerna som med hjälp av digitaliseringen gjort olika satsningar för att tackla dessa utmaningar.

Victor Kilén,stadsdirektör Nacka, Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö och Anna Hed, KSO Mora samt nämdordförande Gemensamma servicenämnden IT Mora.
Moderator: Patrik Sundström, tf. vd Inera AB.

Patrik Sundström
Victor Kilén
Anna Hed
Cecilia Lejon

16. Innovationsdagen – lärdomar från 10 års innovationsarbete

Vad stöder respektive försvårar kommunala innovationsprocesser? Hur kan kommuner öka sin kapacitet att arbeta systematiskt med innovation, både i den egna verksamheten och tillsammans med andra? Dessa övergripande frågor har studerats av följeforskare som följt arbetet med innovationsplattformar i ett antal städer. I samtal med forskare presenteras insikter och lärdomar som även kan ha bäring på nya utmaningar som kommuner står inför.

Magnus Johansson, seniorforskare RISE, Christian Jensen, forskare Göteborgs univ., Emily Wise, forskare Lunds univ., Heiti Ernits, forskare RISE, Erica Eneqvist, projekt- ledare Stockholms stad och Chelsey Jo Huisman, forskare Uppsala univ.
Moderator: Pernilla Glaser, konsult.

Magnus Johansson
Pernilla Glaser
Emily Wise
Heiti Ernits
Erica Eneqvist
Chelsey Jo Huisman

17. Dags att gasa – så ökar vi takten i offentlig sektors digitala omställning

Att öka takten i den offentliga sektorns digitala omställning är avgörande för att effektivisera och förbättra tjänsterna till medborgarna. Genom att omfamna moderna teknologier kan vi minska byråkrati, förbättra tillgängligheten och minska kostnader. Automatisering av rutinuppgifter och införandet av digitala plattformar för kommunikation och tjänster kan frigöra tid och resurser. Ett starkt fokus på datasäkerhet och integritet är nödvändigt för att vinna medborgarnas förtroende. Samtidigt bör man vara medveten om digital klyfta och se till att ingen lämnas utanför. Genom samarbete mellan myndigheter, privata sektorn och medborgare kan vi gasa på och skapa en smidig övergång till en mer digitaliserad och effektiv offentlig sektor.

Ingela Lidén, förvaltningschef digitalisering IT och MT på Region Skåne och Rickhard Broman, försäljningsdirektör Telia
Seminariearrangör: Telia

Ingela Lidén

27. Innovationsdagen – workshop om innovationsarbete

Innovationsplattformar för hållbara städer är en 10-årig satsning som finansierats av Vinnova. Kommuner har tillsammans med akademin, forskningsinstitut och samhällsaktörer drivit gemensamma innovationsprojekt och format strukturer och arbetssätt för att nå önskade resultat. I ett workshop-format delar kommunerna med sig av sina erfarenheter och bjuder in till dialog med deltagare.

Carola Samuelsson, projektledare Borås Stad, Peter Kirsch, senior projektledare Future by Lund, Lars Ekberg, planeringsledare Göteborgs Stad, Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef Stockholm stad, Ellen Grahn, utvecklingsstrateg Umeå kommun, Nina Sarri, innovationsledare Tekniska verken Kiruna kommun, Rebecka Janols, innovationsledare Umeå kommun och Niklas Sirén, avdelningschef Kiruna Sustainability Center.
Moderator: Pernilla Glaser, konsult.

Carola Samuelsson
Petra Wårstam Larnhed
Ellen Grahn
Niklas Sirén
Pernilla Glaser
Rebecka Janols

28. Ny teknik ökar medborgarnas förväntningar

Medborgarnas krav och förväntningar på offentliga tjänster ökar hela tiden delvis beroende på jämförelser med tjänster som erbjuds inom den privata sektorn. Det är till stor del kopplat till att smarta teknologier, såsom AI, chatbots, tjänsterobotar och blockchain ger möjlighet till alltmer interaktiva, omedelbara och problemfria användarupplevelser. För att kunna erbjuda en värdefull service till samhället måste den offentliga förvaltningen ta till sig den nya tekniken för att tillgodose medborgarnas nya behov och förväntningar.

Cristina Mele, professor i Service Innovation, Universitetet i Neapel.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Cristina Mele
Bo Edvardsson

38. Innovationsdagen – så organiserar ni ert innovationsarbete

Innovationsplattformarna avslutar denna dag med en panel av praktiker och forskare. Innovationsarbete i politiskt styrda organisationer är fullt av fallgropar men innebär också stora möjligheter när det fungerar. Hur organiseras och dirigeras det gemensamma innovationsarbetet i den här typen av komplexa innovationsekosystem? Sex städer har prövat organisera sitt kollektiva innovationsarbete på olika sätt. Vilka generella lärdomar har kommunerna gjort och vilka fallgropar bör man undvika när gränsöverskridande innovationsarbete skall organiseras?

Carola Samuelsson, projektledare Borås Stad, Peter Kirsch, senior projektledare Future by Lund, Lars Ekberg, planeringsledare Göteborgs Stad, Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef Stockholm stad, Ellen Grahn, utvecklingsstrateg Umeå kommun, Rebecka Janols, innovationsledare Umeå kommun, Niklas Sirén, avdelningschef Kiruna Sustainability Center, Magnus Johansson, seniorforskare RISE, Christian Jensen, forskare Göteborgs universitet, Emily Wise, forskare Lunds universitet, Heiti Ernits, forskare RISE, Erica Eneqvist, forskare och projektledare Stockholms Stad och Chelsey Jo Huisman, forskare Uppsala universitet. ​

Moderator: Pernilla Glaser, konsult.

Pernilla Glaser
Carola Samuelsson
Petra Wårstam Larnhed
Ellen Grahn
Rebecka Janols
Niklas Sirén
Magnus Johansson
Emily Wise
Heiti Ernits
Erica Eneqvist
Chelsey Jo Huisman

39. Sveriges agenda för digitalisering

Digitaliseringen pekas ut som det kanske viktigaste området för att säkerställa framtidens välfärd. Tidigare har Sverige legat i topp när det gäller digitalisering men har börjat se andra länder springa förbi. Nu satsar regeringen miljardbelopp för att inte minst se till att man hänger med i utvecklingen av AI. Ligger satsningarna i linje med vad som efterfrågas av offentlig sektor, och i vilken utsträckning samverkar man med företagen som ska leverera lösningarna till kommuner, regioner och stat? Har man samma bild av vilka utmaningar vi står inför och hur man löser dessa?

Erik Slottner, civilminister, Palle Lundberg, vd SKR och Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige.
Moderator: Joakim Jardenberg, förändringsledare.

Palle Lundberg
Åsa Zetterberg
Erik Slottner
Joakim Jardenberg

49. Möt Sveriges DigitaliseringsKommun 2023

Efter flera år med pandemins utmaningar står vi inför en ny tid med nya prövningar så som den pressade ekonomin, de höga energipriserna och utmaningen med kompetensförsörjningen. Många kommuner har genomfört en digital omställning i en takt vi tidigare inte varit i närheten av och på kort tid infört nya smarta arbetssätt och ökad användning av data för ledning och styrning inom socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Möt den kommun som är bäst på att använda digitaliseringens möjligheter.

Representanter från Sveriges DigitaliseringsKommun 2023.
Moderator: Patrik Sundström, tf. vd Inera AB.

Patrik Sundström

50. Inställt – Esbo – en föregångare för att uppnå FN:s hållbarhetsmål


Esbo stad har som avsikt att bli en föregångare när det gäller att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling till 2025. Nätverket Cities for Sustainability Governance, CSG, menar att städer, för att ta itu med flerdimensionella utmaningar som rör människor, vår planet, fred, välstånd och partnerskap, behöver ett ramverk för styrning som baseras på omvandling och är flexibelt och dialogbaserat. CSG strä­var efter att skapa ett nätverk som bygger på verkliga erfarenheter inom olika stadsorganisationer och deras samhällen; att främja ”peer learning” och samskapande av ett ramverk för stadsstyrning.

Ville Taajamaa, projektchef hållbar utveckling Esbo stad.

60. Med hjälp av digitala verktyg blir Borås stad mer tillgänglig för invånarna.

Som ett steg i att modernisera och effektivisera leveransen av välfärdstjänster till sina invånare, arbetar Borås stad aktivt med digitala verktyg. Genom att omfamna digitalisering har de strävat efter att öka tillgängligheten, kvaliteten och användarupplevelsen för sina medborgare. Vi kommer att prata om resan och hur ledningssystemet underlättat processerna och att det nu är en del av vardagen.

Andrea Zackrisson, implementationskonsult CANEA och Johana Söderström, strategisk verksamhetsutvecklare Borås stad.
Seminariearrangör: CANEA.

61. Co-design, living labs och crowdsourcing – hur effektivt är det?

Det finns mycket hype kring att aktivt involvera användare i innovationsaktiviteter i offentlig sektor. Argument för detta är att användarna är "experter på tjänsteanvändning" och därmed kan bidra med viktiga insikter. Co-design, living labs och crowdsourcing är några exempel på metoder som använts. Presentationen kommer kritiskt reflektera över användarengagemang och även redovisa resultat från forskningsprojekt som genomförts med Helsingborgs stad och Karlstads kommun.

Jakob Trischler, docent i företagsekonomi Karlstads universitet.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Jakob Trischler
Bo Edvardsson

71. Skyddet mot digitala hot med en robust cybersäkerhet

Cyberförsvar och cybersäkerhet är av avgörande betydelse i dagens digitala värld. Med den ökande integrationen av teknik och internet i alla aspekter av våra liv blir det nödvändigt att skydda våra digitala system från hot och attacker. Enbart i Europa saknas runt 300 000 säkerhetskunniga. Hur utbildar vi fler i cybersäkerhet och hur kan yrkesverksamma tränas för skydda system och tjänster? Ta del av en verksamhet för fortbildning i cybersäkerhet.

Gunnar Karlsson, professor vid KTH och ansvarig för uppdragsutbildning Cybersoldat för Försvarsmakten och Sandra Elvin, nationell säkerhetschef Microsoft.
Moderator: Sam Rabar, säkerhetsexpert Telia

Gunnar Karlsson
Sam Rabar
Sandra Elvin

72. Värdeskapande med AI och chatbotar

Ända sedan ChatGPT tog plats på scenen ligger AI och chatbotar i frontlinjen för den tekniska utvecklingen. Men hur kan AI och chatbotar användas för att underlätta värdeskapande? I seminariet presenteras framgångsfaktorer i att hantera AI och implementera chatbotar baserat på forskning med multinationella organisationer och den offentliga sektorn. Hur får vi ut det mesta av löftet om AI i en nära framtid?
Tilo Böhmann, professor Universität Hamburg.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Bo Edvardsson

81. Att leda i en föränderlig och komplex värld

Hur vi hanterar vår föränderliga och oförutsägbara värld hänger mycket på våra förmågor som individer och organisationer. För att hitta nya innovativa arbetssätt, med exempelvis AI och ChatGPT, så behöver vi lära oss att acceptera det oförutsägbara och våga vara experimenterande. Nicholas Fernholm bjuder på en unik blandning av praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap och har en förmåga att omsätta komplexa koncept till gripbara insikter. Med sin optimistiska syn på framtiden både lockar han till skratt och inspirerar genom sina föreläsningar.

Nicholas Fernholm, f.d. robotchef på Nya Karolinska sjukhuset, logistikchef under uppbyggnaden av Älvsjö Pandemisjukhus och nominerad till årets talare 2022.

Nicholas Fernholm

82. Hur kan vi tillsammans accelerera AI-användning och stärka den svenska digitaliseringsagendan?

Målet för digitala decenniet 2030 är 75 procent användning av Molnet och AI. Molntjänster kan snabba upp AI-användningen med både färdiga AI-lösningar och byggstenar för egen AI-utveckling. Därför behöver vi accelerera AI-användningen genom att dra full nytta av molntjänster för att stärka den svenska digitaliseringsagendan och nå det målet. Vad behöver då offentlig sektor göra inom de olika verksamheterna för att möta de utmaningar som finns i dag? I seminariet diskuteras frågor som ledningen behöver ta ställning till i samband med implementation av AI.

Irene Ek, Nordic Manager of Government Affairs & Public Policy Google Cloud, Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna, Frida Rössel, Head of Sales Public Sector Nordics & CEE, Google For Education och Rebecka Lönnroth, Strategic Initiative Developer AI Sweden.
Seminariearrangör: Google Cloud.

Irene Ek
Daniel Forslund
Rebecka Lönnroth
Frida Rössel

92. AI – ett hot eller en möjlighet?

AI kan ses som en möjlighet att lösa några av våra största utmaningar, såsom att bekämpa sjukdomar, förbättra utbildning, och minska klimatförändringar. Det kan också användas till exempel för att samla in och bearbeta stora mängder personlig data, vilket kan leda till integritetsfrågor och missbruk av information. Hur säkerställer vi att AI-teknologin används på ett etiskt och ansvarsfullt sätt för att maximera dess positiva effekter och minimera dess negativa konsekvenser? Och vad menar vi egentligen när vi uttrycker oro att den nya tekniken kan ”gå om” människan när det gäller intelligens – hur definierar vi risk och intelligens?

Daniel Gillblad, Co-director AI Sweden och Director Chalmers AI Research Center och Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers.
Moderator: Irene Ek, Nordic Manager of Government Affairs & Public Policy Google Cloud.

Daniel Gillblad
Irene Ek
Olle Häggström

93. Scenariobaserad workshop: Mot en hållbar välfärd – men hur? – del 1

Vilken väg utvecklingen tar är inte helt i våra händer – så hur kan vi på bästa sätt förbereda oss för den? I öppen dialog, och med våra varierande perspektiv till hjälp, utforskar vi möjliga framtider där utvecklingen tagit olika riktning. Med hjälp av designmetodik, AI och vår kollektiva erfarenhet försöker vi förstå vad de olika framtiderna innebär för oss – som individer, organisationer och som samhälle. Efter workshopen kommer vi alla att ha en bättre plan för hur vi ska agera för att parera fallgroparna på vägen mot en hållbar välfärd.

Hanna Rosenblom och Joakim Holmqvist, designstrateger TBD designstudio.

Hanna Rosenblom
Joakim Holmqvist

101. Ny styrning och organisering av offentlig sektor?

Offentlig verksamhet präglas av komplexa problem som kräver helt nya sätt att tänka och arbeta på. Framtidens utmaningar kommer bli än större till följd av negativ klimatpåverkan, utmanande integration och ojämlikhet. Redan idag har offentlig verksamhet stora svårigheter med till exempel kompetensförsörjning och att verksamheter i olika delar av landet har påtagligt skilda villkor. För att trygga framtidens välfärd behöver nya sätt att styra och organisera offentlig verksamhet på utvecklas. Här krävs kreativa och innovativa lösningar. Vilka är dessa lösningar och hur de kan realiseras?

Helene Hellmark Knutsson, Landshövding Västerbottens län, Louise Bringselius, docent i företagsekonomi Lunds universitet och Klas Danerlöv, innovationssamordnare SKR.
Moderator: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap Södertörns högskola.

Jenny Madestam
Helene Hellmark Knutsson
Louise Bringselius
Klas Danerlöv

102. Inställt – Scenariobaserad workshop: Mot en hållbar välfärd – men hur? – del 2

Vilken väg utvecklingen tar är inte helt i våra händer – så hur kan vi på bästa sätt förbereda oss för den? I öppen dialog, och med våra varierande perspektiv till hjälp, utforskar vi möjliga framtider där utvecklingen tagit olika riktning. Med hjälp av designmetodik, AI och vår kollektiva erfarenhet försöker vi förstå vad de olika framtiderna innebär för oss – som individer, organisationer och som samhälle. Efter workshopen kommer vi alla att ha en bättre plan för hur vi ska agera för att parera fallgroparna på vägen mot en hållbar välfärd.

Hanna Rosenblom och Joakim Holmqvist, designstrateger TBD designstudio.

Joakim Holmqvist
Hanna Rosenblom

112. Verksamhetsutveckla med artificiell intelligens!

När ChatGPT introducerades förra hösten var det många som förstod att mänskligheten står inför stora förändringar. Saker som tidigare krävde mänsklig intelligens kan nu göras av smarta maskiner. Ny teknik i kombination med digitaliserade och uppkopplade processer har skapat helt nya sätt att mäta, analysera och förstå hur en verksamhet fungerar. Ta del av hur artificiell intelligens och maskininlärning kan användas i systematiskt förbättringsarbete.

Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum

Joakim Wernberg

113. Workshop: Framtidens lärande med VR-teknik

Att träna medarbetare att utföra riskfyllda och sällsynta arbetssituationer ställer helt andra krav än om det handlar om ofarliga och mer frekventa situationer. Men måste det vara så? Genom att använda VR kan man simulera scenarier som uppkommer mer sällan och helt utan risk för utföraren. Det ger helt nya möjligheter till kompetensutveckling jämfört med traditionell fortbildning. VR-företaget South North har arbetat med att öka förståelsen kring arbetsmiljöfrågor och tagit fram en VR-miljö där det går att uppleva riskfyllda situationer. Här får du ta del av hur VR kan främja lärandet i organisationer och du får dessutom möjlighet att prova själv.

Martin Krafft, Technology Director South North Studios.

122. Inställt – Live: etisk hackning för skydd mot cyberattacker


Säkerhetshot har blivit en av vårt samhälles mest kritiska frågor. Vi omger oss själva med smarta uppkopplade enheter som utgör olika risker, från smartphones i våra fickor till potentiella informationshot från smarta kylskåp i våra hem. Av denna anledning är forskning och arbete med ”etisk hackning” avgörande för att säkerställa teknikens säkerhet. Det kan verka paradoxalt att hackning kan vara etiskt, men det spelar en avgörande roll för att förbättra digital säkerhet och skydda mot cyberattacker. Seminariet ger en introduktion och praktisk demonstration av hackningsteknik.

Santiago Bou Betran, masterstudent och Fredrik Heiding, doktorand, KTH.
Seminariespråk: Engelska.

Fredrik Heiding
Santiago Bou Betran

123. Juridik + AI = SANT

Digitalisering i offentlig sektor har både präglats och påverkats av juridiska diskussioner. Vad som är rätt och vad som är fel. Nu när AI har presenterat sig på allvar kommer digitaliseringsarbetet gå in i en ny fas, med ytterligare juridiska frågeställningar. Dessutom är några nya lagregler på väg att börja gälla. Hur kan vi arbeta för att det juridiska perspektivet ska vara en möjliggörare för verksamhetsutveckling där vi når den fulla potentialen av AI? Och hur ska vi arbeta tillsammans för att både möta den höga förändringstakten och skapa en hållbar och förtroendeskapande digitalisering?

Under seminariet kommer vi även bjuda in Uddevalla kommun som kommer berätta om hur de planerar att använda generativ AI och hur de tror att det kommer påverka deras verksamhet. Ulrika Olsson, projektledare och Nicklas Rudolfsson, verksamhetsutvecklare Uddevalla kommun.

Vi kommer också få lyssna till Lunds kommundirektör Christoffer Nilsson berätta om hur Lunds kommun har arbetat med det juridiska perspektivet för att skapa en hållbar och framgångsrik digitalisering.

Charlotte Arnell, juridisk rådgivare och Susanna Collijn, partner, PwC Sverige.
Moderator: Måns Liljenlov, Employer branding manager PwC Sverige.
Seminariearrangör: PwC Sverige.

Charlotte Arnell
Måns Liljenlov

133. Sluta spekulera, agera – insikter och tester för en användardriven verksamhetsutveckling

Snackar ni mycket om vad ni borde göra på din arbetsplats men har svårt att få det att hända? Nyckeln till meningsfull kontinuerlig utveckling är att utgå från användarnas beteenden, behov och drivkrafter. Att generera idéer utifrån insikter och att inte tänka för komplext behöver inte vara svårt. Här får du höra om hur Stockholms stadsbibliotek arbetat för att kunna vara nyfikenhetsdrivna och utforskande i att ta fram tjänster som ligger i linje med det förväntade och oväntade.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie Stockholms stadsbibliotek.

Daniel Forsman

134. Hur lyfter vi innovation i offentlig sektor?

I en värld som kännetecknas av snabba förändringar och turbulens behöver man inte bara arbeta hårdare för att upprätthålla sin nuvarande verksamhet, utan också kontinuerligt anpassa sig till sin miljö och förnya sig för att proaktivt svara på förändrade medborgarbehov och deras förväntningar. Innovation sker inte spontant eller utan rätt stöd. Man måste aktivt odla den nödvändiga kapaciteten för att utnyttja innovation och bygga partnerskap med den privata sektorn och civilsamhällets organisationer för att underlätta meningsfull förändring på gräsrotsnivå.

Daniel Bengtsson, Policy Analyst OECD Open and Innovative Government Division
.

Daniel Bengtsson

143. Uppdrag granskning?

Medier har en central roll i en demokrati genom att granska makten och samtidigt kunna styra vad som rapporteras och hur. En fungerande lokalpress kan bidra till att skapa medvetenhet och engagemang i lokalsamhället. Den senaste tekniken gör även intåg i mediebranschen där man med hjälp av AI och algoritmer kan ta reda på vad läsarna vill ha för nyheter. Hur påverkar det lokalpressens rapportering av offentliga verksamheter? Och hur ser balansgången ut mellan kritisk granskning och att även förmedla positiva nyheter?

Gunnar Nygren, professor Södertörns högskola, Sandra Bygdén Shameh, chefredaktör Örnsköldsviks allehanda, Carl-Johan Bergman, chef redaktionell verksamhet Bonnier News Local och Herman Crespin, kommunchef Höganäs kommun.
Moderator: Ulrika Beck-Friis, föreståndare Institutet för mediestudier.

Sandra Bygdén Shameh
Ulrika Beck-Friis

10. Korruptionsbekämpning och en god förvaltning för en hållbar välfärd

Samhället står inför flera utmaningar som innebär snabba och omfattande omställningar av den offentliga sektorn. Stora och tunga investeringar behöver göras samtidigt som kompetensförsörjningsutmaningen medför att behovet av nya arbetssätt och kreativa lösningar ökar. Det starka förändringstrycket medför i sig risker för kommuner och regioner som robusta och pålitliga organisationer. Vilka risker bör vi vara uppmärksamma på och hur förebygger vi bäst för att bevara kommuners och regioners integritet och omutbarhet?

Johan Mörck, utredare Statskontoret, Samuel Lundqvist, ekonomichef Skellefteå kommun, Anna Nitzelius, sakkunnig Akavia, Martin Bresman, chefsåklagare, Riksenheten mot korruption samt Ann Sofi Agnevik och Cecilia Berglin, SKR.

Cecilia Berglin
Ann Sofi Agnevik
Johan Mörck
Samuel Lundqvist
Anna Nitzelius
Martin Bresman

21. Medborgardialog – från projekt till systematiskt arbetssätt

Kommuner och regioner behöver utveckla dialogen med medborgarna, dels för att på ett bättre sätt ta vara på medborgarnas erfarenheter och sakkunskaper och dels för att fördjupa kunskapen om vårt demokratiska system och det samhällsuppdrag som kommuner och regioner har. I detta seminarium beskriver vi grunderna i hur medborgardialogen kan utvecklas från att vara pilotprojekt till ett arbetssätt som används och utvecklas systematiskt. Vi får också ta del av en eller flera kommuners erfarenheter av ett sådant förändringsarbete.

Malin Andersson och Susanne Carlsson utvecklingsledare fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås stad samt Anders Nordh och Nils Munthe, SKR

Anders Nordh
Nils Munthe

32. Kommunförsök i kommuner och regioner

För att möta framtida utmaningar behövs nya sätt att ta tillvara på den kunskap, engagemang och kreativitet som finns inom kommunsektorn. Försöksverksamhetskommittén har haft i uppdrag att främja försöksverksamhet och i december 2023 lämnar utredningen sitt slutbetänkande. Ta del av de försök som utredningen gått vidare med till exempel ett försök där riktade statsbidrag slås samman för friare användning.. Familjen Helsingborg presenterar sitt förslag om att få ett uppdrag att ge insatser för individer med ekonomiskt bistånd. Seminariet tar också upp hur försöksverksamhet kan permanentas.

Anders Teljebäck, regeringens särskilde utredare, Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör Helsingborgs stad, Annika Wallenskog, Björn Kullander och Fredrik Krait, SKR.

Anders Teljebäck
Björn Kullander
Annika Wallenskog

43. Konstnärlig frihet möter kommunal och regional kulturpolitik

Kulturlivet är avgörande för en vital samhällsdebatt och är därmed ett fundament för ett långsiktigt hållbart, demokratiskt samhälle. En förutsättning för att säkerställa att den konstnärliga integriteten respekteras är tydliggjorda uppdrag och ett gott samarbete mellan politiker och tjänstepersoner. Dessa frågor är ofta uppe till debatt både hos kommuner och regioner liksom i media. Ett samtal med förtroendevalda och sakkunniga om konstnärlig frihet och armlängds avstånd i kommunal och regional kulturpolitik.

Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande SKR:s styrelse, Marcus Walldén (M), ordförande i kulturnämnden Region Kronoberg, Janne Grönholm (MP), kommunalråd för kultur och fritid Malmö stad och Louise Andersson, kulturpolitisk expert SKR.
Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturjournalist.

Louise Andersson
Leif Sandberg
Marcus Walldén
Janne Grönholm
Gunilla Kindstrand

54. Kommuners och regioners roll för det civila försvaret

Trots att det saknas både tydlighet och medel så arbetar många kommuner och regioner med både omfattande och konkreta åtgärder inom civilt försvar. Det råder ingen brist på vägledningar, men det som efterfrågas är erfarenhetsutbyte och att få ta del av varandras exempel. ”Hur har ni strukturerat arbetet med framtagande av Risk- och sårbarhetsanalys i er kommun?” eller ”Hur har ni gjort för att identifiera samhällsviktiga verksamheter?”.

SKR har tillsammans med ett antal kommuner samlat en uppsättning exempel inom såväl förberedelser som praktiska åtgärder såsom inköp/upphandling i ett webbaserat verktyg. På seminariet deltar två av kommunerna som deltagit i arbetet och berättar med om hur de arbetat för att växla upp arbetet med civilt försvar.

Rickard Vidlund, kommundirektör Öckerö kommun, Göran Melin, biträdande räddningschef Räddningstjänsten Jönköpings kommun och Michaela Stenman, SKR.

Rickard Vidlund
Göran Melin

65. Vem styr egentligen? Så kan kommunala bolag bli bättre

Kommunala bolag verkar i en komplex kontext där förvaltning möter näringsliv, kommunallagen möter aktiebolagslagen och samhällsnytta möter vinstkrav. Därutöver är kommunfullmäktige och styrelsen två organ med skilda uppdrag att styra ett kommunalt bolag. Med rätt förutsättningar på plats är kommunala bolag både effektiva och långsiktiga. Men med otydliga roller och okunskap kan det leda till utanförskap och bristande insyn. Hur kan du som förtroendevald arbeta så att styrningen av kommunala bolag bli bättre?

Per Nordenstam, vd Sobona, Palle Lundberg, vd SKR, Charlie Winde, jurist PwC, Per-Anders Gustafsson, vd Göteborg Energi, Timur Uman, professor i företagsekonomi vid Jönköping University och Peter Söderström, kommunalråd Arvika kommun.
Moderator: Madeleine Gimåker, Sobona.
Seminariearrangör: Sobona.

Per Nordenstam
Palle Lundberg
Madeleine Gimåker
Timur Uman

76. Styra i ett nytt politiskt landskap

Vid valet 2022 fortsatte trenden med ett ökat antal blocköverskridande styren och minoritetsstyren. Den traditionella styrmodellen i kommuner är samlingsstyre och det är också utifrån det som kommunallagen är utformad. Men efter hand som det politiska landskapet har utvecklats har en form av parlamentarism införts i den kommunala demokratin. Kommunala folkomröstningar genom folkinitiativ har blivit allt vanligare. SKR har under 2023 tagit initiativ till en rapport om folkinitiativ och folkomröstningar. Vad säger rapporten?

Ann-Cathrine Jungar, docent Södertörns högskola, David Karlsson, professor Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Olof Lundberg (S) kommunstyrelsens ordförande Stenungsunds kommun, Helena Linde, förbundsjurist, Martin Lidhamn, och Björn Kullander, SKR.

Ann-Cathrine Jungar
Helena Linde
Martin Lidhamn
Björn Kullander
David Karlsson

86. Att styra och leda bättre tillsammans

Ett bra samspel mellan politiken och förvaltningen ökar möjligheterna att kunna hantera välfärdens utmaningar i kommuner och regioner. Att styra och leda tillsammans ökar också genomslag och resultat av politiska beslut för medborgarnas bästa. Lyssna på erfarenheter av forskningen och delta aktivt i en utmanade beslutssituation utifrån den senaste forskningen. Den utgår från ett av casen i forskningen som handlar om strukturer, helheten, prioriteringar och relationer. Metoden vi använder är ett verktyg för att arbeta med komplexa frågor.

Ulf Ramberg, KEFU Lunds universitet, Lena Lindgren och Leif Eldås, SKR.

Lena Lindgren
Leif Eldås
Ulf Ramberg

97. 50 år sedan kommunsammanslagningarna – vad har hänt med kommuners styrning och vart är vi på väg?

Kommunerna och landstingen kom under 70-talet att möta en förändrad samhällsekonomisk situation. Tillväxten fick sig en knäck och kriserna avlöste varandra. Det var inte längre en självklarhet om en fortsatt utbyggd offentlig verksamhet. Istället lyftes frågan om verksamhetens effektivitet och behovet av prioriteringar. Hur har politikens styrinstrument förändrats sedan 70-talet? Och vilken utveckling ser vi kring budgetprocessen idag?

Rolf Solli, professor emeritus Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Björn Brorström senior rådgivare Göteborgs universitet samt Lena Langlet och Christine Feuk, SKR.

Christine Feuk
Rolf Solli
Björn Brorström
Lena Langlet

106. Bättre skolresultat med Styrsam

Styrsam är ett helt nytt material för förbättra skolresultat genom bättre dialog och samverkan mellan politik och förvaltning på skolområdet. Styrsam kan användas brett och flexibelt och riktar sig till samtliga nämnder och politiker inom skolan. Materialet ger en bra introduktion till skolans ledningsprocesser och olika styrningsdilemman och passar såväl den nyvalde som den erfarne politikern. Här presenteras STYRSAM-modellen av SKR och en kommun som arbetat med den.

Solveig Nilsson (S), ordförande förskolenämnen, Sara Drew, t.f. verksamhetschef Västerås stad och Daniel Berr, SKR.

Daniel Berr
Solveig Nilsson

116. Hur motverkar vi normaliseringen av hat och hot i det demokratiska samtalet?

Hat och hot mot politiker har under senare år uppmärksammats som ett växande problem i demokratiska samhällen. Det är viktigt att systematiskt förebygga och göra riskanalyser för att så långt som möjligt minimera att hot och hat uppstår. I seminariet presenteras dels ny forskning kring Att fatta svåra beslut och vad förtroendevalda själva kännetecknar som svåra beslut, och att dessa beslut också kan leda till  konflikt och spänning. Därefter lyfter vi två metoder som kan utgöra möjligheter för att motverka normalisering genom att förebygga på ett tidigt stadium. Komplexa dialoger och verktyget Riskguiden, en digital tjänst för risk- och konfliktanalys.

Jenny de Fine Licht, docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet, Jan Klauser, säkerhetssamordnare Ängelholms kommun samt Anna-Lena Pogulis och Ulrika Stöök, SKR.

Jan Klauser
Anna-Lena Pogulis
Ulrika Stöök
Jenny de Fine Licht

127. Välfärdens kompetensförsörjning – hur ror vi medan vi öser?

Välfärden står mitt i och inför en stor kompetensutmaning, vilket kräver nya visioner och arbetssätt. Samtidigt finns ett starkt tryck på kommuner och regioner att klara välfärdsuppdraget här och nu vad gäller exempelvis bemanning, lön, arbetstider och sjukfrånvaro. Hur klarar man av att hålla den långsiktiga kursen och fatta svåra beslut när det stormar som värst?

Zara Blidevik (M), ordförande socialnämnden Lilla Edets kommun, Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande Lilla Edets kommun, Åsa Viklund-Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle och ordförande SKR:s beredning för kompetensförsörjning, Mia Frisk (KD) regionråd Region Jönköping och vice ordförande SKR:s beredning för kompetensförsörjning och Charlotta Unden, SKR.
Moderator: Kalle Berg, SKR.

Åsa Viklund-Lång
Mia Frisk
Kalle Berg
Zara Blidevik
Julia Färjhage

138. Otillåten påverkan – ett hot mot demokratin

Att hota tjänstepersoner och förtroendevalda på olika sätt, i syfte att de ska ändra sitt beslut eller fatta ett annat beslut innebär otillåten påverkan. Vad händer när allt fler verksamheter i kommuner och regioner utsätts för otillåten påverkan? Hur har det kunnat bli så här? Kan vi påverka omfattningen av påverkansförsöken? Lär dig mer om otillåten påverkan och vad det är. Ta del av ett samtal mellan Catharina Lindstedt, Göteborgs stad, Lotta Ricklander och Christina Kiernan, båda SKR, om hur man kan arbeta med frågan, förebyggande och i faktiska händelser.

Catharina Lindstedt, Göteborgs stad, Christina Kiernan och Lotta Ricklander, SKR.

Christina Kiernan
Lotta Ricklander
Catharina Lindstedt

146. Styra och leda med Agenda 2030 – verkstad med SKR:s utvecklingsnätverk

SKR har tillsammans med sju kommuner och en region startat ett utvecklingsnätverk kring att styra och leda med Agenda 2030. Vid seminariet medverkar några av medlemmarna och berättar om sitt arbete. Seminariet genomförs som en workshop och element av ”verkstad” där deltagarna får jobba interaktivt med olika frågeställningar i grupper.

Anna Eklöf och Christine Feuk, SKR.

Anna Eklöf
Christine Feuk

7. Det räcker nu! Vi behöver börja ta bort!

Många organisationer kommer allt längre ifrån det som skapar värde. De interna processerna blir allt fler, vår mötestid ökar och allt fler kommunikationskanaler gör det bara mer otydligt. I många organisationer är tid den största bristvaran. Det är inte tiden som är utmaningen, det är vad vi fyller tiden med. De stressrelaterade sjukdomarna fortsätter att öka, motivation och engagemang hos medarbetare sjunker samt att fler än någonsin funderar på att byta jobb. För att bli en attraktiv arbetsgivare och en livskraftig organisation behöver vi ändra våra arbetssätt!

Micke Darmell, föreläsare och författare, Gr8 meetings.

Micke Darmell

8. Inställt – Teknologi och hälsosamt åldrande


Hälsosamt åldrande blir en allt viktigare fråga när fler blir allt äldre. Hur gör man för att upprätthålla en god hälsa, funktionalitet och livskvalitet under hela livet – inte minst med koppling till den tekniska utvecklingen i samhället? Det gäller så klart den fysiska hälsan men också de sociala aspekterna för att dra nytta av olika innovationer och hjälpmedel. Det finns både hälsosam och ohälsosam konsumtion av teknik. I seminariet behandlas komplexa frågor som uppstår i samband med hälsosamt åldrande och teknikutveckling.

Laurel Anderson, professor emeritus Arizona State University.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Laurel Anderson
Bo Edvardsson

9. Frikommunförsök – bästa vägen för att lösa välfärdsuppdraget?

Kommunsektorns verksamheter utgår från nationella uppdrag och är därmed föremål för omfattande statlig reglering. Genom frikommunförsök skapas utrymme för experiment och lärande för att främja lokalt ansvar och initiativkraft. Genom att låta kommuner avvika från vissa regler och prova nya tillvägagångssätt kan man skapa metoder för att testa nya idéer och innovativa lösningar på lokal nivå. Ger frikommunförsök några reella effekter för att skapa ändamålsenliga och effektiva verksamheter?

Ulf Hjelmar, professor MSO VIVE, Anders Teljebäck, särskild utredare Försöksverksamhetskommittén, Regeringskansliet, Une Tangen, seniorrådgivare, KS Norge och Siv Sandberg, universitetslärare i offentlig förvaltning Åbo Akademi.
Moderator: Sanna Rayman, chefredaktör Altinget.

Siv Sandberg
Une Tangen
Anders Teljebäck
Sanna Rayman

18. Vägval framtid

Att förstå och förhålla sig till hur olika trender och förändringskrafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse. Vilka är de viktiga trenderna att förhålla sig till mot 2035? Hur kommer de att påverka våra organisationer och hur rustar vi oss för att möta dem? Tillsammans med professor Josefina Syssner presenterar SKR de viktigaste trenderna för kommuner och regioner att ha koll på. Vi samtalar med två kommunrepresentanter om troliga konsekvenser av trenderna och hur man arbetar systematiskt med trend- och omvärldsarbete.

Josefina Syssner, professor på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, Elisabeth Fock, kommunchef Markaryds kommun, och Joel Ahlgren, utvecklingsledare Botkyrka kommun.
Moderator: Lisa Lindell, SKR.

Josefina Syssner
Elisabeth Fock
Joel Ahlgren
Lisa Lindell

19. Framtidens ekonomi och verksamhetsstyrning

Hur ser framtidens ekonomi – och verksamhetsstyrning ut i kommuner och regioner? Vad behöver utvecklas inom budgetprocessen, resursfördelning samt analys och uppföljning? Hur påverkar nya arbetssätt politikern, chefen och ekonomens roll framöver? Lyssna på Hans Petersson med lång teoretisk och praktisk erfarenhet inom området.

Hans Petersson, finansiell analytiker KEF och Förvaltningshögskolan.
Seminariearrangör: KEF.

Hans Petersson

20. En hållbar nordisk välfärdsmodell

Den nordiska välfärdsmodellen, som bland annat innebär relativt hög beskattning och omfattande offentliga tjänster, har skapat social stabilitet, ekonomiskt välstånd och även lyckliga medborgare. Kan vi räkna med att det blir så även i framtiden och vilka utmaningar står vi inför? Det finns stora likheter mellan de nordiska länderna men det finns också en del som skiljer. Vad kan vi lära av varandra för att skapa en hållbar ekonomisk välfärdsmodell framöver?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, Torbjörn Eika, chefsekonom KS Norge och Ulf Stenman, direktör svenska enheten på Finlands kommunförbund.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare

Annika Wallenskog
Ulf Stenman
Torbjörn Eika
Karin Klingenstierna

29. Nya perspektiv på styrning när våra organisationer utmanas!

Offentlig sektors verksamhet är omfattande och komplex. Kraven ökar och det är en ständig kamp att få kompetensen att räcka och ekonomin att gå ihop. Vi behöver nya perspektiv för att kunna erbjuda en god välfärd även i framtiden. Vad krävs då av vår styrning för att möta dagens och morgondagens utmaningar? Styrningen bör utgå från systemsyn och utvecklas med fokus på effekten på dem vi finns till för.

Kristiina Kulluvaara, kommunchef, Timrå kommun, Ulrika K Jansson, kommundirektör, Karlstad kommun, Lennart Wittberg, rådgivare och författare och Linda Persson Melin, SKR.
Moderator: Linda Nordberg, SKR.

Ulrika K Jansson
Lennart Wittberg
Linda Nordberg

30. Sveriges Modernaste Myndighet. De nominerade är …

Sverige har 343 statliga myndigheter som arbetar för att människor och företag ska få en bra och effektiv service. Den moderna myndigheten är innovativ och samverkande och levererar service så enkelt som möjligt. Uppdraget innebär ständig utveckling och ständiga förbättringar. Möt myndigheterna som blivit nominerade som Sveriges modernaste.

Marcus Isgren, ordförande Allmänna reklamationsnämnden, Karin Lönnheden, tf generaldirektör Integritetsskyddsmyndigheten, Aurora Lindberg, gd Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lars Amréus överintendent Statens maritima och transporthistoriska museer och Gunilla Paulsson, myndighetschef Fastighetsmäklarinspektionen.
Moderator: Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör Statskontoret.

Annelie Roswall Ljunggren
Marcus Isgren
Karin Lönnheden
Aurora Lindberg
Lars Amréus
Gunilla Paulsson

31. Upptäck kraften med hållbar och innovativ upphandling

Hållbar och innovativ upphandling handlar om att göra medvetna val som tar hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer. Genom att vara öppen för nya idéer och lösningar kan vi driva fram nya teknologier, affärsmodeller och processer som gör att vi går mot en mer hållbar och livskraftig framtid för oss själva och kommande generationer. På vilket sätt kan offentliga verksamheter få stöd i det arbetet? Ta del av hur man arbetar i Finland följt av ett panelsamtal om hur Sverige bör agera i frågan.

Erik Slottner, civilminister, Palle Lundberg, vd SKR, Inger Ek, gd Upphandlingsmyndigheten och Isa-Maria Bergman, direktör KEINO – kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling.
Moderator: Charlotte Arnell, rådgivare offentlig rätt och digitalisering PwC.

Isa-Maria Bergman
Inger Ek
Palle Lundberg
Erik Slottner
Charlotte Arnell

40. Sveriges KvalitetsKommun – de nominerade är …

Svenska kommuner strävar efter att tillhandahålla högsta möjliga kvalitet i tjänsterna till lägsta möjliga kostnad. Men vägen dit är inte enkel. Möt kommunerna med kvalitet rakt igenom som samtidigt lyfter medarbetarnas insatser för att skapa en bättre välfärd för medborgarna. De är bra på demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat. Lyssna på ett samtal om aktuella utmaningar och hängiven utveckling.

Hans Karlsson, kommundirektör Arvika kommun, Peter Schölander, KSO Höganäs kommun, Susanne Afzelius, kommundirektör Karlskoga kommun och Wiktor Öberg, KSO Ulricehamns kommun.
Moderator: Ola Odebäck, chef ekonomi och styrning SKR.

Peter Schölander
Hans Karlsson
Susanne Afzelius
Wiktor Öberg
Ola Odebäck

41. Hur man genomför storskalig beteendeförändring

En utmaning många organisationer står inför är att få människor att förändra sina beteenden. Beteendeförändring är ibland beskrivet som det sista steget i lyckat innovationsarbete. För att ta till sig av nya digitala och tekniska lösningar måste människor förändra sina beteenden. Detsamma är också fallet för en hållbar välfärd. Människor (vare sig vi kallar dem kunder, patienter, invånare eller medborgare) måste ändra traditioner och vanor och acceptera helt nya sätt att nå för dem viktiga mål för framtida värdeskapande. Hur lyckas man med detta?

Per Kristensson, professor i psykologi Karlstads universitet.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Per Kristensson
Bo Edvardsson

42. Sätt ljuset på rätt saker med Kolada

Kolada är en databas men också ett verktyg för analys. Här finns 6.000 nyckeltal för kommuners och regioners verksamheter och du jämför enkelt kostnader, kvalitet och volymer med andra. På så sätt kan du se hur ni ligger till i jämförelse med andra kommuner eller regioner. Kolada är ett viktigt verktyg för tjänstepersoner, politik och revision. Syftet med det här seminariet är att visa hur du som politiker har nytta av Kolada i din roll.

Camilla Eriksson, projektledare RKA och Johan Skeri, utbildningsledare KEF.
Seminariearrangör: KEF

51. Rusta ledare för ständig förändring

Vad händer när sex kommunledningar med stöd från forskare går samman för att vässa sin förmåga att förnya och förändra verksamheten? Inom partnerskapet LOFT, Leda och organisera för förnyelse och transformation, stimuleras lärande mellan kommuner och akademin. I nästa steg skalas stödet upp så att fler ledare och medarbetare i kommuner och regioner får möjlighet att vässa sin innovationsförmåga.

Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun, Daniel Broman, stadsdirektör Lidingö stad, Lars Ekström, kommundirektör Strängnäs kommun och Carl Heath, senior forskare RISE.
Moderator: Malin Annergård, sektionschef SKR.

Carl Heath
Malin Annergård
Malin Aronsson
Daniel Broman
Lars Ekström

52. Hantera kundmissnöje på ett effektivt sätt

Kundmissnöje kan få allvarliga negativa konsekvenser för medborgarnas tillfredsställelse. Hur kan offentliga tjänsteleverantörer effektivt upptäcka och hantera missnöjda kundsituationer samt återställa medborgarnas förtroende? Genom att se på klagomålshantering som en resa snarare än en enskild händelse presenteras en modell med tre faser där varje fas kräver olika sätt att interagera med kunden. Lär dig utforma effektiva strategier och hur man främjar en kultur som gör att man lär av kundmissnöje och klagomål.

Arne De Keyser, professor EHDEC Business School, Frankrike.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Arne De Keyser
Bo Edvardsson

53. Räkenskapsrevision utifrån ett kommunledningsperspektiv

Den nya standarden för räkenskapsrevision påverkar från och med 2023 fler än bara ”ekonomikontoret”. Vem tar ansvaret och hur påverkar det resurs- och kompetensbehovet i kommunen? Räcker det inte med att ”ekonomikontoret sköter detta”?

Göran Andersson, utbildningsledare KEF.
Seminariearrangör: KEF.

Göran Andersson

62. Hur får vi pengarna att räcka – och samtidigt klara välfärdsuppdraget?

Kommuner och regioner har stora utmaningar med att få pengarna att räcka till på både kort och lång sikt. Samtidigt ökar behovet av välfärd och invånarnas förväntningar på den offentliga servicen. Det här seminariet fokuserar på hur vi kan klara både budgeten och välfärdsuppdraget. Vi resonerar om vad som krävs av ledningen och får ta del av konkreta lösningar som både effektiviserat och förbättrat välfärden.

Mikael Gidlöf, förvaltningschef Kramfors kommun, Marcus Matteby, CIO Sundsvalls kommun och Lisa Olsson, innovationschef Helsingborgs stad.
Moderator: Ola Odebäck,chef ekonomi och styrning SKR.

Lisa Olsson
Ola Odebäck
Mikael Gidlöf
Marcus Matteby

63. Tillförlitlig, Tillitsfull eller Dynamisk styrning?

Ska offentlig styrning och ledning vara tillförlitlig, tillitsfull eller dynamisk? Behöver det ena utesluta det andra? Vad är det som skiljer och förenar i den önskade förändringen? Ta del av ett högaktuellt samtal mellan experter på området.

Stefan Tengblad, professor Human Resource Management Göteborgs universitet och redaktör till SNS-rapporten Tillförlitlig styrning och organisering av välfärden, Maria Reinholdsson, kommunchef Ale kommun, Laura Hartman, tidigare ordförande i Tillitsdelegationen och Johan Frisack, affärsområdesansvarig Ekan Management.
Seminariearrangör: Ekan Management.

Maria Reinholdsson
Laura Hartman
Johan Frisack
Stefan Tengblad

64. Möt Sveriges Modernaste Myndighet 2023

Sverige har 343 statliga myndigheter som arbetar för att människor och företag ska få en bra och effektiv service. Den moderna myndigheten är innovativ och samverkande och levererar service så enkelt som möjligt. Uppdraget innebär ständig utveckling och ständiga förbättringar. Möt den statliga myndighet som är bäst på väg i sitt samlade utvecklingsarbete.

Representanter från Sveriges Modernaste Myndighet 2023.
Moderator: Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör Statskontoret.

Annelie Roswall Ljunggren

73. Möt Sveriges KvalitetsKommun 2023

Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun har blivit en riktig kvalitetsstämpel för kommuner som bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och dessutom ligger i framkant. Att vinna utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun är en bekräftelse på att kommunen bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Ett arbete där man har lyckats bäst med att utveckla och förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. Möt ett föredöme som delar med sig av sina erfarenheter från sitt kvalitetsarbete.

Representanter från Sveriges KvalitetsKommun 2023.
Moderator: Palle Lundberg, vd SKR.

Palle Lundberg

74. Reflektioner 7 år efter Tillitsdelegationens start

När Tillitsdelegationen sjösattes 2016 var ambitionen att stötta offentlig sektor att ställa om så att professionerna skulle få ökat handlingsutrymme för att kunna hjälpa medborgare på ett bra sätt. Forskare runt om i landet engagerades i arbetet med att förklara hur det kunde gå till. Bland kommuner, regioner och statliga myndigheter var intresset för medverkan stort. Nu har sju år passerat. Hur var det då? Hur har det gått sedan dess?

Laura Hartman, tidigare ordförande i Tillitsdelegationen samt Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet och f.d. forskningsledare i Tillitsdelegationen.
Moderator: Erik Blix, journalist Sveriges Radio.

Laura Hartman
Louise Bringselius

75. Kompetensförsörjning inom välfärden – så här möter du utmaningarna

Kompetensförsörjning inom välfärden är en prioriterad fråga, på alla nivåer. Statistiken visar på stora utmaningar inom framför allt äldreomsorgen med allt fler äldre. Till detta kommer även en rad andra faktorer som kommer påverka kompetensförsörjningen som chefer och HR behöver ta hänsyn till och skapa förståelse kring. Det handlar om differentiering av personal, nya befattningar, organisation för kompetensutveckling, utveckling av karriärvägsmodeller, validering, kompletterande tjänster, yrkesväxling och påverkansarbete. Ta del av ett lyckat arbete från förskola och äldreomsorg.

Sofia Larsson, verksamhetschef Göteborgsregionens kommunalförbund och Anna Hildesson, verksamhetschef vård- och omsorg Härryda kommun.

Sofia Larsson
Anna Hildesson

83. När krisen kommer – hur säkrar vi välfärden?

Nu pågår en återuppbyggnad av det civila försvaret och försörjningsberedskapen är en viktig del av det. Vad behöver kommuner och regioner säkerställa när det civila försvaret byggs upp, och hur ska de samverka med sektor- och beredskapsmyndigheter, civilområden, länsstyrelser, näringslivet och ideella aktörer? Varför uppstår det brister i leveranskedjor och hur kan vi säkerställa vår samhällsviktiga verksamhet? Välkommen till ett seminarium om civilt försvar och försörjningsberedskap.

Palle Lundberg, vd SKR, Olof Molander, affärsområdeschef Adda, Nanna Sörling, upphandlingschef Region Gotland och Niklaz Kling,Senior Advisor/Analyst MSB.
Moderator: Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKR.

Karin Peedu
Nanna Sörling
Olof Molander
Palle Lundberg
Niklaz Kling

84. När vänder ekonomin?

De goda åren med stark ekonomi och tilltro till framtiden känns avlägsna. Situationen idag ser helt annorlunda ut. Sverige har lägst ekonomisk tillväxt bland EU:s 27 medlemsländer och dessutom minustillväxt. Även 2024 förväntas tillväxten bli lägst i hela EU. Till det kan vi även lägga en hög inflation. Vilka åtgärder behövs för att komma till rätta med den här tuffa situationen? Och när kan vi räkna med att det vänder och ekonomin tar fart igen?

Edward Riedl (M), ordförande Finansutskottet, Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson SD, Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson C och Mikael Damberg, ekonomisk-politisk talesperson S.
Moderator: Johan Manell, redaktör Altinget Rikspolitik.

Edward Riedl
Oscar Sjöstedt
Martin Ådahl
Mikael Damberg
Johan Manell

85. Omvärldsspaning – vad händer och hur påverkar det oss?

Vi lever i en turbulent men även spännande tid. Behovet av att förstå omvärlden och kunna navigera bland trender och tendenser samt tolka olika signaler är en avgörande kompetens för framtidens medarbetare i offentlig sektor. Har vi koll på viktiga omvärldsfrågor som påverkar oss? Är vi bra på att fånga upp kompetensen i organisationen som idag inte används? Inspirerar vi varandra till ett ökat värdeskapande genom att tillvarata nya tankar och idéer?

Roland Svensson, utbildningsledare KEF.
Seminariearrangör: KEF.

Roland Svensson

94. Kompetensforum – nationellt initiativ för lärande kring digitalisering

Offentlig sektor behöver öka sin digitala mognad för att än mer kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Över 100 kommuner och regioner deltar därför i Kompetensforum för digital mognad där medarbetare, chefer och förtroendevalda i offentlig sektor får kompetensutveckling och delar erfarenheter om utveckling med stöd av digitalisering. Under 2023 beräknar vi att kompetensutveckla över 10 000 chefer, ledare och medarbetare. Lyssna till vilken nytta kommuner har av Kompetensforum i sin digitaliseringsresa.

Maria Klint, verksamhetsutvecklare digitalisering och IT Mölndal stad, Emelie Holmlund, sektionschef strategi och styrning Sundsvalls kommun, Frida Fagerkrantz, planeringsledare förändringsledning Göteborgs stad, Anna Elvheim, kvalitetschef Lysekils kommun och Johan Christensson, IT-arkitekt SML-kommunerna (Sotenäs, Munkedal och Lysekil)..
Moderatorer: Julia Larsson, teamledare digitalisering och innovation Adda och Fredrik Carlsson, digitaliseringsstrateg SKR.

Fredrik Carlsson
Julia Larsson
Maria Klint
Emelie Holmlund
Frida Fagerkrantz
Anna Elvheim
Johan Christensson

95. Vad får vi för pengarna?

För något år sedan stod Leif Östling i tv och undrade vad vi får för våra skattepengar. Hur ligger det till med den saken? Är det så att det t.o.m behövs mer pengar till välfärden eller handlar det snarare om hur effektivt vi använder de resurser som redan finns tilldelade? Hur når vi största möjliga nytta för skattepengarna? Och om skattepengarna inte räcker till, hur ska vi prioritera i Sverige idag?

Ali Esbati, ekonomisk-politisk talesperson V, Hans Eklind, ekonomiskpolitisk talesperson KD, Annika Wallenskog, chefsekonom SKR och Laura Hartman, docent i nationalekonomi.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

Ali Esbati
Hans Eklind
Annika Wallenskog
Laura Hartman
Britt-Marie Mattsson

96. Tillitsbaserad styrning – från styrmodell till vardag

Många ställer idag om sitt sätt att styra och följa upp verksamheten för att arbeta mer tillitsbaserat och tillitsbyggande. Ambitionen är att öka lyhördheten gentemot professioner och invånare genom minskad detaljstyrning, ökad samverkan och tydligare prioriteringar. Ta del av hur Karlstad kommun och Tyresö kommun har förändrat sina arbetssätt och styrmodeller i denna riktning, med fokus på både framsteg och utmaningar. Louise Bringselius inleder med en introduktion utifrån internationell forskning och Tillitsdelegationens arbete.

Inledare och moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare och f.d. forskningsledare i Tillitsdelegationen.
Carina Strandberg, biträdande kommundirektör Karlstads kommun och Cynthia Runefjärd, kommundirektör Tyresö kommun.

Carina Strandberg
Louise Bringselius
Cynthia Runefjärd

103. Vad betyder EU:s nya direktiv för hållbarhetsredovisning för kommunala bolag?

EU:s direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) samt andra regelverk som disclosureförordningen och EU-taxonomin kommer framöver att beröra kommunsektorn på olika vis. Vad omfattar de nya regelverken? Vad krävs för att ett bolag ska rapportera enligt CSRD och vilka kompetenser och arbetssätt behöver bolagen eller kommuner/regioner som ägare utveckla? Hur ser revisorerna som ska granska årsredovisningen på sitt nya uppdrag?

Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor och expert på hållbarhetsredovisning, Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest, Magnus Ulaner, klimat- och hållbarhetsexpert Sveriges Allmännytta och Peter Öste, verksamhetscontroller Göteborgs stadshus AB.
Moderator: Anna Eklöf, handläggare SKR.

Anna Eklöf
Sara Lissdaniels
Björn Bergstrand
Magnus Ulaner

104. Bäst på att förmedla jobb – kommunen eller Arbetsförmedlingen?

Kommunerna i Danmark ansvarar för arbetsmarknadspolitik och sysselsättningsinsatserna sedan 2007. I Finland träder liknande reform i kraft 2025 där sysselsättningsfrågorna hamnar på kommunerna. I Sverige vill flera kommuner ta ett större ansvar för arbetssökande och ta över ansvaret från Arbetsförmedlingen eftersom man anser sig kunna utföra uppdraget på ett effektivare sätt. Vilka lärdomar kan man dra från Danmark och vilka utmaningar finns det med att låta kommunerna ta över Arbetsförmedlingens roll?

Eik Møller, kommunaldirektør Ballerup kommune, Ulf Stenman, direktör svenska enheten på Finlands kommunförbund, Josefine Boman, chef för Välfärdspolitiska enheten på Kommunal och Tove Elvelid, direktör verksamhetsområdet Lokal arbetsmarknad Arbetsförmedlingen.
Moderator: Lasse Swahn, journalist.

Ulf Stenman
Tove Elvelid
Lasse Swahn
Josefine Boman
Eik Møller

105. Inköpens betydelse för Sveriges motståndskraft

Sveriges beroende av den globala marknaden har gjort att hyllorna gapar tomma. Hur får vi till en bättre robusthet i våra leveranser och avtal? Hur kan inköp bidra till att höja Sveriges motståndskraft och bygga upp det civila försvaret? Hur tänker de stora beställarna och hur tänker leverantörerna? Det är frågor som tas upp på Upphandlingsmyndighetens seminarium.

Ann Eva Askensten, avdelningschef Upphandlingsmyndigheten, Lars Loftäng, avdelningschef Koncerninköp Västra Götalandsregionen, Petrus Laestadius, vice vd Swedish Medtech och Monica Skagne, vd Adda.
Moderator: Erik Blix, journalist Sveriges Radio

Lars Loftäng
Petrus Laestadius
Ann Eva Askensten
Monica Skagne

114. Att möta kompetensutmaningen genom friskfaktorer

Konkurrensen om arbetskraften är hård och de personer som skulle behöva rekryteras till välfärden saknas på arbetsmarknaden. Ett större fokus behöver ligga på att de medarbetare som redan arbetar i välfärden får möjlighet att arbeta mer och längre. Forskningen har visat att det finns organisatoriska förutsättningar som främjar friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser – så kallade friskfaktorer. Ta del av lärdomar av långsiktigt hälsoarbete och vilka utmaningar som finns med att hitta rätt arbetsmiljöåtgärder.

Bodil Umegård, sektionschef arbetsgivarpolitik SKR, Fredrik Karlsson Linna, avdelningschef Suntarbetsliv, Magnus Åkerström, docent i arbets- och miljömedicin Institutet för Stressmedicin VGR och Helene Nordenstam, Enhetschef Organisationshälsa Borås Stad.
Moderator: Kristina Folkesson, arbetsmiljöstrateg SKR.

Bodil Umegård
Fredrik Karlsson Linna
Magnus Åkerström

115. ”Alla” stadsutvecklingsprojekt blir dyrare än beräknat – är det verkligen så?

Det är en vanlig uppfattning att så gott som alla stadsutvecklingsprojekt, inte minst större infrastrukturprojekt, spräcker budgeten. Och att det beror på saker ”man borde kunnat förutse” på ett tidigt stadium. Vi vill spräcka myten om att ett projekt alltid blir dyrare än beräknat. Ibland blir det naturligtvis så, men orsaken till det är ofta kombinationen av många faktorer. För att lättare förstå hur ekonomin förändras i ett projekt lyfter vi fram några konkreta exempel.

Christer Niland, avdelningschef Stora projekt, Susanne Wiberg, projektledare Hisingsbron, Pierre Glans, projektledare Göteborgs Stadslinbana och Martin Stenfeldt, programledare Brunnsbo-Linné via Lindholmen, samtliga från Exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad.
Moderator: Peter Wannding, Exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad.

124. Skilda förutsättningar och lokala lösningar – skolans kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en central utmaning, både för samhället i stort och för skolan. Behovet av lärare och andra medarbetare – och möjligheten att möta detta behov – ser dock olika ut över landet, inom kommuner och mellan ämnesområden. Under seminariet ges en övergripande bild över situationen i olika delar av landet samt en rad korta exempel på lokalt arbete med kompetensförsörjning i förskola och skola.

Moderator: Bodil Båvner SKR.

Bodil Båvner

125. Diplomkurs: Sex Sigma för systematisk problemlösning – del 1

Välutvecklad förmåga att både lösa existerande och förebygga framtida problem är grunden för allt kvalitets- och förbättringsarbete. Utan god problemlösningskunskap hamnar man lätt i ett åsiktsbaserat fixande som löser dagens symtom utan att åtgärda bakomliggande orsaker. Denna minikurs ger dig grunderna i hur man löser problem. I denna första del fokuserar vi på hur man formulerar ett problem, tar fram sådan fakta som krävs för att lösa det och hur man identifierar ett problems rotorsaker. Om du deltar i båda delarna av denna kurs erhåller du ett Sex Sigma White Belt Diplom från Sandholm Associates.

Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates och President International Academy for Quality (IAQ).

Lars Sörqvist

126. Utveckla det kommunala budgetdokumentet

I en ny rapport, ”Budgetdokumentet – varierande dokument med förbättringspotential”, belyses vilka generella och specifika krav som kan ställas på ett budgetdokument, inte minst för att stimulera till en diskussion kring hur dessa kan utformas för att bland annat harmoniera mer med årsredovisningen. Lyssna på författaren Hans Peterssons idéer om hur du kan utveckla budgetdokumentet. Han har lång teoretisk och praktisk erfarenhet inom området.

Hans Petersson, finansiell analytiker KEF och Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet.
Seminariearrangör: KEF.

Hans Petersson

135. AI i kommuner – för en bättre välfärd

Välfärdens utmaningar ställer krav på radikalt nytänkande när det gäller utformningen av framtidens offentliga tjänster och hur de produceras. Tillvaratagen på rätt sätt ger AI möjligheter att skapa en effektiv och innovativ välfärd. Möjligheten finns inom allt ifrån vård, omsorg och skola till kollektivtrafik, förvaltning och stadsplanering. SKR och AI Sweden belyser frågan om AI i välfärden. Vad kommer hända framåt? Vilka gemensamma utmaningar behöver vi ta oss an? Lyssna också till Vetlanda kommun och deras arbete med att använda AI inom socialtjänsten.

Rebecka Lönnroth, Strategic initiative developer AI Sweden, Torbjörn Svedung, enhetschef Västra Götalandsregionen, Iwona Carlsson, digitaliseringschef Kungsbacka kommun, Nevena Lidström, arbetsterapeut och Henrik Ahlgren, kvalitets- och utvecklingschef, Vetlanda kommun.
Moderator: Ina Tidvall, digitaliseringsstrateg SKR.

Ina Tidvall
Rebecka Lönnroth
Torbjörn Svedung
Iwona Carlsson
Nevena Lidström

136. Diplomkurs: Sex Sigma för systematisk problemlösning – del 2

Välutvecklad förmåga att både lösa existerande och förebygga framtida problem är grunden för allt kvalitets- och förbättringsarbete. Utan god problemlösningskunskap hamnar man lätt i ett åsiktsbaserat fixande som löser dagens symtom utan att åtgärda bakomliggande orsaker. Denna minikurs ger dig grunderna i hur man löser problem. I denna andra del fokuserar vi på hur man utvecklar en evidensbaserad lösning, leder förändringar som uppstår när åtgärder vidtas och hur man verifierar att önskade resultat uppnåtts och vidmakthålls. Om du deltar i båda delarna av denna kurs erhåller du ett Sex Sigma White Belt Diplom från Sandholm Associates.

Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates och President International Academy for Quality (IAQ).

Lars Sörqvist

137. Datadriven verksamhetsutveckling

Vad är data och vad ska vi göra med den? 8 av 10 av världens största företag är datadrivna. Vad innebär detta och vad har det med kommun och offentlig sektor att göra? Hur kan du vara med och skapa nya värden med hjälp av ”det nya guldet”?

Johan Kjernald, digitaliseringschef Härryda kommun.
Seminariearrangör: KEF.

Johan Kjernald

144. Nyttorealisering – säkra välfärden

Färre resurser behöver räcka till fler – men hur får man den ekvationen att gå ihop? Ett viktigt verktyg är nyttorealisering, alltså att ta fram bra beslutsunderlag för att kunna prioritera den utveckling som ger störst effekt – och sen dessutom realisera de effekterna! På det här seminariet får du lyssna till SKR, Inera och några kommuner om hur ni genom nyttokalkyler kan ge bättre välfärd. En nyttokalkyl kan användas som stöd vid beslutsfattande, bidra till en lyckad förändring och vara ett stöd när det gäller den viktiga uppföljningen.

Maria Ehrndal, verksamhetsutvecklare och chef för Ineras kommungrupp, Aina Bleikvassli, informationssäkerhetssamordnare Övertorneå kommun och Johanna Olsson, förvaltnings- och digitaliseringsledare Sollentuna kommun.
Moderator: Hanna Lundborg, digitaliseringsstrateg SKR.

Hanna Lundborg
Maria Ehrndal
Johanna Olsson
Aina Bleikvassli

145. Den globala ekonomins utveckling

Under den senaste 15-årsperioden har världen fått hantera två stora kriser. Först finanskrisen 2008 och sen pandemin för bara några år sedan. Nu brottas vi med hög inflation, stigande räntor och en svagare BNP-tillväxt. Centralbankernas åtgärder har fått ner inflationen något men räcker det? Situationen påverkas så klart också av kriget i Ukraina. Även relationen mellan Kina och USA spelar en väldigt stor roll för den ekonomiska utvecklingen. Så hur kan vi räkna med att den globala ekonomin kommer utvecklas om vi blickar 15 år framåt i tiden?

Fredrik Reinfeldt, f.d. statsminister i Sverige och Alexander Stubb, f.d. finansminister, utrikesminister och statsminister i Finland.
Moderator: Henry Curr, ekonomiredaktör The Economist.
Seminariespråk: Engelska.
Alexander Stubb medverkar via videolänk.

Alexander Stubb
Henry Curr
Fredrik Reinfeldt

11. Ledarskap med kvalitetsfokus i hälso- och sjukvården

Ledarskap med kvalitetsfokus inom hälso- och sjukvården handlar om att utveckla och främja en kultur av kontinuerlig förbättring och högkvalitativ vård. Det innebär att ledare inom hälso- och sjukvården arbetar för att säkerställa att vårdprocesser och resultat uppfyller höga standarder och att patienternas behov och förväntningar möts på bästa möjliga sätt. Vilka är de aktuella utmaningar och möjligheter inom hälso- och sjukvården som kan tacklas med ett ledarskap där fokus ligger på kvalitet?

Pedro Delgado, Vice President IHI.
Moderator: Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.
Seminariespråk: Engelska.

Pedro Delgado
Sineva Ribeiro

22. Stärk vården med rätt kompetens

Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs och fast personal med rätt kompetens är en förutsättning för att kunna garantera patientsäkerhet, trygghet, effektivitet och kvalitet i vården. Kompetensförsörjningen har länge varit en av vårdens stora utmaningar med stora svårigheter att både attrahera, rekrytera och behålla personal. Via regeringens uppdrag till Socialstyrelsen ska nu Nationella vårdkompetensrådet arbeta fram ett förslag för att förbättra kompetensförsörjningen. Hur ser behoven ut nu och framåt? Vilka insatser behövs för befintlig såväl som för ny vårdpersonal?

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister, Ann-Marie Wennberg, ordförande Nationella vårdkompetensrådet, Marina Olsson, HR-direktör Västra Götalandsregionen och Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.
Moderator: Linda Berglund, redaktör Altinget Vård och Hälsa.

Ann-Marie Wennberg
Sineva Ribeiro
Marina Olsson
Acko Ankarberg Johansson
Linda Berglund

33. SveaPriset – innovationer för eHälsa

Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. SveaPriset är det officiella priset för att stimulera eHälsa över hela landet. Möt de nominerade till SveaPriset och ta del av deras innovationsidéer för en bättre vård och omsorg.

Jonatan Fernstad, Grundare CORAI Medicinteknik AB och Läkare Danderyds Sjukhus AB, Henrik Hjelmgren, specialistsjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset, Linda Ljunggren Syding, vd Happy Parents AB, Linn Persson Lidholm, Sales & Customer relations manager Worldish AB och Daniel Straume, vd Loopeli AB.
Moderator: Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna.

Daniel Forslund
Jonatan Fernstad
Linda Ljunggren Syding
Linn Persson Lidholm
Daniel Straume

44. Det behövs en ny styrmodell för svensk vård

Svensk vård har uppenbara problem. Köerna är längre än någonsin, digitaliseringen går i snigelfart, akutsjukhusen brister i omhändertagande och arbetsmiljön är ofta dålig. Samtidigt har resurserna till vården ökat kontinuerligt sedan åtminstone 2009 och Sverige är ett av de länder som satsar störst andel av sin BNP på vården. Hur kan vi få mer nytta för de pengar som satsas på vården? Vad gör andra länder som t.ex. Danmark? Vilka reformer är angelägna på kort sikt och vilka mer långsiktiga reformer är också viktiga att genomföra?

Acko Ankarberg, sjukvårdsminister, Catharina Barkman, VD Forum for Health Policy, Sofia Palmquist, vd Aleris, Jan Grönlund, tidigare regiondirektör Region Sörmland och statssekreterare och Lena Furmark, välfärdsexpert Svenskt Näringsliv.
Moderator:  Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor Svenskt Näringsliv.
Seminariearrangör: Svenskt Näringsliv

Acko Ankarberg Johansson
Anders Morin
Sofia Palmquist
Jan Grönlund
Lena Furmark
Catharina Barkman

55. Workshop: Systemledarskap – att leda omställningen till Nära vård – del 1

Behovet av att utveckla och anpassa svensk välfärd efter dagens och morgondagens förutsättningar är stort. En central del av denna utveckling är omställningen till Nära vård. Den är nödvändig för att klara välfärdens utmaningar, samtidigt som den utmanar våra nuvarande sätt att styra och leda: vi behöver styra och leda över gränser och uppdrag. För att klara detta behöver vi utveckla vår kapacitet som systemledare. I denna del 1 samtalar en initierad panel om centrala perspektiv på systemledarskap för nära vård, och i del 2 övar vi praktiskt i en workshop. Riktningen är Nära vård. Kraften är tillsammans!

Lisbeth Löpare, samordnare Nära vård SKR, Marie Blom Niklasson, SKR, Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier och Hans-Inge Persson, Förvaltningschef, GD och Närstående.
Moderator: Sara Modig, designstrateg Usify.

Lisbeth Löpare Johansson
Anders Ekholm
Sara Modig
Hans-Inge Persson

66. Workshop: Systemledarskap – att leda omställningen till Nära vård – del 2

Hur ser det ledarskap ut som stöttar ett väl fungerande system för nära vård? Det kan du utforska i denna workshop faciliterad av Usify och där ledarskapets roll står i centrum – systemdesign för ledare. Genom att dela med sig av erfarenheter och tillvägagångssätt, kommer deltagarna att få tillfälle att fånga upp olika perspektiv och principer från systemdesign. Usify leder deltagarna genom ett intensivt arbetspass med praktiska övningar och kunskapsstöd. Här utmanas du i att utveckla färdigheter och tankesätt i systemdesign, med fokus på omställningen till Nära Vård.

Lisbeth Löpare, samordnare Nära vård SKR, Marie Blom Niklasson, SKR, Anders Ekholm, vice vd Institutet för Framtidsstudier och Hans-Inge Persson.
Moderator: Sara Modig, designstrateg och Sofia Tegelid, designstrateg Usify.

Sara Modig
Lisbeth Löpare Johansson
Anders Ekholm
Hans-Inge Persson
Sofia Tegelid

77. Välfärd 2.0 – ta steget från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Den danska regeringen har nyligen presenterat reformprogrammet Välfärd 2.0 som ska skapa ett nytt välfärdssamhälle med ökad valfrihet, självbestämmande och förändringskraft. Det är få länder i världen som är bättre än Danmark på att genomföra stora samhällsreformer. Men det finns väl inget som hindrar att Sverige och övriga nordiska länder med liknande samhällsstruktur helt enkelt kopierar vårt grannland. Vi står alla inför samma utmaningar med kompetensbrist, klimathot och global konkurrens. Vad innehåller reformprogrammet och vad kan vi lära av Danmark?

Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister, Annette Lind (S), folketingsledamot i Danmark, Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande SKR, Antje Dedring, förbundsdirektör Vårdföretagarna och Lena Furmark, välfärdsexpert Svenskt Näringsliv.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

Lena Furmark
Leif Sandberg
Britt-Marie Mattsson
Anna Tenje

87. Workshop: Är vi redo att lita på robotar i skola och omsorg?

I seminariet utforskas robotarnas framväxande roll i offentliga verksamheter och undersöker frågan om vi är redo att lita på maskiner inom dessa kritiska områden. Vilka är möjligheterna och utmaningarna med att integrera robotar i offentliga tjänster? Missa inte chansen att lära av en internationell expert och samarbeta med likasinnade yrkesverksamma från andra verksamheter.

Dr Gaby Odekerken-Schröder, expert inom robotteknik och medgrundare av Maastricht Center for Robots.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.

Gaby Odekerken-Schröder
Bo Edvardsson

98. Välfärdsteknologi – för äldres bästa?

Välfärdsteknologi kan möjliggöra tillsyn av äldre personer och minska risken för fall och andra olyckor. Tekniken kan också underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter, vilket kan bidra till en bättre och mer individanpassad vård. Samtidigt finns de som oroar sig för att tekniken kommer att ersätta mänsklig kontakt och leda till en ökad social isolering och ensamhet bland äldre. Hur får vi en effektiv och samtidigt hållbar användning av välfärdsteknologi i äldreomsorgen? Vad finns kvar att göra och vad är redan implementerat? Och, kommer teknologin att kunna lösa utmaningarna med kompetensförsörjning?

Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal, Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna, Christina Rödöö, chef affärsutveckling och IT Attendo Skandinavien och Patrik Sundström, tf. vd Inera AB.
Moderator: Linda Berglund, redaktör Altinget Omsorg.

Malin Ragnegård
Daniel Forslund
Patrik Sundström
Linda Berglund
Christina Rödöö

107. Vinnaren av SveaPriset – bästa innovationsidé för eHälsa

Om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg behövs innovationer. Utan innovationer har det svenska samhället inte långsiktigt råd med en vård och omsorg med god standard för alla. SveaPriset är det officiella priset för att stimulera eHälsa över hela landet. Möt vinnaren av SveaPriset 2023 och ta del av bästa innovationsidé för eHälsa.

Representanter från vinnaren av SveaPriset 2023.
Moderator: Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna.

Daniel Forslund

117. Nära vård med sammanhållen planering på 1177

Omställningen till nära vård pågår i hela landet, och syftar till att vård och omsorg ska arbeta mer personcentrerat och stödja patienten att bli en aktiv medskapare som har insyn och inflytande i sin egen vårdprocess. Detta underlättar inte bara för patienten utan också för vård- och omsorgspersonal som sparar både tid och pengar genom samverkan. Inera har utarbetat ett koncept som omfattar både regioner, kommuner och privata utförare som startar i början av 2024.

Panel:
Cecilia Qwinth, författare och influencer samt driver bloggen "Mitt liv med Parkinson" - Anette Nilsson, projektledare Nära vård/Patientkontrakt SKR och utvecklingsstrateg Region Jönköpings län - Erica Sandberg, tf utvecklingschef koncernstab digitalisering Västra Götalandsregionen.
Moderator: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster på Inera AB.
Seminariearrangör: Inera AB

Cecilia Qwinth
Sofie Zetterström

128. European health data space (EHDS) – vårdens Netflix?

Uber, Netflix och Iphone har alla revolutionerat hela branscher. Vård och omsorg väntar fortfarande på den revolutionen. Nu kommer EHDS som öppnar upp för delandet av hälsodata, inom och mellan länder. Data som finns men som idag inte kan användas vare sig till forskning eller innovationer. Då uppstår frågan. Hur ska systemen designas så de är kompatibla med varandra för att maximera nyttan? Många är inlåsta i gamla system som behöver kasseras. Nu måste vården och leverantörerna tillsammans säkerställa att vi får en modern systemmiljö.

Michel Silvestri, enhetschef E-hälsomyndigheten, Patrik Sundström, tf. vd Inera AB, Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna, och Peter Kjäll, näringspolitisk expert TechSverige.
Moderator: Linda Berglund, redaktör Altinget Vård och Hälsa.

Linda Berglund
Peter Kjäll
Michel Silvestri
Daniel Forslund
Patrik Sundström

139. Framtidens sjukhus

Framtidens sjukhus kommer att ha en ökad inriktning på att använda teknologi för att förbättra vården. Syftet är att främja hälsa och förebygga sjukdomar, ta hänsyn till patienternas individuella behov och önskemål men också att främja samarbete mellan vårdpersonal och specialister. Sveriges regioner satsar nära 100 miljarder i stora byggprojekt på landets sjukhus. Hur säkerställer man att kostnader inte drar iväg och att man får den effekt man önskar? Vilken kunskap behövs för att skapa en god vårdmiljö? Och kan virtuell vård i hemmet vara en framtidslösning?

Gustaf Storm, vd Capio S:t Görans sjukhus, Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland och Cristiana Caira, arkitekt/partner White Arkitekter och konstnärlig professor på Chalmers/CVA.
Moderator: Mats Sedlacek, försäljningsdirektör Health Care Microsoft Sverige.

Cristiana Caira
Gustaf Storm
Martin Engström
Mats Sedlacek

1. Hållbara städer – jämställdheten

I framtidens hållbara städer är jämställdhet inte bara en idealistisk vision utan en strategisk grundpelare som främjar välfärden. När kvinnor i alla åldrar involveras i beslutsfattande processer kring urban utveckling, speglas en bredare palett av behov och perspektiv. Detta leder till en mer mångsidig och väl avvägd infrastruktur och service. Jämställdhet i framtidens städer innebär också att bryta stereotyper och normer. Genom att erbjuda utbildning och stöd för kvinnor inom teknik, innovation och ledarskap kan städer utnyttja hela sitt mänskliga kapital och främja kreativitet och tillväxt. Denna inkluderande strategi gynnar inte bara kvinnor utan hela samhället. I en värld där hållbarhet är avgörande, är jämställdhet ett oumbärligt verktyg, men det kräver politisk kraftsamling.

Thomas Melin, ordförande Shared City Foundation, Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan Sverige och Annika Strandhäll, fd. socialminister.
Moderator: Patrik Desthon, Olof Palmes Internationella Center

Mariann Eriksson
Annika Strandhäll

2. Hög arbetslöshet och samtidigt brist på kompetens – en svårlöslig ekvation

Men var ska man hitta personal? Kanske bland de ca 8% som är arbetslösa? Eller inte, eftersom många av dem saknar den kompetens som behövs. Vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder behöver sättas in framöver för att säkra kompetens i våra offentliga verksamheter? Om man jämför med Danmark så har de lägre arbetslöshet och satsar mer pengar på arbetsmarknadsutbildningar. Kan vi lära något av dem eller är förutsättningarna helt annorlunda i Sverige?

Oliver Rosengren (M) och Serkan Köse (S), Arbetsmarknadsutskottet samt Jeppe Sørensen, arbetsmarknadspolitisk konsult FHO och Adnan Habibija, arbetsmarknadspol. utredare LO.
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare

Serkan Köse
Oliver Rosengren
Karin Klingenstierna

12. Unga chefer i offentlig sektor: Från ambition till inflytande

Behovet av att rekrytera och behålla nya chefer är stort inom många verksamheter i offentlig sektor. Men hur ser förutsättningarna ut för unga chefer? Ledarnas undersökningar visar att bristen på introduktion för unga chefer är alarmerande. Unga chefer inom offentlig sektor upplever i högre grad än äldre kollegor sin roll som otydlig. Att som ung chef leda erfarna specialister kan vara utmanande men innebär också en möjlighet att lära sig av deras kunskap och erfarenhet. Vilka förutsättningar har unga chefer att påverka samhället och bidra till förändring inom offentlig sektor?

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Maria Eliasson, enhetschef hemtjänst Vårgårda kommun, Susanne Lavemark, förhandlare SKR och Niklas Sjöström, chefsstrateg Västra Götalandsregionen.
Moderator: Fredrik Gustafsson, Marknads PR Ledarna.
Seminariearrangör: Ledarna.

Andreas Miller
Fredrik Gustafsson
Susanne Lavemark
Niklas Sjöström
Maria Eliasson

13. Motverka kriminalitet och korruption genom upphandling

Osund konkurrens i upphandling har länge beskrivits som en stor utmaning och i många branscher breder arbetslivskriminaliteten ut sig. Det påverkar förtroendet för hur våra gemensamma skattepengar används och det minskar de seriösa företagens vilja att lämna anbud i upphandlingar. Resultatet blir sämre konkurrens och minskat förtroende för det offentliga. Nya regler ställer krav på att följa både ägarled och underleverantörer. Hur säkrar man upp att man vet vad man köper och vem som står bakom leverantören?

Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, Håkan Olsson, stf generaldirektör Arbetsmiljöverket, Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör Göteborgs stad, Petra Sedelius, ansvarig näringspolitik Region Väst Byggföretagen och Anna Lundström, brottsförebyggande specialist Ekobrottsmyndigheten.
Moderator: Ann Eva Askensten, avdelningschef Upphandlingsmyndigheten.

Inger Ek
Håkan Olsson
Henrik Karlsson
Anna Lundström
Ann Eva Askensten
Petra Sedelius

23. Desinformation – ett hot mot demokratin

Det främsta hotet mot Sverige är inte militärt utan snarare spridning av desinformation. Kampanjer liknande den som bedrivits mot socialtjänsten har pågått med varierande styrka under många år. En skillnad från tidigare är dock att tongångarna nu har blivit hårdare och att fler våldsbejakande budskap sprids. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under. Vi behöver kunskap om hur propagandan fungerar i en digital samtid.

Magnus Hjort, gd vid Myndigheten för psykologiskt försvar, Åsa Wikforss, professor Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien, Erik Larsson, ordförande Reportrar utan gränser och John Stauffer, Deputy Executive Director Civil Rights Defenders.
Moderator: Sanna Rayman, chefredaktör Altinget

Magnus Hjort
Åsa Wikforss
John Stauffer
Sanna Rayman

24. Hot mot det öppna samhället

Att politiker, tjänstemän och andra offentliga personer får ta emot hot och utstå hat är något vi känner till sedan länge. Det är inget som kommer försvinna men man kan ju inte bara acceptera att så är det att vara en offentlig person. Så vad gör man då? Hur hanterar man det rent personligen och vad kan man förvänta sig för stöd från den egna organisationen och myndigheter? I slutändan är det trots allt ett hot mot demokratin genom att det påverkar möjligheten att utföra sitt uppdrag på rätt sätt.

Annie Lööf, f.d. partiledare Centerpartiet, Antje Jackelén, ärkebiskop emerita, Carin Götblad, polismästare NOA och Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST.
Moderator: Per Svensson, journalist Dagens Nyheter.

Annie Lööf
Antje Jackelén
Britta Lejon
Carin Götblad

34. Från tystnadskultur till psykologisk trygghet

För att bli framgångsrika är verksamheter beroende av att personalen vågar dela med sig av sina synpunkter och idéer. Särskilt viktigt är det i verksamhet med höga risker. Där behövs ett klimat där anställda kan berätta om fel och misstag utan risk att bli skuldbelagda och förminskade om felen ska kunna åtgärdas och anställda dra lärdom inför framtiden. Hur kommer det sig att tystnadskulturer uppstår? Hur kan man verka för psykologisk trygghet och ökad öppenhet? Hur kan man ta vara på visselblåsare och bli mer lyhörd?

Inledare och moderator: Louise Bringselius, forskare Lunds universitet.
Oscar Simonson, läkare och visselblåsare från Macchiarini-skandalen, Anders Kompass, f.d. FN-tjänsteman, Axel Josefson, 2:e vice ordförande Göteborgs Stad och Janna Valik, f.d. generaldirektör.

Louise Bringselius
Janna Valik
Oscar Simonson
Anders Kompass
Axel Josefson

35. 100 år av idéburna innovationer

För 100 år sedan såg man i Göteborg behov av riktade insatser till de då mest utsatta i samhället. Stiftelsen Bräcke diakoni grundades och började utbilda diakonissor, dåtidens distriktssköterskor, och satsade på barnen i hamnkvarteren och i fattigvården. Så småningom ledde det till helt nya idéer kring vård och omsorg av barn med förvärvade hjärnskador och senare införde man hospicevården i Sverige. Idag ser behoven något annorlunda ut men det handlar fortfarande om utanförskap, ojämlikhet och de idéburna aktörerna spelar återigen en större roll. Hur tar vi vara på eldsjälarnas innovationer och hur kan vi samverka kring att lösa samhällsutmaningarna?

Per Eckerdal, biskop emeritus och tidigare direktor för Bräcke diakoni, Boel Andersson-Gäre, adjungerad professor Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare Jönköping University och Emma Blomdahl Wahlberg, kommunikationsansvarig Generation Pep.
Moderator: Thomas Schneider, utvecklingschef Bräcke diakoni.
Seminariearrangör: Bräcke diakoni och Svenska Kyrkan.

Per Eckerdal
Thomas Schneider
Boel Andersson-Gäre
Emma Blomdahl Wahlberg

45. Vässa kompetensförsörjningen genom branschvalidering

Sobona har tagit fram en modell för branschvalidering i sju branscher. Ett verktyg med många användningsområden för att utveckla och kvalitetssäkra kompetensförsörjningen inom kommunal sektor. Dagens snabba utveckling skapar behov av ett livslångt och kontinuerligt lärande genom arbetslivet. Under passet ges konkreta exempel och inspiration på fördelarna med branschvalidering.

Conny Larsson, kanslichef Sobonas kompetenskansli, Per Nordenstam, vd Sobona, Nurgül Iljas Eminovska, chef Social Hållbarhet MKB Fastighets AB, Katharina Frank, HR-chef Luleå Energi och Linn Wallo, HR-strateg Luleå Energi.
Seminariearrangör: Sobona.

Conny Larsson
Nurgül Iljas Eminovska
Per Nordenstam

46. Välfärden – paradoxer, spänningar och dilemman

Välfärden, i nära nog vilken form som helst, innehåller paradoxer, spänningar och dilemman som behöver diskuteras ur olika perspektiv. Det handlar om personer i olika åldrar som av en eller annan anledning kan behöva stöd från samhället via vård, skola, omsorg och det vi kallar socialförsäkringar. Seminariets ambition är att främja reflektioner om de vägskäl som välfärden står i och inför.

Maria Wolmesjö, biträdande professor och docent i socialt arbete samt forskningsledare för Arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås och Rolf Solli, professor emeritus i management vid Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet

Rolf Solli

56. Infrastruktur i samhällets tjänst

Infrastruktur i samhällets tjänst är en viktig grundpelare för modern samhällsutveckling. Detta omfattande nätverk av fysiska och digitala system möjliggör kommunikation, transport, energiförsörjning och mer. Vägar, järnvägar och flygplatser gör rörlighet och handel möjlig, medan elnät och vattenförsörjning ger grundläggande resurser. Digital infrastruktur möjliggör global kommunikation och informationstillgång. En välfungerande infrastruktur – i samhällets tjänst – främjar ekonomisk tillväxt, social integration och katastrofberedskap. Med teknologiska framsteg måste vi balansera innovation med upprätthållandet av befintliga system för att säkerställa en hållbar och inkluderande framtid.

Magnus Leonhardt, Head of Strategy & Innovation Telia Sverige.
Seminariearrangör: Telia.

Magnus Leonhardt

57. En bostadsmarknad i kris?

Inflation, höga räntor och en allmänt försämrad ekonomi har bidragit till att byggandet har avtagit samtidigt som det är bostadsbrist i många kommuner. Regeringen har kommit med förslag om bl a lättare andrahandsuthyrning, men räcker det? Investeringsstödet för bostäder togs bort av partierna som nu sitter i regering och verkar inte införas igen. Man pratar om att förenkla byggregler och processer för att få fart på byggandet. Men det handlar ju också om ifall folk har råd att bo i nyproducerade hus och lägenheter. De senaste 20 åren har bostadspriserna stigit med 150 procent i Sverige. Hur löser man den frågan?

Larry Söder, bostadspolitisk talesperson KD, Jennie Nilsson, bostadspolitisk talesperson S, Johan Lindholm, ordförande Byggnads och Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.
Moderator: Louise Carlsson-Örning, redaktör Altinget Bo och Bygg.

Catharina Elmsäter-Svärd
Johan Lindholm

67. Felutbetalningar och välfärdsbrott – vad vet vi och vad gör vi åt det?

År 2021 var de felaktiga utbetalningarna från staten omkring 14,6 miljarder kronor. Endast en liten del upptäcks och krävs tillbaka. ESV har regeringens uppdrag att samordna arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och SKR ger vi en aktuell bild av de felaktiga utbetalningarna och ekonomisk brottslighet inom välfärdssystemen och diskuterar vad vi kan göra för att förebygga, upptäcka och förhindra dem. Vi får också exempel från VGR:s arbete mot oseriösa vårdaktörer.

Christina Kiernan, samordnare välfärdsbrottslighet SKR, Sara Persson, brottsförebyggande specialist Ekobrottsmyndigheten och Akuliina Salander, regionjurist Västra Götalandsregionen.
Moderator: Johanna Mattsson, utredare ESV.
Seminariearrangör: ESV, SKR och Ekobrottsmyndigheten.

Christina Kiernan
Sara Persson
Akuliina Salander
Johanna Mattsson

68. Hur kan offentliga inköp bidra till cirkulär ekonomi, fossilfrihet och ett mer robust samhälle?

Omställningen till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle är nödvändig, inte bara för klimatet utan också för ekonomin och försörjningstryggheten. Inköp är nyckeln för att ändra offentlig sektors konsumtionsmönster – vad som köps och hur det köps är effektiva verktyg för att genomdriva politiska mål och leverera på omställningen. I seminariet presenteras hur Nederländerna jobbar med frågan. En expertpanel diskuterar vad man kan lära av det holländska exemplet och vad som är på gång i Sverige.

Joan Prummel, internationell rådgivare för cirkulär ekonomi på Departementet för infrastruktur och vattenförsörjning i Nederländerna, Anna Ekström (c), ordförande kommunstyrelsens hållbarhetsutskott Örebro kommun, Johan Welander, avdelningschef inköpsavdelningen Region Gävleborg, Nina Wolf, strategiansvarig Cirkulär Ekonomi för Göteborgs Stad och Patrick Amofah, projektledare Upphandlingsmyndigheten.
Moderator: Ann Eva Askensten, avdelningschef Upphandlingsmyndigheten.
Seminariespråk: Delvis Engelska

Joan Prummel
Ann Eva Askensten
Patrick Amofah
Nina Wolf
Anna Ekström
Johan Welander

77. Välfärd 2.0 – ta steget från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Den danska regeringen har nyligen presenterat reformprogrammet Välfärd 2.0 som ska skapa ett nytt välfärdssamhälle med ökad valfrihet, självbestämmande och förändringskraft. Det är få länder i världen som är bättre än Danmark på att genomföra stora samhällsreformer. Men det finns väl inget som hindrar att Sverige och övriga nordiska länder med liknande samhällsstruktur helt enkelt kopierar vårt grannland. Vi står alla inför samma utmaningar med kompetensbrist, klimathot och global konkurrens. Vad innehåller reformprogrammet och vad kan vi lära av Danmark?

Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister, Annette Lind (S), folketingsledamot i Danmark, Leif Sandberg (C), 1:e vice ordförande SKR, Antje Dedring, förbundsdirektör Vårdföretagarna och Lena Furmark, välfärdsexpert Svenskt Näringsliv.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

Lena Furmark
Leif Sandberg
Britt-Marie Mattsson
Anna Tenje

78. Spioneri eller yttrandefrihet?

Hösten 2022 röstade riksdagen ja till en grundlagsändring som innebär att utlandsspioneri kriminaliseras och införs som tryckoch yttrandefrihetsbrott. En motivering till ändringen var att den skyddar demokratin, medan kritikerna menar motsatsen, att yttrandefriheten inskränks och demokratin urholkas. Men vad innebär ändringen i praktiken? Finns det verkligen en reell risk att t.ex. visselblåsare och journalister döms till fängelse i en stark demokrati som Sverige?

Anders Kompass, f.d. ambassadör och FN-tjänsteman, Anne Lagercrantz, vice vd SVT och Robert Hannah, riksdagsledamot (L).
Moderator: Karin Klingenstierna, programledare.

Anders Kompass
Robert Hannah
Karin Klingenstierna

88. Vad gör oss till hela människor?

Homo sapiens har gått från att vara en doldis på savannen till att bli den dominerande arten på jorden. Men har vi tappat någonting väsentligt på vägen, ett element av helhet, vilket skapat splittring, stress och tomhet och gjort människan isolerad från sitt sammanhang? Eller är det rentav så att människan aldrig haft förmågan att leva i helhet och balans? Finns kanske en del av lösningen i det som WHO kallar existentiell hälsa, i att våga ställa frågorna om vad livet handlar om och vad som gör oss till människor?

Ola Sigurdson, professor vid Göteborgs universitet, Cecilia Sjöholm, professor vid Södertörns högskola och Kerstin Evelius, sektionschef för Uppdrag psykisk hälsa SKR.
Moderator: Johanna Gustafsson Lundberg, Docent teologisk etik Lunds universitet
Seminariearrangör: Svenska Kyrkan.

Ola Sigurdson
Cecilia Sjöholm
Johanna Gustafsson Lundberg

89. Från expansion till omställning och underhåll – en ny investeringslogik!

Demografisk och social utveckling medför att mer välfärd ska erbjudas allt fler. I de flesta kommuner kommer inte skatteunderlaget kunna finansiera det ökade behovet av samhällsfastigheter. Befintliga resurser kan nyttjas bättre! Men det kräver en ny investeringslogik där expansion i högre grad vägs mot optimering, transformation och underhåll av det befintliga fastighetsbeståndet. Hur kan en ny investeringslogik som bygger på en utvecklad lokalförsörjning, ett mer strategiskt fastighetsförvaltande samt en stärkt beställarroll vid projektering skapa en mer hållbar kommunal investeringsplanering i ljuset av sämre ekonomiska förutsättningar?

Josefine Ekmehag och Moa Lindunger, rådgivare PwC Sverige samt, Helena Polgård Nygren, White arkitekter.
Moderator: Måns Liljenlov, Employer branding manager PwC Sverige.
Seminariearrangör: PwC Sverige.

Josefine Ekmehag
Moa Lindunger
Måns Liljenlov

99. Hårdare tag mot gängkriminalitet – hjälper det?

Problemen med gängkriminaliteten i Sverige fortsätter trots att man i flera år har uppmärksammat problemet och satt in åtgärd efter åtgärd. Många vill ha hårdare tag och strängare straff, men hjälper det? Eller är det helt andra insatser som behövs? Danmark lyfts ofta fram som en förebild i arbetet mot gängkriminaliteten som regeringen vill ta efter. Vad har de gjort och vilka av åtgärderna har fått effekt?

Louise Meijer, rättspolitisk talesperson M, Ardalan Shekarabi, rättspolitisk talesperson S och David Sausdal, docent och forskare om organiserad brottslighet Lunds universitet.
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

Louise Meijer
Ardalan Shekarabi
David Sausdal
Britt-Marie Mattsson

108. Rättvis klimatomställning

En radikal klimatomställning är nödvändig – men hur kan vi se till att rättigheterna för arbetare och samhällen runt om i världen skyddas under detta stora skifte? Hur tar vi tillfället i akt att förbättra kvinnors arbetsvillkor, eftersom våra ekonomier i grunden omarbetas? Och vilka åtgärder behövs från Sverige och Europa för att uppnå en rättvis övergång för det globala syd? Vårt klimat och naturen är på randen till kollaps. Samtidigt ökar den globala ojämlikheten i höjden och kampen för anständiga arbetsvillkor och arbetares rätt att organisera sig pågår fortfarande. Dessa två kriser; planetkrisen och ojämlikhetskrisen, är nära sammanlänkade. Det är därför fackföreningar över hela världen kräver en rättvis övergång. Alla jobb måste bli gröna och anständiga. Arbetare och samhällen måste ha säkerhet och möjligheter i detta stora skifte.

Susanna Gideonsson, förbundsordförande LO, Mikael Leyi, generalsekreterare Solidar, Emmy Lennevald-Calli, miljöstrateg på Hyresgästföreningen.
Moderator: Cajsa Unnbom, policyrådgivare rättvis klimatomställning Olof Palme International Center.

Susanna Gideonsson
Cajsa Unnbom

109. Hur rustar vi framtidens samhällsmedborgare?

I en tid av många förändringar och utmaningar vet vi att framtidens samhälle kommer bäras av dagens unga. Klimatförändringar, AI och förändrad demografi är några saker som skapar en ny verklighet. Hur kan vi stötta dem inför det som kommer? Hur kan skola och fritid hjälpa dem nå sina drömmar och fulla potential, och samtidigt bidra till det gemensamma samhället? Lyssna till ett samtal om att vända en negativ trend och modet att ifrågasätta och utveckla det vi gör idag.

Marko Anderot, rektor Rågsveds grundskola, Zaid Nackshbandi, chef Framtidens Hus i Rinkeby och Peter Bragner, grundskoledirektör Stockholms stad.
Moderator: Lotte Lindgren, projektledare Stockholms stad.
Seminariearrangör: Stockholms stad.

Marko Anderot
Zaid Nackshbandi
Peter Bragner
Lotte Lindgren

118. Parallellsamhällen – hur bryter vi “stat i staten”?

Sverige får allt fler bostadsorter som står utanför det traditionella samhället och dess norm- och rättssystem. Bostadsorter där redan marginaliserade grupper bor och lever. När majoritetssamhället saknas uppstår plötsligt parallella strukturer och normer som tar över dessa områden. Parallellsamhällen har egna lagar och regler, och egna straff för försyndelser mot regelbrotten. Hur stoppar vi dessa strukturer och hur bryter vi mönster för att förhindra och eliminera parallella samhällsstrukturer?

Johanna Bäckström Lerneby, journalist och författare, Axel Josefson (M), 2:e vice ordförande Göteborgs Stad och Annika Hirvonen, talesperson för migration (MP).
Moderator: Erik Blix, journalist Sveriges Radio

Johanna Bäckström Lerneby
Axel Josefson
Annika Hirvonen

119. Skolan under statligt ansvar – nyckeln till framgång?

Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan har presenterats för regeringen och frågan är vad som händer nu. De flesta är överens om att staten måste ta ett större ansvar för skolan, men byte av huvudman råder det delade meningar om. Målet är att få en bättre och mer jämlik skola men kommer det ske bara för att staten tar över ansvaret? Finns det en risk att man tappar bort de lokala förutsättningarna där kommunerna har bättre koll? Så frågan är, var det bättre förr, innan kommunaliseringen?

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, Madelaine Jakobsson (C), ordförande Beredningen för utbildningsfrågor på SKR.och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), ordförande Grundskolenämnden Göteborgs Stad.
Moderator: Lasse Swahn, journalist

Madelaine Jakobsson
Lasse Swahn
Ulla Hamilton

129. Kompetensförsörjning – klarar vi det utan invandring?

En god kompetensförsörjning är till viss del avhängig befolkningsutvecklingen. Ju fler personer i arbetsför ålder, desto fler står till arbetsmarknadens förfogande – vilket i sin tur skapar förutsättningar för arbetsgivare att rekrytera. Klarar Sverige att lösa kompetensförsörjningen med hjälp av bättre integration och få fler arbetslösa i arbete eller behöver vi i framtiden förlita oss på invandrad arbetskraft? Och hur går detta i så fall ihop med Tidöavtalets striktare invandringspolitik?

Susanna Gideonsson, ordförande LO, Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv, Jessica Rosencrantz (M), ordförande för socialförsäkringsutskottet och Annika Hirvonen, talesperson för migration (MP).
Moderator: Erik Blix, journalist Sveriges Radio.

Susanna Gideonsson
Jessica Rosencrantz
Rudolf Antoni
Annika Hirvonen

130. Full fart framåt

I ett humoristiskt teaterstycke med efterföljande diskussion får vi uppleva ekonomisk och social hållbarhet i både nutid och framtid. Hur ska det gå för Lilly som liksom så många andra äldre är i behov av social omsorg? Här får hon ta del av både AI och andra moderniteter. Hur kan vi ta tillvara morgondagens möjligheter? Är det hållbart, och framför allt, kan dessa möjligheter bidra till en mer effektiv äldreomsorg med förhöjd livskvalitet? Av och med Teater Spotlight som sedan 2005, och med teater och humor som verktyg, turnerat land och rike runt med föreställningar för personal inom vård och äldreomsorg.

Ingela Comeau, Louise Stenbro och Jens Stenbro, skådespelare Teater Spotlight.

Louise Stenbro
Ingela Comeau

140. Civil beredskap – ett nordiskt lärande

En nyckelfaktor i det nordiska samarbetet för civil beredskap är samverkan och ett ömsesidigt lärande. Med utgångspunkt i regeringsbeslut att stärka den civila förmågan bygger nu Sverige upp sin beredskap från en jämförelsevis låg nivå. När pandemin slog till var Finland bättre rustat, med t.ex. både handskar och masker, eftersom man i Finland inte dragit ner på sin beredskap. Hur jobbar man med civil beredskap i Helsingfors, hur ser det ut i Sverige och framförallt vad finns det att lära av varandra?

Pasi Raatikainen, special planner civil defence, rescue services of the city of Helsinki, Lisa-Gun Bernerstedt, nationellt ansvarig för beredskap Svenska Kyrkan, Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro kommun och Carl Fredrik Graf, Landshövding i Östergötland.
Moderator: Johanna Alskog, redaktör Altinget Säkerhet.
Seminariet hålls växelvis på engelska och svenska.

Ida Texell
Johanna Alskog
Carl Fredrik Graf
Pasi Raatikainen

141. Är de stora reformernas tid förbi?

Under 1930-talet ledde Ernst Wigforss genom en rad genomgripande reformer Sverige ur depressionen. Genom hans ledarskap lyckades Sverige kombinera decennier av häpnadsväckande ekonomisk utveckling med ständigt växande välfärd och jämlikhet. Hur kan man som politiker så som dagens värld ser ut ta ett större och mer långsiktigt grepp för att reformera den svenska välfärden? Vilka egenskaper krävs i det politiska ledarskapet och i det politiska landskapet för att lyckas med detta?

Magdalena Andersson, partiledare Socialdemokraterna och f.d, statsminister, Bengt Westerberg, f.d. partiledare Folkpartiet samt f.d. socialminister och jämställdhetsminister och Henrik Arnstad, författare till boken om Ernst Wigforss, "Den förbannade optimisten".
Moderator: Britt-Marie Mattsson, journalist Göteborgs-Posten.

Bengt Westerberg
Henrik Arnstad
Britt-Marie Mattsson
Magdalena Andersson